Objavljeno: 17. 07. 2019. , A?urirano: 13. 05. 2020.

 

 

?upanijska komora Vara?din zapo?ela je 1. o?ujka 2019.  s provedbom projekta S3HubsinCE prijavljenog u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Središnja Europa sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Projekt u kojem sudjeluje deset partnera iz sedam zemalja (Austrija, Italija, Ma?arska, Njema?ka, Slovenija, Poljska i Hrvatska) trajat ?e 36 mjeseci s ukupnim odobrenim prora?unom od 1,68 milijuna eura.

Po?etak:       1. o?ujka 2019.
Završetak:  28. velja?e 2022.
Trajanje:    36 mjeseci

Postoji velik potencijal za transnacionalnu suradnju u Srednjoj Europi u promicanju implementacije regionalnih strategija pametne specijalizacije (RIS3) po principu odozdo prema gore. No, mnogo tog potencijala ostaje neiskorišteno. Projekt S3HubsinCE koristi ovaj potencijal generiranjem novih transnacionalnih struktura potpore. One ?e se temeljiti na povezanim digitalnim inovacijskim centrima (eng.: Digital Innovation Hubs – DIH), stvaraju?i ja?e veze izme?u relevantnih dionika u klju?nim tehnološkim prioritetnim podru?jima, uklju?uju?i naprednu proizvodnju i materijale, ICT, nanotehnologiju te biotehnološke i medicinske proizvode.

Projektno ?e partnerstvo razviti inovacijsku mre?u RIS3-prvaka u Srednjoj Europi. Pokrenut ?e se nova generacija inovacijskih mre?a, stvoriti sveobuhvatni Priru?nik za digitalnu integraciju kako bi se poboljšala suradnja izme?u partnera iz relevantnih institucija te razvile zajedni?ke strategije i akcijski planovi. Projekt ?e pomo?i relevantnim akterima da bolje razumiju potrebe RIS3 i ulogu koju imaju u njihovoj implementaciji. Štoviše, stvorit ?e novu metodu za dizajniranje, upravljanje i uvo?enje inovacija u sklopu strategija pametne specijalizacije, primjenjivu izvan uklju?enih podru?ja.

KLJU?NE RIJE?I

RIS3 (Regionalna inovacijska strategija) su nacionalne ili regionalne inovacijske strategije koje odre?uju prioritete kako bi se izgradila konkurentska prednost razvojem i uskla?ivanjem snage istra?ivanja i inovacija s poslovnim i tr?išnim potrebama. To je sinonim za pojam Strategija pametne specijalizacije (S3).

Digitalni inovacijski centri ili Hubovi za digitalne inovacije – DIH su ekosustavi koji se sastoje od malih i srednjih poduze?a, velikih industrija, startupova, znanstvenika, inkubatora i investitora. Cilj im je stvoriti najbolje uvjete za dugoro?ni poslovni uspjeh za sve uklju?ene. 

 

 

Novosti

 

 

19. 11. 2019.

Seminar za prijenos metodologije projekta Greenomed

U prostorima HUB385 u Zagrebu organizirali smo seminar za predstavnike hrvatskih klastera, poduzetni?kih potpornih institucija s ciljem prijenosa  metodologije Greenomed koja putem usluga i alata razvijenih u ovom projektu omogu?ava uskla?ivanje razvoja poduzetni?kih inovativnih projekata s projektima Vanguard inicijative i strategijama pametne specijalizacije.

Tom prilikom smo predstavili projekt S3HubsinCE namijenjen podizanju razine tehnološke spremnosti tvrtki unutar kojeg je cilj osnovati i organizirati rad digitalnog inovacijskog ?vorišta u Vara?dinu, za pripremu poslovnog sektora za digitalizaciju i uklju?ivanje u digitalne inovacijske mre?e u Europskoj uniji.

Seminar za prijenos metodologije Greenomed, HUB385.jpg

Seminar za prijenos metodologije projekta Greenomed, HUB385, Zagreb; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din
 

 12-14.11.2019.

Partnerski sastanak i kongres inovacija

Partnerski sastanak odr?an je paralelno s po?etnom konferencijom projekta S3HubsinCE u sklopu Kongresa inovacija u Villachu, Austrija od 12. do 14. studenoga 2019. 

Sastanak je bio usmjeren na izvještavanje o trenutnom stanju svakog radnog paketa. Projektni partneri su raspravljali o tijeku rada u prvom radnom paketu, izvješ?ima o navigacijskim timovima, funkcionalnostima i ulozi alata za digitalnu integraciju i daljnjim aktivnostima koje treba poduzeti.

PP M Villach1.jpg

Projektni sastanak, Villach; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Odr?ana je inicijalna konferencija projekta, popra?ena vo?enim obilaskom objekata Sveu?ilišta primijenjenih znanosti u Koruškoj. Glavni cilj konferencije bio je predstaviti trenutni status RIS3 i DIH aktivnosti u regijama koje sudjeluju, s posebnim naglaskom na regionalne i transnacionalne primjere dobre prakse. 

PP M Villach Sveuciliste Koruska3.jpg

Sve?ilište primijenjenih znanosti, Koruška, Villach, Laboratorij aditivnih tehnologija; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

  PP M Villach Sveuciliste Koruska2.jpg

Sveu?ilište primijenjenih znanosti, Koruška, Villach, Laboratorij aditivnih tehnologija; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

PP M Villach Sveuciliste Koruska1.jpg

Sveu?ilište primijenjenih znanosti, Koruška, Villach, Laboratorij aditivnih tehnologija; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

PP M 2 Villach.jpg

Projektni sastanak, Villach; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

PP M 2 Villach2.jpg

Po?etna konferencija projekta, Villach; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

PP M 2 Villach1.jpg

Po?etna konferencija projekta, Villach; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Kongres inovacija u Villachu je vrijedan katalizator i platforma za umre?avanje pod motom „Digitalna inovacija - Što je sljede?e?". Iznimno zanimljiv program okupio je više od 1.000 sudionika što uklju?uje tvrtke iz raznih industrija, od malih i srednjih poduze?a, do multinacionalnih tvrtki, kao i austrijskih menad?era i me?unarodnih lidera iz javnog i privatnog sektora. Me?unarodni inovacijski lideri iz cijele Europe sastat ?e se kako bi razmijenili ideje i iskustva. Kongres je ponudio širok raspon interaktivnih susreta, radionica i ciljane sastanke koji pokrivaju uzbudljive inovacijske i tehnološke teme kao što su npr. blockchain, AI (artificial intelligence), 3D itd.

Konferencija Villach.jpg

Kongres inovacija, Villach; Izvor: HGK ?K Vara?din

 

 

13.06.2019.

Konferencija „Pametna rješenja za rast i radna mjesta“

Kako bi potaknula inovativne poduzetnike da se kroz ulaganja u infrastrukturu i opremanje kapaciteta, transfer tehnologije, te istra?ivanje i razvoj za unaprje?enje postoje?ih i stvaranje novih proizvoda i usluga u sklopu sektora povezanih s prioritetima iz strategije pametne specijalizacije uklju?e u europsku mre?u lanaca dodanih vrijednosti, ostvare profite i kreiraju radna mjesta s visokom dodanom vrijednoš?u, HGK – ?upanijska komora Vara?din u ?etvrtak, 13. lipnja, organizirala je konferenciju pod nazivom „Pametna rješenja za rast i radna mjesta“.

Photo 1 Conference Smart solutions for Growth and Jobs Varazdin 13062019.JPG

Konferencija Pametna rješenja za rast i radna mjesta; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Prvi dio konferencije bio je namijenjen poduzetnicima koji su upoznati s mogu?nostima korištenja nacionalnih potpora i EU bespovratnih sredstava, te na?inu uklju?ivanja tvrtki u europske mre?e inovacija i rada na konkretnim rješenjima u zelenoj proizvodnji u okviru Living Laba, ?ivog laboratorija koji je osnovan na Geotehni?kom fakultetu u Vara?dinu, a koji je dio projekta Greenomed.

Uz projekt Greenomed, predstavljen je još jedan projekt namijenjen podizanju razine tehnološke spremnosti tvrtki, projekt S3HubsinCE, unutar kojeg je cilj osnovati i organizirati rad digitalnog inovacijskog ?vorišta u Vara?dinu, za pripremu poslovnog sektora za digitalizaciju i uklju?ivanje u digitalne inovacijske mre?e u Europskoj uniji.

Photo 3 Conference Smart solutions for Growth and Jobs Varazdin 13062019.JPG

Konferencija Pametna rješenja za rast i radna mjesta; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

U drugom dijelu konferencije predstavljeni su rezultati i odr?ivost upravo završenog projekta Learning by Doing s ciljem poboljšanja kapaciteta i modernizacije strukovnog obrazovanja, te je odr?an okrugli stol o potrebama tr?išta rada i sustava strukovnog obrazovanja koji ga prati sa smjernicama za modernizaciju strukovnog obrazovanja u skladu s najboljim praksama u Dunavskoj regiji.

 

 

16. – 17. travnja 2019.

Inicijalni sastanak

Doma?in inicijalnog sastanka projekta S3HubsinCE odr?anog u Celju 16. i 17. travnja 2019. godine bio je TECOS –  Slovenski centar za razvoj alata. Na sastanku su sudjelovali predstavnici deset partnera iz sedam zemalja. Glavni cilj sastanka bio je generiranje sveobuhvatnog po?etka projekta, stvaranje boljega zajedni?kog razumijevanja organizacije projektnih partnera, ciljeva projekta, detaljnih planiranih aktivnosti koje ?e se doga?ati tijekom provedbe projekta te kako sna?ne performanse u radnom paketu 1 oblikuju robustan temelj za radne pakete 2 i 3.

PP M Celje3.jpg

Projektni sastanak Celje; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

PP M Celje2.jpg

Projektni sastanak Celje; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Partneri u projektu predstavili su svoje organizacije, ali i svoje regionalne inicijative za digitalno inovacijsko ?vorište i regionalne strategije pametne specijalizacije. U sklopu inicijalnog sastanka odr?ana je interaktivna radionica brzog upoznavanja – Speed Dating Session. Sastanak je završio obilaskom TECOS-a.

PP M Celje.jpg

Projektni partneri; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

  

 

Doga?aji koji slijede

 

21. - 22. travnja 2020. 

Partnerski sastanak u Hrvatskoj

 

 

Više informacija na mre?noj stranici projekta.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站