Objavljeno: 06. 02. 2017. , A?urirano: 17. 01. 2020.

Proizvodnja, kao va?an stup europskog gospodarstva s velikim utjecajem na gospodarstvo, zaposlenost, op?u dobrobit društva i okoliš troši oko 30% ukupno proizvedene energije, koristi vrijednu i kriti?no nedostatnu sirovinu te je odgovorna je za velik dio štetnih emisija u okoliš, stoga se usvajanje zelene prakse u proizvodnji name?e kao prioritet za budu?nost koji mo?e uvelike pridonijeti „zelenom rastu“.

Europa je globalni lider u koncepciji i razvoju inovativnih znanja i tehnologija za proizvodnju. Istovremeno, za razliku od drugih globalnih konkurenata, posjeduje kulturu koja je sna?no orijentirana na o?uvanje okoliša i odr?ivost. Me?utim, europska snaga u iskorištavanju rezultata istra?ivanja za realnu implementaciju zelenih inovacija mo?e se sna?no poboljšati. Tako?er je va?no uspostaviti novi transnacionalni okvir za suradnju s ciljem identifikacije kapaciteta i posebnih potreba europskog mediteranskog podru?ja kako bi se iskoristile „pametne specijalizacije“ i postoje?i kapaciteti za proizvodnju novih znanja za izgradnju sinergijskih inovacijskih sustava.

Ti ciljevi su trenutno teško dosti?ni zbog nehomogenosti strategija „pametne specijalizacije“  koje se donose u zemljama EU, kao i poteško?a zbog nemogu?nosti identifikacije potprioriteta u "zelenoj proizvodnji " te izbjegavanja fragmentacije u specijalizacijama.

Ovim se projektom demonstrira u?inkovita metodologija za transnacionalnu suradnju putem „?etverostrukog heliks modela“ izvedenog iz ve? postoje?e pilot inicijative „Vanguard ESM Pilot Initiative“ i finaliziranog u ovom projektu za identifikaciju i dizajn sinergijskih projekata strateških inovacija koji podr?avaju „zeleni rast“ proizvodnje u mediteranskoj regiji. Projekti ?e ?initi mre?u me?usobno povezanih pilot postrojenja, osobito MSP koja ?e primjenjivati  proizvodne procese i tehnologije s ciljem pove?anja energetske u?inkovitosti i uspostave efikasnog gospodarenja otpadom i recikliranja. Nova metodologija ?e poboljšati kapacitete transregionalne suradnje inovativnih klastera i udru?enja poduzetnika koji ?e biti uklju?eni u provedbenu metodologiju. Oni ?e ponuditi nove usluge za uspostavu inovacija relevantnih za odr?ivu i konkurentnu proizvodnju u MED podru?ju. Primjena ove metodologije ?e tako?er pru?iti relevantne inpute za stalnu procjenu i a?uriranje regionalnih S3 strategija nadle?nim nacionalnim tijelima kroz potporu klastera i ja?anjem sinergije izme?u pametnog i odr?ivog rasta putem pametne specijalizacije.

 

Aktivnosti

 

Inicijalni sastanak projektnog tima, 21. i 22. velja?e 2017., Milano

Po?etni sastanak projektnog tima odr?an je 21. i 22. velja?e 2017. godine u Milanu. Zapo?eo je predstavljanjem i prezentacijama svih projektnih partnera, a u nastavku su analizirani svi va?ni aspekti projekta GREENOMED - njegova vizija, metodologija Vanguard suradnje, pregled i opis plana rada, horizontalni projekt SYNGGI, o?ekivanja i uloge partnera u projektu, financijsko izvješ?ivanje i pravila i prora?un projekta.

KOM Milano Italy.jpg

Inicijalni sastanak, Milano; Izvor: ?K Vara?din

 

Drugi projektni sastanak projektnog tima, 20. i 21. lipnja 2017., Bled / Tehnološki park d.o.o. Ljubljana

Drugi projektni sastanak projektnog tima odr?an je 20. i 21. lipnja 2017. godine u Bledu i Tehnološkom parku d.o.o. u Ljubljani gdje se je raspravljalo o napretku projekta, pregledu aktivnosti i potrebnim sljede?im koracima, o uskla?ivanju Greenomed vizije, kona?nih ciljeva, trenutnom stanju Vanguard inicijative i upravljanju kvalitetom.

 Foto Meeting Bled Ljubljana b.jpg

Sastanak, Ljubljana; Izvor: ?K Vara?din 

Foto Meeting Bled Ljubljana a.jpg

Sastanak, Ljubljana; Izvor: ?K Vara?din

 

Radionica Vanguard ESM (djelotvorna i odr?iva proizvodnja, 1. prosinca 2017., Milano

Na Sveu?ilištu u Milanu je 1. prosinca 2017. godine u okviru radne grupe „Pametni i prilagodljivi sustavi monta?e i proizvodnje“ u sklopu pilot projekta Vanguard ESM (djelotvorna i odr?iva proizvodnja) odr?ana radionica Collaboration LAB u organizaciji agencije Reconfirm. Radi se o jednodnevnoj „fokus grupi“ s ciljem finalizacije postupka njene pune operacionalizacije što bi rezultiralo razvojem europske mre?e visoko konfiguriranih inteligentnih proizvodnih linija sposobnih za proizvodnju personaliziranih komponenata i proizvoda.

 Foto Meeting Milano a.jpg

Radionica, Milano; Izvor: ?K Vara?din

 

Foto Meeting Milano b.jpg

Radionica, Milano; Izvor: ?K Vara?din

 

Plenarna sjednica ESM – Efficient and Sustainable Manufacturing, 2017 Plenary Meeting, 13. prosinca 2017., Bruxelles

U Uredu delegacije Lombardije u Bruxellesu je 13. prosinca 2017. godine odr?ana plenarna sjednica na kojoj su sudjelovali predstavnici razli?itih regija diljem Europe, uklju?uju?i Lombardiju, Kataloniju, Valoniju, Toskanu, Sloveniju, Vara?din itd., zajedno sa sudionicima iz Europske komisije.

Tijekom doga?aja su demonstrirana 3 primjera ESM (djelotvorna i odr?iva proizvodnja) i predstavljene najbolje prakse demo slu?ajeva o kojima je raspravljano. Promoviran je projekt GREENOMED (talijanski partneri CNR-ITIA i AFIL) kao prilika za nove regije, koje nisu dio Vanguard Inicijative, za projektiranje i uspostavljanje pilot pogona za zelenu proizvodnju i poduzimanje koraka za pridru?ivanje mre?i pilot-postrojenja u Vanguardu.

Foto Meeting Bruxelles a.jpg

Plenarna sjednica, Bruxelles; Izvor: ?K Vara?din

 

Foto Meeting Bruxelles b.jpg

Plenarna sjednica, Bruxelles; Izvor: ?K Vara?din

 

Prva konferencija, Thessaloniki, Gr?ka, 7. o?ujka 2018.

Prva konferencija projekta Greenomed pod nazivom Zelena proizvodnja: Mogu?nosti, izazovi i utjecaj na ?ivot gra?ana odr?ana je 7. o?ujka 2018. godine u Gr?koj ( Thessaloniki). Konferencija je u uvodnom dijelu uz prezentaciju projekta bila fokusirana na va?nost uvo?enja zelene i odr?ive proizvodnje za regiju Središnja Makedonija i ukupan teritorij Mediteranske regije koju obuhva?a projekt, te na va?nost organiziranja „zelenog industrijskog klastera“ u regiji.              

U dva plenarna dijela konferencije predstavljeni su izazovi proizvodnog sektora i principi odr?ivosti koji se uvode u „pametnim„  gradovima a koji imaju utjecaj na svakodnevni ?ivot stanovništva i na kreiranje novih „zelenih„ radnih mjesta za koje su neophodna nova znanja i vještine.

Poslijepodnevne paralelne sesije obra?ivale su aktualne teme odr?ivog razvoja, poput inovativnih ideja za  „zeleno“ poduzetništvo, upravljanje otpadom u urbanim centrima, smanjivanje utjecaja ugljika u prehrambenoj industriji itd.

Tre?i sastanak projektnih partnera, Thessaloniki, Gr?ka, 8. o?ujka 2018

?etvrti sastanak Upravnog odbora projekta, Thessaloniki, 9. o?ujka 2018.

SC & CONF Thessaloniki Greece.jpg

Prva konferencija, Thessaloniki; Izvor: ?K Vara?din

 

Prvi sastanak radne grupe HGK-?K Vara?din, 20. o?ujka 2018., ?K Vara?din

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – ?upanijskoj komori Vara?din u utorak, 20. o?ujka, odr?an je prvi sastanak projekta Greenomed, Mediteranske transnacionalne suradnje za zelene proizvodne inovacije. Cilj je bio informirati tvrtke i druge dionike poslovnog sektora o mogu?nostima uklju?ivanja u pilot inicijativu projekta te mogu?nosti pristupa i prednostima uklju?ivanja poslovnog sektora u postoje?e europske lance inovacija. U ovom projektu se testira i transferira metodologija za transnacionalnu suradnju izvedena iz ve? postoje?e „VANGUARD metodologije za u?inkovitu i odr?ivu proizvodnju“, a koja se ve? provodi u 25 tehnološki naprednih regija Europe.

„Krajnji nam je cilj da jedno takvo pilot postrojenje bude organizirano i da djeluje u Vara?dinu. Današnji skup je namijenjen poduzetnicima, sav rad tih pilot postrojenja mora proizlaziti iz potreba poduzetnika. Ovo je prvi sastanak i namjera nam je da naše poduzetnike uklju?imo u lance inovacija koje postoje diljem Europske unije“, naglasila je Renata Papec iz ?upanijske komore Vara?din.

Na sastanku u Vara?dinu predstavljen je i projektni partner Klaster Inteligentna Energija. Menad?er klastera Mladen Perkov istaknuo je da je zadatak privu?i dionike koji bi uveli i razvili pilot projekt koji štedi ili daje mogu?nost efikasnoj proizvodnji, s krajnjim ciljem da se smanji potreba za sirovinama.

„Po?eljno je nešto što ste iskoristili ponovo upotrijebiti umjesto da u prirodi uzmete tu sirovinu. Mo?emo uzeti primjer iz Vara?dinske ?upanije, tvrtku Solvis, koja proizvodi fotonaponske panele i kad se oni vrate nakon 20-25 godina upotrebe, mogu iz toga izvaditi materijale i osnovne elemente koji ponovo mogu poslu?iti za izradu novih, umjesto da ih deponiraju ili bace kao sme?e“, rekao je Perkov.

Što poduzetnik mo?e o?ekivati od sudjelovanja u ovom projektu, u pilot projektima i VANGUARD inicijativi, sudionicu su, putem online veze, saznali od predstavnika demo centra „Napredne i odr?ive tehnologije za funkcionalne polimere“ iz Barcelone Jordija Romera. Teme kojima se bavi ovaj inovacijski centar i pilot postrojenje su polimeri i kompoziti od polimera, napredne tehnologije, nanotehnologije, novi materijali, novi procesi, fotonika, alati i senzori, upravljanje obradom podataka, te zamjena kriti?nih/toksi?nih tvari, aditiva i materijala.

Na sastanku je bio i predsjednik ?upanijske komore Vara?din Dragutin Glo?ini?, koji isti?e da trenutno sudjeluju u šest projekata.

„Naša komora je najaktivnija, s projektima od obrazovanja preko transfera znanja i novih tehnologija do ovog projekta kojemu je bit zelena, odr?iva proizvodnja. Projektom se ?eli uspostaviti mre?a inovativnih centara jer su nove tehnologije sna?no vezane za inovacije i razvoj. Europa je tu najsna?nija i zato to prezentiramo našim poduzetnicima“, izjavio je Glo?ini?.

 Prvi sastanak radne grupe HGK.jpg

Prvi sastanak radne grupe; Izvor: ?K Vara?din

 

Watify me?unarodna konferencija i B2B susreti - Automatizacija i robotika za zelenu proizvodnju, 27. travnja 2018., Vara?din

Proizvodnja je temeljni stup moderne ekonomije, a sna?ni iskoraci prema uvo?enju Industrije 4.0 u industrijsku proizvodnju neophodni. Kakva je strategija digitalne transformacije hrvatske industrije i društva potrebna, koje projekte provodi istra?iva?ka zajednica i kako ih primijeniti u tvrtke govorili  su u petak, 27. travnja u Vara?dinu sudionici me?unarodne konferencije „Automatizacija i robotika za zelenu proizvodnju“. Cilj konferencije bio je poticanje suradnje izme?u javnog i privatnog sektora u razvoju zajedni?kih inicijativa i partnerstva ili zajedni?kih demonstracijskih projekata u automatizaciji i robotici za zelenu proizvodnju. Na konferenciji su sudjelovali poduzetnici, predstavnici industrije, predstavnici sveu?ilišta, istra?iva?kih i tehnoloških organizacija iz Hrvatske, Slovenije, Belgije i Španjolske.

U okviru projekta Greenomed, sufinanciranog iz programa Interreg Mediteran HGK - ?upanijska komora Vara?din priprema ogledni demo- centar za zelene proizvodne inovacije koji ?e umre?en sa sli?nim europskim centrima raditi na europskim inovacijskim lancima dodanih vrijednosti. Kako se hrvatske tvrtke i istra?iva?ki timovi mogu uklju?iti u postoje?e centre koji zajedni?ki djeluju unutar Vanguard inicijative govorio je Jordi Romero iz tehnološkog centra EURECAT iz Barcelone. On  je tako?er detaljno predstavio rad jednog uspješnog demo-centra koji je bavi naprednim tehnologijama odr?ivih površina i materijala za funkcionalne polimere. 

Prof. dr. sc. Nedeljko Štefani? s Fakulteta strojarstva i brodogradnje uspore?uju?i nisku produktivnost prera?iva?ke industrije Hrvatske sa susjednim zemljama EU izlo?io je dualnu strategiju i ciljeve Lean i digitalne transformacije industrije do 2020. godine.   

Nekoliko projekata Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva Sveu?ilišta u Zagrebu kao primjera dobre prakse automatizacije i digitalizacije industrije predstavio je prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. EC-SAFEMOBIL je projekt sigurnih mobilnih be?i?nih industrijskih sustava za široku primjenu u skladištima i tvorni?kim halama, SafeLog je projekt integriranog sigurnosnog koncepta uporabe mobilnih robota u okru?enju u kojem ljudi i roboti blisko sura?uju, te Endorse i FlexPick kao uspješni projekti primjera efikasne upotrebe robota u radnom okru?enju.  

Partneri u projektu Greenomed, HGK –?upanijska komora Vara?din i Klaster Inteligentna energija upoznali su sudionike s aktivnostima projekta i pozvali ih da sudjeluju u radu budu?eg hrvatskog inovacijskog demo-centra specijaliziranog za pru?anje novih inovativnih usluga za proizvodnju, a koji ?e tako?er omogu?avati njihovo povezivanje s europskim dobavlja?ima tehnologija i istra?iva?kim centrima i tvrtkama koji su lideri u pojedinim recentnim tehnologijama.    

Konferencija je suorganizirana od strane Watify inicijative Europske komisije za modernizaciju industrije, te su se nakon konferencije odr?ali bilateralni poslovni razgovori.

Greenomed prof Nedeljko Štefani?.jpg

Konferencija Watify Greenomed, Vara?din, prof. Nedeljko Štefani?; Izvor: ?K Vara?din

 

Greenomed_Jordi Romero.jpg

Konferencija Watify Greenomed, Vara?din, Jordi Romero; Izvor: ?K Vara?din

 

Watify Greenomed prof S Bogdan 3.jpg

Konferencija Watify Greenomed, Vara?din, prof. Stjepan Bogdan; Izvor: ?K Vara?din

 

„Prvi sastanak na politi?kom nivou“, 3. prosinca 2018., Bruxelles, Belgija

“Prvi Greenomed - politi?ki sastanak” organiziran je uz potporu Delegacije regije Lombardije pri EU u Bruxellesu, 3. prosinca 2018.. Doga?aj je bio namijenjen regionalnim vlastima i kreatorima politika iz MED regija. Sudjelovale su regionalne vlasti GREENOMED - partnerstava iz Lombardije, Katalonije, francuske regije Rhone Alpes, talijanske regije Marche, Slovenije i gr?ke regije Središnja Makedonija, zajedno sa zainteresiranim regionalnim vlastima iz drugih regija regije kao što su ju?na rancuska regija PACA - Provansa-Alpe-Azurna obala, Toskana, Valle d'Aosta i Trentino Alto Adige.

Sastanak Bruxelles.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ?K Vara?din

 

Sastanak Bruxelles 4.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ?K Vara?din

 

Sastanak Bruxelles 2.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ?K Vara?din 

 

Doga?aju se je tako?er pridru?io gospodin Nikos Pantalos iz DG GROW-a (Glavna uprava za unutarnje tr?ište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduze?a) Europske komisije s porukom o politikama o me?uregionalnoj uklju?ivoj suradnji.

Sastanak Bruxelles 6.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ?K Vara?din

 

Sastanak je otvorila gospo?a Valentina Pinna iz Delegacije regije Lombardije pri EU u Bruxellesu. Gospodin Giacomo Copani predstavio je projekt GREENOMED, ciljeve i o?ekivane rezultate i u?inke, a nakon toga gospo?a Pinna predstavila je prakti?ne informacije o Vanguard inicijativi i kriterijima pridru?ivanja novih regija. Osim toga, gospo?a Roberta Curiazzi iz AFIL-a (kao suvoditeljica pilot projekta Vanguard ESM) pru?ila je uvid u iskustvo regije Lombardija u Vanguardu, koje je zatim dopunjeno dodatnim spoznajama iz Katalonije.

Tijekom popodnevne sjednice partneri su predstavili rezultate intermedijarnog testiranja u smislu postignute mobilizacije regionalnih dionika i utvr?ivanja prioriteta na temelju pametne specijalizacije. Osim toga, predstavili su i izazove s kojima su se suo?ili tijekom procesa testiranja i mogu?u potporu koju bi regionalne vlasti mogle pru?iti. Tijekom razgovora raspravljalo se o razmjeni potencijalnih iskustava uspješne me?uregionalne suradnje kako bi se podr?ao inovacijski potencijal regija u razvoju. U me?uvremenu, regije izvan partnerstva su inicirale raspravu o proširenju GREENOMED iskustva na svoje regije kako bi stvorile širu kriti?nu masu.

Sastanak Bruxelles 7.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ?K Vara?din

 

Sastanak Bruxelles 3.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ?K Vara?din

 

Kao poruku s razine Europske komisije, gospodin Nikos Pantalos iz DG GROW-a podr?ao je u?inke projekta GREENOMED kao poticaj me?uregionalnoj suradnji u skladu sa strategijom pametne specijalizacije. Posebno je naglasio postoje?e politike za ja?anje i podršku takve me?uregionalne suradnje i va?nu ulogu platforme S3 kao prakti?nog sredstva u tu svrhu.

 

Testni seminar u Plastipolisu, 29. sije?nja 2019. godine, Lyon, Francuska

Testni seminar za „Living lab-ove“ 29. sije?nja 2019. odr?an je, u organizaciji tvrtke Plastipolis, u Lyonu u Francuskoj. Cilj skupa bio je predstaviti napredak u testnim aktivnostima GREENOMED-a. Štoviše, to je bila i prilika za uspostavljanje prvog koraka prema prijenosu GREENOMED metodologije na vanjske klastere. Klasteri izvan partnerstva sudjelovali su u doga?aju i informirani su o GREENOMED transnacionalnoj kooperativnoj metodologiji koja ?e im biti prenesena u sljede?ih nekoliko mjeseci.

 Sastanak Lyon.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ?K Vara?din

 

Sastanak Lyon 9.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ?K Vara?din

 

Sastanak Lyon 7.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ?K Vara?din

 Sastanak Lyon 8.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ?K Vara?din

 

 Sastanak Lyon 3.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ?K Vara?din

 

Sastanak Lyon 2.jpg
Sastanak Lyon; Izvor: ?K Vara?din

 

Sastanak Lyon 4.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ?K Vara?din

 

Tijekom posebne sjednice za klastere raspravljalo se o povratnim informacijama i uvidima u metodologiju prijenosa te su istra?ivane daljnje mogu?nosti suradnje. Paralelno s tim, odr?an je poseban sastanak na kojem je sudjelovalo nekoliko GREENOMED „Living lab-ova“ iz Rhone-Alpesa, Lombardije, Katalonije, Kontinentalne Hrvatske i Slovenije te se razgovaralo o o?ekivanim koristima od dizajnirane mre?e „Living lab-ova“ i potencijalnih mogu?nosti suradnje. Na kraju sastanka, sudionici su posjetili laboratorij Ampere Living (kao središte Rhone-Alpe mre?e GREENOMED „Living lab-ova“) na Sveu?ilištu Lyon i dobili detaljne informacije o aktivnostima, uslugama i radu laboratorija.

Sastanak Lyon 5.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ?K Vara?din

 

Sastanak Lyon 6.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ?K Vara?din

 

?K Vara?din i Geotehni?ki fakultet u Vara?dinu sura?uju na podru?ju „zelene ekonomije“ – potpisivanje sporazuma o suradnji, 8. travnja 2019., Geotehni?ki fakultet Vara?din

U sklopu Dana otvorenih vrata vara?dinskog Geotehni?kog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu potpisan je sporazum o suradnji ove visokoškolske ustanove i Hrvatske gospodarske komore te predstavljen projekt Greenomed.

HGK ?upanijska komora Vara?din u okviru projekta „Greenomed – Mediteranska transregionalna suradnja za zelene inovacije u proizvodnji“, poti?e „zeleni rast“ i aktivnosti Laboratorija za in?enjerstvo okoliša osnivanjem tzv. „living laba“ koji ?e u suradnji s proizvodnim tvrtkama razvijati proizvodno-tehnološke inovacije za primjenu u zelenoj proizvodnji.

Sporazum o suradnji na stru?nim, znanstvenim, istra?iva?kim, razvojnim i obrazovnim projektima potpisali su predsjednik HKG – ?upanijske komore Vara?din Dragutin Glo?ini? i dekan Geotehni?kog fakulteta prof. dr. sc. Ranko Bionidi?.

HGK GFV.jpg

Hrvatska gospodarska komora i Geotehni?ki fakultet u Vara?dinu, potpisivanje sporazuma o suradnji; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Glo?ni? je naglasio da Komora ima niz projekata, a jedan od njih je Greenomed, projekt zelene proizvodnje.

– Suradnja s Geotehni?kim fakultetom nam je dobrodošla. Ovdje se planira formirati „?ivi laboratorij – living lab“. Ideja je da se pove?u firme koje imaju konkretna pitanja i probleme vezano za cirkularnu ekonomiju, koja je ve? sada top tema, a bit ?e sigurno još i više. S jedne strane mi preko projekata imamo internacionalne kontakte, od Španjolske do Gr?ke, a s druge strane Geotehni?ki fakultet ima znanje, laboratorije za in?enjerstvo, i mo?e te konkretne probleme riješiti. Konkretan interes je da se stvori jedan punkt gdje bi u budu?nosti mogli do?i naši poduzetnici s konkretnim problemima i da im se ovdje daju smjernice ili rješenja – kazao je predsjednik ?upanijske komore Vara?din.

Dekan Biondi? je dodao da je ovo vrlo va?an sporazum za fakultet.

– Preko Hrvatske gospodarske komore dolazimo do industrije, do kona?nih korisnika ne samo naših usluga nego i partnera jer naši studenti izlaze na tr?ište rada – rekao je dekan Geotehni?kog fakulteta.

Doc. dr. sc. Aleksandra Ani? Vu?ini? s Geotehni?kog fakulteta naglasila je da se suradnjom s vara?dinskom Komorom promovira i regija.

– Ovo je platforma koja nam otvara ogroman prostor za rad, da ispunjavamo našu svrhu. A to je da naša znanja, mogu?nosti i kapacitete koje imamo stavimo u slu?bu gospodarstva i da doprinesemo razvoju proizvodnje i u kona?nici cijele regije i Hrvatske. Studenti ?e imati priliku raditi i sura?ivati na realnim projektima. Ve? od starta ?emo ih kroz ovaj living lab i projekte pripremati za budu?nost i za realni ?ivot – kazala je Ani? Vu?ini?.

Projekt Greenomed, u kojem sudjeluje 19 partnera iz sedam regija u Europskoj uniji, vrijedan 2.050.000 eura, a trajanja od 1.2.2017. do 31.12.2019. godine, predstavila je Renata Papec iz ?upanijske komore Vara?din.

– Pozadina projekta je proizvodnja i ?injenica da proizvodnja troši 30 posto ukupno proizvedene energije i sirovine i stvara velike emisije u okoliš. Zato je ovo projekt usvajanja zelenih praksi u proizvodnji, jedan od prioriteta u Europi – istaknula je Papec.

Ina?e, tema tradicionalnog Dana otvorenih vrata Geotehni?kog fakultet ove je godine bila „Inovacije za borbu protiv klimatskih promjena i kru?no gospodarstvo“, a predstavljen je i u Hrvatskoj jedinstven studij In?enjerstva okoliša, koji se od ove godine izvodi na Geotehni?kom fakultetu, ne samo kao preddiplomski i diplomski studij, nego i kao doktorski program. Studij se bavi temama gospodarenja otpada, zaštite okoliša, zaštite voda, geotehnike, zelene energije i kru?nog gospodarstva te otvara vrata u podru?je tzv. zelenih poslova.

 

Konferencija u Barceloni, 11. travnja 2019., Barcelona, Španjolska

Druga konferencija u Barceloni bila je posebno namijenjena tvrtkama i drugim dionicima kao prilika za poboljšanje suradnje svih grupa dionika i omogu?avanje sinergije izme?u razli?itih identificiranih tema.

Na ovom doga?aju su sudjelovale predstavnice HGK ?K Vara?din, pridru?enog partnera, Living Lab-a Vara?din i jedne inovativne tvrtke.

Konferencija Barcelona2.jpg

Konferencija Barcelona, Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

U jutarnjem dijelu konferencije predstavnica HGK ?K Vara?din je predstavila postignu?a i izazove osnivanja radnih grupa i dva razli?ita Living Lab-a u Hrvatskoj te utjecaj na regionalni ekosustav.

Tijekom popodnevnog dijela konferencije, ?lanice projektnog tima, predstavnik pridru?enog partnera i tvrtke prisustvovali su tematskom radnom sastanku na temu poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i bioekonomije, dok je predstavnica fakulteta sudjelovala na sastanku o kru?noj ekonomiji.

Konferencija Barcelona4.jpg

Konferencija Barcelona, Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Konferencija Barcelona5.jpg

Konferencija Barcelona, panel rasprava; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Nakon konferencije svi projektni partneri izradili su jedinstveni dokument kao prezentaciju rezultata tematske radionice.

Na kraju popodnevnog dijela konferencije smo iskoristili priliku za zapo?injanje nove suradnje sa sudionicima tijekom sastanaka za pronala?enje partnera i me?usobnog boljeg povezivanja.

Konferencija Barcelona3.jpg

Konferencija Barcelona, B2B susreti; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Tre?ega dana konferencije smo posjetili EURECAT pilot postrojenje u Cedanyoli gdje su hrvatske predstavnice imale jedinstvenu priliku svjedo?iti kako jedno uspješno pilot postrojenje radi u praksi.

 Konferencija Barcelona1.jpg

Konferencija Barcelona, sajam Cedanyola; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Konferencija pod nazivom Pametna rješenja i radna mjesta, 13. lipnja 2019., Vara?din 

Kako bi potaknula inovativne poduzetnike da se kroz ulaganja u infrastrukturu i opremanje kapaciteta, transfer tehnologije, te istra?ivanje i razvoj za unaprje?enje postoje?ih i stvaranje novih proizvoda i usluga u sklopu sektora povezanih s prioritetima iz strategije pametne specijalizacije uklju?e u europsku mre?u lanaca dodanih vrijednosti, ostvare profite i kreiraju radna mjesta s visokom dodanom vrijednoš?u, HGK – ?upanijska komora Vara?din u ?etvrtak, 13. lipnja, organizirala je konferenciju pod nazivom „Pametna rješenja i radna mjesta“.

Konferencija Pametna rjesenja 1.jpg

Konferencija Pametna rješenja i radna mjesta, R. Papec; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Prvi dio konferencije, koja je odr?ana u hotelu Vara?din, bio je namijenjen poduzetnicima koji su upoznati s mogu?nostima korištenja nacionalnih potpora i EU bespovratnih sredstava, te na?inu uklju?ivanja tvrtki u europske mre?e inovacija i rada na konkretnim rješenjima u zelenoj proizvodnji u okviru Living Laba, ?ivog laboratorija koji je osnovan na Geotehni?kom fakultetu u Vara?dinu, a koji je dio projekta Greenomed. U drugom dijelu konferencije prezentirani su rezultati i odr?ivost projekta Learning by Doing te odr?an okrugli stol o potrebama tr?išta rada i sustava strukovnoga obrazovanja koji ga prati sa smjernicama za modernizaciju strukovnog obrazovanja u skladu s najboljim praksama u Dunavskoj regiji.

Konferencija Pametna rjesenja 3.jpg

Konferencija Pametna rješenja i radna mjesta; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Renata Papec iz ?upanijske komore Vara?din predstavila je projekt Greenomed, Mediteranske transnacionalne suradnje za zelene proizvodne inovacije, u kojem se testira i transferira metodologija za transnacionalnu suradnju izvedena iz ve? postoje?e „VANGUARD metodologije za u?inkovitu i odr?ivu proizvodnju“, a koja se ve? provodi u 25 tehnološki naprednih regija Europe. Ovaj projekt ukupnog bud?eta od 2 milijuna eura provodi ukupno 19 partnera kroz 30 mjeseci, a ?upanijskoj komori Vara?din pridru?eni je partner Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dok je drugi hrvatski partner Klaster Inteligentna energija.

Konferencija Pametna rjesenja 2.jpg

Konferencija Pametna rješenja i radna mjesta; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

„Iz projekta Greenomed ?elimo predstaviti Living Lab koji smo osnovali na Geotehni?kom fakultetu u Vara?dinu, '?ivu?i laboratorij' u kojem se nadamo da ?emo rješavati prava tehnološka pitanja naših poduzetnika i povezivati ih s drugim poduze?ima i istra?iva?kim organizacijama iz Europe. Cilj je stvaranje globalnih i uklju?ivanje u globalne lance dodanih vrijednosti u inovacijama u Europskoj uniji“, rekla je Papec.

Predstavljaju?i studijske programe Geotehni?kog fakulteta usmjerene na cirkularnu ekonomiju, odr?ivo gospodarenje otpadom, gospodarenje prirodnim resursima i uvo?enje obnovljivih izvora energije u poslovni sektor, prof. dr. Aleksandra Ani? Vu?ini? istaknula je da je osnivanje Living Laba odgovara na potrebe projekta Greenomed.

Konferencija Pametna rjesenja 4.jpg

Konferencija Pametna rješenja i radna mjesta, A. Ani? Vu?ini?; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

„Ekipirani smo, imamo spektar razli?itih zaposlenika i opremljen laboratorij za istra?ivanja. Znanstveno-istra?iva?ki rad bazira se na konkretnim problemima gospodarskih subjekata“, kazala je Ani? Vu?ini?.

O mogu?nostima ostvarenja poreznih potpora temeljem Zakona o poticanju ulaganja i Zakona o dr?avnoj potpori za istra?iva?ko razvojne projekte i mogu?nostima sufinanciranja projekata iz EU fondova, uz pregled otvorenih poziva i poziva u najavi, govorio je Ozren Hudina iz tvrtke Deloitte. Naglasio je da se za investicijske projekte mogu ostvariti ušteda na porezu na dobit, a što se ti?e EU fondova nude se bespovratna sredstva primjerice za internacionalizaciju poslovanja, uvo?enje ISO certifikata, inovacije. Interes je u potpore u poduzetništvu izuzetno velik.

Uz projekt Greenomed, predstavljen je još jedan projekt namijenjen podizanju razine tehnološke spremnosti tvrtki, projekt S3HubsinCE, unutar kojeg je cilj osnovati i organizirati rad digitalnog inovacijskog ?vorišta u Vara?dinu, za pripremu poslovnog sektora za digitalizaciju i uklju?ivanje u digitalne inovacijske mre?e u Europskoj uniji.

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati upravo završenog projekta Learning by Doing s ciljem poboljšanja kapaciteta i modernizacije strukovnog obrazovanja te je odr?an okrugli stol o modernizaciji strukovnog obrazovanja za tr?ište rada.

 

Seminar za prijenos metodologije Greenomed, 19. studenoga 2019., HUB385 Zagreb

U prostorima HUB385 organizirali smo seminar za predstavnike hrvatskih klastera, poduzetni?kih potpornih institucija s ciljem prijenosa  metodologije Greenomed koja putem usluga i alata razvijenih u ovom projektu omogu?ava uskla?ivanje razvoja  poduzetni?kih inovativnih projekata s projektima Vanguard inicijative i strategijama pametne specijalizacije.

Transfering Zg.jpg

Seminar za prijenos metodologije Greenomed, HUB385; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Završna konferencija projekta GREENOMED pod nazivom Me?unarodna suradnja za zeleni industrijski razvoj, 5. prosinca 2019., Milano, Italija    

Završna konferencija projekta GREENOMED, Interreg MED odr?ana je u neboderu Pirelli, danas sjedištu Regije Lombardija u Milanu. Ova konferencija  prvenstveno je bila namijenjena donositeljima politika iz Lombardije, Katalonije, regija Auvergne-Rhône-Alpes, Marche i Središnje Makedonije u Gr?koj,  te Slovenije i Hrvatske, kao i zainteresiranima predstavnicima  iz drugih MED regija. Uz projektni tim HGK ?upanijske komore Vara?din na završnoj konferenciji sudjelovao je i predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje je i pridru?eni partner u ovom projektu.

U prijepodnevnom dijelu predstavljena je Vanguard inicijativa koja stoji u pozadini Greenomed projekta. Vanguard inicijativa nastala je na  poticaj industrijski najrazvijenijih regija u Europi 2013. godine i radu usko sura?uje s Europskom komisijom i drugim EU institucijama s ciljem stvaranja me?uregionalnih mre?a u EU prioritetnim podru?jima strategija pametnih specijalizacija. Vanguard inicijativa tematski se sastoji od 5 pilota (ESM- U?inkovita i odr?iva proizvodnja, 3D print, Energija, Bioekonomija i Novi nanoproizvodi), a do sada joj je pristupilo 35  EU regija i dr?ava.

Konferencija Milano2.jpg

Završna konferencija projekta Me?unarodna suradnja za zeleni industrijski razvoj; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Konferencija Milano3.jpg

Regija Lombardija Završna konferencija projekta GREENOMED Me?unarodna suradnja za zeleni industrijski razvoj; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

Na konferenciji je prezentiran projekt Greenomed kao projekt testiranja metodologije Vanguard koji prati rad pilota ESM-U?inkovita i odr?iva proizvodnja. Metodologija razvijena u ovom projektu testirana je u ne-?lanicama Vanguard inicijative, izme?u ostalog i u Hrvatskoj. Predstavljeni su rezultati u smislu postignute mobilizacije regionalnih dionika, identifikaciji prioriteta na temelju pametne specijalizacije, stvaranje regionalnih radnih grupa, internacionalizacije radnih grupa, te kona?ni projekti predlo?eni za budu?a pilot postrojenja. Ovaj projekt  poti?e tvrtke da koriste inovativne tehnologije i poslovne modele koji podr?avaju odr?ivu proizvodnju i „zeleni“ razvoj. Takav na?in poslovanja za tvrtke, osobito male tvrtke, predstavlja veliki izazov zbog uvo?enja proizvodnih tehnoloških inovacija, ali i procjena benefita koje takve promjene unose u poslovanje. Vanguard me?uregionalne mre?e i EU inovacijski lanci mogu pomo?i tvrtkama da prona?u i prihvate recentne tehnologije, a mre?a pilot postrojenja koja se širi implementacijom transnacionalnih projekata kao što je Greenomed, omogu?ava da tvrtke testiraju i uvedu nove tehnologije u proizvodnju te smanje poslovne rizike.

U drugom dijelu konferencije identificirani su izazovi i problemi s kojima su suo?ene zainteresirane strane i mogu?a podrška koju mogu pru?iti donositelji odluka, razmijenjena su iskustava uspješne me?uregionalne suradnje kako bi se podr?ao inovacijski potencijal, te su postavljeni okviri za podršku kapitalizaciji postignutih rezultata unutar projekta.

 Konferencija Milano1.jpg

Završna konferencija projekta Me?unarodna suradnja za zeleni industrijski razvoj, zajedni?ka fotografija svih partnera; Izvor: HGK ?K Vara?din; Snimio: HGK ?K Vara?din

 

U okviru ovog projekta HGK ?upanijska komora Vara?din i Geotehni?ki fakultet - Zavod za in?enjerstvo okoliša pokrenuli su Living Lab koji razvija nove poslovne modele i tehnologije kru?nog gospodarstva za proizvodne tvrtke kako bi se potaknula  konkurentnost, odr?ivi gospodarski rast i stvorila dugoro?no odr?iva nova radna mjesta.

 

 

Više informacija na mre?noj stranici projekta

 

GREENOMED Newsletter

 

GREENOMED video:

Dulja verzija

Kra?a verzija

 

 

Društvene mre?e

 if_twitter_letter_328078.png

FB otvorena grupa HGK ?K Vara?din

if_facebook_328029.png

if_facebook_328029.png

if_linkedin_328043.png

if_youtube_328091.png

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站