Objavljeno: 14. 06. 2019. , A?urirano: 11. 11. 2019.

Doga?anja vezana uz projekt:

Drugi sastanak partnera na projektu Chain Reactions

Po?etni sastanak partnera na projektu Chain Reactions

U ma?arskom Szombathelyju 21. svibnja odr?an je po?etni sastanak (kick off meeting) partnera na projektu Chain Reactions iz programa INTERREG Central Europe.

Predstavnici ?upanijske komore Zadar predstavili su ulogu i djelovanje Hrvatske gospodarske komore u Hrvatskoj, osobito njeno pomaganje ?lanicama prilikom razvoja i komercijalizacije inovativnih rješenja. Osnovni cilj ovog projekta upravo je razvoj novih inovativnih tehnoloških rješenja na podru?ju IT tehnologija, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada, biotehnologije te visoke tehnologije u medicini suradnjom projektnih partnera. Uz ?upanijsku komoru Zadar iz Hrvatske, partneri iz Poljske, ?eške, Slova?ke, Ma?arske, Slovenije, Njema?ke i Italije tehnološki su parkovi, agencije i tvrtke s dugom praksom razvoja visokih tehnologija.

Projekt ?e trajati tri godine, a vrijednost mu je 2,1 milijun eura, od ?ega se na HGK odnose 122.000 eura.

projekt change reaction, Ma?arska za rotator.jpgSudionici projekta Chain Reaction na sastanku u Ma?arskoj; Izvor: HGK

 

Sa?etak
Naziv projekta: Driving smart industrial growth through value chain innovation
Kra?i naziv: Chain Reactions

O projektu
Chain Reactions usredoto?en je na probleme mnogih srednjoeuropskih regija, a to je pove?anje kapaciteta unutar industrijskog poslovanja kako bi se upila nova znanja i pretvorila u konkurentske prednosti i poslovne vrijednosti. Postoji sna?na potreba da se pomogne malim i srednjim poduze?ima u prevladavanju manjka kapaciteta za inovacije i integraciju u transnacionalne lance vrijednosti. Projekt nastoji osna?iti regionalne ekosustave znanjem i alatima koji poma?u poduze?ima u prevladavanju tih prepreka i stvaranju odr?ivog rasta putem inovacija u lancu vrijednosti. Chain Reactions stoga se usredoto?uje na moderne pristupe lancima vrijednosti i njihovim slo?enim zbivanjima umjesto pristupa linearnog prijenosa tehnologije. Okvir inovacije lanca vrijednosti temelji se na „Porterovih pet sila“ (novi konkurenti, supstituti, kupci, dobavlja?i i postoje?a konkurencija) i transverzalnim pokreta?ima inovacija (klju?ne tehnologije, u?inkovitost resursa, digitalna transformacija i inovacije usluga). Fokus projekta je na sljede?im sektorima: napredna proizvodnja, ICT i elektronika, energetika i zaštita okoliša, zdravstvo i bioekonomija.

Vode?i partner
1) Pannon Business Network Association, Ma?arska
Ukupni prora?un projekta: 2.090.597,00 €
Sufinanciranje iz fondova ERDF-a: 1.736.183,85 €
Program: INTERREG Central Europe 
Prioritetna os programa: 1. Suradnja na inovacijama radi razvoja konkurentnosti srednje Europe
Specifi?ni cilj programa: 1.1 Poboljšati odr?ive veze me?u sudionicima inovacijskih sustava za ja?anje regionalnih inovacijskih kapaciteta u srednjoj Europi
Trajanje: 36 mjeseci (od 1. travnja 2019. do 31. o?ujka 2022.)

Ostali partneri:
1) Styrian Technology Park Business Support Centre-Accelator & Regional Center for Technology Development, Slovenija
2) Padova Chamber of Commerce Industry Crafts and Agriculture, Italija
3) Croatian Chamber of Economy
4) Regional Development Agency of the Pilsen Region, ?eška
5) bwcon, Njema?ka
6) Wroclaw Technology Park, Poljska
7) Kosice IT Valley, Slova?ka
8) BioEconomy Cluster, Slova?ka
9) R-Tech GmbH, Njema?ka
10) Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development Ltd., Poljska.

Glavni cilj projekta
Novi proizvodi i usluge te novi industrijski sektori nisu uvijek rezultat velikih, radikalnih inovacija (tzv. inovacija proboja – eng. breakthrough innovation); oni mogu biti rezultat inovacije lanca vrijednosti, npr. transformacije „tradicionalnih“ lanaca vrijednosti u nove – industrije u nastajanju – prekograni?nom i me?usektorskom suradnjom. Analiza tih lanaca vrijednosti u nastajanju pokazuje da izvan njihovih specifi?nosti postoje neki zajedni?ki klju?ni pokreta?i: klju?ne napredne tehnologije, u?inkovitost resursa, digitalna transformacija i inovacija usluga. Za mnoge tvrtke, trajno integriranje slo?enosti procesa inovativnosti lanaca vrijednosti predstavlja izazov koji ometa odr?ivi rast. Cilj je projekta osna?ivanje regionalnih ekosustava znanjem i alatima koji poma?u tvrtkama da prevladaju te prepreke i generiraju odr?ivi rast inovacijom lanca vrijednosti. Na taj na?in projekt pridonosi cilju programa "Suradnja izvan granica u srednjoj Europi kako bi naši gradovi i regije postali bolja mjesta za ?ivot i rad". Konkretnije, to je "provedba pametnih rješenja koja ?e odgovoriti na regionalne izazove u podru?ju inovacija [...] i izgraditi regionalne kapacitete nakon integriranog pristupa bottom-up koji uklju?uje i koordinira relevantne aktere svih razina upravljanja".

Specifi?ni ciljevi projekta:
• pove?ati inovativni potencijal u regijama uspostavljanjem inovacijskih i rastu?ih triple helix saveza te razvijanjem njihovih kapaciteta za iniciranje i podršku inovacijama industrijskog lanca vrijednosti
• razviti i implementirati inovativne modele i instrumente koji omogu?uju poticanje inovacije lanca vrijednosti unutar klju?nih industrijskih sektora u ciljanim regijama i srednjoj Europi
• poticati transnacionalnu implementaciju RIS3 i nastanak novih transnacionalnih lanaca vrijednosti koji podupiru industrijski rast stvaranjem transnacionalnih otvorenih prostora za suradnju.

O?ekivani rezultati projekta:
- implementiranjem triple helix partnerstava utemeljenih na inovacijama i rastu u svakoj od ciljanih regija (7) znatno ?e se poboljšati kapacitet regionalnih inovacijskih sustava za poticanje industrijskog rasta inovacijom lanca vrijednosti
- njihovim osposobljavanjem obukom ste?i ?e se kapacitet pru?anja prvoklasne podrške tvrtkama i ostalim akterima inovacija (npr. istra?ivanja, visoko obrazovanje), uglavnom malim i srednjim poduze?ima, kako bi se stvorili inovacijski procesi orijentirani na rast
- razviti i implementirati zajedni?ke modele (npr. indekse razvijenosti) i instrumente koji omogu?uju duboko razumijevanje dinamike lanca industrijske vrijednosti i temeljitu procjenu mogu?nosti inovacija
- benchmarking pozicije klju?nih industrijskih sektora u ciljanim regijama: napredni proizvodni sustavi, ICT i elektronika, energetika i zaštita okoliša ...
- stvaranje transnacionalnih otvorenih prostora za suradnju (npr. temeljenih na lancu vrijednosti), tj. stvaranje transnacionalnih nadopunjavanja me?u regijama i njihovim pametnim specijalizacijskim tehnologijama i sektorima
- osigurati odr?ivost rezultata projekta nakon njegova završetka. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站