Otvorena akcija Kupujmo hrvatsko u Vukovaru


Objavljeno: 13. 03. 2018. , A?urirano: 03. 05. 2018.

„Akcija Kupujmo hrvatsko ove godine slavi 21 godinu, a iznimno me veseli što su mnogi od vas mla?i od nje! Budu?nost naše zemlje odgovornost je svih nas i tu posebno ra?unamo na svijest mladih koje od malih nogu moramo uklju?ivati u ekonomske procese. Tako?er me raduje što vidim naše vrijedne proizvo?a?e u ovako velikom broju jer su oni, uz osviještene kupce, klju?ni faktor o?uvanja radnih mjesta i napretka hrvatskoga gospodarstva“, istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilovi? na otvaranju akcije Kupujmo hrvatsko u Vukovaru, na kojoj ?e svoje proizvode predstaviti preko 70 izlaga?a i koja se odr?ava 3. i 4. svibnja u sklopu Festivala nematerijalne baštine, turisti?kih manifestacija, atrakcija i destinacija SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ.

„Upravo na tragu ideje Kupujmo hrvatsko i mi na razini grada Vukovara šaljemo poruku da je naša du?nost da se oslonimo na vlastite resurse i znanja i po?nemo ih koristiti na dobrobit ljudi iz ovog kraja. Ova manifestacija poma?e i lokalnom gospodarstvu, iako se provodi na dr?avnoj razini. Gospodarske teme su osnova su za sve daljnje promjene“, poru?io je gradona?elnik Grada Vukovara Ivan Penava, dodavši kako se Vukovar razvija te kako je odgovornost lokalnih vlasti i poduzetnika da na tragu ove Akcije naprave dodatan iskorak naprijed. „Moramo prepoznati svoje potencijale i maksimalno ih razviti jer je to jedini put kojim mo?emo uspjeti“, zaklju?io je Penava.

Me?u izlaga?ima u sklopu akcije sudjelovala je i vinkova?ka craft pivovara Valens. „Na akciji Kupujmo hrvatsko smo ve? sudjelovali u Vinkovcima, sad smo ovdje u Vukovaru i iskustva su odli?na. Veliki broj posjetitelja pokazuje interes za naše pivo i to nam je odli?na promocija. Lijepo je vidjeti hrvatske proizvo?a?e okupljene na jednom mjestu, a naše pivo je kvalitetno i doma?e pa se savršeno uklapa u cijelu ovu pri?u“, izjavio je Matija Majhen iz Valensa, najavivši festival Beeram doma?e koji ?e se odr?ati po?etkom lipnja u Vinkovcima.

Posjetiteljima je predstavljeno svih trinaest hrvatskih nematerijalnih dobara upisanih na UNESCO-voj listi zašti?enih nematerijalnih kulturnih dobara, a dodijeljene su i nagrade za u?enike osnovnih i srednjih škola te studente za njihove radove na temu va?nosti kupovine hrvatskih proizvoda.

Akcija Kupujmo hrvatsko napravila je velik iskorak u osvještavanju va?nosti kupovanja doma?ih proizvoda. Posljednje istra?ivanje HGK pokazalo je da 78 posto gra?ana vodi ra?una o kupnji hrvatskih proizvoda prilikom odlaska u kupnju te je ?ak njih 86 posto spremno izdvojiti više kuna za kvalitetan doma?i proizvod. Akcija se nakon Vukovara nastavlja u Rijeci, Zagrebu i Bjelovaru, dok ?e se specijalizirani projekt „Kupujmo hrvatsko – hrvatski proizvod za hrvatski turizam“ odr?ati krajem godine u Zagrebu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站