Objavljeno: 17. 12. 2019. , A?urirano: 18. 12. 2019.

Završna konferencija projekta Greenomed, Interreg MED odr?ana je 5. prosinca u neboderu Pirelli, danas sjedištu regije Lombardija, u Milanu. Konferencija je u prvome redu bila namijenjena donositeljima politika iz Lombardije, Katalonije, regija Auvergne-Rhône-Alpes, Marche i Središnje Makedonije u Gr?koj, Slovenije i Hrvatske te zainteresiranim predstavnicima iz drugih MED regija. Uz projektni tim ?upanijske komore Vara?din, na završnoj je konferenciji sudjelovao i predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje je i pridru?eni partner u ovom projektu.

U prijepodnevnom dijelu predstavljena je inicijativa Vanguard koja stoji u pozadini projekta Greenomed. Inicijativa Vanguard nastala je na poticaj industrijski najrazvijenijih regija u Europi 2013. godine i u radu blisko sura?uje s Europskom komisijom i drugim EU institucijama radi stvaranja me?uregionalnih mre?a u EU prioritetnim podru?jima strategija pametnih specijalizacija. Inicijativa Vanguard tematski se sastoji od pet pilota (ESM – U?inkovita i odr?iva proizvodnja, 3D print, Energija, Bioekonomija i Novi nanoproizvodi), a dosad joj je pristupilo 35  EU regija i dr?ava.

Na konferenciji je predstavljen projekt Greenomed kao projekt testiranja metodologije Vanguard koji prati rad pilota ESM –U?inkovita i odr?iva proizvodnja. Metodologija razvijena u ovom projektu testirana je u ne?lanicama inicijative Vanguard, me?u ostalim, i u Hrvatskoj. Predstavljeni su rezultati u smislu postignute mobilizacije regionalnih sudionika, identifikaciji prioriteta na temelju pametne specijalizacije, stvaranje regionalnih radnih grupa, internacionalizacije radnih grupa te kona?ni projekti predlo?eni za budu?a pilot-postrojenja. Ovaj projekt poti?e tvrtke da koriste inovativne tehnologije i poslovne modele koji podr?avaju odr?ivu proizvodnju i „zeleni“ razvoj. Takav je na?in poslovanja za tvrtke, osobito male tvrtke, velik izazov zbog uvo?enja proizvodnih tehnoloških inovacija, ali i procjena benefita koje takve promjene unose u poslovanje. Vanguard me?uregionalne mre?e i EU inovacijski lanci mogu pomo?i tvrtkama da prona?u i prihvate nove tehnologije, a mre?a pilot-postrojenja koja se širi implementacijom transnacionalnih projekata kao što je Greenomed, omogu?uje da tvrtke testiraju i uvedu nove tehnologije u proizvodnju te smanje poslovne rizike.

U drugom dijelu konferencije identificirani su izazovi i problemi s kojima su suo?ene zainteresirane strane i mogu?a podrška koju mogu pru?iti donositelji odluka, razmijenjena su iskustava uspješne me?uregionalne suradnje kako bi se podr?ao inovacijski potencijal te su postavljeni okviri za podršku kapitalizaciji postignutih rezultata unutar projekta.

U sklopu ovog projekta ?upanijska komora Vara?din i Zavod za in?enjerstvo okoliša Geotehni?kog fakulteta pokrenuli su Living Lab koji razvija nove poslovne modele i tehnologije kru?noga gospodarstva za proizvodne tvrtke kako bi se potaknula konkurentnost, odr?ivi gospodarski rast i stvorila dugoro?no odr?iva nova radna mjesta.

Pics 2.jpg

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站