Objavljeno: 07. 09. 2017. , A?urirano: 05. 09. 2018.

728x90.jpg

Zeleno ?elimo

U Bokra?ima u Sloveniji 18. i 19. rujna odr?ala se konferencija projekta Zeleno ?elimo te je slu?beno zapo?eo EU projekt ?ije je financiranje odobreno u okviru prvog natje?aja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.

Uz HGK – ?upanijsku komoru Vara?din, u projektu sudjeluju i Grad Ludbreg i TZ Grada Vara?dina te sa slovenske strane KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota kao vode?i partner, IAS – Institut za napredne tehnologije i razvoj Murska Sobota, Zavod Marianum Ver?ej i Zavod za okolje in turizem Dobrovnik.

Glavni je cilj projekta stvoriti i implementirati nove turisti?ke sadr?aje na projektnom podru?ju na temelju aktivnog uklju?ivanja kulturne i prirodne baštine, u kombinaciji sa zanimljivim sadr?ajem iz zale?a, tj. ruralnih krajeva koji okru?uju gradove te ciljnim skupinama omogu?iti nova iskustva i, s druge strane, u?inkovitije ponuditi naslje?e i sadr?aj u zale?u odr?ivim turizmom.

Rezultat projekta bit ?e pove?ana privla?nost prekograni?nog podru?ja zbog novog turisti?kog proizvoda koji ?e uklju?ivati prirodnu i kulturnu (materijalnu i nematerijalnu) baštinu, povezanu sa zanimljivim sadr?ajem iz zale?a. U sklopu projekta razvit ?e se ?etiri turisti?ka mikroproizvoda na ?etiri mikrolokacije, po dva sa svake strane granice, te ?e biti povezani u jedan zajedni?ki prekograni?ni turisti?ki proizvod.

Projekt traje 30 mjeseci, s prora?unom od 836.515,00 eura, a više o projektu mo?ete na?i na stranici www.kultnatura.eu.

18.9.2017-12.JPGlogo SLO-HR.png

 300x250.jpg

Zeleno ?elimo

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站