Zadarska ?upanija prostire se na ukupnoj površini od 7.486,91  km2. Površina kopnenog dijela iznosi 3.641,91 km2, što ?ini 6,4% teritorija Hrvatske. Površina morskog dijela ?upanije iznosi 3.845 km2, a površina otoka 587,6 km2. Zadar je najve?i grad i sjedište ?upanije. Status grada imaju još Benkovac, Biograd , Nin,Obrovac i Pag.
?upanija ima 28 op?ina i 218 naselja. Prema podacima popisa stanovnika 2011. godine grad Zadar ima 78.135 a ?upanija 170.017 stanovnika. Zadarska ?upanija po svom geoprometnom polo?aju zauzima veoma zna?ajno mjesto u dr?avi. Zadarska ?upanije ima veliki zna?aj i ulogu u prometnom povezivanju sjevera i juga Hrvatske, kako u cestovnom, tako i u ?eljezni?kom prometu. U Zadru se sijeku paneuropske transverzale Sjever - Jug i Jadransko - Jonska transverzala.
U pomorskom prometu treba istaknuti va?nost du?jadranskog obalnog pravca, te me?unarodnog trajektnog pravca Zadar-Ancona koji je najkra?a veza Srednje Europe preko Zagreba-Zadra-Ancone prema Središnjoj Italiji. Za ovu vezu je od izuzetnog zna?aja prometni pravac Zagreb-Tunel Sv. Rok-Masleni?ki most Zadar - Split,  koji je dovršen u lipnju 2005.g.
Od posebnosti prostora Zadarske ?upanije treba spomenuti, da se ve?i dio kopnenog dijela prostire na podru?ju Ravnih kotara na zemljištu pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju gdje se poljoprivredne površine prostiru e na 231.746 ha od ?ega su obradive 68.976 ha. Izdašne su rezerve vode od rijeka Zrmanje i Krke, te Vranskog jezera i niza manjih vodotoka.
S obzirom na povoljan geografski polo?aj, blagu klimu, razvedenost obale, kvalitetu mora du? 1.300 km morske obale i otoka, ovo podru?je ima izuzetno velike mogu?nosti za razvitak  turizma.
Zbog svog izuzetnog geografskog polo?aja Zadar je više od 3000 godina vodio klju?nu ulogu u politi?kom, gospodarskom i kulturnom razvoju svog podru?ja.  Tisu?ljetna je tradicija obrtništva, posebno zlatarstva, pomorstva, proizvodnje luksuznih proizvoda (likera) i rada sveu?ilišnih ustanova. Prvo sveu?ilište u Hrvata je osnovano u Zadru 1396. godine, a od 2003. djeluje Sveu?ilište u Zadru  nastalo od Filozofskog fakulteta osnovanog 1956.g. Sve te ?injenice imaju i te kako zna?ajan uticaj na razvoj gospodarstva u ovom kraju, kao i na daljnje projekcije razvoja.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站