Objavljeno: 09. 03. 2018. , A?urirano: 29. 04. 2020.

Doga?anja vezana uz projekt:

Poziv na natjecanje „plavih“ poslovnih planova u sklopu EU projekta

Odr?an BIG MED Forum u sklopu projekta MISTRAL

Odr?an sastanak projektnih partnera u sklopu projekta MISTRAL

Odr?avanje Big Med Foruma u sklopu projekta Mistral

?K Zadar sudjelovala na European Maritime Dayu 2019 u Lisabonu

?etvrti sastanak upravlja?kog odbora i BIG MED Forum EU projekta Mistral u Sinesu

Odr?an sastanak s predstavnicima tvrtki iz sektora pomorskog i obalnog prijevoza putnika i roba u sklopu provedbe EU projekta Mistral

Tre?i sastanak upravlja?kog odbora EU projekta MISTRAL u Heraklionu


Drugi sastanak upravlja?kog odbora EU projekta MISTRAL u Ravenni


Po?etni sastanak projekta MISTRAL u Bologni

U Bologni je 26. i 27. travnja odr?an po?etni sastanak projektnih partnera EU projekta MISTRAL, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj u sklopu programa Interreg MED. Sastanak je organizirao vode?i partner Regija Emilia Romagna – Uprava za op?e poslove, znanje, rad i gospodarstvo poduze?a iz Italije, a ?upanijska komora Zadar na njemu je sudjelovala kao partner uz još 14 partnera iz Italije, Gr?ke, Albanije, Španjolske, Francuske, Portugala i Cipra.

Prvog dana odr?an je Tehni?ki sastanak te se formirao Upravni odbor projekta, koji ?ine najmanje dva predstavnika svakog projektnog partnera. Na sastanku Upravnog odbora predstavljeni su postupci i smjernice kojih se partneri trebaju pridr?avati u po?etnoj fazi realizacije projekta. Drugog se dana razgovaralo o administrativnom i financijskom izvještavanju.

Maria Groueva, projektna slu?benica Tehni?kog tajništva programa MED, kojoj je projekt dodijeljen na pra?enje, prisustvovala je sastanku te pru?ila korisne podatke konzorciju partnerstva o posebnim zahtjevima koje je odredio program.

Sljede?i sastanak Upravnog odbora projekta odr?at ?e se u srpnju u Ravenni.

Mistral sastanak Bologna 26 i 27.4.2018.jpg

Sudionici sastanka projekta MISTRAL u Bologni; Izvor: HGK ?K Zadar

Sa?etak:

Naziv projekta Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth
Akronim: MISTRAL
Ovaj projekt podr?ava program INTERREG MEDITERRANEAN koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i fon

O projektu

Trenuta?na u?inkovitost inovacija podru?ja Mediterana u sektoru plavog rasta zaostaje za europskim prosjekom te nedostaje transnacionalna i transverzalna suradnja izme?u raznih aktera tzv. quadruple helix u plavom rastu. Cilj je MISTRAL-a osna?iti transnacionalno partnerstvo sastavljeno od osam zemalja (2 ministarstva, 8 regija, 5 klastera, 3 organizacije za istra?ivanje i tehnologiju i druge organizacije) kako bi:
1) znanje o moru i odr?ivu inovaciju u?inili klju?nim pokreta?ima plavog rasta
2) podr?ali mediteranske klastere kako bi postali izvrsni posrednici znanja za rastu?e plavo gospodarstvo
3) stvorili i proveli odr?ive razvojne putanje uskla?ene sa strategijama pametne specijalizacije mediteranskih regija.
Sna?no partnerstvo, zahvaljuju?i otvorenom pristupu inovaciji, djelovat ?e kao katalizator za kooperativne odr?ive inovacijske aktivnosti, stavljaju?i MISTRAL na jedinstvenu poziciju koja poma?e u poticanju sektora plavog rasta u podru?ju Mediterana koji odgovara na izazove programa. Inovacijski servisni paket klasteriranja za sektore i operatere plavog rasta poboljšat ?e inovacijske performanse barem 300 malih i srednjih poduze?a s najmanje 100 stru?njaka koji imaju koristi od transnacionalnih aktivnosti i razmjenjuju programe izgradnje kapaciteta. MISTRAL ima ambiciju da se razvije šira vizija upravljanja prema 2020. u sektoru plavog rasta i da se osigura u?inkovita provedba politike.
MISTRAL ?e biti vjetar za plavu inovaciju u podru?ju Mediterana, otvaraju?i inovacijski potencijal obalnog i morskog ekosustava.

https://interreg-med.eu/

https://mistral.interreg-med.eu/

Partneri

Vode?i partner:
1) Regija Emilia-Romagna – Uprava za op?e poslove, znanje, rad i gospodarstvo poduze?a, Italija (Emilia-Romagna Region – Directorate General, Knowledge, Labour and Enterprise Economy – RER)
Ukupni prora?un projekta: 4.837.420,00 €
Sufinanciranje iz fondova ERDF-a i IPA II: 4.111.807,00 €
Program: Interreg Mediterranean
Prioritetna os programa: 1: Promicanje mediteranskih inovacijskih kapaciteta u svrhu razvoja pametnog i odr?ivog rasta
Specifi?ni cilj programa: 1.1 Pove?ati transnacionalnu aktivnost inovativnih klastera i mre?a klju?nih sektora mediteranskog podru?ja
Tip projekta: integrirani projekt
Trajanje: 48 mjeseci (od 1. velja?e 2018. do 31. sije?nja 2022.)

Ostali partneri:
1) ASTER S.Cons.p.A., Italija (ASTER)
2) Autonomna regija Friuli Venezia Giulia – Središnja uprava za poslove, obuku, obrazovanje, jednake mogu?nosti, politike mladih, istra?ivanje i sveu?ilište – podru?je obrazovanja, osposobljavanja i istra?ivanja – ured za visoko osposobljavanje i istra?ivanje, Italija (Autonomous Region Friuli Venezia Giulia – Central Directorate for Job, Training, Education, Equal Opportunities, Youth Policies, Research and University – Education, Training and Research Area – High Training and Research Office – ARFVG)
3) Helenski centar za pomorska istra?ivanja, Gr?ka (Hellenic Centre for Marine Research – HCMR)
4) Pomorski klaster Balearskih otoka, Španjolska (Maritime Cluster of Balearic Islands – CMIB)
5) Pole Mer Mèditerranèe - Toulon Var Technologies, Francuska (PMM-TVT)
6) Pomorski klaster Andaluzije, Španjolska (Maritime Cluster of Andalusia – CMMA)
7) Dr?avno istra?iva?ko vije?e – Znanost o zemljinom sustavu i tehnologijama okoliša, Italija (National Research Council – Earth system science and environmental technologies – NRC)
8) Regija Kreta – Uprava za okoliš i prostorno planiranje, Gr?ka (Region of Crete – Directorate of Environment and Spatial Planning – KRITI)
9) Regionalna razvojna agencija Alentejo – Odjel za gospodarstvo, Portugal (Alentejo Regional Development Agency – Economic Department – ADRAL)
10) Dr?avna agencija za istra?ivanja, tehnologije i inovacije – Uprava za me?unarodne programe, Albanija (National Agency for Research, Technology and Innovation – International Programs Directory – AKKSHI)
11) Sveu?ilište Aleksander Moisiu Dra? – Fakultet za poslovanje, Albanija (Aleksander Moisiu University of Durres – Faculty of Business – UAMD)
12) Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska (Croatian Chamber of Economy – CCE)
13) Chrysalis LEAP Limited, Cipar (Chrysalis LEAP)
14) Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva, hrane i okoliša, Španjolska (Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment – MAPAMA)

Ciljevi i aktivnosti

Op?i je cilj MISTRAL stvoriti simbiotsku i transnacionalnu zajednicu mediteranskih klastera aktivnih u domenama Plavog rasta (plava energija, akvakultura, pomorski, obalni i kruzerski turizam, plava biotehnologija, morski mineralni resursi). MISTRAL ?e osna?iti i pove?ati u?inkovitost inovacijskih aktivnosti aktera tzv. quadruple helix, a to uz prijenos znanja i tehnologija, stvaranje poslova, umre?avanje, suradnju s kreatorima politika, promid?bu novih modela upravljanja, uklju?enost malih i srednjih poduze?a te korporacija u programe otvorene inovacije (npr. zajedni?ki laboratoriji organizacija za istra?ivanja i tehnologije i tvrtki, living labs itd). Plavo gospodarstvo, koje predstavlja jedan od klju?nih stupova Mediterana i europskog razvoja i zapošljava oko 5,4 milijuna ljudi, mora se stalno nadogra?ivati i poboljšavati korištenjem znanja, istra?ivanja i talenata. Cilj je MISTRAL promicati transnacionalni ekosustav inovacija Plavog rasta u kojem tvrtke (mala i srednja poduze?a te korporacije), organizacije za istra?ivanje i razvoj, ustanove za visoko obrazovanje i javni sektor sura?uju da bi:
1) razvile odr?ive inovacijske akcije
2) pove?ale svoje inovacijske performanse
3) podr?ale razvoj poduzetni?kog duha
4) pove?ale pristup pomorskom znanju i njegovu razmjenu.

Tijekom svojih raznih faza, MISTRAL namjerava izraditi, testirati, razviti i provesti dugoro?nu mre?u izvrsnih klastera Plavog rasta u mediteranskom podru?ju, osigurati njenu odr?ivost na dugi rok te djelovati kao katalizator i multiplikator inovacijskih akcija.

Aktivnosti projekta bit ?e, me?u ostalim:

1) Analiza i benchmarking tr?išnih trendova i novih tehnologija Plavog rasta. Cilj je istra?iti stanje na europskoj i me?unarodnoj razini primijenjenih istra?ivanja, inovacijskih strategija, tr?išnih trendova, društvenih i gospodarskih glavnih trendova i scenarija u svih pet podru?ja od interesa za program Interreg Mediterranean:
• Plava energija
• Ribarstvo i akvakultura
• Pomorski nadzor
• Biotehnologije
• Obalni i pomorski turizam

2) Testiranje. Stvorit ?e se dva kompletna tzv. servisna paketa, prvi ?e se odnositi na stvaranje inovativnih poslova, a drugi ?e biti posve?en pove?anju kapaciteta umre?avanja razli?itih aktera u ekosustavu Plavog rasta. Metodologija po kojoj ?e se obavljati testiranje zasnivat ?e se na prethodno provedenoj analilzi Plavog rasta s posebnim naglaskom na:
- podršku poslovnim idejama
- identifikaciji tehnoloških potreba i ponude, istra?ivanje poslovnog matchmakinga i sheme otvorene inovacije.

3) Prijenos. Ova ?e se aktivnost provoditi prema regionalnim operaterima i onima s podru?ja Mediterana na radionicama, laboratorijima za u?enje i putem aktivnosti diseminacije te definiranjem preporuka politike na seminarima za sudionike iz Mediterana i Europe.

4) Kapitalizacija. Ona ?e biti temeljna aktivnost projekta. Rezultati pilot-akcija te oni iz bivših projekata i inicijativa šire ?e se istra?iti.

O?ekivani rezultati
- osloboditi potencijale mediteranskog podru?ja
- stvoriti povoljne uvjete za inovacije
- prenijeti znanja ste?ena istra?ivanjima u plavo gospodarstvo
- oja?ati transnacionalnu suradnju u podru?ju Mediterana
- povezati i uskladiti fragmentirane inicijative, projekte, strategije i politike

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站