Vrijeme odr?avanja: 24.11.2016. - 25.11.2016.

„2016. – 2020. (2023.) klju?no razdoblje za razvitak hrvatske akvakulture“

Objavljeno: 08. 08. 2016. , A?urirano: 03. 10. 2016.

Hrvatska gospodarska komora 24. i 25. studenog 2016., u kongresnoj dvorani hotela Lav u Vukovaru, organizira susret gospodarstvenika, znanstvenika, dr?avne uprave i ostalih povezanih sudionika iz podru?ja akvakulture. Skup je posve?en prikazu sadašnjeg stanja i utvr?ivanju bitnih tehnoloških, gospodarskih i znanstvenih spoznaja i rješenja (genetika, patologija, nutricionizam…) nu?nih za uspješan razvoj hrvatske akvakulture, te korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova za financiranje razvojnih projekata.

 Ve?ina sredstava iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo ula?e se u pove?anje proizvodnje (Produktivna ulaganja u akvakulturi) pa se do 2023. godine o?ekuje znatno pove?anje biomase u uzgoju što ?e interakciju sa okolišem u?initi slo?enijom, a rješenja zahtjevnijima. Intenziviranje proizvodnje zahtjeva kvalitetnu tehnologiju uzgoja i  bolji veterinarski i sanitarni nadzor, što opet, zahtjeva znanstveni pristup analizi stanja i metodama unaprje?enja uzgoja. Razvojem tehni?ke uzgojne infrastrukture mogu se poboljšati parametri uzgoja, ali bez odgovaraju?ih znanstvenih spoznaja i rješenja ne mogu se ostvariti bitni strateški pomaci. Zbog toga je doprinos znanosti u uzgoju iznimno va?an.

 Prošlogodišnji tematski Skup, u dijalogu proizvo?a?a, znanstvenika i predstavnika dr?avne uprave, nastojao je dati odgovore na aktualna pitanja o pripremama za uspješno korištenje EU fonda za pomorstvo i ribarstvo, dok ?e ovogodišnji, uz prikaz novih tehnoloških i znanstvenih spoznaja, primjerima dobre prakse i iskustvima uzgajiva?a i konzultanata te dijalogom sa dr?avnom upravom, nastojati potaknuti na u?inkovitije iskorištenje sredstava iz raspolo?ivih ali i budu?ih alokacija Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Prema zaklju?cima sa prošlogodišnjeg Skupa tradicionalni gospodarsko-znanstveni skup odr?avat ?e se svake dvije godine, a prvi prema novoj organizaciji ?e se odr?ati ove, 2016 godine.

 Po?etkom rujna organizator ?e sudionicima uputiti 2. poziv sa prijedlozima tema za radove i raspravu.

 

 Organizacijski odbor

12. Me?unarodnog gospodarsko-znanstvenog skupa o akvakulturi

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站