Objavljeno: 11. 07. 2016. , A?urirano: 10. 10. 2019.

NAJAVE

Digitalni marketing – radionica za poduzetnike

?upanijska komora Zadar, u suradnji s tvrtkama 24sata d.o.o. i Tele2 d.o.o. organizira edukativnu radionicu Biznis akademije namijenjenu poduzetnicima koji ?ele u?iti o digitalizaciji poslovanja. Radionica ?e se odr?ati 11. listopada od 9 do 13 sati u prostorijama COIN-a, Put Murvice 16, a vodit ?e je Vatroslav Škare s Ekonomskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu i Sanja Novak, stru?njaci iz podru?ja digitalnog marketinga.

Program radionice kreiran je tako da polaznicima pru?i pregled mogu?nosti i prednosti korištenja digitalnih tehnologija i alata u marketingu i prodaji. Tako ?e polaznici saznati koji su glavni alati digitalnog marketinga za poduzetnike, što je potrebno napraviti prije po?etka oglašavanja na internetu, koja je uloga Googlea, Facebooka i Instagrama u privla?enju kupaca i dobit ?e korisne savjete za pripremu i provo?enje Google Ads kampanje.

Tijekom radionice polaznici ?e dobiti informacije kako po?eti provoditi digitalni marketing i kako poboljšati aktivnosti koje ve? provode.

Naši mali gušti 2019.

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore - ?upanijske komore Zadar od 17. do 19. listopada odr?ati ?e se ?etrnaesti po redu Naši mali gušti 2019. Ova izlo?ba hrane, pi?a, delikatesa i suvenira slu?i promociji malih proizvo?a?a iz zadarske i drugih ?upanija. Okuplja proizvo?a?e, sira, meda, vina, maslinovih ulja, ribljih prera?evina i suvenira i rukotvorina. Prodajna izlo?ba Naši mali gušti 2019 odr?at ?e se na Trgu Petra Zorani?a u Zadru.

NOVA USLUGA HGK: PORTAL GOSPODARSKA MRE?A

Za sve ?lanice HGK korištenje portala je besplatno!
Prva funkcionalnost pokrenuta u sklopu projekta Digitalna komora je web portal Gospodarska mre?a, koji na jednom mjestu objedinjuje poduzetnicima sve bitne informacije kao što su:
makroekonomski pokazatelji na razini Hrvatske i pojedinih ?upanija – BDP, prosje?na mjese?na neto pla?a, stopa registrirane nezaposlenosti, robni izvoz i izravna strana ulaganja
zasebni pokazatelji za RH realne stope rasta, inflacija, prosje?ni srednji te?ajevi za EUR i USD, broj aktivnih poslovnih subjekata, broj zaposlenih i bruto inozemni dug
op?e informacije o Hrvatskoj i hrvatskom gospodarstvu
tra?ilica poslovnih subjekata – za koje su dostupni osnovni podaci te aktualni financijski pokazatelji i analiza poslovanja; poslovni subjekti mogu se pretra?ivati po nazivu, odgovornim osobama ili statistici djelatnosti te se mogu uspore?ivati s ostalim subjektima s istim NKD-om.
Za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka – registrirajte se i postanite dio Gospodarske mre?e!
Informacije i pomo? pri registracijai na tel: 023/211-747

OBJAVLJEN EU NATJE?AJ "ZNAKOVI KVALITETE"

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Znakovi kvalitete, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11.
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduze?ima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete pove?aju svoju konkurentnost te pridonesu pove?anju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tr?ištu.
Cilj je Poziva pove?anje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, ?ime ?e se osigurati preduvjeti za pove?anje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedi?no pridonijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedni?kom i svjetskom tr?ištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima vau?erima ?e se sufinancirati projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava uporabe znakova kvalitete:
- Hrvatska kvaliteta
- Izvorno hrvatsko
Najviši iznos potpore koji se mo?e dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore koja se mo?e dodijeliti iznosi 100 posto.

Bespovratna sredstva dodjeljivat ?e se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018., od 11 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspolo?ivih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna.

Projektni prijedlozi podnose se elektroni?ki, putem sustava eFondovi
Pitanja s jasno nazna?enom referencom na Poziv mogu?e je poslati isklju?ivo putem elektroni?ke pošte na e-adresu: P16-zk@mingo.hr
Upiti zaprimljeni na druge adrese ne?e biti uzeti u obzir, niti ?e odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na na?in propisan pravilima Poziva.
Natje?ajnu dokumentaciju mo?ete prona?i ovdje.


POTICAJI, KREDITI, POTPORE

Sufinanciranje istra?iva?ko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele dr?avnih potpora za provjeru inovativnog koncepta - PoC8

Priru?nik za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istra?ivanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehni?ku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te ja?anje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istra?ivanje, razvoj i inovacije. Poziv je namijenjen mikro, mali i srednji poduzietncima. Projekti koji ?e se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okru?enju: izrada prototipa, demonstracija tehni?ke izvedivosti i provjera i zaštita intelektualnog vlasništva. Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti: Analiza tr?išta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study) ili Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju) Prihvatljivi projekti sufinancirat ?e se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci. Intenzitet potpore: za mikro i mala poduze?a 70 %, a za srednja do 60 % Više informacija i dokumentacija

 
Zadarska ?upanija objavila je 25. velja?e 2019. godine Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj ?upaniji

Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti: d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove koji ula?u na podru?je Zadarske ?upanije, a sukladno Popisu prihvatljivih NKD djelatnosti koje su odre?ene.

Uvjeti kreditiranja:
Iznos kredita:
- od 200.000,00 do 3.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit po poduzetniku) za kupnju, izgradnju, ure?enje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Financiranje obrtnih sredstava mo?e se odobriti u iznosu od 10% ( za uslu?ne djelatnosti) i 20% ( za proizvodne djelatnosti).
Rok otplate kredita:
- do 10 godina

Subvencija kamate od strane Zadarske ?upanije je 2%.

Više informacija i obrasci

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA OBJAVILO JE JAVNI POZIVE U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.:
INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-OVA - II FAZA, REFERENTNA OZNAKA: KK.03.2.2.04. – 14. PROSINCA 2018.
Ovim Pozivom poduzetnicima ?e se dodjeljivati potpora za poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tr?ištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.
Bespovratna sredstva dodjeljivat ?e putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 15. velja?e 2019. od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine do 11:00:00 sati, odnosno do iskorištenja raspolo?ivih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektroni?ki, putem sustava eFondovi.
Najni?a vrijednost potpore, odnosno najni?i iznos bespovratnih sredstava koji se mo?e dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 kuna po pojedinom projektnom prijedlogu, a ukupna potpora po pojedinom projektnom prijedlogu ne mo?e prije?i prag od 1.400.000,00 kuna.
Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograni?enja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvr?ena u ?lanku 3. de minimis Uredbe. U slu?aju da tra?enim iznosom potpore prijavitelj prelazi gornje granice za dodjelu de minimis potpore, ne?e biti mogu?a dodjela bespovratnih sredstava putem ovog Poziva.
Intenzitet potpore
• do 85% prihvatljivih troškova financirat ?e se prihvatljivim prijaviteljima sukladno Uputama za prijavitelje.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Natje?ajnu dokumentaciju mo?ete prona?i ovdje.

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
INFORMIRANJE KAO PRVI KORAK DO USPJEŠNOG EU PROJEKTA!
Procesom digitalizacije Ministarstvo ?eli stvoriti preduvjete za potpuno elektroni?ku komunikaciju izme?u korisnika bespovratnih sredstava i institucija. Jedan od glavnih ciljeva procesa je ubrzati postupak prijave i pra?enja provedbe EU projekata od ?ega ?e najve?u korist imati gra?ani i tvrtke koje ?ele dobiti sredstva iz EU fondova, ?ime ?e se zna?ajno doprinijeti pove?anju apsorpcije EU sredstava. Aplikacija je u potpunosti besplatna i mogu?e ju je preuzeti putem Google Play Store-a (Android) i App Store-a (iOS).
Novi i redizajnirani portal www.strukturnifondovi.hr , koji predstavlja glavni izvor informacija o EU fondovima u Republici Hrvatskoj, sada stavlja ve?i naglasak na natje?aje i omogu?ava ve?u preglednost va?nih informacija te pru?a bolje korisni?ko iskustvo.
Od travnja 2018. godine na programu HRT-a emitira se i emisija u Svijetu EU fondova koja donosi pregled aktualnosti, novosti te iskustva korisnika u korištenju fondova EU.
Krajem 2017. godine pokrenut je i sustav eFondovi, koji predstavlja novo sveobuhvatno informati?ko rješenje koje korisnicima omogu?uje jednostavniju, u potpunosti elektroni?ku prijavu projekta i u?inkovito upravljanje njegovom provedbom.

ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ
ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoro?ni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju du?e od dvije godine, te koji planiraju ulaganja u prera?iva?koj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Svaki pojedina?ni kredit sastoji se 50% iz Fonda sredstava ESIF-a kojima upravlja HBOR, a koja se stavljaju na raspolaganje poslovnim bankama uz kamatnu stopu od 0% te 50% sredstava privatnog doprinosa financijskom instrumentu koja osiguravaju poslovne banke po tr?išnim kamatnim stopama. Odabrane banke su Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Zagreba?ka banka d.d.
Više informacija

HBOR OBJAVILA VODI? ZA IZVOZNIKE

Hrvatska banka za obnovu razvitak (HBOR) objavila je na svom mre?nom odredištu Vodi? za izvoznike, namijenjen poduzetnicima koji tek razmatraju mogu?nost izvoza ili su nedavno po?eli izvoziti.
Izuzev potrebnih informacija u procesu pripreme izvoznih projekata, Vodi? nudi i upitnik kojim mo?ete, odgovorom na niz pitanja, dobiti pregled snaga vašeg poduze?e te prostore za mogu?a poboljšanja kako biste što uspješnije izvozili.
Svima je tako?er dostupna i interaktivna karta svijeta s informacijama o pojedinim zemljama, uklju?uju?i visinu izvoza u pojedinu zemlju te potpisanim trgovinskim sporazumima.

INOVACIJSKI VAU?ERI ZA MSP-OVE

Pru?anje stru?ne podrške od strane znanstveno-istra?iva?kih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pru?anja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stru?nih tehni?kih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na ja?anje kapaciteta MSP-ova za istra?ivanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istra?iva?kim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduze?a
Ukupna alokacija: 50.000.000,00 HRK
Najni?i iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 HRK
Predmet Poziva: Ja?anje kapaciteta MSP-ova za istra?ivanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istra?iva?kim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.
Svrha (cilj) Poziva : Pru?anje stru?ne podrške od strane znanstveno-istra?iva?kih organizacija u vidu ugovornog pru?anja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stru?nih tehni?kih znanja.
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/

OTVOREN EU NATJE?AJ INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP – FAZA 2

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je EU natje?aj Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2, referentna oznaka: KK.03.2.1.16.
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduze?ima kako bi se oja?ala me?unarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga me?unarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvo?enja proizvoda na novo, inozemno tr?ište te pove?anja mogu?nosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.
Cilj je poziva pove?ati sposobnost hrvatskoga gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tr?ištima te pridonijeti pove?anju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u me?unarodnom okru?ju.
Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat ?e se projektne
aktivnosti koje uklju?uju sudjelovanje na me?unarodnim sajmovima ili poslovnim susretima (B2B) izvan RH te istra?ivanje inozemnog tr?išta za plasman proizvoda na novo tr?ište izvan RH.
Najni?i iznos potpore koji se mo?e dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri ?emu je intenzitet potpore za mikro i mala poduze?a 85 posto, dok za srednja poduze?a intenzitet iznosi 65 posto prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Bespovratna sredstva dodjeljivat ?e se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. listopada 2018., od 11 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspolo?ivih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 58.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektroni?ki, putem sustava eFondovi.
Više informacija

UVO?ENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO I SLI?NE NORME)

Otvoren od 13.04.2018. do 29.06.2020.
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) u podru?ju poduzetništva
Prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici
Vrijednost natje?aja: 38.000.000,00 kn
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Poslovna konkurentnost
Ovim Pozivom sufinancirat ?e se uvo?enje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima me?unarodno prihva?enih norma ili tr?išno priznatih certifikacijskih shema, koje ?e pridonijeti olakšanom pristupu tr?ištima i pove?anju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve ve?u globalizaciju tr?išta, me?unarodno prihva?ene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su klju?ne za me?unarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga.
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduze?a
Ukupna alokacija: 38.000.000,00 HRK
Najni?i iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 380.000,00 HRK
Predmet Poziva: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvo?enjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom , u skladu sa zahtjevima me?unarodno prihva?enih norma ili tr?išno priznatih certifikacijskih shema, pove?aju svoju konkurentnost na tr?ištu.
Svrha (cilj) Poziva: Dostizanje primjenjive razine standarda me?unarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz pove?anje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u podru?jima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i pove?anja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, ?ime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tr?ištima i pove?ala konkurentnost.
Datum po?etka zaprimanja projektnih prijava: 14.05.2018.
Poziv je objavljen u sustavu eFondovi.

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Vode?i ra?una o specifi?nim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i o?uvanja radnih mjesta. Ovdje mo?ete prona?i sve potrebne informacije o 9 mjera aktivne politike zapošljavanja.

Potpore za zapošljavanje - Ako ste poduzetnik koji djeluje profitno te imate najmanje jednog zaposlenog, saznajte kako uz pomo? mjera mo?ete zaposliti još radnika.
Potpore za usavršavanje - Ako je vašim zaposlenicima potrebna dodatna edukacija, provjerite kako mo?ete ostvariti pravo na potporu za usavršavanje.
Potpore za samozapošljavanje - Ako planirate pokrenuti vlastiti posao, saznajte kako ostvariti pravo na bespovratna financijska sredstva.
Obrazovanje nezaposlenih - Usvojite nova ili usavršite postoje?a znanja i vještine koje su trenutno potrebne na tr?ištu rada.
Osposobljavanje na radnom mjestu - Steknite prakti?na znanja i vještine u svojoj struci i saznajte kako dobiti potvrdu od poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti.
Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva - Napravite svoje prve korake na tr?ištu rada – steknite prvo radno iskustvo i ostvarite uvjete za polaganje stru?nog/majstorskog ispita.
Javni rad - Saznajte kako se aktivirati na društveno korisnim poslovima.
Potpore za o?uvanje radnih mjesta - Ako imate privremenih poteško?a u poslovanju, provjerite kako mo?ete o?uvati radna mjesta svojih zaposlenika.
Stalni sezonac - Saznajte kako ostvariti uvjete za potporu osobama koje rade sezonske poslove.

Više informacija免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站