Objavljeno: 13. 03. 2018. , A?urirano: 03. 05. 2018.

Hrvatska gospodarska komora poziva vas na akciju Kupujmo hrvatsko koja ?e se odr?ati u ?etvrtak i petak, 3. i  4. svibnja, od 9 do 19 sati na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru.

Istodobno ?e se s predstavljanjem hrvatskoga gospodarstva akcijom Kupujmo hrvatsko u Vukovaru odr?avati predstavljanje kulturne baštine na Festivalu nematerijalne kulturne baštine, turisti?kih manifestacija, atrakcija i destinacija Svi (za)jedno – hrvatsko naj. Cilj je festivala ja?anje polo?aja tog dijela naše zemlje kao po?eljnog turisti?kog odredišta, ?ime bi se poboljšale sve grane gospodarstva u ovoj regiji Republike Hrvatske.

Akcija je promotivno-prodajna, a cilj je njome educirati i osvijestiti širu javnost, posebno najmla?e, njihovim uklju?ivanjem u akciju o va?nosti kupovanja hrvatskih proizvoda kao pokreta?a otvaranja novih radnih mjesta te o?uvanja postoje?ih, uz pove?anje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. 

Svi sudionici (izlaga?i) moraju imati svu zakonom propisanu dokumentaciju: sanitarni certifikat, registraciju tvrtke, obrta, ku?ne radinosti, udruge i sve ostalo što je potrebno za pribavljanje dopuštenja za prodaju robe na otvorenom prostoru. Kod prodaje prehrambenih proizvoda, alkohola i lako pokvarljivih proizvoda moraju se poštovati svi propisani sanitarni i zdravstveni propisi. Sudionici (izlaga?i) koji planiraju prodavati proizvode ili usluge tijekom ove akcije obvezni su izdavati fiskalne ra?une. Izlaga?i su obvezni dopremiti proizvode na mjesto prodaje, osigurati propisane specifi?ne uvjete za ?uvanje i prodaju proizvoda te osigurati odgovornu osobu za prodaju.

Napomena:

?lanice Hrvatske gospodarske komore ne?e sudjelovati u troškovima organizacije ove akcije koja je, kao i dosad, promotivno-prodajna, a njihove ?e troškove u cijelosti snositi HGK. Ne?lanice (OPG-ovi, obrti i udruge/zadruge) pla?aju kotizaciju u iznosu od 500 kuna ako nisu tijekom 2017. godine platili ?lanarinu HGK.

Ako su ne?lanice HGK zainteresirane za ?lanstvo u Komori, da postanu njene dobrovoljne ?lanice (godišnja ?lanarina iznosi 504 kune), dobile bi sve beneficije besplatnog izlaganja na klasi?nim oblicima akcija Kupujmo hrvatsko za ovu godinu. Detalje o dobrovoljnom ?lanstvu u HGK mo?ete prona?i OVDJE.

Za sudjelovanje u statusu izlaga?a mo?ete se prijaviti putem prijavnog obrasca u prate?im dokumentima na ovoj stranici.

Kontakti za sve informacije:

  • Tomislava Ravli?, pomo?nica direktora Sektora za trgovinu; tel.: + 385 1 4561-611, e-mail: travlic@www.taikochao.com
  • Tihana Bui?, viša stru?na suradnca Sektora za trgovinu; tel.: +385 1 4561-550, e-mail: tbuic@www.taikochao.com
  • ?upanijska komora Vukovar: Barbara Didovi?, stru?na referentica ?upanijske komore Vukovar; tel.: +385 32 441-155, e-mail: bdidovic@www.taikochao.com
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站