Vrijeme odr?avanja: 23.01.2020.

Objavljeno: 27. 01. 2020. , A?urirano: 18. 02. 2020.

Na 7. sjednici Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Vukovar, 23. sije?nja, Nikolina Feri?, kontakt osoba za poslodavce iz realnog i javnog sektora pri HZZ PU Vukovar predstavila je mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadle?nosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te njihove izmjene i novitete u odnosu na 2019. godinu.

U ovoj ?e godini nezaposlenima i poslodavcima biti na raspolaganju sedam mjera aktivne politike zapošljavanja (u 2019. godini bilo ih je 9), a mjere SOR i SOR +30 su ukinute, a noviteti su podmjere Obrazovanje zaposlenih, Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog iskustva i Aktivacijski program u okviru mjere Obrazovanje i osposobljavanje.

Aktualnosti u programima HBOR-a predstavio je Boris ?agalj, voditelj HBOR-ova Podru?nog ureda za Slavoniju i Baranju. U 2020. godini dostupno je sedam novih kreditnih programa, a to su:

  • Poduzetništvo mladih, ?ena i po?etnika,
  • Investicije privatnog sektora,
  • Investicije javnog sektora,
  • EU projekti (Kreditiranje projekata koji se sufinanciraju sredstvima ESI fondova),
  • Obrtna sredstva,
  • Priprema izvoza (Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate) i
  • Financijsko restrukturiranje (podmirenje postoje?ih obveza prema dobavlja?ima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima).

?agalj naglasio je kako krediti nikad nisu bili dostupniji i jeftiniji (kamatne stope su ispod 2%), novim kreditnim programima dodatno je proširena prihvatljivost korisnika, ali su i pooštreni uvjeti za dobivanje kredita. Od financijskih instrumenata (krediti bez naknada), poduzetnicima su dostupni ESIF krediti za rast i razvoj i Investicijski krediti za ruralni razvoj. ESIP krediti su pojedina?ni krediti krajnjim primateljima, a ugovaraju se iz sredstava iz izvora ESIF-a i sredstava iz izvora poslovnih banaka u omjerima 50:50. Glavni benefiti ovih kredita su niske kamatne stope (o?ekivane kamatne stope su 1-2%) i oslobo?enje od pla?anja naknada za obradu zahtjeva i rezervaciju sredstava. Kod Investicijskih kredita za ruralni razvoj krajnji primatelji su poljoprivrednici i prera?iva?i poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a pojedina?ni kredit sastoji se od sredstava iz izvora Programskog doprinosa i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.

 

IMG_1132.JPG
Gospodarsko vije?e ?upanijske komore Vukovar; Izvor: HGK.


Na sjednici su nazo?ni ?lanovi Gospodarskog vije?a jednoglasno izabrali ?lanove Skupštine HGK s podru?ja ?upanijske komore Vukovar za sljede?e ?etverogodišnje razdoblje. Za ?lanove Skupštine izabrani su Domagoj Frani? iz tvrtke Vinka plus d.o.o. Vinkovci, Mario Špoljar iz tvrtke Akord d.o.o. ?upanja i Miroslav Šaravanja iz tvrtke Sokol d.o.o. Vinkovci.

Na samom kraju sjednice Ivan Barbari?, potpredsjednik HGK za me?unarodne poslove i EU, najavio je dovršenje projekta Digitalna komora do kraja 1. kvartala ove godine. Ovim projektom zapo?eta je digitalizacija poslovanja HGK, a putem platforme Digitalna komora poduzetnicima je dostupno sedam e-usluga (e-gospodarske informacije, e-pokreni poslovanje, e-edukacije, e-sajmovi i promocije, e-zakonodavstvo, e-financiranje i e-javne ovlasti). Barbari? je najavio i otvaranje novih predstavništva u Italiji, Njema?koj i Austriji, odnosno u svim zemljama s kojima Hrvatska ima zna?ajnu gospodarsku suradnju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站