Objavljeno: 29. 11. 2016. , A?urirano: 17. 09. 2018.

Po?etak: 3. listopada 2016.
Završetak: 2. listopada 2018.
Trajanje: 24 mjeseca

 

Pokrenuta E-platforma

Program obuke za menad?era transfera tehnologije dostupan je od kolovoza 2018. godine na sljede?oj poveznici:

https://www.t4.ugal.ro/elearning/login/index.php

Napominjemo da nakon završetka te?aja svi sudionici prolaze postupak vrednovanja na E-learning platformi, te stje?u potvrdu o sudjelovanju u obuci za menad?era za transnacionalni transfer tehnologije.

 

Rezultat tre?e faze projekta: BrošuraNa koji na?in vam projekt T4 (ERASMUS+) mo?e pomo?i u stjecanju kompetencija za menad?era transfera tehnologije

T4 brošura.PNG

Brošura je dostupna na engleskom i nacionalnim jezicima svih partnera na web link-u:

http://t4.p-tech.si/download-view/intellectual-output-3/

 

?etvrti me?unarodni sastanak – svibanj 2018.

?etvrti me?unarodni sastanak projektnih partnera odr?an je 24. i 25. svibnja 2018. u Tuheljskim Toplicama u  Hrvatskoj u organizaciji HGK - ?upanijske komore Vara?din.

Na sastanku je prihva?en i završen novi kurikulum za menad?era transfera tehnologije. E-platforma je aktivna te se razgovara o tome kako uklju?iti tvrtke i u?inkovito plasirati novi trening za menad?ere transfera tehnologije. Prezentirane su preostale aktivnosti do završetka projekta. Predstavljene su sve diseminacijske aktivnosti koje su proveli partneri.

 

TM Tuhelj3.jpg

T4 TM Tuhelj

 

TM Tuhelj2.jpg

T4 TM Tuhelj

 

 TM Tuhelj.jpg

T4 TM Tuhelj

 

Tre?a faza projekta - trening trenera transfera tehnologije – travanj 2018.

Sastanak projektnih partnera odr?an je od 16. do 20. travnja 2018. u Anconi (Italija) u organizaciji talijanskog partnera FVB SRL-HIVE-poslovnog inkubatora i akceleratora za podru?je regije Marche, Rima i Milana.

U okviru sastanka odr?an je trening trenera transfera tehnologije gdje je predstavljen 6. modul kurikuluma - institucije i na?ini transfera tehnologije (upravljanje transnacionalnim savezima, poslovni savezi, pitanja vezana uz organizaciju aktivnosti prijenosa tehnologije - izravna strana ulaganja, licenciranje, zajedni?ko ulaganje, franšizno poslovanje, aran?mani „klju? u ruke“, prikupljanje sredstava) kojeg je pripremila HGK – ?K Vara?din.

Prezentiran je i prihva?en sadr?aj svih 10 modula kurikuluma za menad?era transfera tehnologije, te je testirana E-learning platforma.

 Ancona trening.png

T4 Ancona trening trenera

Ancona trening2.jpg

T4 Ancona trening trenera

 

 

Naslovna-druga faza.PNG

T4-druga faza

Rezultat druge faze projekta: Profil menad?era za prijenos tehnologija

 

Tre?i me?unarodni sastanak – listopad 2017.

Tre?i me?unarodni sastanak projektnih partnera odr?an je 12. i 13. listopada 2017. u Moravskim Toplicama u  Sloveniji u organizaciji Tehnološkog Parka Pomurje.

Na sastanku je prezentiran pregled najva?nijih potreba u podru?ju treninga i obrazovanja za menad?era transfera tehnologija kao rezultat dosad odra?enih aktivnosti u okviru faze projekta- IO2.

Predstavljene su sve diseminacijske aktivnosti koje su proveli partneri te primjeri najbolje prakse transfera tehnologija od strane svakog pojedinog partnera, sâm proces transfera tehnologije, te najva?niji na?in obuke i podrške koja je potrebna za prijenos tehnologije. Tako?er, predstavljen je i primjer najbolje prakse od strane organizatora.

 

Drugi me?unarodni sastanak – travanj 2017.

Drugi me?unarodni partnerski sastanak u okviru projekta T4 odr?an je 27. i 28. travnja 2017. u Anconi (Italija) u organizaciji talijanskog partnera FVB SRL-HIVE-poslovnog inkubatora i akceleratora za podru?je regije Marche, Rima i Milana.

Na sastanku su partneri prezentirali odabrane slu?ajeve dobrih praksi te su predstavljeni završni materijali prve faze projekta. ?K Vara?din prezentirala je poslovni slu?aj tvrtke Oprema d.d. Ludbreg. 

Drugi dan sastanka iskorišten je za planiranje ulaznih podataka za drugu fazu projekta-- mapiranje  potrebnih vještina i profila kompetencija za uspješan transfer tehnologija i izradu kurikuluma koji ?e ponuditi dva seta kona?nih smjernica - jedan za razinu donositelja odluka u procesu transfera tehnologije i drugi za dionike sustava strukovnog obrazovanja i inovacijskog sustava.

Programom posjeta, osim FVB SRL-HIVE-a, bile su obuhva?ene i start-up tvrtke Quinoa Marche-proizvo?a? kvinoje ?itarice koja potje?e iz Ju?ne Amerike, Visionar-proizvo?a? elektri?nog motora s pogonom na oba kota?a i Synbiofood-proizvo?a? funkcionalne hrane od doma?ih sirovina.

Naslovna.PNG

T4

Rezultat prve faze projekta: Obuka za transnacionalni prijenos tehnologije, analiza slu?ajeva

Prva faza projekta –o?ujak 2017.

Prva faza projekta (IO1) u koju smo uklju?ili 10 uspješnih tehnološki naprednih poduze?a i drugih dionika iz Vara?dinske ?upanije klju?nih za proces transfera tehnologije završena je. Svi partneri do o?ujka 2017. godine proveli su ukupno 70 istra?ivanja primjera dobrih praksi koje ve? kombiniraju prijenos tehnologije i metode treninga za potporu i daljnje ja?anje MSP. Ovdje donosimo kratak opis rezultata ovog istra?ivanja.  

Prvi me?unarodni sastanak- studeni 2016.

Prvi me?unarodni partnerski sastanak konzorcija projekta 'T4 - Transnational Technology Transfer Training: Training Blueprints for Accelerated Growth' u okviru Erasmus+ Programa – Strateška partnerstva za strukovno obrazovanje i trening - novi oblik treninga za prijenos tehnologije malim i srednjim tvrtkama, odr?an je 24. studenoga 2016. godine u Villachu (Austrija) u organizaciji austrijskog partnera CUAS-Koruškog sveu?ilišta primijenjenih znanosti.

Na sastanku je predstavljeno sedam partnerskih institucija te struktura projekta i aktivnosti koje ?e na kraju projekta rezultirati inovativnim programom za trening menad?era za transfer tehnologija. Prijenos tehnologije, kao jedan od klju?nih procesa u poduze?u, evoluirao je tijekom godina i danas je to po?eljno radno mjesto za uspješne znanstvenike, in?enjere, pravnike i profesionalce u marketingu.

Proces transfera uklju?uje identifikaciju tehnologija, zaštitu prava patenata, izradu strategija komercijalizacije, osnivanje novih start-up tehnoloških tvrtki. Op?enito gledaju?i, prijenos tehnologije danas je jedan od po?eljnijih poslova koji se u svojem djelokrugu rada svaki dan nosi s najnovijim europskim i svjetskim trendovima i inovacijama i ?ini zamjetan potencijal za osobni i profesionalni razvoj.

Glavni problem koji utje?e na transfer tehnologije nedostatak je sveobuhvatnog okvira i jezika za olakšavanje detektiranja i razumijevanja raspolo?ivih i korisnih tehnologija pa uklju?ena poduze?a i istra?iva?ki centri ne razumiju jedni druge. Ovaj problem mo?e se u?inkovito rješavati uz pristup odozdo prema gore tkz. bottom-up pristup kojeg primjenjujemo u projektu T4.  

Villach.jpg

Sudionici inicijalnog partnerskog sastanka projekta T4; Izvor: HGK

 

O projektu T 4:

Pozadina projekta

Globalna konkurencija generirala je potrebu me?u tvrtkama, osobito malima i srednjima, da svoje poslovne strategije prilagode opstanku na tr?ištu. Uz sadašnje trendove koji upu?uju na to da ?e budu?i ubrzani rast i odr?ivost malih i srednjih tvrtki u velikoj mjeri ovisiti o korištenju odgovaraju?e tehnologije te stjecanju i mogu?nosti upijanja znanja, upravo je prijenos tehnologija i znanja malim i srednjim tvrtkama prepoznat kao prekretnica u izgradnji i odr?ivosti robusnoga i inovativnoga gospodarstva.
Budu?i da su profesionalni zahtjevi i vještine potrebne za rad u pojedinim zemljama i institucijama  fragmentirani, cilj je ovog projekta utjecati na pove?anje i unaprje?enje vještina i sposobnosti uklju?enih MSP-a u podru?ju transnacionalnog transfera tehnologija te na javne i privatne organizacije – dionike u projektu, da postanu osjetljiviji i da ?urnije reagiraju na potrebe poslovnog sektora.

Ciljne skupine projekta su: male i srednje tvrtke (MSP), klasteri; centri za razvoj i istra?ivanje / sveu?ilišta, tehnološki parkovi i centri poslovnog razvoja, regionalne razvojne agencije, kreatori politika, institucije strukovnoga i visokog obrazovanja.

Aktivnosti

Da bi se postigli planirani ciljevi, projekt je strukturiran oko osam radnih paketa i ?etiriju oglednih rezultata koje ?e provoditi sedam komplementarnih partnera, povezuju?i trening, tehnologije, komunikaciju prema MSP-u i ja?anje kapaciteta. Uz osnovne aktivnosti koje podrazumijevaju upravljanje projektom, diseminaciju rezultata i njihovo korištenje, naglasak je stavljen na male i srednje tvrtke i transnacionalni transfer tehnologije.
Prva je aktivnost stvaranje baze aktualnih uspješnih praksi koje ve? kombiniraju prijenos tehnologije i metode treninga za potporu i daljnje ja?anje MSP-a. Tako?er, mapirat ?emo  potrebne vještine i profil kompetencija za uspješan transfer tehnologija te ?emo izraditi kurikulum, razviti i testirati program obuke koji ?e u kona?nici ponuditi dva seta kona?nih smjernica - jedan za razinu donositelja odluka u procesu transfera tehnologije i drugi za dionike sustava strukovnog obrazovanja i inovacijskog sustava. Tijekom projekta razvijat ?emo u?inkovitu mre?u suradnje za provo?enje obuke za transnacionalni transfer tehnologije.

Rezultati

Dugoro?no gledano, projekt ima za cilj stvaranje dobitnog mehanizma suradnje izme?u obrazovnog sustava te malih i srednjih tvrtki, koja ?e pridonijeti usvajanju transnacionalnog transfera tehnologije kao sredstva za ubrzavanje rasta i razvoja. Specifi?ni rezultati projekta:

1) pove?ana razina svijesti u MSP-u, o procesima transfera tehnologije na me?unarodnoj razini;
2) prošireno znanje pru?atelja obuke i usluga o tome kako pojednostaviti procese prijenosa tehnologija;
3) dostupna obuka (uklju?uju?i profil kompetencija, strukturu i sadr?aj treninga);
4) pove?ani kapaciteti na strani obrazovanja / treninga / usluga za odgovor na potrebe obrazovanja / treninga na razumljivom, tr?ištu orijentiranom jeziku;
5) djelotvorno sudjelovanje dionika na razini upravljanja i iz sustava strukovnog obrazovanja spram inicijative informiranja i podizanja svijesti;
6) pove?anje znanja o tome kako se ve? razvijeni trening mo?e transformirati i prilagoditi tehnološkim trendovima i potrebama MSP-a te kako se formalno strukovno obrazovanje mo?e prikloniti postavkama u?enja koje se temelji na svakodnevnom poslovanju MSP-a.

 

Više informacija na mre?noj stranici projekta.

Obuka za transnacionalni prijenos tehnologije

 t4_horizontal_banner.png

T4-logo projekta

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站