HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
?upanijska komora Vukovar

Vukovar, Zmajeva 1
Tel: +385 32 441155; 441157
Fax: +385 32 441463
E-mail: hgkvu@www.taikochao.com

Predsjednica: Vinka Ivankovi?, dipl.oec
Direktor: Ivan Marijanovi?, dipl.oec.

Osnovana: 30.o?ujka 1994.
?lanice: oko 1.400 tvrtki s podru?ja Vukovarsko-srijemske ?upanije.

 

Hrvatska gospodarska komora najstarija je Hrvatska i regionalna gospodarska institucija s kontinuiranim djelovanjem 160 godina.

Tijekom 1993. g. konstituirane su u Hrvatskoj op?ine, gradovi i ?upanije kao novi sustav lokalne samouprave, pa su prema ?upanijskom ustroju organizirane ?upanijske gospodarske komore u sjedištima ?upanija. HGK ?upanijska komora Vukovar konstituirana je 30. o?ujka 1994. g., sa sjedištem u Vinkovcima zbog privremene velikosrpske okupacije velikog dijela ?upanije i grada Vukovara. Istom nakon mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja preneseno je 29. svibnja 1998. g. njezino sjedište u Vukovar gdje je i sjedište Vukovarsko-srijemske ?upanije. Posljedice agresije i ratnih razaranja u Vukovaru i na podru?ju Vukovarsko-srijemske ?upanije, zastarjela tehnologija, srušeni i ošte?eni kapaciteti, izgubljeno odre?eno ranije tr?ište, na?in rada, proizvodna (ne)efikasnost, privatizacija i sli?no imali su veliki utjecaj na gospodarstvo.  No, usprkos tim i sli?nim problemima Vukovarsko-srijemska ?upanija ima dobre prirodne resurse i ljude koji mogu i ho?e dati dobre gospodarske rezultate.

Hrvatska gospodarska komora svojim ?lanicama nudi ?itav niz informacija, baza podataka, poduzetni?kih edukacija, pravno savjetovanje, pomo? u pronalasku poslovnih partnera, sufinancira nastupe na sajmovima, nudi informacije o izvorima financiranja poduzetnika te savjetuje pri apliciranju za EU sredstva. Obavještava poduzetnike o me?unarodnim natje?ajima. Od novih usluga isti?u se: Besplatno porezno savjetovanje, Katalog hrvatskih proizvoda, Vau?eri za besplatno u?itavanje pro?iš?enih tekstova zakona, Vau?er Moj EU projekt i drugi.

Djeluju?i unutar komorskih udru?enja i strukovnih grupa  gospodarstvenici mogu utjecati na izmjenu propisa, komorski kontakti su potpora kod lokalnih razvojnih agencija, razvojnih banaka, drugih dr?avnih institucija, preporuka komercijalnoj banci ili pri javnoj nabavi poslova, u zemlji ili inozemstvu. Komora poznaje uvjete poslovanja na svim stranim tr?ištima i umre?ena je s gospodarskim asocijacijama diljem svijeta.

Tamo gdje op?a politika, kao ni udruge koje zastupaju samo odre?eni segment gospodarstva ili manji broj gospodarskih subjekata ne mogu promovirati nacionalne gospodarske interese, mo?e Hrvatska gospodarska komora. Primjerice putem akcija "Kupujmo hrvatsko", „BeCroative“, „Drvo je prvo“, „Vrijedne ruke“, te dodjeljivanjem znakova "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko".

Predsjednica gospodarskog vije?a ?K Vukovar u mandatu 2018-2022 je gospo?a Vinka Ivankovi? predsjednica ?K Vukovar.

 ?lanovi gospodarskog vije?e ?K Vukovar u mandatu 2018-2022

IME I PREZIME  TVRTKA
Miroslav Kne?evi? Arator d.o.o.
Gordana Odor Borovo d.d.
Robert Šimleša ?azmatrans Vukovar d.o.o.
Josip Faletar Spa?va d.d. 
Dra?en Ivezi? Dilj d.o.o.
Domagoj Frani? Vinka  plus d.d.
Antonijo Kraljevi? Ilo?ki podrumi d.d.
?eljko Zadro Sladorana d.o.o.
Mijo ?oškovi? Šiška d.o.o. 
Vladimir Ragu? Vinkoprom d.o.o.
Ivan Rimac Vinkova?ki vodovod i kanalizacija d.o.o.
Miroslav Šaravanja Sokol d.o.o.
Goran Mili?evi? Vupik d.d.

 

?lanovi Skupštine HGK sa podru?ja Vukovarsko srijemske ?upanije za razdoblje 2016-2020

IME I PREZIME  TVRTKA
Domagoj Franji? Vinka plus d.d.
Miroslav Šaravanja Sokol d.o.o.
Mario Špoljar Akord d.o.o.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站