Objavljeno: 07. 03. 2018. , A?urirano: 13. 05. 2020.

Doga?anja vezana uz projekt:

Završena provedba projekata nagra?enih inovacijskim vau?erom EU projekta BLUE_BOOST


Pet tvrtki iz Zadarske ?upanije, koje djeluju u sektoru Plavoga gospodarstva – Kali tuna d.o.o., Obrt Škrapa, More Mandi? d.o.o., Obrt Luca te Maloi?anin d.o.o., završile su provedbu inovativnih projekata za koji su na natje?aju europskog projekta BLUE_BOOST koji je objavila Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Zadar, osvojile inovacijske vau?ere za provedbu svojih projekata inovacija u poslovanju vrijednih po deset tisu?a eura.

Digitalni posteri s kratkim opisom svih nagra?enih projekata mogu se prona?i na sljede?oj poveznici.

Iskustva ste?ena tijekom dodjele inovacijskih vau?era projekta BLUE_BOOST prenijet ?e se regionalnim dionicima koji mogu koristiti vau?er shemu u budu?nosti.

U vau?er shemi projekta BLUE_BOOST dodijeljeno je 35 vau?era u sedam pilot-regija ovog projekta, od ?ega pet u Zadarskoj ?upaniji. Projekt BLUE_BOOST na kojem je HGK – ?K Zadar vode?i partner, ukupne financijske vrijednosti pribli?no 1,5 milijuna eura, sufinanciran je iz europskog fonda programa Interreg Adrion.


Projekt BLUE_BOOST sudjeluje u kapitalizacijskom procesu programa Interreg Adrion u sklopu prvog tematskog klastera


Projekt BLUE_BOOST nedavno je produljen do 31. 12. 2020. kako bi se implementirao niz dodatnih aktivnosti i doga?aja u okviru strategije kapitalizacije programa ADRION. U okviru ove strategije projekti su grupirani u tematske klastere na temelju glavnih aktivnosti. Projekt BLUE_BOOST je dio prvog tematskog klastera “Blue growth and its related Smart growth”.

U prvom tematskom klasteru programa Interreg Adrion uz projekt BLUE_BOOST sudjeluje još osam projekata s prvog poziva Adrion programa. To su projekti: NEORION, Shipmentt, FUTURE 4.0, BIOECO R.D.I, OIS-AIR, ARIEL, POWER i SEADRION.

Uz tri glavne aktivnosti u kojima projekt sudjeluje tu su i dvije jako bitne dodatne aktivnosti u kojima ?e djelatnici ?K Zadar sudjelovati:

Glavne aktivnosti:
1. Aktivno sudjelovanje na sastancima tematskog klastera
2. Sudjelovanje u godišnjem doga?anju Adrion programa
3. Doprinos a?uriranju web stranice Adrion programa posve?enoj tematskim klasterima,

Dodatne aktivnosti:
1. identifikacija / razrada projektnih ideja koje ?e se financirati u okviru sljede?eg programskog razdoblja;
2. Izrada posebne analize u poljima/sektorima/temama obuhva?enim prvim tematskim klasterom i preporuka za raspravu.

Prvi sastanak sudionika klastera odr?an je online putem 22.4.2020. gdje su dogovoreni daljnji koraci u provedbi aktivnosti prvog tematskog klastera.U Albaniji odr?an sastanak partnera projekta BLUE_BOOST i transnacionalni studijski posjet

Poziv na iskaz interesa za natje?aj za dodjelu putnih vau?era u projektu BLUE_BOOST

?K Zadar sudjelovala na Rome Maker Faireu 2019

Odr?an prvi road-show u sklopu EU projekta BLUE_BOOST

Prvi road-show u sklopu EU projekta BLUE_BOOST

?K Zadar u Bruxellesu predstavio projekte BLUE_BOOST i 4helix+

Studijski posjeti Trstu i Zadru

Dodijeljeni inovacijski vau?eri tvrtkama Plavoga gospodarstva Zadarske ?upanije

Poziv na iskaz interesa za natje?aj za dodjelu putnih vau?era u projektu BLUE_BOOST

Drugi Regionalni infodan projekta BLUE_BOOST

?K Zadar na doga?anjima u Solunu u sklopu projekta BLUE_BOOST

?K Zadar sudjelovala na European Maritime Dayu 2019 u Lisabonu

Prvi regionalni Infodan projekta BLUE_BOOST

Otvoren Natje?aj za dodjelu inovacijskih vau?era u Plavom sektoru projekta BLUE_BOOST

Otvoren transnacionalni poziv za registraciju u bazu Pru?atelja znanja

?K Zadar organizirala Blue hackaton – More za naše potomke

Drugi ciklus radionica Blue Labs i Scenario Workshop 3. i 4. prosinca

Odr?avanje skupa radionica Blue Labs i Scenario Workshop od 26. studenoga do 11. prosinca 2018. godine

U HGK- ?upanijskoj komori Zadar u sklopu projekta Blue_Boost odr?ana tri ciklusa radionica na temu inovacija za tvrtke plavoga gospodarstva

U Patrasu odr?an tre?i sastanak Upravlja?kog odbora EU projekta BLUE_BOOST i drugi cross-field posjet o akvakulturi i ribarstvu

U talijanskoj regiji Puglia odr?an drugi sastanak projekta BLUE_BOOST i prvi transnacionalni studijski posjet

Prvi sastanak partnera projekta BLUE_BOOST u ?K Zadar

HGK – ?upanijska komora Zadar, u ulozi vode?eg partnera, 23. i 24. travnja bila je doma?in po?etnog sastanka projekta BLUE_BOOST. Sedam projektnih partnera iz Hrvatske, Italije, Gr?ke i Albanije okupilo se kako bi pokrenuli ovaj 22-mjese?ni projekt koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) programom Interreg ADRION.

Projekt nastoji potaknuti inovativni potencijal malog i srednjeg poduzetništva u Plavom gospodarstvu jadransko – jonskih projektnih podru?ja kroz inovativnu i kreativnu suradnju s tzv. „novim inovacijskim agentima“. Projekt nudi inovativne usluge podu?avanja za tvrtke iz Plavog sektora o tome kako inovirati i posti?i Plavi rast. Izabrane tvrtke bit ?e nagra?ene vau?erima za inovaciju od oko devet tisu?a eura za provedbu ?eljenog inovacijskog procesa, u ?emu ?e ih voditi inovacijski konzultant.

BLUE_BOOST, dakle, predstavlja ujedno priliku za stru?njake u podru?ju tzv. Plavog rasta te izvaninstitucionalne „nove inovacijske agente“ da promi?u i nude svoje stru?no znanje i podu?avanje u inovaciji u me?unarodnom okru?enju. Te ?e tzv. pru?atelje znanja tvrtke izabrati za vo?enje svojih inovacijskih postupaka te ?e tako biti stvarni nov?ani korisnici projektnih inovacijskih vau?era.

blue boost 23-24.4.2018.JPG

Sudionici prvog sastanka projekta BLUE_BOOST u HGK ?K Zadar; Izvor: HGKPo?etak provedbe projekta Europske unije BLUE_BOOST

Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Zadar od sije?nja ove godine po?ela je provoditi projekt Blue boost, za koji je novac osiguran iz europskog fonda programa Interreg Adrion, a u kojem ima ulogu vode?eg partnera.Cij je projekta BLUE_BOOST poticanje inovacijskog potencijala tradicionalnih i novih sektorskih klastera tzv. Plavog rasta u jadransko – jonskom podru?ju. U sklopu projekta, mre?e partnera iz sedam pomorskih teritorija ADRION-a usredoto?it ?e se na transnacionalnu i me?usektorsku suradnju i inovaciju pomorskih klastera kroz razmjenu znanja i pristup temeljen na zajednici. BLUE_BOOST ?e obuhvatiti provedbu Blue labs, radionica i hakatona te osigurati 315 tisu?a eura za oko 35 malih projekata (za Zadarsku ?upaniju te su brojke 45 tisu?a eura za oko pet projekata) koji ?e se financirati projektnom Vau?er shemom plave inovacije, kako bi se poticale i vodile inovacijske sposobnosti mikro, malih i srednjih poduze?a te start-up-ova tradicionalnih sektora Plavog rasta (ribarstvo i brodogradnja) i novih (plave tehnologije, uklju?uju?i akvakulturu, zelenu brodogradnju, robotiku, nove materijale itd) u jadransko – jonskom podru?ju. BLUE_BOOST ?e u kona?nici podr?ati Transnacionalnu strategiju umre?avanja inovacija i Zajedni?ki akcijski plan za dugoro?nu kapitalizaciju rezultata projekta za pomorske klastere u sedam u projekt uklju?enih jadransko – jonskih podru?ja i šire. Projekt se financira u okviru Programa ADRION-a INTERREG, a razdoblje provedbe je od 1. sije?nja 2018. do 31. listopada 2019. godine. Prvi partnerski sastanak projekta te sastanak Upravnog odbora zakazani su za 23. i 24. travnja 2018. godine u Zadru.

Link: https://blueboost.adrioninterreg.eu/

Partneri

Vode?i partner:

1) Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Zadar
Ukupni prora?un projekta: 1.489.422,00 €
Sufinanciranje iz fondova ERDF-a i IPA II: 1.266.008,70 €
Program: Interreg V b ADRION
Trajanje: 28 mjeseci (od 1. sije?nja 2018. do 30. travnja 2020.)

Kontakt: Dinko Basioli, voditelj projekta
E-mail: dbasioli@www.taikochao.com


Pridru?eni partneri Vode?eg partnera:
Hrvatski klaster konkurentnosti pomorske industrije
Ministarstvo ekonomije Crne Gore


Ostali partneri:

2) Sveu?ilište u Camerinu, Italija (University of Camerino – UNICAM)
3) Gospodarska i industrijska komora Solun, Gr?ka (Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry – TCCI)
4) Srednjoeuropska inicijativa, Italija (Central European Initiative – CEI)
5) Albanski razvojni fond, Albanija (Albanian Development Fund – ADF)
6) Znanstveni park Patras, Gr?ka (Patras Science Park – PSP)
7) Regija Puglia, Italija (Apulia Region – AP)

Ciljevi i aktivnosti

Glavni je cilj BLUE_BOOST projekta otklju?avanje i ja?anje potencijala prijenosa znanja/tehnologija i transnacionalne i me?usektorske suradnje klju?nih inovacijskih ?imbenika tradicionalnih (ponajprije ribarstva i brodogradnje, logistike) i novonastaju?ih tr?išnih niša Plavoga gospodarstva (kao što su Plava tehnologija (uklju?uju?i akvakulturu i biotehnologiju), robotika, novi materijali, zelena brodogradnja, monitoring mora, resursi duboka mora i biosigurnost), uz ja?anje odnosa i interakcija unutar klastera i me?u njima, uz pomo? pristupa razmjene znanja i pristupa temeljenog na zajednici.
Krajnji je cilj projekta istra?iti mogu?e me?usektorske fertilizacije, nove ideje ili stru?nosti, nove saveze te umre?iti pojedince, zajednice, poduze?a, organizacije i institucije povezane s Plavim gospodarstvom, koje zaslu?uje da bude bolje poduprto budu?i da je ono pokreta? gospodarskog razvoja i potencijalni generator razvoja i radnih mjesta.

Klju?na aktivnost projekta odnosi se na provedbu pilot-akcije koja zahtijeva aktivno uklju?ivanje lokalnih/nacionalnih mikro, malih i srednjih tvrtki i/ili startupova tradicionalnih potpuno razvijenih sektora kao što su ribarstvo, logistika, gradnja/popravak brodova i novonastaju?ih tr?išnih niša kao što su Plava tehnologija (uklju?uju?i akvakulturu i biotehnologiju), robotika, novi materijali, zelena brodogradnja, monitoring mora, resursi duboka mora i biosigurnost, koji imaju ulogu izravnih korisnika/primatelja sheme vau?era i glavne ciljne skupine projekta. K tome, RD&I tijela i/ili profesionalne tvrtke specijalizirane za morske/pomorske znanosti/tehnologije/poslovno upravljanje koje pripadaju cijelom jadransko-jonskom podru?ju, a imaju ulogu pru?atelja znanja, izravno ?e biti uklju?eni u vau?er shemu i bit ?e poticani na to da prodaju svoje usluge izvan regionalnih granica i da oja?aju svoje veze s malim ili mikro poduze?ima koja su obi?no zanemarena zbog njihova lošeg apsorptivnog kapaciteta i zajam?eno manjeg povrata u usporedbi s velikim poduze?ima. Tako?er, profesionalne plave tvrtke koje pripadaju sedam uklju?enih jadransko-jonskih potpuno razvijenih/rastu?ih/novonastaju?ih klastera ili samo onima koji tome streme i ostali pomorski teritoriji Adrion, mogu se uklju?iti u pilot-akciju kao pru?atelji znanja. Svi ?e pru?atelji znanja biti uvršteni u transnacionalnu bazu pru?atelja znanja iz koje ?e ih potencijalna mala i mikro poduze?a mo?i birati kao svoje pru?atelje znanja. Pru?atelj znanja i poduze?e koje ga odabere zajedni?ki ?e razviti inovativni projekt i prijaviti ga za dodjelu vau?era (9000 eura po projektu). Pritom ?e se naglasak dati transnacionalnom pristupu, odnosno poti?e se da mala i mikro poduze?a iz jedne projektne zemlje (regije) biraju pru?atelja znanja iz druge.

O?ekivani rezultati

U prvome bi redu op?i projektni rezultat BLUE_BOOST bilo ja?anje zajedni?ke svijesti i razumijevanja izme?u sedam pomorskih podru?ja uklju?enih u projekt o komparativnoj prednosti Plavog rasta i njegovih potencijalnih tr?išnih prilika koje zaslu?uju to da budu bolje podr?ane me?unarodnim inovacijskim akcijama koje stvaraju nove poslovne ideje, nove saveze i umre?avanje unutar i izme?u tri spirale pomorskih klastera.

K tome, specifi?ni rezultati ticat ?e se poboljšanja kompetencija i vještina radi pove?anja vrijednosti njihovih vlastitih proizvoda i usluga, diversifikacije na nove segmente Plavog tr?išta uklju?enih plavih mikro, malih, srednjih i startup poduze?a: izbor uklju?ivanja u istoj akciji i tradicionalnih i novih sektorskih biznisa proizvest ?e dodatnu uzajamnu kontaminaciju, diversifikaciju i prilike za suradnju u raznim sektorskim kontekstima. Nadalje, velika prekograni?na mobilizacija istra?iva?kih ustanova i novih inovacijskih agenata uklju?enih u Plavi rast, osobito tijekom pilot-akcije, pove?at ?e kapacitet involviranih lokalnih plavih mikro, malih, srednjih i startup poduze?a da iskoriste, prenesu i steknu znanje premoš?uju?i zemljopisne barijere, ja?aju?i kapacitete sedam pomorskih klastera Adriona obuhva?enih projektom za me?usobno povezivanje u klastere, izvozne i kapacitete internacionalizacije. Naposljetku, zna?ajna i široka me?unarodna mre?a izme?u regionalnih, dr?avnih pomorskih klasterskih organizacija Adriona, istra?iva?kih tijela, novih inovacijskih agenata, poslova i njihovih sektorskih i organizacija za podršku, lokalnih i podru?nih te dr?avnih i europskih institucionalnih aktera, lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu i zajednica sedam pomorskih teritorijalnih ekosustava pridonijet ?e pripremi terena za uspostavu prekograni?nog klastera obe?avaju?ih sektora (zelena brodogradnja, novi materijali itd), izgradnji novog vrijednosnog prekosektorskog i prekograni?nog lanca vrijednosti, zajedni?ki ?e odgovarati na budu?e izazove, podr?avaju?i benchmarking i u?enje prema pristupu otvorenog izvora, razmjene znanja i pristupu temeljenom na zajednici.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站