Objavljeno: 12. 07. 2016. , A?urirano: 05. 10. 2016.

HGK ?K Zadar sudjeluje u projektu u partnerstvu s Udru?enjem obrtnika Zadar, Zadarskom ?upanijom, Razvojnom agencijom Zadarske ?upanije – ZADRA, dok je prijavitelj i koordinator projekta Grad Zadar.

Projekt „Coworking Zadar – Innovation Through Collaboration“, vrijedan više od 5,1 milijun kuna sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru IPA IIIC komponente Regionalna konkurentnost, uz 85 postotnu stopu EU sufinaciranja.

Projekt se bavi uspostavom coworking prostora i coworking zajednice u Zadru te promocijom coworking koncepta, koji podrazumijeva poduzetništvo temeljeno na umre?avanju i obavljanju samostalne djelatnosti razli?itih profesionalaca u zajedni?kom radnom prostoru. Za razliku od uobi?ajenog uredskog okru?enja, poduzetnici koji svoju djelatnost obavljaju u coworking prostoru samostalni su i neovisni. Coworking zajednica te?i sinergijskom u?inku koji nastaje kao posljedica zajedni?kog rada skupine talentiranih pojedinaca u istom prostoru. Za coworkere se otvara cijeli niz mogu?nosti, ovisno o njihovoj ?elji za interakcijom – od spontanog upoznavanja, razmjene ili prenošenja znanja i iskustava, do umre?avanja, suradnje i pronala?enja novih klijenata ili anga?mana.

Provedba projekta zapo?ela je 14. lipnja 2014. godine te ?e trajati 18 mjeseci.

http://www.coinzadar.hr/

Me?unarodna coworking konferencija u Zadru

U srijedu, 2. prosinca, u COIN centru u Zadru, odr?ana je me?unarodna konferencija naziva COIN Coworking Conference - Innovation Through Collaboration, organizirana u sklopu završetka provedbe EU projekta Coworking Zadar - suradnjom do inovacija, na kojem ?K Zadar sudjeluje kao partnerska ustanova.

U uvodnom dijelu konferencije, publici sa?injenoj od sedamdesetak predstavnika malih i srednjih tvrtki, potpornih poduzetni?kih  institucija, lokalnih i nacionalnih vlasti, predstavljen je dosadašnji tijek i rezultati projekta ?ija je provedba zapo?ela u lipnju 2014. godine. Od tada do ovog trenutka opremljen je COIN prostor za rad u Zadru koji uz svu odgovaraju?u poslovnu infrastrukturu svojim korisnicima, samostalnim i neovisnim poduzetnicima, pru?a i socijalnu infrastrukturu, odnosno zajednicu korisnika koji, premda neovisni u obavljanju svojih poslova, lako stupaju u interakciju i ostvaruju poslovnu suradnju.

Predstavljeni su i ostali rezultati projekta me?u kojima organizacija brojnih doga?anja i edukacija koje su bile usmjerene na poticanje poduzetništva i upoznavanje zadarske javnosti s ovakvim konceptom rada i mogu?nostima koje im on mo?e pru?iti. 

Nakon uvodnog dijela, osniva?i i voditelji vode?ih coworking prostora iz Slovenije, Velike Britanije, Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine predstavili su specifi?nosti i iskustva upravljanja prostora te utjecaj koji pokretanje i postojanje takvog prostora u njihovim sredinama ima na razvoj poduzetništva i lokalnu zajednicu.

U popodnevnom dijelu su odr?ane paralelne rasprave na temu coworkinga i turizma, regionalnog povezivanja te  franšiznog i nezavisnog modela pokretanja prostora.

Što se ti?e budu?nosti projekta i njegove specifi?nosti u odnosu na ostale ovakve prostore u Hrvatskoj i šire, COIN Zadar je jedan od rijetkih projekata i prostora koji su pokrenule lokalne institucije, što daje dodatnu stabilnost u odnosu na projekte privatnog poduzetništva, uklju?ivši i onu financijsku. O uspješnosti i interesu poduzetnika za projekt i ovakav na?in rada najbolje svjedo?i brojka od desetak samostalnih i malih poduzetnika koji su COIN ve? sada, po?eli iskorištavati kao mjesto za rad.

Me?unarodna coworking konferencija u Zadru

U srijedu, 2. prosinca, u 10 sati u prostorijama COIN-a u Zadru (Put Murvice 16, 2. Kat) odr?at ?e se me?unarodna konferencija naziva COIN Coworking Conference - Innovation Through Collaboration.

Konferencija se organizira povodom završetka provedbe projekta Coworking Zadar - suradnjom do inovacija, na kojem ?K Zadar sudjeluje kao partnerska ustanova, a rezultat kojeg je pokretanje COIN-a, prostora za rad i suradnju poduzetnika, startup tvrtki i samozaposlenih u Zadru.

Coworking prostori kao središnja mjesta za poticanje mikro poduzetništva pru?aju svu odgovaraju?u poslovnu infrastrukturu korisnicima, samostalnim i neovisnim poduzetnicima, koji sudjeluju u troškovima odr?avanja prostora. Uz to, takvi prostori razvijaju i socijalnu infrastrukturu, odnosno zajednicu korisnika koji, premda neovisni u obavljanju svojih poslova, lako stupaju u interakciju i ostvaruju poslovnu suradnju. Postojanje takvog prostora znatno olakšava pokretanje vlastitog posla, osobito u samostalnim djelatnostima razli?itih struka.

Na ovoj konferenciji me?unarodnoga karaktera predstavit ?e se uspješni europski coworking prostori iz Slovenije, Italije, Srbije, Velike Britanije i BiH, ?iji ?e osniva?i podijeliti svoja iskustva pokretanja i upravljanja njima.

Konferencija je namijenjena voditeljima i korisnicima prostora, inicijatorima i promotorima koncepta, malim i srednjim poduzetnicima, predstavnicima potpornih poduzetni?kih institucija, lokalnih i nacionalnih vlasti te svima ostalima koji ?ele saznati više o takvom konceptu rada.

Radni jezik konferencije je engleski, sudjelovanje se ne napla?uje, a prijave se obavljaju putem poveznice  PRIJAVA  zaklju?no s 30. studenoga.

Detaljne informacije o doga?aju, program te informacije o predava?ima nalaze se u pozivnici u rubrici Prate?i dokumenti.


?K Zadar: Predavanje ?ene s vizijom u sklopu projekta Coworking Zadar — suradnjom do inovacija

U utorak, 26. svibnja 2015., u Gradskoj knji?nici Zadar, predavanje ?ene s vizijom odr?ale su, na temelju svojih iskustava, uspješne poduzetnice Sanja Vale ?upi?, Ivana Maršan Juki? i Karla Andri?.

Predavanje je dio provedbe aktivnosti projekta Coworking Zadar suradnjom do inovacija, koji sufinancira Europska unija te koji za cilj ima, putem pokretanja coworking prostora u Zadru, pove?ati mogu?nosti samozapošljavanja i poboljšati usluge podrške za mikro, male i srednje poduzetnike, odnosno osna?iti coworking zajednicu korisnika u Zadarskoj ?upaniji.

U uvodnom izlaganju, Maša Jurin je, u ime ?K Zadar, upoznala prisutne s ciljevima i aktivnostima projekta, naglasivši zna?aj pokretanja coworking prostora za poticanje poduzetništva, osobito ?enskog. Kako ka?e, poduzetnice su ?ene s vizijom i pokreta?ice gospodarskog rasta, stoga je cilj ovog predavanja bio osobnim pri?ama ?ena poduzetnica potaknuti ?ene i sve one koji imaju poduzetni?ku ambiciju da svoju ideju provedu u djelo.

Karla Andri?, dopredsjednica Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca i ?lanica Hrvatske udruge za odnose s javnoš?u iz Zagreba, s prisutnima je podijelila svoj profesionalni put od završetka studija do odabira neovisnog rada (freelancing) te prednosti i nedostatke takvog oblika poslovanja  za nju kao ?enu.

Ivana Maršan Juki?, vlasnica obrta BioQualiTech i tvrtke Labosano d. o. o. iz Zadra, podijelila je iskustvo pokretanja tvrtke koja se bavi analizom sigurnoš?u hrane, odre?ivanjem odr?ivosti proizvoda te pripremom i kreiranjem deklaracija prehrambenih proizvoda.

Sanja Vale ?upi?, vlasnica tvrtke Adrianaut i inovatorica iz Pule, koja je osmislila izvornu hrvatsku društvenu igru Osvoji Jadran, svim je poduzetnicima savjetovala stvaranje jasne vizije i kvalitetnoga poslovnog plana, iz kojeg je vidljiva tr?išna opravdanost i financijska isplativost projekta. Naglasila je va?nost suradnje s institucijama, posebno istaknuvši potporu koju je imala od Hrvatske gospodarske komore prilikom pokretanja vlastitog posla i promocije svog proizvoda na stranim tr?ištima.

Nakon što su predstavile svoje pri?e, poduzetnice su odgovarale na pitanja sudionika te su se zaklju?no slo?ile kako se nadaju da ?e svojim primjerima potaknuti poduzetni?ku aktivnost ?ena, još jednom naglasivši va?nost postojanja vizije, ideje i kvalitetnog poslovnog plana kao klju?nih komponenti poduzetni?kog pothvata.

Dani poduzetništva mladih u organizaciji projekta Coworking Zadar

COIN Zadar u suradnji s partnerskim organizacijama i institucijama organizira u Zadru, od 16. do 19. o?ujka 2015. godine Dane poduzetništva mladih.

Planirana doga?anja organiziraju se s ciljem okupljanja mladih oko zanimljivih tema i edukacija koje ?e pomo?i razvoju novih ideja i potencijala, kao i aktiviranja mladih u pitanjima koja su va?na za širu društvenu zajednicu. Namjera organizatora je kroz ova doga?anja potaknuti razvoj poduzetništva mladih i pomo?i u prepoznavanju poduzetništva kao pokreta?a ekonomskog i društvenog razvoja.

Dani poduzetništva mladih uklju?uju niz predavanja, panela, radionica i drugih doga?anja na kojima ?e mladi ljudi i studenti imati priliku dobiti korisne informacije i znanja te uspostaviti nove kontakata.

Ovaj doga?aj je primjer suradnje razli?itih projekata i partnera, te povezivanje komplementarnih aktivnosti usmjerenih na poticanje poduzetni?kih ideja mladih. Projekti i partneri koji sudjeluju su projekt „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija“, projekt „Social Impact Award“ te projekt „Mre?a mladih poduzetnika“.

Sudjelovanje na svim doga?anjima je besplatno.

Detaljne informacije o doga?aju, programu i na?inu prijave nalaze se na linku http://www.coinzadar.hr/dani-poduzetnistva-mladih/


Studijsko putovanje u Zagreb i Osijek u sklopu provedbe projekta Coworking Zadar

U sklopu provedbe aktivnosti projekta „Coworking Zadar - suradnjom do inovacija“ 22. i 23. sije?nja 2015. ?etrdesetak sudionika projekta i budu?ih korisnika zadarskog coworking prostora - COIN-a posjetilo je postoje?e coworking prostore u Zagrebu i Osijeku.  

Projekt „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija“ odobren je za financiranje na natje?aju za izgradnju male poslovne infrastrukture iz programa IPA IIIC, komponente Regionalna konkurentnost. Projekt je zapo?eo 14. lipnja 2014. godine, provodit ?e se 18 mjeseci, a ukupna mu je vrijednost ve?a od 5,1 milijun kuna, uz 85 posto sufinanciranja iz fonda EU-a.

Svrha je ovog putovanja bila upoznavanje projektnog tima, predstavnika potpornih institucija te budu?ih korisnika zadarskog coworking prostora s ure?enjem, iskustvima i na?inom rada ve? postoje?ih coworking prostora u Hrvatskoj.

Prvi je dan bio predvi?en za posjet Impact Hubu Zagreb, coworking prostoru koji djeluje ve? dvije godine. Jedna od osniva?ica Impact Huba Miljenka Plazoni? Bogdan predstavila je sudionicima putovanja prostor Huba i povijest njegova osnivanja, od ideje do realizacije.

Drugi dan putovanja bio je posve?en posjetu osje?kom coworking prostoru koji djeluje u sklopu poduzetni?kog inkubatora BIOS. Doma?ini BIOS-a i osje?kog coworkinga podijelili su s prisutnima iskustva koja su stekli pri uspostavljanju coworking prostora u Osijeku kao i izazove s kojima su se suo?avali pri izgradnji coworking zajednice.  

Budu?i da je temeljna aktivnost projekta Coworking Zadar upravo uspostava zadarskog coworking prostora - COIN Zadar, iskustva ste?ena ovim putovanjem kao i umre?avanje s korisnicima i voditeljima drugih coworking prostora u Hrvatskoj  uvelike ?e pridonijeti uspješnom po?etku rada COIN-a.

Odr?an prvi coworking doru?ak u COIN-u

U utorak 28.10.2014. godine, s po?etkom u 10.00 sati odr?an je prvi coworking doru?ak na lokaciji budu?eg coworking prostora u ulici Put Murvice 14.

Coworking doru?ak dio je aktivnosti projekta ''Coworking Zadar – suradnjom do inovacija'', koji je odobren za financiranje na natje?aju za izgradnju male poslovne infrastrukture iz programa IPA IIIC, komponente Regionalna konkurentnost, zapo?eo je 14. lipnja 2014. godine, a provodit ?e se 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta ve?a je od 5,1 milijun kuna, uz 85% sufinanciranja iz fonda EU-a. Nositelj projekta je Grad Zadar, a partneri su Udru?enje obrtnika Zadar, Zadarska ?upanija, Razvojna agencija Zadarske ?upanije i HGK – ?upanijska komora Zadar. Suradnici na projektu su Sveu?ilište u Zadru, Poduzetni?ki inkubator Zadar I BIOS iz Osijeka. Kroz projekt ?e se izgraditi i u potpunosti opremiti coworking prostor, a projektne aktivnosti promovirat ?e coworking koncept.

Fokus coworking doru?ka bila su pitanja vezana uz ure?enje budu?eg COIN prostora. Arhitekti Damjan Uzelac i Ivan Zaninovi? uveli su prisutne u problematiku participatornih, suradni?kih prostora te im pribli?ili europske i svjetske primjere dobre prakse. Nakon zajedni?ke rasprave o idejnom rješenju ure?enja COIN-a, pripremljena je lista sugestija i potencijalnih unapre?enja. Produkt dizajner i moderator aktivnosti Matija Raos odr?ao je participatornu radionicu “CODESIGNING COIN Zadar”, ?iji je cilj bio prikupiti što više ideja i razmišljanja sudionika vezanih uz ure?enje budu?eg prostora i prate?eg programa, koji ?e biti osnova za kreiranje funkcionalnih i ambijentalnih objekata i intervencija u prostoru. Za potrebe radionice svaki je sudionik donio ili naveo jedan osobni objekt koji ih asocira na radni prostor ili radni dan, a koji ?e dijeliti poveznicu i sa budu?im zadarskim coworking prostorom.

Prvi coworking doru?ak završio je u 14 sati.

Poziv za doma?ine coworking prostora u Zadru

U povodu ure?enja prvog coworking prostora u Zadru - COIN Zadar, pozivaju se potencijalni korisnici prostora koji su zainteresirani da postanu doma?ini COIN-a te si na taj na?in ve? sada osiguraju besplatno korištenje radnog COIN paketa - prostora i prate?ih usluga, koji ?e im biti na raspolaganju nakon ure?enja prostora.

Osim prostornih i tehni?kih uvjeta, za osiguranje uspješne provedbe ovog projekta od iznimne je va?nosti imati i kompetentne i motivirane doma?ine u coworking prostoru. Od budu?ih se COIN doma?ina o?ekuje da budu motivirani, komunikativni i proaktivni pojedinci koji ?e svojim vlastitim primjerom i odabirom COIN-a kao svog radnog mjesta inspirirati ostale korisnike i biti promotor coworking koncepcije i zajednice u Zadru.

Sve zainteresirane pozivamo da pošalju kratak e-mail s naznakom u predmetu „Prijava za hostove – COIN Zadar“ na adresu info@coinzadar.hr.

Detaljnije informacije o uvjetima ove ponude nalaze se u prilogu. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站