Vrijeme odr?avanja: 14.09.2016. - 15.09.2016.

Objavljeno: 14. 09. 2016. , A?urirano: 28. 09. 2016.

Otvorenju 6. Turisti?kog foruma prisustvovali su i pozdravili skup ?eljko Cirba u ime Vukovarsko-srijemskog ?upana, predsjednica ?K Vukovar Vinka Ivankovi? i gradona?elnik grada Vinkovaca Mladen Karli? koji je sve?ano otvorio po?etak radnog dijela foruma.

Od Renesansnog festivala do Ultre

U prvom bloku izlaganja Renato Labazan iz TZ Grada Koprivnice predstavio je Renesansni festival, a potom je Alijana Vukši? iz TZ Grada Splita predstavila doga?anja koja organizira i problematiku na koju nailazi. Marija Dejanovi?, TZ Grada Nina, predstavila je Šokolijadnu od njena nastanka i po?etaka do danas kada se ve? tradicionalno odr?ava i koja je iz jedne male manifestacije prerasla u veliko doga?anje u koje je danas uklju?ena cijela društvena zajednica te koja je proizvod Šokol spasila od zaborava. U ime TZ Grada Dubrovnika govorila je Jelka Tepši? koja je, uz op?enita doga?anja u Dubrovniku, predstavila i jedno novo – Good Food Festival Dubrovnik koji su i gra?ani i ugostitelji izvrsno prihvatili.

Drugi dio zapo?ela je Ivona Mahni? iz TZ Grada Zagreba koja je pri?ala o Adventu u Zagrebu, jednoj od Top 5 manifestacija. U ime Glavnog ureda HTZ Luka Luk?i? predstavio je promociju Hrvatske putem raznih doga?anja.

Luka Jureško govorio je o festivalu Ultra Europe od nastanka do danas, a Vinkova?ke jeseni predstavio je u ime Grada Vinkovaca pro?elnik za kulturu i turizam Mario Bano?i?.

Što sponzori ?ele

Dio foruma namijenjen o?ekivanjima i ulaganjima sponzora otvorio je Stjepan Petrovi? iz Coca-Cola Hrvatska koji je govorio o društveno odgovornom poslovanju poticanjem turizma doga?anja. Andrea Mišura ?uvela iz Heinekena Hrvatska prezentirala je kapitalizaciju sponzorstva putem dobiti od sponzorstva i akcije koje odra?uje na terenu. Vjekoslav Oršoli? u ime Hell Energy Adria govorio je o o?ekivanjima sponzora od manifestacija te nas je upoznao s tvornicom i proizvodnjom energetskog napitka Hell.

Vladimir Miholjevi? predstavio je projekt Tour of Croatia, a Renata Tomljenovi? iz Instituta za turizam govorila je o pra?enju profila posjetitelja i utvr?ivanju u?inaka kulturnih doga?anja na zajednicu. Prezentacije je završila Klara Trošt Lesi? iz Zavoda za turizam pore?kog instituta za poljoprivredu i turizam koja je skrenula pozornost na pogreške koje se mogu dogoditi u organizaciji te njihovo otklanjanje anketiranjem i slušanjem samih posjetitelja.

Living History grada Vinkovaca

Nakon predavanja na kojima je bilo više od 70 sudionika i desetak medija organiziran je obilazak grada Vinkovaca prema programu Living History, uz pratnju turisti?kog vodi?a i obilazak rodne ku?e Ivana Kozarca.

Drugi dan foruma u panel-raspravi, uz drugih 30-ak sudionika, sudjelovali su: Renato Labazan, Alijana Vukši?, Andrea Mišura ?uvela, Jelka Tepši? i Klara Trošt Lesi?. Moderator panela bio je Mario Bano?i?. 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站