Površina ?upanije: 7.486 km2
BDP po stanovniku (2016.): 68.611 kn
Ukupan broj stanovnika (procjena DZS sredinom 2018.): 168.153
Ukupno aktivno stanovništvo (zaposleni + nezaposleni) na dan 31.07. (2019.) iznosi 65.105
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.07. (2019.) iznosi 62.028
Ukupan broj nezaposlenih na dan 31.07. (2019.) iznosi 3.077
Stopa registrirane nezaposlenosti aktivnog stanovništva, na dan 31.07. (2019.) iznosi 4,7%
Broj poduzetnika (predani GFI za 2018.): 4.755
Zaposleni u gospodarstvu, prosjek na temelju broja sati: 25.584
Ukupni prihodi gospodarstva: 14.995,6 milijuna kuna
Udjel prihoda od prodaje u inozemstvu u ukupnim prihodima: 24,8%

Potencijali Zadarske ?upanije

Zadarska ?upanija je jedna od 20 ?upanija u zemlji, jedna od sedam priobalnih ?upanija i nalazi se u samom središtu hrvatskog dijela jadranske obale. Grad Zadar je administrativno, obrazovno i gospodarsko središte ?upanije/regije u kojem se nalazi preko 60% ekonomskih kapaciteeta ?upanije (ostvarenih prihoda, zaposlenih, izvoza, broja tvrtki).

Gospodarstvo Zadarske ?upanije relativno je malo, ali raznoliko i s razvojnim potencijalima u nekoliko razli?itih sektora. Gospodarstvo Zadarske ?upanije u bitnim ekonomskim pokazateljima ?ini pribli?no 2,5 - 3% gospodarstva RH, osim u sektorima; turizma gdje je udio i do 14%., pomorskom prometu do 40% te u marikulturi preko 70% ukupnih kapaciteta u dr?avi.

Iz ovih podataka vidljivo je da Zadarska ?upanija i grad Zadar ?ive na moru i od mora, od tzv. „plave ekonomije“ koja po?iva na tri navedena stupa. Marikultura i ribarstvo, brodarstvo i turizam Zadarske ?upanije imaju poseban zna?aj za cijelu zemlju, zbog njihova visokog udjela u navedenim djelatnostima na dr?avnoj razini.

Strukturu gospodarstva Zadarske ?upanije prema ukupnom prihodu, uz ostale djelatnosti, dominantno ?ine: trgovina, prera?iva?ka industrija, turizam, ribarstvo i marikultura, te brodarstvo.

Uzgajiva?i bijele ribe i tune u ?upaniji ?ine ?ak 72% ukupne hrvatske marikulture prema kriteriju koncesionirane površine mora i prodanim koli?inama, a velik broj pogodnih lokacija na obali i otocima omogu?ava širenje ove djelatnosti bez velikog one?iš?enja okoliša ili ugroze turizma. More je i izvor sirovina za ribarsku industriju, ali ribarstvo je limitirano prirodnim resursima i zakonskim ograni?enjima ulova.

U Zadru je sjedište najve?e brodarske tvrtke, koja (s tvrtkom k?eri) ?ini 40% nosivosti trgova?ke flote u zemlji, što sna?no utje?e na uspješnost ?upanijskog gospodarstva u cjelini i na ?ivotni standard obitelji pomoraca.

Zahvaljuju?i zemljopisnom polo?aju i ulaganjima u prometnu infrastrukturu, najve?i potencijal gospodarstva Zadarske ?upanije je u turizmu i djelatnostima koje ga nadopunjuju. Trenutni kapacitet je gotovo 170.000 kreveta, bez vezova u marinama. Turisti?kih dolazaka u ?upaniju je 1,9 milijuna a no?enja 14,5 milijuna godišnje, što ?ini udjel od 14% hrvatskog turizmu. Turizam u našoj regiji ima multiplikativne efekte na gotovo sve sektore gospodarstva.

Uz prehrambenu industriju baziranu na sirovinskoj osnovi iz mora i Ravnih kotara, a izvozno orjentirana prera?iva?ka industrija oslanja se na proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku i farmaceutsku industriju.

Izvozno orijentirano gospodarstvo odr?ava pozitivnu bilancu razmjene roba i usluga s inozemstvom, a izvozom usluga turisti?kog i brodarskog sektora ta je izvozna orijentacija još naglašenija (vrijednost 480 milijuna eura).

Razvijena infrastruktura poma?e da se ovo podru?je, osobito grad Zadar, razvije u prometno ?vorište na granici EU i prekomorskog svijeta.

Nova moderna autocesta A-1 ?ini Zadarsku ?upaniju vrlo lako dostupnim odredištem. Autocesta A-1 je spojena na europsku cestovnu mre?u, a Zra?na luka Zadar povezuje Zadar izravno sa 40-ak europskih destinacija niskotarifnim zra?nim prijevoznicima. Me?unarodna luka Ga?enica (teretna luka; terminal za kruzere; RO-RO terminal; putni?ki terminal) je izravno povezana s autocestom A-1 i ?ini jedinstveno pomorsko ?vorište na jadranskom moru, s potencijalom za razvoj mnogih uslu?nih djelatnosti. Sve navedeno, uz dobar obrazovni sustav koji nudi mladu, obrazovanu radnu snagu i produktivnost po vrlo konkurentnim troškovima, te prirodna bogatstva brojnih zašti?enih podru?ja ?ini grad Zadar i cijelu regiju zanimljivu za ulaganja.

Zadnja velika dr?avna investicija u luku Ga?enicu privukla je koncesionara koji ?e Zadru osigurati poziciju home port-a brodovima za kru?na putovanja, što jam?i dodatnu zaposlenost i potencijal za razvoj u popratnim djelatnostima. Potencijal za investicije vidi se u gradnji hotela visoke kategorije kojih je nedovoljno, te ruralnom turizmu u zale?u , uz o?ekivanu realizaciju ve?ih projekata u turizmu.

Uz nedovoljno iskorištene poljoprivredne površine, mogu?nost za investiranje nisu iskorištene u marikulturi i preradi ribe, investicije u alternativne izvore energije, posebno u uvjetima strategijskog opredjeljenja Europske unije za energetsku neovisnost, te ulaganja u teretnu luku radi privla?enja tereta.

Brojne opremljene gospodarske zone nude povoljno mogu?nosti za nove investicije u prera?iva?koj industriji i trgovini, sa osiguranom poduzetni?kom infrastrukturom.

Struktura ukupnih prihoda gospodarstva Zadarske ?upanije u 2018. godini

Struktura ukupnih prihoda gospodarstva Zadarske ?upanije u 2018. godini.jpg

Izvor: FINA; Obrada: HGK-?K Zadar

Gospodarstvo Zadarske ?upanije temelji se na sektorima trgovine, prera?iva?ke industrije, turizma, pomorskog prometa, gra?evinarstva, ribarstva i poljoprivrede, te obrtništva.

U 2018. poslovnoj godini nastavljen je rast gotovo svih relevantnih pokazatelja uspješnosti gospodarstva. Godišnje izvještaje predao je rekordan broj obveznika poreza na dobit u Zadarskoj ?upaniji, njih ukupno 4.755. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 14.995,6 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu, dotad rekordnu 2017. godinu pove?ani su za 11,2%, dok su ukupni rashodi rasli nešto br?e, bili su 13,4% viši nego prethodne godine. Zato je dobit, odnosno saldo dobiti i gubitka prije oporezivanja, bila manja nego prethodne godine, iznosila je 590,0 milijuna kuna, odnosno za 23,7% je bila manja nego u 2017. godini. Svejedno, to je jedna od najve?ih godišnjih dobiti gospodarstva Zadarske ?upanije zadnjih dvadesetak godina. Tvrtke koje su iskazale dobit (agregirana dobit prije oporezivanja iznosila je 1.247,8 mil. kuna) imale su pove?anje dobiti za 13,5% u odnosu na ukupnu dobit tvrtki koje su u 2017. iskazale dobit, dok su tvrtke koje su iskazale gubitak (agregirani gubitak prije oporezivanja iznosio je 657,8 mil. kuna) imale gubitak ve?i za ?ak 101,7% u odnosu na ukupni gubitak onih tvrtki koje su u 2017. iskazale gubitak. U 2018. godini zna?ajno su rasli i prihodi od prodaje u inozemstvu i to za 23,4%. Na kraju godine vrijednost aktive gospodarstva Zadarske ?upanije iznosila je 28,07 milijardi kuna ili 5,3% više nego prethodne godine, a stavka Kapital i rezerve iznosila je 7,62 milijardi kuna ili 4,4% više nego prethodne godine. Pove?an je broj zaposlenih za 9,9% na rekordnih 25.584 zaposlenika, tako?er uz rast prosje?ne neto mjese?ne ispla?ene pla?e od 2,5%. Zna?ajno smanjenje je zabilje?eno na stavci Bruto investicija u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (AOP278) i to za 15,9%, a stavka Bruto investicija samo u novu dugotrajnu imovinu s iznosom od 559,8 mil. kuna investiranih u 2018. godini bila za ?ak 50,0% manja od vrijednosti investiranja u novu dugotrajnu imovinu u 2017. godini.

Kratka usporedba s gospodarstvom na nacionalnoj razini u 2018. godini: 131.117 poduzetnika u RH ukupno je imalo 939.954 zaposlenih ili 5,2% više nego godinu prije. Prihodi su pove?ani za 8,6%, a rashodi su pove?ani za 4,0%. Zato je saldo dobiti i gubitaka prije oporezivanja pove?an ?ak za 865,2%. Prihodi od prodaje u inozemstvu pove?ani su za 8,6%, aktiva je pove?ana za 4,4%, a kapital i rezerve za 5,0%. Na dr?avnoj razini zabilje?en je i rast vrijednosti investicija samo u novu dugotrajnu imovinu i to za 3,9%. U strukturi nacionalnog gospodarstva, gospodarstvo Zadarske ?upanije sudjeluje s 2,7% broja zaposlenih, 2,0% ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, 1,7% agregirane dobiti prije oporezivanja, 2,5% aktive/pasive, 1,9% vlastitog kapitala, 2,5% prihoda od prodaje u inozemstvu, a prosje?na mjese?na neto ispla?ena pla?a bila je na razini 90% pla?e ispla?ene na dr?avnoj razini.

U apsolutnim iznosima najve?i rast ukupnih prihoda pojedinih sektora gospodarstva Zadarske ?upanije zabilje?en je u podru?ju Prera?iva?ke industrije (232,9 mil. kuna), Trgovine (230,5 mil. kuna), Prijevoza i skladištenje (224,8 mil. kuna) te Poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (207,3 mil. kuna). Smanjenje ukupnih prihoda zabilje?eno je jedino u podru?jima Opskrba elektri?nom energijom (-15,1 mil. kuna) i Javne uprave i obrane (-0,4 mil. kuna). Tako?er, nekoliko odjeljaka Prera?iva?ke industrije imalo je smanjenje ukupnih prihoda (Proizvodnja strojeva i ure?aja, Proizvodnja pi?a, Proizvodnja papira, Proizvodnja tekstila, Proizvodnja odje?e te Tiskanje i umno?avanje snimljenih zapisa)

U strukturi vrijednosti aktive (28,07 milijardi kuna) gospodarstva Zadarske ?upanije na kraju 2018. godine najviše sudjeluju podru?ja Turizma (Djelatnosti pru?anja smještaja te pripreme i uslu?ivanja hrane) te Prijevoza i skladištenja sa po 15,2%. Ista podru?ja prednja?e i u strukturi vrijednosti vlastitih sredstava (Prijevoz i skladištenje sa 28,9%, podru?je Turizma sa 26,2%). U stavci koja je podbacila u 2018. godini, Bruto investicije u dugotrajnu imovinu, najve?e smanjenje apsolutnog iznosa vrijednosti investicija u odnosu na prethodnu godinu imamo u Prijevozu i skladištenju (453,6 mil. kuna je manje investirano nego u 2017.) i u Prera?iva?koj industriji (160,7 mil. kuna manje).

Broj zaposlenih u gospodarstvu Zadarske ?upanije (4.755 poslodavaca) mjereno satima rada pove?an je s 23.280 zaposlenih u 2017. na broj od 25.584 u 2018. godini, odnosno za 2.304 više zaposlenih ili za 9,9%. U porastu apsolutnog broja zaposlenih prednja?e Trgovina sa 546, Gra?evinarstvo sa 423 i Djelatnosti pru?anja smještaja te pripreme i uslu?ivanja hrane sa 310 više zaposlenih. I u 2018. poslovnoj godina nije bilo smanjenja broja zaposlenih po pojedinim podru?jima, zabilje?ena je tek u nekoliko odjeljaka. Nastavljen je kontinuitet odr?avanja i pove?anja razine zaposlenosti gospodarstva Zadarske ?upanije, a zaposlenost u 2018. godini najve?a je ikad. U ovoj godini pove?ana je i prosje?na mjese?na ispla?ena neto pla?a i to za 2,5%. Obzirom na dobre poslovne rezultate pove?anje pla?a mo?da je moglo biti i ve?e. Po podru?jima djelatnosti najviša prosje?na mjese?na bruto ispla?ena pla?a bila je u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja (12.710 kuna), Umjetnosti, zabavi i rekreaciji (11.748 kuna), Prijevozu i skladištenju (11.049 kuna), sve do Ostalih uslu?nih djelatnosti s 5.436 kuna prosje?ne mjese?ne bruto ispla?ene pla?e. U pojedinim odjeljcima djelatnosti ispla?ivane su i manje pla?e.

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo gospodarstva Zadarske ?upanije pove?alo je broj zaposlenih za 9,6%. Ukupni prihodi pove?ani su za ?ak 19,4%, više nego rashodi, (pove?ani su za 18,6%), pa je i ostvarena bruto dobit (95,7 mil. kuna) za 30,3% ve?a od prošlogodišnje. Prihodi od prodaje u inozemstvu ve?i su za 30,8%, ali zabilje?eno je smanjenje bruto investicija od 10,5%. Skoro 90% ovog podru?ja djelatnosti odnosi se na ribarstvo i marikulturu i to je tradicionalno dominantni segment ovog podru?ja djelatnosti u Zadarskoj ?upaniji.
Prera?iva?ka industrija, kao najva?niji segment Industrijskog sektora, pove?ala je broj zaposlenih za 3,8%, ukupne prihode za 8,2%, a bruto dobit za 5,8%. Prihodi od prodaje u inozemstvu pove?ani su za 7,2%, dok su bruto investicije smanjene za 42,0%. Najve?i broj zaposlenih je u odjeljcima djelatnosti Proizvodnja metala (1.192 zaposlenika) i Proizvodnja prehrambenih proizvoda (1.148 zaposlenika). Proizvodnja metala prednja?i i u ostvarenim ukupnim prihodima (1.345,2 mil. kuna), ostvarenoj bruto dobiti (85,2 mil. kuna), prihodima od prodaje u inozemstvu (1.023,1 mil. kuna) i bruto investicijama (143,8 mil. kuna). Ve?ina drugih odjeljaka poslovala je s dobiti, zna?ajniji gubitak zabilje?en je u odjeljcima Proizvodnja proizvoda od gume i plastike (-10,1 mil. kuna), Proizvodnja strojeva i ure?aja (-7,7 mil. kuna) i Tiskanje i umno?avanje snimljenih zapisa (-1,1 mil. kuna gubitka).

Drugi segment industrijskog sektora, Rudarstvo i va?enje, djelomi?no uspješno je poslovalo u 2018. godini: broj zaposlenih smanjen je za 2,6%, ukupni prihodi pove?ani su za 4,6%, dok su rashodi smanjeni za 3,2%, pa je ove godine ostvarena agregirana dobit u iznosu od 0,9 mil. kuna. Prihodi od prodaje u inozemstvu pove?ani su za 18,6%, a bruto investicije su pove?ane za 108,5%. Tre?i segment Sektora industrije – Opskrba elektri?nom energijom, plinom, parom i klimatizacija ima pove?anje zaposlenosti za 10,0%, smanjenje ukupnih prihoda za 13,0%, bruto dobiti za 30,1%, uz istu razinu bruto investicija od 407,0 mil. kuna. Oba ova podru?ja djelatnosti predstavljaju jako mali udjel u strukturi zaposlenosti, ukupnih prihoda i drugih pokazatelja uspješnosti, pa njihovi pojedina?ni rezultati ne utje?u puno ni na uspješnost Sektora industrije niti gospodarstva u cjelini.

Gra?evinarstvo, nakon izlaska iz višegodišnje krize, još nema potpuno stabilizirano poslovanje. Broj zaposlenih pove?an je za 17,2% u odnosu na prethodnu godinu, prihodi su pove?ani za 6,8%, ali uz ve?i rast rashoda, pa je godinu završilo s 92,4 mil. kuna negativne razlike izme?u prihoda i rashoda. Me?utim, pove?ani su prihodi od prodaje u inozemstvu za 8,9% i rast bruto investicija za 12,1%.

Djelatnosti pru?anja smještaja te pripreme i uslu?ivanja hrane nastavljaju svoj kontinuirani rast, kako u fizi?kom obujmu dolazaka i no?enja turista, tako i u financijskoj uspješnosti. Turisti?ki promet, s 1,92 milijuna dolazaka i 14,49 milijuna no?enja rekordan je do sada u Zadarskoj ?upaniji. Ove brojke, naravno, ne odnose se samo na poslovanje poduzetnika – obveznika poreza na dobit, obuhva?enih ovom analizom, ve? svih segmenata turisti?ke ponude ?upanije. Samo gospodarstvo ostvarilo je dosad najbolje rezultate poslovanja. U odnosu na prethodnu godinu, zaposlenih je bilo 9,5% više, prihodi su rasli 7,4%, rashodi su rasli br?e, pa je agregirana dobit (još uvijek respektabilnih 146,4 mil. kuna) bila 35,8% manja od prošlogodišnje. U financijskim izvješ?ima prikazano je 189,0% više prihoda od prodaje u inozemstvu, a više se i ulagalo, bruto investicije bile su za 16,8% više nego u 2017. godini.

Trgovina na veliko i malo i dalje zadr?ava svoj vode?i polo?aj u broju zaposlenih i ostvarenim prihodima. Broj zaposlenih bio je za 12,6% ve?i, a prihodi su pove?ani za 7,1%. Me?utim, zbog rasta rashoda od 12,4%, iskazan je gubitak od 25,7 mil. kuna, prvi put od 2012. godine. Sektor bilje?i i pove?anje prihoda od prodaje u inozemstvu za 18,5% i bruto investicija za 9,3%.

Prijevoz i skladištenje u 2018. poslovnoj godini bilje?i pove?anje broja zaposlenih od 8,0%, pove?anje ukupnih prihoda od 17,2%, prihoda od prodaje u inozemstvu za 21,4% i bruto dobiti od 28,8%. Znatno se manje investiralo nego prethodne godine, bruto investicije smanjene su za 79,5%.

Dobri poslovni rezultati ostvareni su i u gotovo svim ostalim podru?jima djelatnosti manje zastupljenima u gospodarstvu Zadarske ?upanije. Cjelokupno gospodarstvo tako je u ve?ini pokazatelja uspješnosti premašilo dosad najuspješniju, prethodnu 2017. poslovnu godinu.
Promatramo li gospodarstvo prema veli?ini poduzetnika, u 2018. godini poslovalo je 8 velikih, 49 srednje velikih, 349 malih i 4.349 mikro poduzetnika. Od ukupno 25.584 zaposlenika njih najviše (9.074) zapošljavaju brojni mikro poduzetnici, ?ak 35,5%, a 27,5% zaposlenih je kod malih poduzetnika. Ispla?ene neto pla?e i nadnice ne slijede ovaj omjer, što zna?i da su prosje?ne pla?e ni?e kod mikro i malih poduzetnika, a više od prosjeka kod srednje velikih, i osobito kod velikih poduzetnika. Mikro poduzetnici imaju 28,9% vrijednosti imovine (od ukupno 28,07 milijardi kuna aktive cjelokupnog gospodarstva), ali u izvorima sredstava njima pripada tek 7,2% od ukupno 7,62 milijarde kuna vlastitog kapitala i rezervi gospodarstva Zadarske ?upanije, što svjedo?i o velikoj zadu?enosti ovog segmenta gospodarstva. Nešto je povoljnija situacija kod malih poduzetnika, koji dr?e 22,3% aktive uz 15,2% udjela u vlastitom kapitalu. Srednje veliki poduzetnici ovdje su u povoljnijem polo?aju s 27,1% udjela u aktivi i 39,6% udjela u kapitalu i rezervama. Najstabilniji polo?aj vezan uz kvalitetu izvora sredstava bilje?e veliki poduzetnici: na 21,7% udjela u aktivi gospodarstva imaju 38,0% udjela u ukupnom iznosu vlastitih sredstava. Prema omjeru sudjelovanja u ukupnim prihodima i ukupnim rashodima jasno je i koji je segment gospodarstva profitabilniji. Tako mikro i mali poduzetnici imaju ve?i udjel u rashodima nego u prihodima, srednje veliki poduzetnici prakti?no imaju isti udjel, a veliki poduzetnici u strukturi prihoda imaju ve?i udjel nego u strukturi rashoda. Ostvarena neto dobit prije oporezivanja cjelokupnog gospodarstva iznosila je 590,0 mil. kuna, a od toga 48,4% odnosi se na velika poduze?a, njih ukupno osam, od kojih su svi poslovali s dobiti. U ukupnoj vrijednosti od 2,41 milijarde kuna bruto investicija u dugotrajnu imovinu, sudjelovali su srednje veliki poduzetnici s 42,1%, mikro sa 23,7%, veliki poduzetnici s 18,2%, a mali sa 16,0%. Zamjetno je slab udjel mikro i malih poduzetnika u strukturi prihoda od prodaje u inozemstvu, odnosno u izravnom izvozu proizvoda i usluga, zajedno svega 12,7%. Mali poduzetnici nisu dovoljno kapacitirani za izravan nastup na stranim tr?ištima, što ne zna?i da njihove kooperantske komponente nisu ugra?ene u izvozne proizvode i usluge ve?ih gospodarskih subjekata.

S vrijednoš?u od 8.370,3 mil. kuna ukupnih prihoda tvrtke sa sjedištem na administrativnom podru?ju Grada Zadra odr?avaju svoj iznimno visoki udjel u prihodima cjelokupnog gospodarstva. U odnosu na 2017. godinu ostvarile su rast od 11,1%, gotovo identi?an rastu ?upanijskog gospodarstva. Prihode od 1.459,2 mil. kuna ima op?ina Poli?nik uz godišnji rast od 14,5%. Ve?ina ostalih administrativnih jedinica ima i ve?e relativno pove?anje obujma gospodarske aktivnosti.
Podaci iz drugih izvora

Ukupna zaposlenost u Zadarskoj ?upaniji (osiguranici HZMO-a) u kriznim se godinama zadr?ala na puno boljoj razini od dr?avnog prosjeka, zahvaljuju?i i osjetnom pove?anju sezonske zaposlenosti. Isto tako broj nezaposlenih rastao je sporije od negativnog trenda u Republici Hrvatskoj. Prosje?no je u 2018. godini bilo zaposleno 55.320 osoba (4,2% više nego u 2017.), a registriranih nezaposlenih osoba bilo je 5.792 (16,8% manje od prošlogodišnjeg prosjeka). Na kraju prosinca 2018. imamo 53.014 ukupno zaposlenih osoba (3,6% više nego na kraju 2017. godine), što je pokazatelj da rast zaposlenosti nije rezultat samo sezonskog zapošljavanja. Na vrhuncu turisti?ke sezone krajem srpnja 2019. zaposlenih je bilo 62.028 (3,4% više), a nezaposlenih 3.077 (14,5% manje nego u isto vrijeme 2017. godine). O?ekuje se nastavak trenda iznimne sezonske zaposlenosti, zahvaljuju?i kojoj ve? pet godina zaredom bilje?imo rekordnu zaposlenost u ljetnim mjesecima. Zadnji podatak o broju zaposlenih u Zadarskoj ?upaniji je s kraja studenog 2019. godine, kada je zaposlenih (osiguranika HZMO) bilo 55.506 (3,6% više nego na isti dan prethodne godine).

Podaci o registriranoj nezaposlenosti, koje prati Hrvatski zavod za zapošljavanje, tako?er su povoljniji od nacionalnog prosjeka, osobito tijekom turisti?ke sezone. Krajem lipnja 2019. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u Zadarskoj ?upaniji bio je 3.051 ili 35,0% broja nezaposlenih iz lipnja 2008. godine. Na nacionalnoj razini nezaposlenih je bilo 112.169 ili 50,5% njihovog broja iz lipnja 2008. godine.

Vanjskotrgovinsku razmjenu Zadarske ?upanije karakteriziraju dvije stvari: visoki udjel nerobnog izvoza, odnosno izvoza usluga u ukupnom izvozu (vozarine brodarskih tvrtki na inozemnom tr?ištu i turisti?ke usluge fakturirane stranim kupcima) te pozitivna bilanca robne razmjene u kriznom razdoblju od 2009. godine. Prihodi od prodaje u inozemstvu kumulativno iskazani u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika predstavljaju ukupan robni i nerobni izvoz. Prema izvještajima poduzetnika za 2018. godinu oni iznose 3.720,0 milijuna kuna ili 23,4% više nego u prethodnoj godini. Odbijemo li od tog iznosa 1.973,0 mil. kuna robnog izvoza Zadarske ?upanije (podatak Dr?avnog zavoda za statistiku), grubim izra?unom dolazimo do vrijednosti od 1.747,0 mil. kuna izvoza usluga. Uz rast robnog izvoza od 7,6% u odnosu na prethodnu godinu, 2018. zaklju?ena je i s pozitivnom bilancom robne razmjene

Poduzetni?ke zone u Zadarskoj ?upaniji
U Zadarskoj ?upaniji 31 jedinica lokalne samouprave osnovala je ukupno 74 poduzetni?ke zone. Zone su razli?itih veli?ina (od 1 ha do 400 ha) i razli?itih namjena.
U prilogu mo?ete prona?i osnovne podatke o poduzetni?kim zonama; osniva?e, namjenu, veli?inu zone i lokaciju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站