Vrijeme odr?avanja: 27.03.2020. - 29.03.2020.

Objavljeno: 22. 01. 2020. , A?urirano: 16. 03. 2020.

?K Bjelovar priprema nastup zainteresiranih ?lanica svih ?upanijskih komora na 23. Proljetnome me?unarodnom bjelovarskom sajmu, od 27. do 29. o?ujka na sajamskom prostoru Gudovac kod Bjelovara.

Proljetni me?unarodni bjelovarski sajam ima poljoprivredni, gospodarski i obrtni?ki karakter te svake godine bilje?i rast u broju izlaga?a i posjetitelja. Na sajmu se po povoljnim cijenama prodaje sjemenska roba, zaštitna sredstva i poljoprivredna mehanizacija, a organiziraju se i stru?ni skupovi, okrugli stolovi, predavanja i predstavljanja rada poljoprivrednih strojeva i mehanizacije.

Na sajamskom prostoru Gudovac odr?at ?e se, uz 23. Proljetni me?unarodni Bjelovarski sajam i 5. Drvni svijet - prezentacija opreme za šumarstvo i drvne tehnologije, a uz izlo?beno-prodajni dio šumarske opreme i opreme za obradu drva, u suradnji s najzna?ajnijim poslovnim subjektima iz podru?ja šumarstva i drvnih tehnologija, odr?at ?e se niz prezentacija, predavanja, okruglih stolova i konferencija.

Opširnije o Sajmu mo?ete prona?i na internetskoj stranici Bjelovarskog sajma.

Rok za iskazivanje interesa za izlaganje u online prijavnici u nastavku je 14. velja?e.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站