Gospodarski profil ?upanije


Viroviti?ko-podravska ?upanija je raznovrsno i zemljopisno podru?je koje se prostire sjeveroisto?nim obroncima Bilogore, Papuka i Krndije, te nizinskim predjelima  uz rijeku Dravu, na površini od 2.024 km2. Na podru?ju Viroviti?ko-podravske ?upanije su 3 grada: Virovitica, Slatina i Orahovica i 13 op?ina, me?u kojima su najve?a Pitoma?a i Suhopolje. Politi?ko, gospodarsko, administrativno i kulturno središte ?upanije je grad Virovitica, star 784 godina sa dugom i bogatom prošloš?u.

Osnove modernog gospodarskog razvoja Viroviti?ko-podravske ?upanije ?ine poljoprivreda i prera?iva?ka industrija, me?u kojim je tradicionalno najva?nija drvno-prera?iva?ka industrija. Prirodne ljepote ?upanije, predispozicija su razvoja turizma: seoskog, lovnog i ribolovnog.

Prirodna bogatstva, posebice plodna zemlja i šume, postoje?i gospodarski kapaciteti i modernizacija istih, te izgradnja novih, rezultiraju kvalitetnim proizvodima što uz respektiranje ugovorenih rokova isporuke i ispunjavanje i ostalih ugovornih obveza, omogu?uje da ?upanijsko gospodarstvo izvozi svoje proizvode na zahtjevno svjetsko tr?ište, redovito ostvaruje suficit, koji je iznosio za razdoblje 01.01- 31.12. 2018. g., 100,1 mil. €, a pokrivenost izvozom uvoza 242.

Za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. izvoz Viroviti?ko-podravske ?upanije je iznosio 170,6 mil. €, uvoz 70,5 mil.€, a saldo vanjskotrgovinske razmjene 100,1 mil.€.

HGK – ?upanijska komora Virovitica, kontinuirano prezentira pokazatelje o gospodarstvu Viroviti?ko-podravske ?upanije u publikacijama:

"KARAKTERISTIKE GOSPODARSTVA VIROVITI?KO-PODRAVSKE ?UPANIJE" je publikacija koja se radi
kontinuirano, u teku?oj za prethodnu godinu i prezentira sve relevantne pokazatelje, prikupljene iz razli?itih izvora. prikazuju?i
stanje i pravac kretanja gospodarstva VP?.
U Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knji?nici u Zagrebu, ISSN ured je dodijelio identifikacijsku oznaku za publikaciju: ISSN 1845-352X.

- "AKTUALNOSTI GOSPODARSTVA VIROVITI?KO-PODRAVSKE ?UPANIJE" je publikacija koja se kontinuirano
radi po potrebi tijekom godine, a u kojoj su prezentirani najaktualniji pokazatelji o gospodarstvu VP? u teku?oj godini i polazana su osnova
za raspravu na sjednicima GV HGK - ?K Virovitica

- "ANKETA O SADAŠNJEM STANJU U GOSPODARSTVU VIROVITI?KO-PODRAVSKE ?UPANIJE", publikacija se radi po?etkom poslovne godine, velja?a/o?ujak, temeljem ankete me?u najzna?ajnijim ?upanijskim tvrtkama, tako da je obuhvat tvrtki reprezentativan uzorak, ?ija poslovna problematika korelira sa stanjem u ostalom dijelu ?upanijskog gospodarstva.

Svi podaci o gospodarstvu VP? mogu se dobiti u HGK - ?K Virovitica.

 

                        PODUZETNI?KI INKUBATOR VIROVITI?KO-PODRAVSKE ?UPANIJE

 

Naziv

Puni naziv

Adresa

Kontakt

Web stranica

E-nkubator

PODUZETNI?KI INKUBATOR VIROVITI?KO-PODRAVSKE ?UPANIJE d.o.o.

Ulica Poduzetni?ka zona II 18, 33000 Virovitica

tel: 033/638-288

http://enkubator.hr/

 

 

 

          PODUZETNI?KE ZONE PO GRADOVIMA I OP?INAMA VIROVITI?KO-PODRAVSKE ?UPANIJE

 

 Karta poduzetni?kih zona Viroviti?ko-podravske ?upanije: http://www.vpz.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/Poduzetnicke_zone_VPZ.pdf

Mjesto

Br. poduzetni?kih zona

Web stranica

Grad Orahovica

2

http://www.orahovica.hr/gospodarstvo/poslovne-zone

 

PZ Orahovica
PZ Bjeljevina Orahova?ka

Grad Slatina

7

http://www.slatina.hr/brosure-grada-slatine/

 

PZ Ku?anica-Medinci
PZ Lipik
PZ Mala privreda
PZ Trnova?ka
PZ Turbina
PZ Turbina 2
PZ Turbina 3

Grad Virovitica

8

http://www.virovitica.hr/poduzetnicke-zone-u-gradu-virovitici/

 

PZ Zapad
PZ Zapad 2
PZ III (Jug 1)
PZ II
PZ Sjever
PZ Sjever 1
PZ Sjever 2
PZ Antunovac

Op?ina Crnac

1

http://www.opcina-crnac.hr/prostorni-plan/

 

PZ Palište

Op?ina ?a?inci

3

http://cacinci.hr/wp-content/uploads/strateski_plan_razvoja.pdf

 

PZ Bo?ine
PZ Selište
PZ Lipovac

Op?ina ?a?avica

2

http://www.opcina-cadjavica.hr/

 

PZ ?a?avica
PZ Vraneševci

Op?ina Gradina

1

http://www.gradina.hr/

 

PZ Gradina

Op?ina Luka?

1

http://www.opcina-lukac.hr/

 

PZ Brezik jug

Op?ina Mikleuš

3

http://mikleus.hr/gospodarstvo/

 

 

PZ Mikleuš
PZ Gaj Mikleuš

PZ Borik

Op?ina Nova Bukovica

1

http://www.novabukovica.hr/

 

PZ Topolak

Op?ina Pitoma?a

6

http://www.pitomaca.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=142&Itemid=448

 

PZ Kalilo
PZ Klas
PZ Rakitka I
PZ Rakitka II
PZ Rakitka III
PZ Razlev I

Op?ina Sopje

3

http://www.sopje.hr/gospodarstvo/

 

PZ Gornje Predrijevo
PZ Novaki 1
PZ Novaki 2

Op?ina Suhopolje

2

http://www.suhopolje.hr/prostorni-plan/

 

PZ Odboj jug
PZ Bjeljevina-Suhopolje

Op?ina Špiši? Bukovica

3

http://www.spisicbukovica.hr/gospodarstvo/pur-program-ukupnog-razvoja/

 

PZ Špiši? Bukovica
PZ Hrastje
PZ Berek

Op?ina Vo?in

1

http://www.vocin.hr/

 

PZ Vo?in

Op?ina Zdenci

1

http://www.opcina-zdenci.hr/

 

PZ Duga Me?a

UKUPNO

45

http://www.vpz.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/Poduzetnicke_zone_VPZ.pdf

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站