U Narodnim novinama broj 81/2016 od 9. rujna 2016. objavljen je

Pravilnik o provedbi mjere M09 "Uspostava proizvo?a?kih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.


U Narodnim novinama br. 56/2016 od 15. lipnja 2016. objavljen je:

Natje?aj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“– provedba tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Natje?aj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“-provedba tipa operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“.

U Narodnim novinama br. 52/2016 od 6. lipnja 2016. objavljen je:

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i na?inu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Pravilnik o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Pravilnik o dodjeli potpore udru?enjima u ribarstvu u 2016. godini

U Narodnim novinama br. 19/2016. od 2. o?ujka 2016. objavljen je:

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

U Narodnim novinama broj 132/2015. od 04. prosinca 2015. objavljen je:

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i na?inu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povla?nim mre?ama – ko?ama“

U Narodnim novinama broj 132/2015. od 04. prosinca 2015 objavljen je:

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i na?inu dodjele potpore u Ouokviru Mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okru?uju?im mre?ama plivaricama – srdelarama“

U Narodnim novinama broj 123/2015. od 11. studenog 2015 objavljen je

Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduze?a

U Narodnim novinama broj 116/15 od 22. listopada 2015. objavljen je

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okru?uju?im mre?ama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igli?arom i plivaricom oli?nicom

U Narodnim novinama br. 114/2015. od 21. listopada objavljen je

Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika

U Narodnim novinama br. 107/2015. od 7. listopada 2015. objavljeni  su

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i na?inu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tr?ište proizvoda ribarstva i akvakulture"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i na?inu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

U Narodnim novinama br. 87/2015. od 7. kolovoza 2015. objavljen je

Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostronom i vremenskom ograni?enju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okru?uju?om mre?om plivaricom - srdelarom u 2015. godini

U Narodnim novinama br. 79/2015. od 20. srpnja 2015. objavljen je

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograni?enju obavljanja ribolova na podru?ju Jabu?ke kotline

U Narodnim novinama br. 68/2015 od 18. lipnja 2015. objavljen je

Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na na?elima HACCP sustava

U Narodnim novinama br. 56/2015 od 22. svibnja 2015. objavljen je

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

U Narodnim novinama br. 53/2015 od 15. svibnja 2015. objavljen je

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Pravilnik je stupio na snagu 16. svibnja 2015. godine.

U Narodnim novinama br. 52/2015 od 13. svibnja 2015. objavljen je

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Pravilnik stupa na snagu 15. lipnja 2015. godine.

U Narodnim novinama br. 51/2015 od 12. svibnja 2015. objavljen je

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Komasacija poljoprivrednog zemljišta prema ovom Zakonu provodi se u svrhu okrupnjavanja posjeda i katastarskih ?estica u ve?e i pravilnije, radi njihova ekonomi?nijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, radi osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih gra?evina za melioracije te izvo?enja i drugih radova na ure?enju zemljišta namijenjenog poljoprivredi. Komasacija je, u smislu ovoga Zakona, skup administrativnih i tehni?kih postupaka kojima se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u ve?e i ure?enije, ure?uju putne i kanalske mre?e te sre?uju stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu.

Zakon stupa na snagu 20. svibnja 2015. godine. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje va?iti Zakon o komasaciji (NN 10/79, 21/84 i 5/87).

U Narodnim novinama br. 49/2015 od 6. svibnja 2015. objavljen je

Pravilniko provedbi mjere restrukturiranje i konverzija vinograda iz nacionalnog programa pomo?i sektoru vina 2014. – 2018.

Pravilnik o provedbi mjere investicija u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomo?i sektoru vina 2014. – 2018.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nauti?kog turizma

Pravilnik o izmjenama pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«

U Narodnim novinama br. 46/2015 od 24. travnja 2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Pravilnik stupa na snagu 2. svibnja 2015. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Pravilnik stupa na snagu 2. svibnja 2015. godine.

Pravilnik o organizacijama proizvo?a?a u ribarstvu i akvakulturi i me?ustrukovnim organizacijama

Pravilnik stupa na snagu 2. svibnja 2015. godine.

 

U Narodnim novinama br. 44/2015 od 22. travnja 2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okru?uju?om mre?om plivaricom - srdelarom

Pravilnik stupa na snagu 30. travnja 2015. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik je stupio na snagu 23. travnja 2015. godine.

U Narodnim novinama br. 37 od 1. travnja 2015. objavljen je:

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLA?NOM MRE?OM – KO?OM

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRU?UJU?OM MRE?OM PLIVARICOM –SRDELAROM

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANI?ENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRU?UJU?OM MRE?OM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2015. GODINI


U Narodnim novinama br. 36 od  30. o?ujka 2015. objavljeno je:

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I URE?AJIMA ZA BILJE?ENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KU?A ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE

 

Zakon o poljoprivredi NN (30/2015)
Ovim se Zakonom odre?uju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, izravna potpora, pravila vezana uz zajedni?ku organizaciju tr?išta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, pravila o jakim alkoholnim pi?ima, prikupljanje podataka i izvješ?ivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, dr?avna potpora, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda i dopunske djelatnosti, standardi kvalitete za hranu i hranu za ?ivotinje, doniranje hrane i hrane za ?ivotinje, ekološka i integrirana proizvodnja, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, javne slu?be na podru?ju poljoprivrede, istra?iva?ki rad, obrazovanje te razvojno-stru?ni poslovi, baze podataka, uvjeti za proizvodnju i stavljanje brašna na tr?ište, sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, administrativna kontrola i kontrola na terenu te upravni i inspekcijski nadzor.
Zakon je stupio na snagu 18. o?ujka 2015. godine.

Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (8/2015)

Pravilnik o dodjeli tr?išne kompenzacije u ribarstvu  (8/2015)

Pravilnik o malom obalnom ribolovu (8/2015)

Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizi?ku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (7/2015)
Ovim se Pravilnikom utvr?uju na?in i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizi?ku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s ?lankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vije?a od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vije?a (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik stupa na snagu 29. sije?nja 2015. godine.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizi?ku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (7/2015)
Ovim se Pravilnikom utvr?uju na?in i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizi?ku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s ?lankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vije?a od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vije?a (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik stupa na snagu 29. sije?nja 2015. godine.

Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu(NN 8/2015)
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i na?in ostvarivanja prava na dodjelu potpore kroz provedbu modela poticanja proizvodnje u ribarstvu. Pravilnik je stupio na snagu 24. sije?nja 2015. godine. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju va?iti odredbe Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 55/14, 85/14 i 121/14).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina
  (NN 143/14) Zakon stupa na snagu 1. sije?nja 2015. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa  (NN 132/14)

Pravilnik o dodjeli potpore udru?enjima u ribarstvu u 2014. godini  (NN 123/14)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 121/14)

Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u dr?avnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u dr?avnom vlasništvu (NN 116/14)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograni?enju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okru?uju?om mre?om plivaricom-srdelarom u 2014. godini (NN 106/14)

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okru?uju?om mre?om plivaricom - srdelarom (NN 101/14)

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograni?enju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okru?uju?om mre?om plivaricom - srdelarom u 2014. godini (NN 101/14)

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povla?nom mre?om - ko?om (NN 101/14)

Natje?aj za provedbu mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ (NN 100/14, otvoren do 03. studenog 2014.)

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i na?inu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" (NN 99/14)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica (NN 99/14)

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i na?inu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata , opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (NN 94/14)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (NN 94/14)

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站