Objavljeno: 07. 03. 2018. , A?urirano: 13. 05. 2020.

Doga?anja vezana uz projekt:

Završena provedba projekata nagra?enih inovacijskim vau?erom EU projekta 4helix+.

Šest tvrtki iz Zadarske ?upanije, koje djeluju u sektoru Plavoga gospodarstva – Foka d.o.o., Magic Croatia d.o.o., Zara agent d.o.o., Ribarski obrt Milivoj Blaslov, LAN?IN obrt za morski ribolov, trgovinu i turizam, Shuttle Tours d.o.o., završile su provedbu inovativnih projekata za koji su na natje?aju europskog projekta 4helix+ koji je objavila Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Zadar, osvojile inovacijske vau?ere za provedbu svojih projekata inovacija u poslovanju vrijednih po deset tisu?a eura.

Nagra?ene tvrtke su imale šest mjeseci za provedbu predanih projektnih ideja nakon ?ega im je slijedio monitoring vanjskih stru?njaka o obavljenim aktivnostima. Tvrtke su odabrale pru?atelje znanja iz 4helix+ transnacionalne baze pru?atelja znanja koja je pokrenuta u sklopu projekta kao web-platforma te ?e slu?iti me?unarodnom umre?avanju plavih tvrtki sa stru?njacima iz kulturne i kreativne industrije i nakon završetka projekta.

Digitalni posteri svih nagra?enih projekata mogu se prona?i na sljede?oj poveznici, dok se projektni video koji opisuje kako je 48 tvrtki iz Mediteranske regije kreativno inoviralo svoj „plavi posao“ s 10.000 eura koje im je dodijelio projekt 4helix+, mo?e prona?i na sljede?oj poveznici.

Predstoje?a, posljednja faza projekta fokusirat ?e se na prijenos cjelokupnog iskustva 4helix+ vau?er sheme relevantnim dionicima kroz niz regionalnih, nacionalnih i makroregionalnih doga?anja.

U sklopu EU projekta 4helix+ dodijelilo se 48 vau?era u osam pilot regija ovog projekta, od ?ega šest vau?era u Zadarskoj ?upaniji. Projekt 4helix+ je zapo?elo 01. velja?e 2018. godine a završava 31. srpnja 2020. godine. Ukupni prora?un projekta je 2.193.983,75€. Projekt se sufinancira iz ERDF i IPA II fonda, programa Interreg Mediterranean.



Odr?an drugi road-show u sklopu EU projekta 4helix+

Odr?an prvi road-show u sklopu EU projekta 4helix+

Prvi road-show u sklopu EU projekta 4helix+

?K Zadar u Bruxellesu predstavio projekte BLUE_BOOST i 4helix+

?etvrti sastanak Upravlja?kog odbora projekta 4helix+

Potpisivanje ugovora s dobitnicima inovacijskih vau?era u sklopu EU projekta 4helix+

Zadarske plave tvrtke dogovarale poslovnu suradnju Plavom bootcampu i me?unarodnom brokerskom doga?aju

Tri hrvatske tvrtke predstavile se kao Pru?atelji znanja na Plavom bootcampu u Anconi

Odr?an Drugi regionalni infodan 4helix+ projekta

Hrvatske tvrtke sudjelovale na Plavom bootcampu u Marseilleu u sklopu EU projekta 4helix+

Dvije hrvatske tvrtke na Plavom bootcampu projekta 4helix+ u Marseilleu

Nakon Seville, HGK – ?K Zadar šalje tri hrvatske tvrtke na Plavi bootcamp u Barceloni

?upanijska komora Zadar poslala dvije hrvatske tvrtke da se predstave kao Pru?atelji znanja na Plavom bootcampu u Sevilli

?K Zadar šalje dvije hrvatske tvrtke da se predstave kao Pru?atelji znanja na Plavom bootcampu u Sevilli

Otvoren Poziv na prijavu za inovacijske vau?ere u sklopu INTERREG MED projekta 4helix+

Odr?an Prvi regionalni Infodan 4helix+ projekta

?K Zadar poziva stru?njake iz kulturnih i kreativnih industrija na registraciju u Transnacionalnu bazu pru?atelja znanja u sklopu EU projekta 4helix+

Predstavnici ?K Zadar upoznali sudionike B2B Konferencije “Šibensko-kninska ?upanija kao kreativni klaster” s EU projektom 4helix+


Odr?an drugi sastanak Upravlja?kog odbora 4helix+ projekta u Lisabonu

Po?etni sastanak projekta 4helix+ u Rimu

Projekt 4helix+, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj u sklopu programa Interreg MED, zapo?eo je u Rimu 16. i 17. travnja 2018. godine prvim sastankom projektnih partnera. U njemu je HGK – ?upanijska komora Zadar hrvatski, pored ostalih devet iz Italije, Španjolske, Francuske, Portugala, Gr?ke i Albanije. Na skupu su se razmatrali razli?iti aspekti projekta, posebno metodologija koja je u njegovoj jezgri, te utvrdila operativna pravila i procedure radnog plana projekta.

Maria Groueva, projektni slu?benik Tehni?kog tajništva programa MED kojoj je spomenuti projekt dodijeljen na pra?enje, nazo?ila je sastanku te pru?ila korisne podatke konzorciju partnerstva o posebnim zahtjevima koje je odredio program.

Partneri su 18. travnja sudjelovali i na sastanku u organizaciji Horizontalnog projekta koji okuplja tematski povezane modularne projekte te na doga?aju Made in MED koji se bavi cijelom zajednicom projekata Interreg MED. Oba su skupa bila prilika za umre?avanje i razmjenu mišljenja o mogu?nostima suradnje me?u raznim projektima i partnerima.

RIM projekt 4helix+ 16. 4.2018..JPG

Sudionici na projektu 4helix+ u Rimu 16. i 17. travnja 2018.; Izvor: HGK; Snimio: ?K Zadar.


Po?etak provedbe projekta Europske unije 4helix+

Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Zadar od velja?e ove godine po?ela je provoditi projekt 4helix+, za koji je novac osiguran iz europskog fonda programa Interreg Mediterranean, a u kojem je jedan od devet partnera, uz vode?ega Regionalnu razvojnu agenciju regije Marche SVIM iz Italije.

Projekt 4helix+ (osna?ivanje 4 spirale mediteranskih pomorskih klastera kroz pristup otvorena izvora/dijeljenja znanja te temeljen na zajednici u korist plavog rasta Mediterana) usmjeren je na poticanje i financiranje inovacija unutar sektora Plavog rasta u podru?ju Mediterana (MED). Projekt namjerava poboljšati jaz izme?u osam mediteranskih regionalnih pomorskih klastera s jedne strane i unutar njihove ?etiri spirale s druge strane. To se predvi?a posti?i kroz pristup otvorena izvora, razmjene znanja i onaj temeljen na zajednici, što je rezultat suradnje s takozvanim "novim inovacijskim agentima" te kulturnim i kreativnim industrijama.

Spomenuti ?e projekt unaprijediti transnacionalni proces inovacija u tzv. plavim tradicionalnim i sektorima u nastajanju u osam regija MED, uspostavljanjem i organiziranjem kibernetskih prostora, boot camps, transnacionalnih brokerskih doga?aja, regionalnih informativnih dana i dodjelom vau?era za inovacije. Projektni kibernetski prostor omogu?it ?e spajanje izme?u plavih mikro, malih, srednjih te start-up poduze?a i „novih inovacijskih agenata“ (fablabs, coworking prostori, kreativna ?vorišta itd) te kulturne i kreativne industrije (visokokvalificirana poduze?a, istra?iva?ko – razvojna središta itd).

Inovacijskom vau?er shemom dodijelit ?e se 480 tisu?a eura za najmanje 48 projekata iz sektora Plavog gospodarstva. Svojom transnacionalnom partnerskom mre?om i ciljevima projekt ?e doprinijeti relevantnim makroregionalnim strategijama Europske unije i inovacijskim politikama.

Projekt je financiran u sklopu programa Interreg MED, a razdoblje provedbe mu je od 1. velja?e 2018. do 31. srpnja 2020. godine. Prvi sastanak projektnih partnera i Upravnog odbora zakazan je za 16. i 17. travnja 2018. godine u Rimu.

https://interreg-med.eu/

Partneri

Vode?i partner:
1) Regionalna razvojna agencija regije Marche SVIM-Sviluppo Marche, Italija (SVIM-SVILUPPO MARCHE SPA – SVIM SPA)
Ukupni prora?un projekta: 2.193.983,75 €
Sufinanciranje iz fondova ERDF-a i IPA II: 1.864.886,20 €
Program: Interreg Mediterranean
Trajanje: 30 mjeseci (od 1. velja?e 2018. do 31. srpnja 2020. godine)

Pridru?eni partner Hrvatske gospodarske komore:
Hrvatski klaster konkurentnosti pomorske industrije

Ostali partneri:
1) Sveu?ilište u Camerinu, Italija (University of Camerino – UNICAM)
2) Gospodarska i industrijska komora Solun, Gr?ka (Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry – TCCI)
3) Srednjoeuropska inicijativa, Italija (Central European Initiative – CEI)
4) Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska (Croatian Chamber of Economy – CCE)
5) Slu?bena gospodarska, industrijska i brodarska komora Sevilla, Španjolska (Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville – CCSEV)
6) XXI dinami?na mre?a, Portugal (XXI Dinamic Network – APREDIN)
7) Albanski razvojni fond, Albanija (Albanian Development Fund – ADF)
8) Slu?bena gospodarska, industrijska, uslu?na i brodarska komora Barcelona, Španjolska (Barcelona Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation – BCC)
9) Gospodarska i industrijska komora Marseille Provansa, Francuska (Chamber of Commerce and Industry Marseille Provence – CCIMP)

Pozadina projekta

Svojedobno pokrenuti tzv. triple-helix pristup nije dovoljno dinami?an da udovolji novim društveno-ekonomskim izazovima (me?unarodna konkurencija, promjene znanja i tehnologija, globalizacija proizvodnje, pove?ana nezaposlenost itd.) koji poga?aju podru?je Mediterana. Potreban je u najmanju ruku tzv. quadruple-helix pristup, ali na projektnom podru?ju evidentan je manjak lokalne i prekograni?ne suradnje i veza izme?u ?etiri ?imbenika, osobito s ?etvrtim, a moglo bi se smatrati da je to zajednica.
Op?i je cilj projekta osloboditi i potaknuti, putem otvorenih izvora, dijeljenja znanja i zajednice, kapacitete formalnih i neformalnih inovativnih kulturalnih i kreativnih klastera u korist inovacije i konkurentnosti sektora tzv. Plavog rasta u mediteranskom podru?ju.

Ciljevi i aktivnosti

Specifi?ni ciljevi:
1. testirati metodologiju za podršku razvoja prekograni?ne i prekosektorske fertilizacije me?u inovativnim kulturalnim/kreativnim klasterima u suradnji s novim (izvaninstitucionalnim) inovativnim agentima koji se temelje na otvorenim izvorima, dijeljenju znanja i zajednici te sektoru Plavog rasta u osam mediteranskih regionalnih ekosustava koji su predmet projektnog prijedloga.
2. podr?ati uklju?enje metodologije 4helix+ u regionalne, dr?avne RIS3 i ostale relevantne planove/strategije
Glavni je cilj ove projektne ideje utemeljen na pretpostavci da se kulturne i kreativne industrije mogu promatrati kao savršeni fertilni prekosektorski ekosustav u kojem se mo?e realizirati tzv. Plavi rast. Te industrije mogu imati izravne u?inke na sektore kao što su plavi turizam (nauti?ki turizam, ribarski turizam itd.), integrirane su u sve faze vrijednosnih lanaca drugih sektora kao što su industrija luksuznih proizvoda i proizvodi za pametni dom te usluge u jahting industriji, a imaju i veliki potencijal poboljšavanja djelovanja komercijalizacije proizvoda plave biotehnologije kao što je hrana, zdravlje i kozmetika itd.
Na tome se temelji pilot-projekt koji bi povezao osam mediteranskih regionalnih klastera kulturnih i kreativnih industrija (formalnih ili neformalnih) i realizirao prekograni?nu shemu vau?era za dodjelu vau?era za inovaciju (oko 50.000,00 eura po jednom pilot-podru?ju s najmanjim iznosom od 5.000,00 eura) koji bi se koristili za realizaciju inovativnih projekata “istra?enih i dijagnosticiranih” plavih mikro, malih i srednjih poduze?a, uz potporu obu?enih istra?iva?kih tijela i tvrtki kulturnih i kreativnih industrija i suradnju izvaninstitucionalnih inovacijskih agenata kao što su innovation hubs, living labs, fablabs, incubators, co-working-prostori, hacker-prostori, maker-prostori, techshops, sewing cafes itd.

Aktivnosti:

• Uspostavljanje 4Helix+ projektne organizacijske strukture i radnih skupina; Izrada 4helix+ upravlja?kog alata projekta, komunikacijskog plana
•  Izrada 4Helix+ EU „road shows“
• Testiranje inovacijskog procesa koje se fokusira na pripremu/realizaciju/evaluaciju pilot-akcije temeljene na procesu ?iji je cilj stimuliranje kreativnosti, coaching, matchmaking iz temelja i financiranje prekosektorskih i prekograni?nih inovacija plavih malih i srednjih poduze?a/startupova (kao glavne ciljne skupine) u osam mediteranskih pomorskih klastera uklju?enih u projekt
• Ostvarenje pilot-akcije: objava natje?aja za dodjelu 4Helix+ inovacijskih vau?era putem online prijavnog paketa u za to namijenjenom kiberneti?kom prostoru, provedba infodana za potencijalne prijavitelje, prekograni?ni brokerage doga?aji, odabir, pra?enje, izvještavanje i isplata nagra?enima u natje?aju projekta 4Helix+
• Prijenos znanja i kapitalizacija – podizanje razine svijesti o 4Helix+ konceptu me?u sudionicima uklju?enih mediteranskih ekosustava

O?ekivani rezultati

1. Nadogra?eni višesektorski i prekograni?ni stav prema istra?ivanju i razvoj
fokusiranih klju?nih aktera inovacijskih pomorskih 4helix + osam mediteranskih podru?ja (posebno malih i srednjih te startup poduze?a: ciljani klasteri konsolidiraju svoje vještine me?usobnog povezivanja unutar pomorskog sektora i prekograni?ne fertilizacije s drugim rastu?im industrijama, tj. kreativnim/kulturnim industrijama, zahvaljuju?i razli?itim aktivnostima (plavi bootcamps, transnacionalna shema vau?era, brokerski doga?aj, kiber-prostor itd).
Glavni ?imbenici pomorskog klastera (ponajprije plava mala i srednja poduze?a / startup poduze?a) nadogra?uju svoje transnacionalne i inovativne kapacitete suradnje da bi mogli:
- iskoristiti/stjecati znanje premoš?ivanjem zemljopisnih barijera
- sklapati nove saveze s tehni?kog, komercijalnog i proizvodnog gledišta
- stvarati nove zamisli
- iskušati nove proizvode, procese, usluge, poslovne modele i marketinške strategije te
- stvoriti pretpostavke za patentiranje projektnih rezultata vau?er sheme.
K tome, plava mala, srednja i startup poduze?a poticat ?e nova kombinacija pru?atelja znanja (novi inovacijski agenti i kulturno-kreativne institucije) u smjeru novih inovacija, a ne jednostavne diversifikacije njihovih poslova.
Nadalje, izborom uklju?ivanja u istu akciju i tradicionalnih pomorskih (ribarstvo, obalni i pomorski turizam, brodogradnja) i novih (akvakultura, plava biotehnologija i zelena brodogradnja) podtematskih poslova proizvest ?e dodatnu uzajamnu kontaminaciju i prilike za suradnju preko raznih sektorskih konteksta za sve pomorske klasterske klju?ne aktere.

2. Pove?ana svijest i razumijevanje izme?u osam u projekt uklju?enih regionalnih ekosustava o komparativnoj prednosti Plavog rasta modelom 4Helix+: svijest i razumijevanje izme?u sudionika osam regionalnih ekosustava (regionalnih ustanova, poduzetni?kih potpornih institucija, lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu, tradicionalnih i novih sektorskih ustanova za istra?ivanje i razvoj te akademske zajednice itd.) o procesu 4Helix+ i o tome da su saznanja iz njega od va?nosti za ja?e i odr?ivije prekograni?ne veze izme?u osam ekosustava te poboljšanje prekomediteranskog prijenosa znanja.
Naro?ito zahvaljuju?i porasloj osviještenosti regionalnih i dr?avnih kreatora politike o Plavom rastu i rezultatima projekta 4Helix+, o?ekuje se da ?e inovacijski procesi i otkri?a biti uklopljeni u regionalne strategije RIS3 osam uklju?enih teritorija tako što ?e istaknuti prednost plavih inovacija.
K tome, s konceptima i procesima 4Helix+, osam involviranih regionalnih pomorskih zajednica, osobito lokalne akcijske grupe u ribarstvu, dobit ?e priliku za susret i suradnju s novim inovacijskim agentima, ponajprije pomorskim fablabs, što pru?a temelj za pomo? regionalnim pomorskim gospodarstvima da uvedu inovacije i osna?e regionalno vlasništvo Strategije Plavog rasta.

3. Porastao kapacitet projektnih partnera 4Helix+ da provedu i prenesu prekograni?nu inovacijsku akciju sa svrhom podrške Plavog rasta Mediterana: projektni ?e partneri poboljšati svoje vještine stvaranja i provedbe poboljšanog prekograni?nog inovacijskog procesa (zbog inovativnih web-based rješenja, bootcamps, me?unarodnog brokerskog doga?aja i vau?er – sheme utemeljene na revolucionarnoj kombinaciji pru?atelja znanja) da bi se potaknuo novi prekograni?ni i prekosektorski prijenos znanja u korist njihovih inovativnih pomorskih klastera (od razvijenih do onih u nastajanju).

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站