Objavljeno: 06. 02. 2017. , A?urirano: 28. 02. 2019.

AKTIVNOST 3. –  Stvaranje zajedni?ke transnacionalne platforme za sustave strukovnog obrazovanja

Mapiranje institucionalnih/kulturnih uskih grla u sustavu strukovnog obrazovanja

Prema zajedni?koj metodologiji i razra?enim smjernicama izra?en je materijal koji je poslu?io kao osnova za mapiranje uskih grla i izazova u sustavima strukovnoga obrazovanja i zemljama Podunavlja.

Identifikacija izazova u sustavu strukovnog obrazovanja

Rad grupe dionika strukovnog obrazovanja

Izrada profila u?enja temeljenog na radu u okviru sustavu strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj

 

Studijski posjeti

 

 • Passau, Njema?ka  (28. - 30. o?ujka  2017. godine)

Prvi studijski posjet u okviru projekta Learning by Doing realiziran je u njema?kom gradu Passau-u s osnovnom idejom promicanja transnacionalne razmjene znanja kako bi sudionici upoznali dobre prakse strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Njema?koj.

Doma?in  trodnevnog programa bila je Industrijska i trgova?ka komora Donje Bavarske iz Passaua. U programu je uz predstavnike ?K Vara?din sudjelovala Ana Marketin Sedlar, profesorica Strojarske i prometne škole Vara?din.

Tijekom studijske posjete sudionici su upoznali sustav dualnog strukovnog obrazovanja, osobito s obzirom na ulogu i zna?aj gospodarske komore Njema?ke u provedbi dualnog obrazovanja.

U Donjoj Bavarskoj registrirano je 76 000 tvrtki od kojih su najja?e predstavnici autoindustrije i elektroindustrije (BMW, Siemens, ZF , Haas Fertigbau ) tako da je  potra?nja za kvalitetnim kadrovima strukovne izobrazbe velika, a primaran zadatak komore je strukovno obrazovanje i savjetovanje. Unutar sustava strukovnog obrazovanja u Njema?koj je trenutno 327 razli?itih zanimanja, a najve?i postotak su tehni?ka industrijska i komercijalna zanimanja (60%), obrtni?ka zanimanja  zastupljena su s 27%, a agrarna i zanimanja javnog sektora s 13%.

Dualan oblik školovanja donosi niz prednosti, kako za tvrtke, tako i za mlade ljude. Ovakav sustav školovanja tvrtkama osigurava potrebnu kvalificiranu radnu snagu, smanjuje troškove i vrijeme prilagodbe pripravnika na radno mjesto te pove?ava produktivnost pripravnika. Programi obrazovanja su pojednostavljeni tako da profesori nemaju problem prilagodbe regionalnom tr?ištu rada. Mladim ljudima dualan sustav školovanja donosi prepoznatu kvalifikaciju i dobru zapošljivost.      

Nakon strukovnog obrazovanja koje mo?e trajati 2 do 3,5 godina, u?enici se mogu zaposliti i dalje se usavršavati, a tako?er i nastaviti školovanje na  višoj strukovnoj školi.

Njema?ka industrijska i trgova?ka komora (IHK) sa svojih 79 sjedišta u Njema?koj ima vrlo va?nu ulogu u procesu dualnog obrazovanja i naukovanja. Tako IHK savjetuje, sudjeluje u donošenju okvirnih kurikuluma zanimanja, nadgleda kvaliteta prakti?ne nastave u tvrtkama, sudjeluje u planiranju prakti?ne nastave i certificiranju.

Komora osposobljava i certificira tvrtke i osobe koje podu?avaju u?enike u tvrtkama. Koliko god njema?ki sustav izgledao dobar, pojedine, uglavnom manje tvrtke imaju problem prona?i dovoljan broj praktikanata.

Tijekom studijske posjete organiziran je i obilazak Obrtni?ke komore Donje Bavarske i posjeta njihovom Centru za obuku Passau-Auerbach gdje je predstavljena uloga strukovnih škola i budu?e perspektive strukovnog obrazovanja s aspekta obrtni?kih zanimanja.

Posjet tvrtki ZF AG s vlastitim Centrom za obu?avanje u sklopu tvrtke u Passau omogu?io je sudionicima informaciju iz prve ruke o uklju?ivanju tvrtki u strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Ova tvrtka trenutno u preko 40 zemalja zapošljava 138 269 zaposlenika, a poslovanje temelji na proizvodnji mjenja?a za automobile, brodove, avione, te poljoprivrednu i gra?evinsku mehanizaciju. Tvrtka strateški ula?e u mlade ljude i kadrove. Prakti?nu nastavu poha?a 230 u?enika s kojima radi 13 mentora. Odabir u?enika vrši se temeljem višefaznog postupka selekcije. Svake godine tvrtka izdvaja 6 milijuna EUR-a za prakti?nu nastavu (pla?a mentora, nabava nove opreme poput 3D printera, amortizacija, odr?avanje strojeva, osiguranje..) Prakti?na nastava u ovoj tvrtki izvodi se za CNC operatere, industrijske mehani?are, elektrotehni?are, AutoCAD crta?e, logisti?are. Od ukupnog broja praktikanata samo je 15% djevojaka. U postrojenju u kojem rade u?enici na svakom CNC stroju rade dva u?enika. Budu?i da je postupak selekcije strog a u?enici su motivirani za rad u ovoj tvrtki, gotovo svaki u?enik polo?i sve ispite, a oko 95% ostaje raditi na radnom mjestu za koje je obu?en.

Studijsko putovanje završilo je posjetom Dr?avnoj strukovnoj industrijskoj i tehni?koj školi Karl-Peter-Obermaier Passau i raspravom o promicanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja me?u studentima i roditeljima u Industrijskoj i trgovinskoj komori Donje Bavarske.

 

 • Be?, Austrija  (04. - 06. travnja  2017. godine)

Svrha studijskog posjeta Be?u u organizaciji Be?ke gospodarske komore (WKÖ), bila je osnova za razmjenu iskustava i dobre prakse na temu srednjega strukovnog obrazovanja odnosno dualnog obrazovanja – u?enja temeljenog na radu, koje se ve? desetlje?ima uspješno primjenjuje u Austriji, a koje pak, s druge strane, svoje uspješne za?etke ima i u nekim manje razvijenim zemljama Podunavlja.

Be?ko studijsko putovanje otvoreno je posjetom Strukovnoj školi za modu i dizajn koja prema unaprijed utvr?enom godišnjem rasporedu predstavlja i promovira obrtni?ka zanimanja osnovnoškolcima, njihovim nastavnicama i roditeljima kroz prakti?ni dio vo?en stru?nim osobljem – samim obrtnicima, kao i osobljem škole. Na licu mjesta djeca upoznaju sve prednosti i specifi?nosti zanata za koje je ova škola specijalizirana, te iz prve ruke saznaju sve informacije i preduvjete za upis. Kroz takvu interakciju, djeci i roditeljima omogu?eno  je da kroz vlastiti anga?man i aktivnosti odmjere vlastite kapacitete i usmjere ih u, za njih, svrhovit smjer obrazovanja.

Be?ka gospodarska komora  (WKÖ Wien) predstavila je svoju ulogu, kompetencije i odjele zadu?ene za provedbu sustava dualnog obrazovanja u Austriji u svrhu što boljeg povezivanja obrazovnih procesa s realnim potrebama tr?išta rada. U komori je predstavljen austrijski sustav dualnog obrazovanja, obaveze licenciranih tvrtki kod kojih u?enici obavljaju naukovanje, kao i preduvjeti koje tvrtke trebaju ispuniti za dobivanje licence. U okviru dualnog i strukovnog obrazovanja u Austriji je trenutno omogu?eno sta?iranje u preko 35.000 tvrtki u 199 zanimanja.

Distribucija vremena provedenog u tvrtki u odnosu na vrijeme provedeno u školi je 80%: 20%. Sve troškove školovanja snosi tvrtka na osnovi prethodno potpisanog ugovora, a u?enici na licu mjesta u?e u stvarnom okru?enju, od najboljih i uz najbolja dostupna prakti?na sredstva koja im omogu?uju kontinuirano stjecanje znanja i rafiniranih vještina nezaobilaznih prilikom uklju?ivanja na tr?ište rada, ali i nastavak obrazovanja. Upravo je vertikalna prohodnost jedna od prednosti austrijskoga dualnog sustava obrazovanja koja u?eniku jam?i mogu?nost daljnjega obrazovanja i stjecanja više razine obrazovanja.

U organizaciji gospodarske komore posjetili smo Akademiju za ?iš?enje (Cleaning Academy) u kojoj je predstavljen cjelokupni program ove grupe strukovnih zanimanja uklju?uju?i i praktikume za ?iš?enje i odr?avanje svih vrsta poslovnih i privatnih prostora poput profesionalnih kuhinja, bolni?kih soba, operacijskih dvorana, dizala, prostora namijenjenih javnom prijevozu, konferencijskih i hotelskih prostorija, sanitarija, kao i ?iš?enje razli?itih vrsta materijala – drvo, plastika, guma, mramor, tkanina.

Kao jedan od ponajboljih primjera provedbe dualnog obrazovanja u Austriji predstavljena je tvrtka Wiener Netze koja se bavi distribucijom elektri?ne energije, prirodnog plina, grijanja te telekomunikacijskom mre?om te instalacijom i odr?avanjem istih.

U tvrtki koja broji više od  2.500 zaposlenih pojašnjen nam je postupak odabira u?enika koje tvrtka uzima na prakti?ni dio nastave – temeljem pismenog i usmenog testiranja te nakon kona?nog odabira tvrtka s u?enikom potpisuje ugovor o naukovanju i tvrtka ga zatim upisuje i u školu s kojom ima potpisan ugovor o suradnji. Prilikom odabira u?enika za naukovanje, uz mehani?ke vještine i informati?ka znanja, koja su nezaobilazna u ovome segmetnu u?enja i rada, prioritet se daje transverzalnim vještinama.

Prakti?ni dio nastave 4-5 u?enika uz kontinuirano prisustvo mentora odr?ava se u tvrtki na najsuvremenijim ure?ajima, u radionicama namijenjenim upravo u?enju na radnome mjestu. Na taj na?in u?enici su u potpunosti integrirani u poslovanje tvrtke te su od prvog dana upoznati  s na?inom rada, uvjetima te ostalim zaposlenicima. Takav na?in rada primjenjuje se 4 dana tjedno u trajanju od 8 sati. Ostatak radnog tjedna u?enici su u školi, a tijekom naukovanja primaju i odre?enu nov?anu naknadu od tvrtke koja na kraju tre?e godine naukovanja mo?e dose?i i do 1.200 €/mj.

Cilj je tvrtke obu?iti u?enike da postanu radnici kakvi upravo njima trebaju te se u o?ima tvrtke na to gleda kao na investiciju u budu?nost, dok se od u?enika se, uz stru?no znanje, zahtjevaju razvijene komunikacijske vještine, timski rad, samopouzdanje i samostalnost, samoinicijativa i to?nost i preciznost u radu. Nakon naukovanja, oko 90% u?enika ostaje raditi u tvrtki.

Za kraj studijske posjete organiziran je posjet WI-FI-ju –Institutu za obrazovanje i razvoj i BI-WI-ju – Centru za profesionalno usmjeravanje gdje u?enike u dobi od 13. do 18. godine informiraju o zanimanjima, predstavljaju im pojedine branše, ugovaraju sastanke s predstavnicima tvrtki i pojedinih zanimanja, testiraju u?enike koji nerijetko imaju razli?ite razine osnovnoškolskog znanja,  te ih usmjeravaju i poma?u prilikom odabira njihova  zanimanja.

Osnovne škole dolaze tako?er organizirano u BI-FI te su uz najavu osnovne škole obavezno obuhva?eni svi 7. i 8. razredi. Obje institucije produ?ena su ruka Austrijske gospodarske komore u selekciji i usmjeravanju u?enika za naukovanje u austrijksim tvrtkama i obrtima te su mladi oslobo?eni bilo kakvog pla?anja budu?i da sve troškove snose WI-FI i BI-Fi, odnosno, poslodavci.

Obje institucije rade na razini platforme koja obuhva?a roditelje, u?enike te u?itelje i naravno, tvrtke, dok se istovremeno, u cilju ja?anja transverzalnih vještina, djecu poti?e i motivira da se sami izbore za potrebne informacije, te da sami prona?u tvrtku/obrt u kojoj ?e obaviti prakti?an dio naukovanja. Nastavnici i poduzetnici partneri su u zajedni?kom cilju, a to je priprema u?enika za ulazak u „stvarni svijet rada“.

Sva testiranja koja WI-FI i BI-FI provode u svrhu selektiranja i upisivanja djece su sustav strukovnog obrazovanja rade u suradnji s institutom sprecijaliziranim za strukovno obrazovanje.

Studijski posjet Be?u ponudio je iskustvo i va?an alat za u?enje te vid komparacije obrazovanih sustava izme?u zemalja partnera projekta Learning by doing u okviru  strukovnog obrazovanja te benchmarking regionalnog sustava strukovnog obrazovanja sa sustavom predstavljenim u Austriji.

 

 • Bratislava, Slova?ka (16.-18. svibnja 2017.)

Studijski posjet u Slova?koj organizirao je partner u projektu, Regionalna komora Bratislava. Uz predstavnike ?upanijske komore Vara?din na studijskom putovanju je sudjelovala ravnateljica Srednje škole Novi Marof, Jasminka Behin.

Tijekom studijskog posjeta upoznali smo novija iskustva Slova?ke u provedbi dualnog sustava strukovnog obrazovanja.  Prvi zakonodavni okvir koji u noviji obrazovni sustav uvodi u?enje na radnom mjestu donesen je 2012. godine, da bi sljede?e godine u pilot projektu sedam partnerskih institucija, dionika u dualnom obrazovanju ustanovili slova?ki sustav dualnog obrazovanja. Partneri (gospodarska komora, obrtni?ka komora, poljoprivredna komora, udru?enje poslodavaca..) organizirani su u Vije?u za dualno obrazovanje. Partneri su odabir najboljeg modela za Slova?ku zapo?eli analizom dobrih europskih praksi (Njema?ka, Austrija i Švicarska) te sustava Singapura, neosporno najbolje svjetske prakse  dualnog obrazovanja. 

Zakon o dualnom obrazovanju donesen je 2015. godine te se od tada posti?u sve bolji pokazatelji uspješnosti. Dualno obrazovanje  u Slova?koj po?iva na 5 stupova: potrebama tr?išta rada, demografskim karakteristikama, karakteristikama osnovnog obrazovanja, sustavu strukovnog obrazovanja i potrebama poslodavaca.

 

INDIKATORI DUALNOG OBRAZOVANJA

2014.

2015.

2016.

Uklju?ene strukovne škole

114

57

96

Uklju?ena poduze?a

298

142

256

Broj u?eni?kih ugovora

2763

1125

2424

  

Slova?ki stru?njaci napominju da dualno obrazovanje nije za sve škole i nije za sva poduze?a, no prednosti ovog sustava su sve jasnije, što je vidljivo iz porasta interesa svih dionika za dualno obrazovanje. Trenutno je u Slova?koj od ukupno 40.000 u?enika tek nešto više od 2.000 uklju?eno u dualno obrazovanje.

Posjetili smo tvrtku Trexima specijaliziranu za istra?ivanje i poslovno savjetovanje. Mr. Ivan Laska prezentirao je analizu tr?išta rada u Slova?koj i prognoze kretanja u sljede?ih pet godina.  Nezaposlenost visokoobrazovanih stru?njaka iznosi 8%, ?ak 32% visokoobrazovanih je prekvalificirano za kapacitete tr?išta rada, a 53% radi izvan podru?ja specijalizacije.  Neslaganje izme?u ponude i potra?nje postoji i na tr?ištu strukovnog obrazovanja. Prezentirani su rezultati analize u nekoliko klastera zanimanja koji pokazuju signifikantna neslaganja u IT klasteru i klasteru strojarskih zanimanja, te klasteru zanimanja u turizmu.    

Tijekom  programa posjetili smo i Dualnu prometnu akademiju, jednu od ?etiri privatnih strukovnih škola u Slova?koj. Škola nudi trogodišnje i ?etvero godišnje programe dualnog obrazovanja, a akademija petogodišnji program. Partneri škole, tvrtke Volkswagen, Siemens, Matador, Ford, Porsche Interauto, Audi Centum Bratislava i druge tvrtke opremaju školu i školske radionice, te snose sve troškove prakti?nog školovanja u?enika uklju?uju?i troškove osoblja koje dr?i prakti?nu nastavu. Ostale troškove op?eg obrazovanja snosi Ministarstvo obrazovanja i regionalna uprava. Nakon strukovne škole posjetili smo i tvornicu Volkswagen Slovakia.  

VW Slova?ka sa sjedištem u Bratislavi najve?a je tvornica VW automobila u Slova?koj. Ovdje se proizvodi i do 2.400 automobila dnevno u prete?no robotiziranom procesu i ritmu od 20 sati za  proizvodnju jednog automobila. Za odr?avanje takve proizvodnje u tvornici VW u Bratislavi zaposleno je 12.300 radnika koji rade u tri smjene, pet dana u tjednu. Ve?ina od 70% zaposlenih su Slovaci, dok je 25% zaposlenih stranaca uglavnom iz Njema?ke.

Hala u kojoj dvije velike preše od 80 tona oblikuju ve?e dijelove karoserije potpuno je robotizirana i u njoj gotovo da se ne mo?e vidjeti radnika. Nakon izrade 1.369 dijelova od koliko se sastoji npr. Porsche Cayenne, ukupno 374 robota harmoniziranim pokretima buše 3.658 rupa na jednom Cayennu vrhunskom preciznoš?u. Proizvodnja je organizirana po na?elu JIT tako da nakon svaka 2 sata u skladišni dio hale sti?u novi dijelovi. Nakon lijepljenja i zavarivanja svih dijelova na platformu, tijelo automobila je završeno.

U daljnjem tijeku monta?e sve je više ljudskog rada i u hali monta?e, uz sustav konvejera i ovdje inoviranog sustava vlaki?a- transportera, na traci radi velik broj radnika. Hala monta?e najstarija je na ovoj lokaciji i izgra?ena je 1987. godine, prije nego što je VW došao u Slova?ku.  Ovdje se sklapaju motori i sustavi s 5 i 6 stupnjeva prijenosa na podvozja svih tipova marki VW, Seat, Audi i Škoda i neki Bently i Porsche modeli, osim Porsche Cayenne, modela koji se finalizira u Leipzigu. Na kraju svake proizvodne linije, radnik u ?utoj majici kontrolira ispravnost, a radnik u zelenoj majici kvalitetu obavljenog posla. Dnevno iz hale iza?e 1.250 finaliziranih podvozja.

Iako star tek tri godine, sustav dualnog strukovnog obrazovanja u Slova?koj pokazao se uspješnim ?imbenikom svladavanja poteško?a i nesuglasja izme?u ponude i potra?nje na tr?ištu rada.

 

 • Ljubljana, Slovenija (23.-25. svibnja 2017.)

Studijski posjet Sloveniji, koji su organizirali partneri u projektu Gospodarska komora Slovenije - GZS u suradnji sa Centrom Republike Slovenije za strukovno obrazovanje – CPI, omogu?io nam je upoznavanje sa slovenskim iskustvima i praksom u dualnom strukovnom obrazovanju. Uz predstavnike ?upanijske komore Vara?din na studijskom putovanju je sudjelovala ?eljka Maurovi?-Benko, profesorica u srednjoj Gospodarskoj školi Vara?din.

U Sloveniji je sredinom petog mjeseca, neposredno prije po?etka studijskog posjeta, stupio na snagu novi Zakon o naukovanju kojim se je ?eljelo popraviti nedostatke u sustavu naukovanja reguliranog prethodnim zakonom koji je bio na snazi zadnjih 10 godina. Njegove odredbe ?e omogu?iti izvo?enje prakti?nog osposobljavanja u obliku rada kod poslodavaca u ve?em obimu.

Uvo?enje naukovanja u program srednjeg strukovnog obrazovanja ?e eksperimentalno za?ivjeti kao pilot projekt ve? u školskoj godini 2017./2018. Svrha je da se ispita primjerenost nove zakonske regulative putem izravnog izvo?enja naukovanja kao oblika obrazovanja za 4 kvalifikacije - zanimanja, i to tesar, kamenoklesar, alatni?ar i ugostiteljsko-hotelijerski radnik. Sudjelovati ?r 7 škola, tvrtke koje su pozvane da se uklju?e u eksperimentalno uvo?enje naukovanja i 40 kandidata – u?enika.

Poslodavcima koji ?e sudjelovati u pilot fazi naukovanja ?e biti omogu?eno sufinanciranje:

 • do 2.000 € (56 tjedana treninga u tvrtki u tri godine)
 • naknade za putne troškove nau?nika i prehrane za vrijeme prakti?ne nastave
 • lije?ni?kog pregleda (isto kao i za studente na prakti?noj nastavi)
 • organizirana je besplatna obuku trenera (kroz projekte).

Nau?nik za svoj rad u tvrtki prima mjese?nu naknadu (neoporeziva) u iznosu od 250 do 400 € i ima sklopljen ugovor sa tvrtkom.

Naukovanje kao oblik osposobljavanja u Sloveniji daje mogu?nost poslodavcima da mogu slobodno odabrati svoje budu?e suradnike s kojima potpisuju poseban ugovor o naukovanju. Nau?nik ima status u?enika što zna?i da ga nije potrebno zaposliti. Na temelju ugovora o naukovanju upisuje se u jedan od programa. Poslodavac je aktivno uklju?en u obuku i edukaciju nau?nika, ?ime se osigurava odgovaraju?e osposobljavanje budu?ih zaposlenika. Nau?nici obavljaju prakti?no osposobljavanje u tvrtkama minimalno 50% i maksimalno 60% od ukupnog obrazovanja, a u  školi se provodi 40% obrazovanja. Postoje 42 obrazovna programa i kvalifikacija za 190 postoje?ih zanimanja razvijenih na toj razini.

Gospodarska komora Slovenije je zajedno sa svojim ?lanovima i drugim socijalnim partnerima ravnopravni akter na podru?ju obrazovanja i sudjeluje u planiranju, certificiranju, izvo?enju i pra?enju rezultata sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na svim razinama.

Uklju?eni su svi zainteresirani sektori i djelatnosti koji djeluju unutar gospodarske komore koji su prepoznali va?nost kvalificiranog osoblja za razvoj poslovanja. Mnogo tvrtki i pojedinaca djeluju s lokalnim obrazovnim institucijama u stvaranju obrazovnih programa i osiguravanju prakse u?enicima i studentima.

Najviše se pa?nje posve?uje:

 • utvr?ivanju potreba za kadrovima u pojedinim djelatnostima i regijama
 • sudjelovanju u izradi profesionalnih standarda, koji su podloga za izradu obrazovnih programa i nacionalnih strukovnih kvalifikacija
 • verifikaciji nau?ni?kih mjesta za izvo?enje prakse za u?enike i studente
 • provo?enju ispita za poslovo?e i voditelje treninga
 • umre?avanju s industrijom, sektorima, djelatnostima i profesionalnim slu?bama
 • suradnji s nacionalnim institucijama, donositeljima odluka u obrazovanju.

Gospodarska komora Slovenije osigurava organizacijski oblik koji omogu?uje svim tvrtkama da izraze svoje potrebe i o?ekivanja  od obrazovnog sustava kao i da ponude svoje kapacitete, mogu?nosti i znanje kako bi strukovno obrazovanje u Sloveniji bilo kvalitetnije, modernije i kako bi osiguravalo kadrove koji ?e biti zapošljivi.

CPI (Centar Republike Slovenije za strukovno obrazovanje) su 1995. godine osnovali Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta, Ministarstvo rada, obitelji i socijalnih pitanja, Gospodarska komora Slovenije i Obrtni?ka komora Slovenije kao središnju instituciju za koordinaciju i pomo? u provo?enju svih aktivnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

CPI analizira potrebe tr?išta rada i razvojne trendove, priprema profesionalne standarde temeljene na kompetencijama i nacionalne strukovne kvalifikacije, te razvija metodologiju i pripremu modernih modularnih obrazovnih programa. Zadu?en je za pra?enje provedbe obrazovnih programa, razvoj novih metodoloških i didakti?kih koncepata znanja, u?enja i pou?avanja kao i stalno obrazovanje i osposobljavanje VET nastavnika -  nastavnika strukovnih predmeta, stru?njaka i mentora.

 Posjetili smo Školski centar Novo mesto s Me?upoduzetni?kim trening centrom, Višu strukovnu školu Novo mesto (najve?i edukacijski centar te vrste u Sloveniji) i  Tehni?ki fakultet strojarstva i automobilske industrije - FINI Novo mesto, koji su svi nastali iz potrebe sna?nog lokalnog gospodarstva (automobilska, farmaceutska, drvno-prera?iva?ka, zavariva?ka industrija, proizvodnja plastike) za stru?nim kadrovima. Osim redovito zaposlenih stru?nih predava?a anga?iraju i eksperte koje pla?aju same obrazovne institucije ili tvrtke, ali i iz projekata što im je iznimno va?no jer se maksimalno uklju?uju u razvojne projekte. Brinu o dobrim radnim uvjetima, suvremenoj opremi, edukaciji predava?a i najnovijim trendovima u strukama za koje obrazuju. Blisko sura?uju sa tvrtkama i ovisno o potrebama gospodarstva redovito mijenjaju obrazovne programe. Prate razvoj tehnologije i nastoje biti uskla?eni su s Industrijom 4.0. Vrše prakti?no obrazovanje nau?nika u dualnom sustavu, osposobljavanje po razli?itim obrazovnim programima podešeno za dobivanje potrebnih kompetencija, razvijanje novih tehnologija i inovacija, pripremu i obavljanje majstorskih ispita, te potpuno osposobljavanje za strukovna zanimanja.

U nastavku studijskog posjeta imali smo priliku upoznati farmaceutskog diva Krku Novo mesto, korporaciju koja sama brine o stru?nom osposobljavanju vlastitih kadrova, sudjeluje u financiranju i opremanju u?ionica, laboratorija i kabineta za izvo?enje prakti?ne nastave u Školskom centru Novo mesto i koja je prva u Sloveniji razvila programe nacionalanih strukovnih kvalifikacija za koje dodjeljuje certifikate.

Na kraju smo posjetili Srednju strukovnu i tehni?ku školu Be?igrad Ljubljana koja obrazuje kadrove za strojarska, logisti?ka i tekstilna zanimanja u 2-godišnjim, 3-godišnjim, 3+2-godišnjim i 4-godišnjim programima. U nekim zanimanjima primjenjuju VET sistem poput Njema?ke i Austrije, imaju izvrsnu suradnju i partnerstva s tvrtkama i obrtnicima i omogu?uju jedinstvene i moderne mogu?nosti u?enja. Prema potrebi pove?avaju broj sati prakti?ne nastave jer je 20% kurikuluma „otvoreno“ tako da mogu reagirati fleksibilno i uvijek u skladu sa zahtjevima tvrtki. U svom sastavu imaju Me?upoduzetni?ki trening centar u kojem se izvodi stru?no osposobljavanje i praksa prema potrebama i zahtjevima industrije, a u sklopu škole djeluje i Auto-škola.

 

 • Vara?din, Hrvatska (3.-5. listopada 2017.)

Hrvatska gospodarska komora ?upanijska komora Vara?din bila je doma?in studijskog posjeta Hrvatskoj od 3. do 5. listopada 2017. u sklopu aktivnosti - razmjena znanja o kapacitetima.

Program studijskog posjeta obuhvatio je posjet Opatiji kao turisti?ki orijentiranoj destinaciji i tu smještenoj strukovnoj školi – Ugostiteljskoj školi Opatija, kao i posjet hotelu Le Jardin - Milenij Hotels Group kao logi?noj poveznici stoga što u?enici škole tu obavljaju svoju stru?nu praksu.

 

Drugi dan studijskog posjeta zapo?eo je u prostorijama ?upanijske komore Vara?din prezentacijom postoje?eg sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj i Vara?dinskoj ?upaniji od strane predava?a iz nadle?nog Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatske gospodarske komore i Vara?dinske ?upanije-Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport.

Strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj u funkciji je profesionalnog razvoja kako bi se omogu?ila bolja prepoznatljivost, odr?ivost, konkurentnost i mobilnost mladih na tr?ištu rada u domovini i inozemstvu, odnosno olakšao prijelaz iz obrazovnog sustava na tr?ište rada. Donošenjem Strategije razvoja strukovnog obrazovanja 2008.-2013. u Republici Hrvatskoj je zapo?eo proces modernizacije i reforme strukovnog obrazovanja. Taj proces traje od 2006. godine postupnom izgradnjom kapaciteta, resursa, strategija i politika u skladu s preporukama Kopenhaškog procesa. Nakon Strategije donesen je Zakon o strukovnom obrazovanju 2009. godine. Ovim dvama dokumentima postavljen je strateški i zakonski okvir razvoja strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a u skladu s politikama i procesima razvoja strukovnog obrazovanja na razini EU. Uvode se promjene kako bi se osiguralo stjecanje kompetencija potrebnih tr?ištu rada s ciljem stru?nog priznavanja kvalifikacija. 2014. godine Hrvatski sabor usvojio je Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije koja je, obzirom na slo?enost i specifi?nost sustava strukovnog obrazovanja predvidjela izradu Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020. kojim je detaljnije definirana i razra?ena provedba strateških smjernica utvr?enih Strategijom. Smjernicama su postavljeni ciljevi usmjereni na kvalitetu i u?inkovitost, pove?anju povezanosti s tr?ištem rada, udjela metoda u?enja usmjerenih na u?enje radom, atraktivnosti, izvrsnosti i uklju?enosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Strukovno obrazovanje predstavlja vrlo va?nu sastavnicu sustava odgoja i obrazovanja kojim je obuhva?eno oko 71% srednjoškolskih u?enika koji stje?u potrebno znanje i vještine za uspješno uklju?ivanje na suvremeno tr?ište rada, visoko obrazovanje i procese cjelo?ivotnoga u?enja.

U Republici Hrvatskoj ve?ina je ljudi koji se obrazuju u strukovnom obrazovanju (75%), a strukovno obrazovanje je presudno u akumulaciji ljudskog kapitala, kao preduvjeta za ostvarivanje gospodarskog rasta, kvalitetu zapošljavanja i socijalnih ciljeva.

Slijedom toga, razvijene su strukovne kvalifikacije temeljene na kompetencijama i ishodima u?enja te sveobuhvatni proces planiranja i razvoja strukovnih kurikuluma, što uklju?uje:

 • istra?ivanje potreba,
 • analizu a?urnih i relevantnih podataka (profili sektora),
 • reviziju postoje?ih strukovnih programa u sektoru,
 • analizu njihovih sadr?aja i uspješnosti polaznika,
 • statistike o polaznicima i mogu?i nesklad u odnosu na zahtjeve tr?išta rada
 • metodologiju za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma.

To je dobar temelj za utvr?ivanje prioritetnih podru?ja za promjene u sustavu strukovnog obrazovanja. Slijedom toga, razvijeno je 30 novih strukovnih kurikuluma, od kojih je 7 uvedeno u redoviti sustav obrazovanja od 2010./2011. do 2014./2015., 19 od ove školske godine 2017. /2018., a 4 su u eksperimentalnoj provedbi od školske godine 2013./2014. .

Strukovni kurikulum nastali su kao posljedica analize stanja u sektorima i podsektorima, uklju?uju?i gospodarske pokazatelje i trendove, klju?na zanimanja i vještine koje su u ovom trenutku potrebne tr?ištu rada te koje ?e biti potrebne u bliskoj budu?nosti. To je uklju?ilo i reviziju postoje?ih strukovnih programa u sektoru, analizu njihovih sadr?aja i uspješnosti polaznika, statistike o polaznicima i mogu?i nesklad u odnosu na zahtjeve tr?išta rada. To je bio dobar temelj za utvr?ivanje prioritetnih podru?ja za promjene u sustavu strukovnog obrazovanja.

U njihovoj izradi sudjelovali su svi relevantni predstavnici poslodavaca, komora, visokoškolskih ustanova, sindikata, ustanova za strukovno obrazovanje, nacionalnih saveza osoba s invaliditetom, nadle?nih ministarstava u odre?enom sektoru i drugih dionika.

U okviru navedenih prioriteta planira se:

 1. Izrada novih sektorskih kurikuluma koji ?e omogu?iti ve?u fleksibilnost i autonomiju obrazovnih ustanova u izboru sadr?aja i metoda rada, u?enicima ?e omogu?iti stjecanje kompetencija prilago?enih njihovom profesionalnom i osobnom razvoju, gospodarstvu i lokalnim zajednicama.
 2. Oja?ati model u?enja temeljenog na radu na na?in da ?e biti jasno naglašen i promoviran u sklopu Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje, a detaljno razra?en za svaki sektor u okviru sektorskih kurikuluma i to za kvalifikacije. U?enje temeljeno na radu bit ?e trajno promovirano i kod poslodavaca, s ciljem njihovog ve?ega i dugoro?nijega uklju?ivanja u odgojno-obrazovni proces i osiguravanje dovoljnoga broja mjesta za u?enike u gospodarskim subjektima i institucijama. Klju?an element za uspješno unapre?enje provedbe ovog modela je i trajna edukacija i usavršavanje mentora kod poslodavaca koji su zadu?eni za u?enike tijekom njihovog boravka u gospodarskim subjektima i institucijama.
 3. Unaprijediti sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju, a pri tome se ne radi samo o pra?enju kvalitete i uvjeta pou?avanja, ve? i o tome je li obrazovanje „svrhovito“ – je li u skladu s potrebama polaznika i zadovoljava li potrebe tr?išta rada.
 4. Unaprijediti sustav trajnog profesionalnog razvoja nastavnika obzirom na nove i slo?ene okolnosti naglog tehnološkog razvoja, promijenjenim društvenim odnosima i potrebama tr?išta rada. Uvest ?e se licenciranje nastavnika za rad u obrazovnim ustanovama prema kompetencijskim standardima za nastavni?ku struku, a koji ?e biti uskla?eni sa standardima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
 5. Podi?i privla?nost strukovnog obrazovanja i to uvo?enjem novog nacionalnog modela natjecanja i smotri u svim sektorima. Osim toga, potrebno je izraditi komunikacijsku strategiju informiranja o natjecanjima i smotrama namijenjenu razli?itim dionicima. Posebno va?ni elementi promicanja strukovnog obrazovanja bit ?e usmjereni u?enicima osnovnih škola i to kroz izradu nacionalne web platforme za informiranje i promicanje strukovnog obrazovanja. Tako?er, planira se unapre?enje i nastavak sustavne podrške simulacijama poslovnog okru?enja i procesa u srednjim školama (npr. koncept vje?beni?ke tvrtke) te uvo?enje sli?nog modela u osnovne škole.
 6. Pove?ati mobilnost u?enika, odnosno i dalje razvijati mobilnost radi u?enja, jer priznavanje razdoblja mobilnosti kao sastavnog djela polaznikova procesa obrazovanja poslodavcima olakšava razumijevanje kvalifikacija ste?enih u inozemstvu. Tako?er, u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja nastavit ?e se s promicanjem primjene Europass priloga svjedod?bi i ostalih Europass dokumenata relevantnih u?enicima i nastavnicima u strukovnom obrazovanju.

Tako?er, obzirom da Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. u dijelu koji se odnosi na „Obrazovni sustav uskla?en s potrebama tr?išta rada“ planira uvo?enje dualnog modela strukovnog obrazovanja, Ministrica znanosti i obrazovanja imenovala je radnu skupinu za razvoj modela i pripremu uvo?enja dualnog obrazovanja u hrvatski obrazovni sustav.

U?enje temeljeno na radu zna?ajno je za poboljšanje relevantnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Provedba ovakvog oblika u?enja zahtijeva ve?u potporu sustava budu?i da trenuta?ne gospodarske prilike ograni?avaju kapacitete gospodarskih subjekata za aktivnije sudjelovanje u procesu u?enja. Stoga je potrebna sustavna potpora i poticaji kako bi se dodatno razvijali svi oblici u?enja temeljenog na radu.

Ministarstvo ima za prioritet baviti se reformom sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, razvijati i promovirati strukovno obrazovanje u tom smjeru te osigurati uskla?ivanje obrazovne ponude i njezinog sadr?aja sa zahtjevima tr?išta rada. Naravno, potrebno je iskoristiti sve ono što je u sustavu prepoznato kao dobro, paziti da se ne ugrozi kvaliteta ve? izgra?enog te da se ciljanim ulaganjem u poboljšanje postoje?eg sustava postignu najbolji mogu?i rezultati. Dakle, i?i ?e se u smjeru da strukovno obrazovanje postane privla?no, inovativno, relevantno, povezano s tr?ištem rada i da mladoj osobi omogu?i stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjelo?ivotno u?enje.

Uspješna provedba reforme obrazovanja povezana je s ostvarenjem drugih ciljeva koji se ve?u uz podizanje kvalitete rada i društvenoga ugleda nastavnika, unaprje?enje razvojnoga potencijala odgojno-obrazovnih ustanova, razvoj cjelovitog sustava potpore u?enicima, školsku infrastrukturu te uvo?enje sustava osiguranja kvalitete. Zbog specifi?nosti sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za njegov je razvoj pored spomenutih ciljeva i ja?anja svih oblika u?enja temeljena na radu, neophodan nastavak rada na modernizaciji strukovnih kurikuluma, opremanju škola te ja?anju suradnje s poslodavcima, kao i na unaprje?enju sustava stru?nog usavršavanja nastavnika i promociji strukovnog obrazovanja kao po?eljnog budu?eg zanimanja.

Studijski posjet Hrvatskoj u Vara?dinu završio je dvjema posjetama - najprije, Strojarskoj i prometnoj školi, Vara?din, poznatoj po suradnji s gospodarstvom po principu gospodarstvo i obrazovanje zajedno, ?iji se djelatnici maksimalno trude zadovoljiti potrebe gospodarstva za kadrovima koje obrazuju. Predstavili su njihova iskustva u provo?enju prakti?ne nastave, te funkcioniranju strukovnog obrazovanja, jer su specijalizirana škola u dva obrazovan sektora, sektoru strojarstva te u sektoru prometa i logistike. Najopremljenija i najuspješnija su srednja škola u provo?enju obrazovanja u prometu i strojarstvu. U školi se redovito školuje 800-tinjak u?enika razli?itih zanimanja, koji su u pravilu raspore?eni u 32 razredna odjeljenja. Nastava je u potpunosti stru?no zastupljena, a izvodi je oko 90 nastavnika i 3 suradnika u nastavi. Izvo?enje nastave je u 30 u?ionica sa suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima te u praktikumima za ru?nu obradu, strojnu obradu, lijevanje, motore i motorna vozila, autolimariju, numeri?ki upravljane alatne strojeve, informatiku/ra?unalstvo, hidrauliku i pneumatiku te automatizaciju. Uspješnost njihova rada najbolje pokazuju rezultati u?enika prilikom upisa na tehni?ke i srodne fakultete, kao i uspješno zapošljavanje u industriji i obrtništvu. Obišli smo praktikume i radionice namijenjene prakti?noj obuci u?enika. Na kraju smo posjetili metalsku tvrtku Metal Obad d.o.o. koja pru?a uslugu kvalitetne metalske obrade na 35 najsuvremenijih CNC obradnih centara i CNC tokarilica koje posjeduje u svom strojnom parku, zapošljava 115 djelatnika i pru?a mogu?nost obavljanja stru?ne prakse za 35 u?enika.

 

Aktivnosti

 

Sastanak grupe dionika, 23. velja?e 2018.

U ?K Vara?din je odr?an sastanak grupe dionika s ciljem daljnjeg razvijanja zajedni?ke vizije prakti?nog dijela obrazovanja i naglaskom na njegovo usmjeravanje prakti?noj nastavi u realnim uvjetima rada, odnosno u poduze?ima.

Na sastanku su uz predstavnike ?K Vara?din prisustvovali predstavnici srednjih strukovnih škola, Vara?dinske ?upanije, HOK Obrtni?ke komore Vara?dinske ?upanije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te predstavnici tvrtki.

Osnovni cilj sastanka bio je dogovor svih dionika o na?inu promocije strukovnih zanimanja i na?inima utjecaja na postupno mijenjanje svijesti u?enika i roditelja o vrijednosti strukovnih zanimanja, pove?anju interesa u?enika i roditelja za tehni?ka / stru?na zanimanja, promociji strukovnog sistema obrazovanja, podršci školama, tvrtkama, u?enicima i roditeljima, te ja?anju me?usobne komunikacije.

Iznimno je va?no uklju?iti sve ciljne grupe: srednje strukovne škole, tvrtke, komore, te svakako osnovne škole, roditelje, odnosno u?enike, što je u daljnjem planu aktivnosti.

LbD1.jpg

LbD

LbD2.jpg

LbD

 

Sastanak grupe dionika za pripremu plana promocije i dogovor za aktivnosti u predstoje?oj upisnoj kampanji, 1. o?ujka 2018.

U ?K Vara?din je odr?an sastanak grupe dionika povodom pripreme plana promocije i dogovora za predstoje?u upisnu kampanju u?enika u srednje škole.

Kampanja pod nazivom „Odaberi svoju školu“ ?e se odr?avati od 16. do 19. travnja 2018. u školskim sportskim dvoranama u ?etiri ?upanijska grada Vara?dinu, Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu i obuhvatit ?e svih 1.690 u?enika završnih 8. razreda osnovnih škola i nijhove roditelje. Tijekom kampanje biti ?e informirani o upisnim programima srednjih škola, strukovnom obrazovanju, odnosno zanimanjima za koja se mogu obrazovati, potrebama za školovanjem za deficitarna zanimanja, organizaciji u?eni?ke prakse i mogu?nostima stipendiranja.

Narednog tjedna, od 23. travnja 2018., biti ?e organizirani „dani otvorenih vrata“ tvrtki koje imaju interes primiti u?enike u posjet i prezentirati im deficitarna strukovna zanimanja, na?in obrazovanja i obavljanja stru?ne prakse, mogu?nosti zapošljavanja i rada, te daljnjeg napredovanja u tvrtkama nakon završenog srednjoškolskog školovanja.

Dogovorena je izrada video materijala – kratkih promo filmova za promociju strukovnih zanimanja i tiskanih promo materijala – brošura, letaka, postera i sl. kao podrška srednjim školama i tvrtkama u promociji deficitarnih strukovnih zanimanja. Izrada promotivnih materijala je upravo u tijeku.LbD, 01 03 2018.jpg

LbD

  

Podizanje svijesti o va?nosti dobro organiziranog strukovnog obrazovanja i naukovanja – „kampanja senzibilizacije „

 

?upanijska komora Vara?din izradila tri filma za promicanje strukovnih zanimanja i strukovnog obrazovanja, 16. o?ujka - 4. travnja 2018. godine

Filmom promoviramo zanimanja za metalsku industriju i strojarstvo - strojara, bravara, CNC operatera, zavariva?a, limara, elektri?ara, vodoinstalatera, instalatera ku?anskih aparata i ku?nih instalacija, te srodnih deficitarnih zanimanja koja nude sigurno zaposlenje, kontinuirano usavršavanje i profesionalni razvoj i odli?ne pla?e.

Realizaciju filma su svojim uklju?ivanjem omogu?ili predstavnici tvrtki, ravnatelji, nastavnici i u?enici, odn. polaznici stru?ne prakse - nau?nici srednjih strukovnih škola. Potrebe struke su, na taj na?in predstavili izravno sami poduzetnici.

CD s promotivnim filmom dostavljen je svim srednjim strukovnim i osnovnim školama Vara?dinske ?upanije u sklopu ovogodišnje kampanje za upis u?enika u srednje škole "Odaberi svoju školu" i predstavljen publici ?iji je broj premašio 3.000.

Film je tako?er promoviran i prikazivan na ovogodišnjem Sajmu poslova posjetiteljima kojih je bilo više od 3.000, od toga oko 700 u?enika osnovnih škola, više od 50 poslodavaca iz razli?itih grana djelatnosti i industrija koji su ponudili više od 750 slobodnih radnih mjesta, preko 1.800 nezaposlenih osoba razli?itih zanimanja, te široj javnosti.

Isto tako, lokalna Vara?dinska televizija - VTV kontinuirano je svakodnevno prikazivala filmove tijekom trajanja upisne kampanje i tjedan dana kasnije u emisiji Gospodarski Info u 19.05 sati, od ponedjeljka do petka.

 

Sajam poslova u Vara?dinu, 12. travnja 2018. godine

?upanijska komora Vara?din je 12. travnja 2018. godine organizirala prezentaciju projekta Learning by Doing koji promi?e strukovno obrazovanje na Sajmu poslova u Vara?dinu. Projekt je predstavljen svim sudionicima - tvrtkama, studentima, stru?njacima i nezaposlenim osobama razli?itih zanimanja. Obaviješteni su o glavnim ciljevima projekta Learning by Doing - ciljane izgradnje kapaciteta partnerstava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Dunavskoj regiji za u?inkovitu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Sudionici sajma i posjetitelji izlo?benog prostora HGK - ?upanijske komore Vara?din su pozvani da aktivno sudjeluju u provedbi projekta, tj. na radionicama, sastancima i drugim aktivnostima koje se organiziraju u okviru projekta.

Na sajmu je ukupno bilo više od 3.000 posjetitelja, od toga, oko 700 u?enika osnovnih škola i preko 1.800 nezaposlenih ljudi razli?itih zanimanja. Sajam poslova okupio je, tako?er više od 50 poslodavaca iz razli?itih grana djelatnosti i industrija koji su ponudili više od 750 slobodnih radnih mjesta.

Jedan od glavnih ciljeva Sajma poslova je predstaviti ponudu i potra?nju radnih mjesta na jednom mjestu, odnosno pru?iti priliku svima onima koji aktivno sudjeluju na tr?ištu rada da izravno stupe u kontakt s poslodavcima.

Namjera ?upanijske komore Vara?din je poboljšanje komunikacije izme?u obrazovnih institucija, donositelja odluka i poduzetnika kako bi se poslodavcima osigurali potrebni dobro educirani zaposlenici.

 LbD 12 04 2018.jpg

LbDLbD 12 04 2018 2.jpg

LbD

 

Kampanja za upis u?enika u srednje škole "Odaberi svoju školu" u Vara?dinskoj ?upaniji, 16. - 19. travnja 2018. godine

 U vremenu od 16. do 19. travnja 2018. godine u ?etiri grada Vara?dinske ?upanije (Vara?din, Ivanec, Ludbreg i Novi Marof) odr?ana je kampanja za upis u?enika u srednje škole "Odaberi svoju školu".

Svakoga dana trajanja kampanje ?upanijska komora Vara?din je predstavljala projekt Learning by Doing koji promi?e strukovno obrazovanje svim sudionicima kampanje kojih je bilo više od 3.000. Za vrijeme odr?avanja kampanje u?enicima završnih, osmih razreda osnovnih škola su se predstavile sve srednje škole u Vara?dinskoj ?upaniji. U Vara?dinskoj ?upaniji osmi razred osnovne škole ove školske godine završava otprilike 1.690 u?enika. Sudjelovali su u kampanji zajedno sa svojim roditeljima. Sve srednje škole u Vara?dinskoj ?upaniji nude u?enicima u prvoj godini 2.100 mjesta za školovanje za 70 razli?itih zanimanja.

Na taj su se na?in svi u?enici završnih razreda osnovnih škola – budu?i srednjoškolci i njihovi roditelji imali priliku, u direktnom kontaktu s predstavnicima srednjih škola, informirati o programima i mogu?nostima koje škole nude, a svi u?enici su dobili promotivnu brošuru - Vodi? kroz srednje škole Vara?dinske ?upanije s kratkim informacijama o svakoj srednjoj školi, upisnim kvotama i rokovima.

U kampanji su tako?er sudjelovali i predstavnici tvrtki iz Vara?dinske ?upanije koji su informirali sudionike o potrebnim i deficitarnim zanimanjima koja pru?aju sigurno zaposlenje, stalno usavršavanje i profesionalni razvoj, te odli?nu zaradu.

LbD OSS 2018 4.jpg

LbD

LbD OSS 2018.jpg

LbD

LbD OSS 2018 2.jpg

LbD 

 LbD OSS 2018 3.jpg

LbD

LbD OSS 9.jpg

LbD

LbD OSS 12.jpg

LbD

LbD OSS 7.jpg

LbD

 

Kapitalizacija - suradnja s timovima koji provode EU projekte srodne tematike

 

?upanijska komora Vara?din sudjelovala na uvodnom sastanku projekta EDU-LAB: Novo upravljanje tr?ištem rada u Podunavlju – va?nost višeg obrazovanja i partnerske mre?e strukovnih škola, Sveu?ilište Vern, Zagreb, 19. travnja 2018.

?K Vara?din predstavila je projekt Learning by Doing na uvodnom sastanku projekta EDU-LAB: Novo upravljanje tr?ištem rada u Podunavlju – va?nost višeg obrazovanja i partnerske mre?e strukovnih škola u sklopu Dunavskog transnacionalnog programa i odr?ala prezentaciju na radionici na temu "U?enje na radnom mjestu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i suradnja sa tvrtkama" u okviru radionice za izgradnju kapaciteta "Strukovno obrazovanje, u?enje na radnom mjestu u strukovnom obrazovanju i suradnja sa tvrtkama – planiranje procesa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja".

Uspostavljeni su vrlo vrijedni i korisni kontakti i otvorena mogu?nost za daljnju suradnju sa sudionicima sastanka i partnerima u projektu EDU-LAB.

 

 LbD EDU LAB 2.jpeg

LbD

LbD EDU LAB 3.jpeg

LbD

 

Razmjena projektnih timova

 

Predstavnici regionalnih komora i strukovnih centara iz zemalja Podunavlja u Vara?dinu, 11. i 12. listopada 2018. godine

HGK ?upanijska komora Vara?din u tijeku je provedbe projekta „Learning by doing“ u okviru kojeg je organizirala studijsku posjetu Vara?dinu i Ivancu za predstavnike regionalnih komora i cen­tara za razvoj strukovnog obrazovanja iz Ma?arske, Slovenije i Rumunjske.

Ovaj projekt osmišljen je u svrhu pru?anja potpore postoje?im transnaci­onalnim trendovima reforme strukovnog obrazovanja u zemljama Po­dunavlja koji su obilje?eni ne­dostatkom kva­lificirane radne snage, demo­grafskim proble­mima, visokom nezaposlenoš?u mladih te iselja­vanjem. Predu­vjet za provo­?enje dualnog obrazovanja u?inkovita je uskla?enost brojnih dionika, u prvom redu tvrtki i škol­skog sustava te donositelja odluka na re­gionalnoj i nacionalnoj razini, te roditelja i u?enika, i sve to uz nemala financijska sredstva koja podupiru ovakav sustav.

U projektu se provode aktivnosti ja?anja kapaciteta klju?nih dionika stru­kovnog obrazovanja kroz regionalna i transnacionalna partnerstava koje omo­gu?uju u?inkovitu i sustavnu moderni­zaciju strukovnog obrazovanja te brzu reakciju na promjene u gospodarskom sektoru.

U tu svrhu, i projektno partnerstvo kojeg ?ini 14 zemalja Podunavlja, po­stavljeno je na na?in da regionalne gos­podarske komore – nositelji projekta, te donositelji odluka na regionalnoj i nacio­nalnoj razini i multinacionalne kompanije me?usobno sura?uju u projektu. Pridru­?eni partner HGK ?upanijskoj komori Va­ra?din, kao jedinom hrvatskom partneru, jest Ministarstvo gospodarstva, poduzet­ništva i obrta.

Strukturirana znanja, alati i ve? usvojena praksa uvelike utje?u na stva­ranje i upravljanje sustavom strukovnog obrazovanja koji je uskla?en s potra­?njom na tr?i­štu rada, kao što je toj slu­?aj u Austriji i Njema?koj. Modeli izrav­nog uvida u tamošnju praksu i funk­c i o n a l n o s t sustava pu­tem razmje­ne stru?nog osoblja omo­gu?uju projektnim partnerima da sami utje?u na ja?anja strukovnih partnersta­va u svojim zemljama na na?in koji je pri­lago?en njihovim sustavima strukovnih obrazovanja koji se me?usobno znatno razlikuju.

Nakon prošlogodišnjih studijskih posjeta Njema?koj, Slova?koj, Sloveniji i Austriji u kojima je sudjelovalo i nastav­no osoblje vara?dinskih strukovnih ško­la, u ?etvrtak i petak, 11. i 12. listopada 2018. godine, u Vara?dinu i Ivancu odr­?ana je i tzv. razmjena projektnih timova. Predstavnici centara za razvoj strukov­nog obrazovanja iz Ma?arske, Slovenije i Rumunjske, kao i predstavnici tamošnjih strukovnih škola posjetili su Strojarsku i prometnu školu Vara?din, Srednju školu Ivanec te tvrtke Kostwein – proizvodnja strojeva d.o.o. u Vara?dinu i Drvodjelac d.o.o. u Ivancu gdje im je predstavljen hrvatski sustav strukovnog obrazovanja, njegova primjena u školama te surad­nja s tvrtkama/obrtima u kojima u?enici odra?uju prakti?an dio nastave.

Tijekom posjete Strojarskoj i pro­metnoj školi Bo?ica Šantek iz HGK ?u­panijske komore Vara?din uvodno je naglasila da je svima zajedni?ki cilj ja­?anje kapaciteta u podru?ju strukovnog obrazovanja i ja?anje partnerstva izme­?u škola, tvrtki i institucija koje u fokus stavljaju u?enika, te znanja i vještine koje mu u kona?nici omogu?uju siguran ulaz na tr?ište rada.

Predstavljaju?i školu, ravnatelj Mi­lan ?unar rekao je da su najuspješnija i najopremljenija škola u okru?enju u svo­jim sektorima strojarstva te prometa i lo­gistike.

– Škola ima 670 u?enika u 33 ra­zredna odjela, a školuju se u tehni?kim, industrijskim, obrtni?kim i pomo?nim zanimanjima. Tehni?ka zanimanja izu­?avaju se ?etiri godine i obi?no nema izdvojene prakti?ne nastave koja je za­mijenjena je s vje?bama u?enika u okviru stru?no-teorijske nastave. Industrijska, obrtni?ka i pomo?na zanimanja izu?a­vaju se tri godine i kod njih je prakti?na nastava izuzetno va?na. Dio prakti?ne nastave u tim zanimanjima provodi se u školskim radionicama, a drugi dio u tvrt­kama i obrtni?kim radionicama – kazao je ravnatelj Strojarske i prometne škole te dodao da škola sura?uje s oko 120 tvrtki i obrtni?kih radionica.

Jedna od njih je uspješna vara?­dinska tvrtka Kostwein – proizvodnja strojeva d.o.o. koju su posjetili sudioni­ci studijske razmjene u sklopu projekta „Learning by Doing“, i koja ve? godinama uspješno sura?uje s vara?dinskim stru­kovnim školama. Ve?ina u?enika koji u tvrtki Kostwein obavljaju praksu vrlo su zadovoljni ste?enim znanjem i vještina­ma te se nakon školovanja tamo i zapo­šljavaju.

Visiting Company Kostwein.jpg

LbD

Visiting Company Kostwein 2.jpg

LbD

Visiting Company Kostwein 3.jpg

LbD

 Visiting Secondary Vocational School Ivanec.jpg

LbD

Visiting Secondary Vocational School Ivanec 3.jpg

LbD

Visiting Secondary Vocational School Ivanec 2.jpg

LbD

Visiting Company Drvodjelac 2.jpg

LbD

Visiting Company Drvodjelac.jpg

LbD

Visiting Company Drvodjelac 3.jpg

LbD

Staff Exchange CCE CC Varazdin.jpg

LbD

Staff Exchange CCE CC Varazdin 2.jpg

LbD

 

 

 

 

Ljubljana.PNG

Sudionici - Learning by Doing

 

O projektu Learning by Doing:

Projekt je razra?en radi pru?anja potpore postoje?im transnacionalnim trendovima u zemljama Podunavlja, koji su obilje?eni strukturnom nezaposlenoš?u, nedostatkom kvalificirane radne snage, demografskim problemima, visokom nezaposlenoš?u mladih te iseljavanjem. Cilj je projekta unaprijediti kapacitete gospodarskih komora i drugih klju?nih dionika strukovnog obrazovanja ja?anjem nacionalnih i transnacionalnih partnerstava te im omogu?iti da u?inkovito obnove sustave strukovnog obrazovanja, ?ime ?e se razvijati prenosivi programi obrazovanja i osposobljavanja, rješavati problem nedostatka radne snage, pomo?i mobilnosti radne snage, promptno reagirati na gospodarske promjene te, naposljetku, ja?ati domicilna gospodarstva.

Dionicima strukovnog obrazovanja u zemljama Podunavlja projekt ?e ponuditi strukturirana znanja, alate i ve? usvojene djelotvorne prakse Austrije i Njema?ke te im ja?anjem nacionalnih i transnacionalnih partnerstava omogu?iti da aktivno, u svojim zemljama, utje?u na stvaranje i upravljanje sustavom strukovnog obrazovanja koji se zasniva na potra?nji tr?išta radne snage.

Preduvjet za provo?enje dualnog obrazovanja jest u?inkovita uskla?enost gospodarstva i obrazovnog sustava te interesa svih dionika – donositelja odluka, poslodavaca, strukovnih škola, roditelja i u?enika, i sve to uz nemala financijska sredstva koja podupiru ovakav sustav.

U tu svrhu, i projektno partnerstvo je postavljeno tako da svi klju?ni dionici – gospodarske komore, uprava na regionalnoj i nacionalnoj razini te multinacionalne kompanije, mogu izravno sudjelovati u projektu i predstavljati sve zemlje programskog podru?ja. Pridru?eni partner ?upanijskoj komori Vara?din, kao jedinom hrvatskom partneru, jest Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ekonomska kriza ostavila je krhko tr?ište rada u zemljama Podunavlja s ozbiljnim strukturnim problemima. Moderni i inkluzivni sustav strukovnog obrazovanja pridonosi smanjenju razlika izme?u ponude i potra?nje na tr?ištu rada, promicanju zapošljavanja mladih, o?uvanju radnih mjesta te olakšavanju prijelaza iz škole na radno mjesto. Ja?anje u?enja temeljenog na radu, izme?u ostalog, središnji je europski odgovor na krizu, me?utim, nedostatak institucionalne spremnosti i uskih grla u pojedinim zemljama ometaju modernizaciju i interoperabilnost sustava strukovnog obrazovanja u ovome podru?ju.

 

Više informacija na mre?noj stranici projekta.

 

Društvene mre?e

FB otvorena grupa HGK ?K Vara?din

if_facebook_328029.png

Projekt Learning by Doing

if_facebook_328029.png

if_linkedin_328043.png

 

 

 

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站