Osnovana: 9. srpnja 1806.

Današnja Hrvatska gospodarska komora - ?upanijska komora Zadar nasljednik je Trgova?kih komora koje su se osnivale u Zadru kao prve komore na ovom podru?ju od po?etka XIX stolje?a pa do danas. Prije 214 godina, dana 9. srpnja 1806. godine u Zadru je osnovana SREDIŠNJA KOMISIJA ZA TRGOVINU (Commissione centrale di commercio) koja je prete?a francuskog komorskog ustroja u Dalmaciji. Zada?a komisije je bila unapre?enje gospodarstva i osnivanje komora po Dalmaciji po?evši od 1807. godine (Šibenik, Kotor, Dubrovnik, Split,). Pokrajinska komisija u Zadru ujedno bila i Trgova?ka komora (Camera di commercio) za grad Zadar. Izabrani ?lanovi Komisije obnašali su i radili poslove vezane za trgovinu i gospodarstvo Zadra. S kolikim se aktivnostima i zada?ama u to vrijeme morala suo?iti Komora u Zadru, ali i da su ti poslovi bili opse?ni i da je trebalo utvrditi stvarno stanje trgovine i gospodarstva uop?e, govore i podatci o tome s kakvim se sve opsegom posla Komora bavila. Takve podatake nalazimo kad pogledamo serije spisa koje je Komora evidentirala i obra?ivala:

OP?I SPISI

- Uredi Komisije i Komore
- Industrija i manufaktura
- Utezi i mjere
- Sajmovi i trgovišta
- Nacionalna valuta
- Strani novac
- La?ni novac
- Unutarnja (nacionalna) trgovina
- Vanjska trgovina
- Izvoz robe
- Izvozna trgovina
- Izumi i otkri?a
- Špedicija
- Slobodna predaja i ure?enje nacionalnog vina
- Bojadisaonice

Kroz povijest, kao i danas, cilj komore je zastupanje interesa svojih ?lanica.
Dekret Vicenza Dandola (generalnog providura Dalmacije) iz 1806. godine o osnivanju prve Komore na hrvatskom tlu

Dekret  Vicenzo Dandoloo osnivanju Komore.jpg

 


U okvirima sveop?eg prosperiteta Ministarstvo trgovine u Be?u, donosi zakon od 18. o?ujka 1850. godine, o osnivanju Trgova?kih i gospodarskih komora na teritoriju Carevine. Vlada za Dalmaciju, ve? u mjesecu lipnju 1850. godine, nala?e zadarskoj gradskoj upravi, da prona?e ljude od povjerenja, sposobne za vo?enje Komore za trgovinu i industriju. Osnivanje zadarske Komore za trgovinu i industriju provedeno je 28. lipnja 1850. godine. Uspostavom Provincije Zadar 1922. godine, Vlada je u Rimu ve? 1923. godine izdala Dekret o osnivanju Komore za trgovinu i industriju, sa sjedištem u Zadru. Odredbom Ministarstva za nacionalnu ekonomiju, Dekretom od 16. lipnja 1927. godine i odredbom Prefekta za Provinciju Zadar, Komora za trgovinu i industriju mijenja naziv u Savjet za ekonomiju Provincije Zadar (Consiglio Provinciale dell Economia di Zara).  Trgovinsko- ugostiteljska komora za grad i kotar Zadar osnovana je 27. kolovoza 1952. godine u tadašnjem Domu kulture (Providurova pala?a) koju ?ine trgova?ke, proizvodne i ugostiteljske tvrtke grada i Kotara Zadar. Osniva se jedinstvena Trgovinsko ugostiteljska komora koja 1955-56. biva razdvojena na Trgovinsku i Ugostiteljsku komoru. Ukidanjem kotareva ukida se samostalnost zadarske komore 1963. godine i zadarsko gospodarstvo smješta pod jedinstvenu Privrednu komoru Dalmacije sa sjedištem u Splitu, (Zakon o osnivanju jedinstvenih Privrednih komora, Sl.list 22/62), a u Zadru djeluje ispostava.

Iz dokumenata Komore osim prenijetih joj briga na opskrbi stanovništva (po?etak je još skroman i s vrlo racionaliziranom opskrbom), otkupu poljoprivrednih proizvoda, širenju trgova?ke mre?e. Posebno mjesto s iznimno kvalitetnim raspravama i elaboracijama ima - tra?enje spoja na ?eljeznicu dovršenjem pruge Zadar-Knin i dopuštenje za osnovanje sjedišta jedne od brodarskih tvrtki nakon odluke o decentralizaciji. Ve? su tada istaknuti zahtjevi za seljenjem gradske luke u Ga?enicu. U novijoj povijesti, današnja HGK - ?upanijska komora Zadar od 1. travnja 1982. godine pod imenom Privredna komora Zadar ponovno samostalno djeluje, od kada izlazi iz okvira Privredne komore Dalmacije u Splitu. Ustrojem Hrvatske gospodarske komore, pod imenom HGK - Regionalna komora Zadar djeluje od 1. sije?nja 1991. godine i jedna je od 11 Regionalnih komora koje su tada bile u sastavu HGK.

Temeljem Odluke o osnutku regionalnih ?upanijskih komora koju je Skupština HGK donijela na svojoj 5. sjednici od 22. prosinca 1993. godine, (NN br.116/93), zadarska komora djeluje pod sadašnjim nazivom Hrvatska gospodarska komora - ?upanijska komora Zadar za podru?je tadašnje Zadarsko-kninske ?upanije. ?lanovi Gospodarskog vije?a biraju se prema Statutu HGK (N.N. br. 10/93, 115/93, 11/94, 108/95, 19/96, 64/01, 142/11, 9/14, 129/15). Gospodarsko vije?e bira predsjednika koji obnaša i du?nost predsjednika ?upanijske komore Zadar koji zajedno s stru?nim tijelima Komore promi?e, predstavlja i zastupa zajedni?ke interese gospodarstva pred dr?avnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu. U 38 godine novijeg djelovanja Hrvatska gospodarska komora - ?upanijska komora Zadar promi?e, zastupa i uskla?uje zajedni?ke interese svojih ?lanica, unapre?uje poduzetništvo, uspostavlja poslovne odnose s inozemstvom, poti?e razvoj inovacije i ekologije i obavlja teku?e poslove od zna?aja za obavljanje gospodarske djelatnosti. ?upanijska gospodarska komora Zadar u 2004. god. zapo?ela je s uvo?enjem sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001/200 u svoje poslovanje kako bi osigurala neprekidno poboljšanje u djelatnostima koje obavlja i na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana - ?lanica, zaposlenika, dr?avnih i drugih organa u zemlji i inozemstvu.

Misija: Hrvatska gospodarska komora - ?upanijska komora Zadar je neprofitna, javno pravno stru?na organizacija koja slu?i poslovnoj zajednici s ciljem ja?anja i promicanja gospodarskog rasta u Hrvatskoj, pridonose?i time dobrobiti društva u cjelini.

Vizija: Hrvatska gospodarska komora - ?upanijska komora Zadar treba :

- biti podrška u ostvarivanju vizije HGK da komora bude glavna nacionalna organizacija, s mre?om ?upanijskih komora i predstavništava, u promociji i povezivanju gospodarstva u zemlji i inozemstvu
- funkcionirati i pru?ati usluge kao najrazvijenije komore u svijetu
- biti najja?i zagovornik gospodarstva
- imati adekvatnu i profesionalnu stru?nu slu?bu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站