EN-EFF - New concept training for energy efficiency je projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj INTERREG V - A Programa suradnje Ma?arska - Hrvatska 2014-2020.

Cilj projekta je pridonijeti obrazovanju, osposobljavanju i strukovnom obrazovanju kroz razvoj zajedni?kih programa treninga implementacije principa gradnje gotovo nulte energije (nZEB). Tijekom projekta partneri ?e izraditi i testirati inovativan kurikulum i ostale didakti?ke materijale za implementaciju inovativnog programa osposobljavanja i usavršavanja u okviru zakonske regulative gradnje zgrada gotovo nulte potrošnje energije. To su gra?evine ekstremno visoke energetske u?inkovitosti koje troše vrlo malo energije dok se preostala potra?nja zadovoljava obnovljivim izvorima energije proizvedenima u neposrednoj blizini potrošnje.

Direktiva o energetskoj u?inkovitosti u zgradarstvu (Dir. 2010/31/EU) koja regulira ovo podru?je ima cilj poboljšati ukupnu u?inkovitost zgrada uzimaju?i u obzir lokalne uvjete, klimu i isplativost stoga svaka zemlja ?lanica EU sama donosi definicije i planove provo?enja direktive te u projektu analiziramo stanje s hrvatske i ma?arske strane.

Nakon 31. prosinca 2020. sve nove zgrade, javnog i privatnog vlasništva, morat ?e biti gotovo nulte energetske potrošnje, a uspješan prelazak ovisi o svima uklju?enima u izgradnju, vlasnicima javnih i privatnih zgrada te su i projektom predvi?ene razli?ite aktivnosti koje uklju?uju razli?ite ciljne grupe.

Vode?i partner projekta je Hrvatska gospodarska komora - ?upanijska komora Vara?din, a projektni partneri su REDEA – Regionalna razvojna agencija Me?imurje, PORA- Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Zaklada za promociju poduzetništva ?upanije Zala (ZMVA), Trgovinska i industrijska komora Pecs-Baranya (PBKIK), Poduzetni?ki centar Zaklade ?upanije Somogy (SMVKA). Ukupna vrijednost projekta iznosi 177.782,48 EUR od ?ega 85% sufinancira EU.

 

Po?etna konferencija u Zalaegerszegu, 26.9.2017.

Po?etnom konferencijom, odr?anom 26. rujna. 2017. u Zalaegerszegu, slu?beno je zapo?ela provedba projekta. Projekt završava u studenom 2018. godine.

sl1.jpg

 Po?etna konferencija u Zalaegerszegu

 

Prva informativna radionica o zgradama gotovo nulte energije, 22.5.2018.

 U Hrvatskoj gospodarskoj komori – ?upanijskoj komori Vara?din u utorak, 22. svibnja, odr?ana je prva informativna radionica o zgradama gotovo nulte energije (ZG0E). Naime, od po?etka 2019. godine sve zgrade javne namjene moraju biti izgra?ene po principu zgrada gotovo nulte energije koji name?e nove standarde gradnje i nove zahtjeve pred investitore.

Projekt EN-EFF promovira novo zakonodavstvo Europske unije koje je vezano uz zgrade nulte potrošnje energije a koje ?e se i u Hrvatskoj morati primjenjivati za zgrade javne namjene od po?etka slijede?e godine, dok ?e primjena za sve ostale, dakle, privatne zgrade, biti obavezna od po?etka 2021. godine.

Odr?at ?emo i edukaciju za poslovni sektor i sve zainteresirane koji se moraju prilagoditi novom zakonodavstvu. To je posebno va?no za gra?evinski sektor.

 

Damir Mandi? iz Regionalne Energetske Agencije Sjever iz Koprivnice isti?e da su s pojmom zgrade gotovo nulte energije uglavnom upoznati oni koji se time bave, u?a grupa ljudi, projektanti i ljudi sa sveu?ilišta dok predstavnicima tijela javne vlasti treba još informacija i edukacija. Što se ti?e obiteljskih ku?a obveza po?inje 2020., ali još ne postoji svijest da ?e i obiteljske ku?e morati biti tako gra?ene. Radi se o kompletnoj integraciji elemenata termoizolacije koja mora posti?i gotovo nultu potrošnju energije, a ta mala koli?ina energije koja je potrebna treba se zadovoljiti iz sustava koji koriste obnovljive izvore energije, dizalica toplina, solarnih kolektora.

 

O tome kako graditi i obnavljati zgrade do ZG0E govorio je doc. dr. sc. Bojan Milovanovi? s Gra?evinskog fakulteta u Zagrebu. Zgrade nulte energije zapravo zna?e zgrade s niskom potrošnjom energijom, gotovo nulom. Ideja je da se smanji potrošnja energije i resursa i da se što više promoviraju obnovljivi izvori energije. Projektiranje zgrada za tijela javne vlasti, poput škola ili vrti?i te sli?nih, krenulo je od po?etka ove godine, a gradnja kre?e od 2019.“, naglasio je Milovanovi? te dodao da je praksa s jedne strane pokazala odre?ene probleme, a s druge su se neki ve? prilagodili i neke zgrade su se ve? izgradile po tim standardima.

 

„Ideja je da se što više projektanata obrazuje jer je to jedan sasvim drugi na?in razmišljanja od onoga što smo na fakultetima u?ili. Treba nam cjelo?ivotno u?enje što se ti?e projektanata, ali nam definitivno treba i kvalificirana radna snaga za ovakvu razinu gradnje. A znamo da nam je ve? sada nedostaje“, ka?e Milovanovi?. Što se ti?e troškova gradnje po novim standardima, Milovanovi? naglašava da su ve?i benefiti koji se dobiju kroz ?ivotni ciklus zgrade nego što je skuplja sama gradnja.

 

„Ministarstvo graditeljstva je napravilo analizu koja je pokazala da je za najskuplje vrste zgrada, poput bolnica i hotela, cijene ve?a samo 10 %, a i to se vrlo brzo vra?a. A i kvaliteta ?ivot u takvim zgradama, po pitanju buke, temperature, CO2, prašine, je puno bolja“, zaklju?uje Milovanovi?.

 

Zdenka Šaroli? iz Studia Nexar d.o.o. predstavila je projekt Tehnološki park 2 kao primjer dobre prakse uvo?enja standarda gotovo nulte potrošnje energije u zgrade javne namjene.

en eff 8.JPG

doc.dr.sc. Bojan Milovanovi?

en eff 2.JPG

Damir Mandi?

en eff 7.JPG

Zdenka Šaroli?, d.i.a.

en eff 4.JPG

EN-EFF-sudionici

 

Okrugli stol - hrvatski i ma?arski pristup izgradnji zgrada gotovo nulte energije (ZG0E - nZEB), 29. kolovoza 2018. 

Zajedni?ki okrugli stol na kojem su predstavljeni hrvatski i ma?arski pristup izgradnji zgrada gotovo nulte potrošnje energije u prekograni?noj regiji, koji su ujedno bili i osnova za izradu nastavnog programa, odr?an je 29. kolovoza 2018. u ?K Vara?din.

Okrugli stol.jpg

EN-EFF okrugli stol

Okrugli stol2.jpg

EN-EFF okrugli stol

Okrugli stol1.jpg

EN-EFF okrugli stol

 

Termin zgrada gotovo nulte energije uveden je u europsko zakonodavstvo 2010. godine Direktivom o energetskim svojstvima zgrada koja daje op?i okvir zemljama ?lanicama EU za definiranje vlastitih nacionalnih pristupa i planova provedbe. Razli?iti pristupi ote?avaju stvaranje jedinstvene europske definicije ZG0E. Zahtjevi za ZG0E odnosit ?e se samo na zgrade izgra?ene od 2020. godine nadalje, no nedostaju  jasni planovi ili obavezni zahtjevi za obnovu i renoviranje zgrada.

Okrugli stol4.jpg

EN-EFF okrugli stol

Okrugli stol5.jpg

EN-EFF okrugli stol

Sudionici okruglog stola su posjetili Studentski centar Vara?din - primjer dobre prakse, te razgledali novi studentski dom, odnosno cijeli kompleks Studentskog centra Vara?din koji se temelji na zelenom energetskom konceptu. Uz solarne elektrane na krovu, sustave dizalica toplice voda-voda za grijanje i hla?enje objekta, niskoenergetsku potrošnju objekta, korištenje kišnice kao sanitarne vode, cijenjeni gosti razgledali su i ostale popratne prostore bitne za ?ivot studenata. Tako su razgledali i  praonicu rublja, zajedni?ke prostorije za dru?enje studenata od dnevnih boravaka, u?ionica do studentskog kluba i fitness parka na otvorenom te spremišta za 340 bicikla i podzemnu gara?u s punja?ima za elektri?ne automobile.

SC Vara?din.jpg

EN-EFF posjet, Studentski dom Vara?din

SC Vara?din1.jpg

EN-EFF posjet, Studentski dom Vara?din

SC Vara?din2.jpg

EN-EFF posjet, Studentski dom Vara?din

 

Druga informativna radionica o novim standardima gradnje privatnih ku?a i zgrada, 10. listopada 2018.

Radionica na kojoj je prezentiran standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (ZG0E) kao i uvjeti prijašnjih natje?aja za energetsku obnovu obiteljskih ku?a i višestambenih zgrada se odr?ala 10. listopada 2018. u HGK-?upanijskoj komori Vara?din.

Druga informativna radionica.jpg

EN-EFF 2. informativna radionica

Projekt EN-EFF nastavlja sa svo­jim aktivnostima, ovaj put informativnom radionicom za gra?anstvo jer se novo zakonodavstvo vezano uz grad­nju zgrada gotovo nulte potrošnje ener­gije odnosi upravo na njih i to od po?etka 2021. godine. Cilj je upoznati gra?ane s tehni?kim zakonodavstvom, s njihovim obvezama kao budu?im investitorima i sa svime onime što je potrebno napravi­ti da bi sagradili zgradu prema pravilima gotovo nulte potrošnje energije u sljede?em razdoblju. Ti zahtjevi su vrlo teški i vjerojatno ?e bitno pove?ati investicije, stoga gra?ani moraju dobiti sve relevan­tne informacije.

Druga informativna radionica4.jpg

EN-EFF 2. informativna radionica

Druga informativna radionica1.jpg

EN-EFF 2. informativna radionica

O energetskoj obnovi obiteljskih ku?a i višestambenih zgrada predavanje je odr?ao Damir Mandi? iz Regionalne energetske agencije Sjever koji je sve zainteresirane sudionike, a osobito one koji se pripremaju za gradnju privatnih ku?a i stambenih zgrada detaljno informirao o novim obavezama i standardima.

Druga informativna radionica2.jpg

EN-EFF 2. informativna radionica

Ulaganja u zgrade gotovo nulte energije ve? su krenula energetskim ob­novama i na taj se na?in postoje?e zgra­de pokušavaju prilagoditi na viši stan­dard, tako da bi se na lakši na?in moglo prije?i na standard zgrada gotovo nulte energije kad to za dvije godine postane obaveza. Javne su zgrade ve? u postupku i od po?etka ove godine sva je projektna dokumentacija morala biti ra?ena prema tom standardu kako bi od sljede?e godi­ne zgrade koje koriste tijela javne vlasti mogle biti gra?ene u skladu s regula­tivom, a od 2021. to ?e vrijediti za sve zgrade. Uštede koje ?e se posti?i takvim na?inom gradnje bit ?e ogromne, no i iz­gradnja ?e biti skuplja.

U zgradama koje se grade pre­ma novom standardu ?e u odnosu na one gra?ene 80-ih godina prošlog stolje?a, uštede biti znatne ve?e, mo?emo govoriti i o više od 50 posto, ali ?e i po?etna inve­sticija u odnosu na klasi?nu gradnju biti ve?a. Element koji poskupljuje investiciju odnosi se na obnovljive izvore energije, odnosno na sustave koji te izvore ener­gije koriste i koje je nu?no implementira­ti da bi se postigao potreban standard. Ti su sustavi za manje, obiteljske ku?e još uvijek relativno skupi, ali ve? za više­stambene zgrade to i nije velika razlika i mislim da je rije? o otprilike 100 eura po kvadratu. Svakako je potrebno re?i i da ?e se i oni koji ?e graditi obiteljske ku?e mo?i javiti na natje?aje za sredstva iz EU fondova.

Jedna od sudionica radionice bila je arhitektica Danijela ?uri?, nastavnica graditeljske grupe predmeta u vara?din­skoj Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudar­skoj školi, koja je naglasila da je njezin zadatak prenijeti nova sa­znanja budu?im arhitektonskim tehni?arima koji moraju biti upoznati sa suvremenim trendovima i regulativama i trebaju ih znati prenijeti u projekte i nacr­te koje izra?uju. Osobno nastoji prati­ti sve promjene, jer to je struka koja se jako brzo mijenja posljednjih desetak godina, a ?elja joj je da u?enici iz škole iza?u spremni uklju?iti se u tr?ište rada, te da upravo zbog toga nastoji sudjelovati na svakoj radionici.

 Druga informativna radionica3.jpg

EN-EFF 2. informativna radionica

 

Pilot trening - zgrade gotovo nulte energije (ZG0E), 7. i 8. studenoga 2018.

S ciljem što boljeg informiranja svih zainteresiranih, ?upanijska komora Vara?din je organizirala dvodnevni pilot trening odr?an 7. i 8. studenoga 2018., namijenjen prije svega nastavnom osoblju i stru?njacima u podru?ju projektiranja i visokogradnje te drugim zainteresiranim osobama.

Pilot trening1.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening.jpg

EN-EFF pilot trening

Predava?i:

  • Damir Mandi?, energetski stru?njak/ ovlašteni in?enjer gra?evinarstva, poglavlja nZEB standard, Gra?evinarstvo, Mjerenja i ispitivanja, Elektrotehnika, Financijski alati i Ponašanje korisnika
  • Dinko Sladojev, dipl. ing strojarstva, poglavlje Strojarstvo

Pilot trening2.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening6.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening5.jpg

EN-EFF pilot trening

Govorili su o zakonodavstvu koje regulira izgradnju zgrada gotovo nulte potrošnje energije, koje ?e se od 2021. implementirati za sve novosagra?ene zgrade. Samo zakonodavstvo dijeli zgrade u dvije skupine: zgrade koje su javnih namjena i zgrade koje su privatnih namjena. Informacije iz tog zakonodavstva odnose se na gotovo sve koji imaju namjeru graditi ili renovirati zgrade, i obiteljske i višestambene i zgrade svih javnih namjena. Upravo zbog toga je jedna od najva?nijih stvari organizirati trening za stru?njake koji ?e u budu?em periodu graditi takve zgrade.

Predava?i, stru?njaci na podru?ju gra?evinarstva, elektrotehnike i strojarstava su obradili još neke vrlo bitne teme, kao što su ponašanje potroša?a i financijski alati te prakti?ni rad na aplikacijama za energetsko certificiranje.

Jedan od predava?a, Damir Mandi?, energetski stru?njak / ovlašteni in?enjer gra?evinarstva, naglasio je da se moramo prilagoditi zahtjevima Europske unije te da ?e vrijeme pokazati koliko smo spremni.

Pilot trening7.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening8.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening9.jpg

EN-EFF pilot trening

Kod nas se tek nedavno pojavio taj pojam, a u razvijenim zemljama je odavno poznat, provodi se i postao je standard. Potrebno je znanje osoba koje bi trebale provoditi sam taj na?in gradnje, po?evši od projektanata pa do osoba koje ?e graditi zgradu gotovo nulte energije. Sami radnici bi trebali pro?i nekakav proces obuke da se upoznaju s novi tehnologijama i s rješavanjem detalja koji su klju?ni za postizanje u?inkovitosti takvih zgrada. Mislim da je ovo korak naprijed u odnosu na ono što se prije doga?alo i u tom smjeru bi trebali nastaviti.

Pilot trening10.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening12.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening11.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening14.jpg

EN-EFF pilot trening

Pilot trening15.jpg

EN-EFF pilot trening

Polaznici treninga u vara?dinskoj ?upanijskoj komori bili su arhitekti, projektantski biroi, poduzetnici koji posluju na podru?ju visokogradnje i djelatnosti koja su vezana uz visokogradnju te nastavno osoblje srednjih škola koje predaje graditeljsku grupu predmeta.

Pilot trening13.jpg

EN-EFF pilot trening

 

Završna konferencija, 26. studenog 2018. 

Završna konferencija uspješne hrvatsko-ma?arske suradnje u projektima strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih tijekom provo?enja dvaju projekata prekograni?ne suradnje Ma?arska-Hrvatska u kojima je Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Vara?din vode?i partner, Duo Pack – Prakti?an pristup stvarnom znanju - Practical Approach to Concrete Knowledge i EN-EFF – Novi koncept treninga za energrtsku u?inkovitost - New concept training for energy efficiency, odr?ana je 26. studenoga 2018. u Vara?dinu.

Zavrsna konferencija EN-EFF.jpg

EN-EFF završna konferencija

Uklju?ila je glavne ciljeve i rezultate projekata DUO PACK i EN-EFF sufinanciranih iz komponente 4.1.2. Suradnja u produ?ju srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih Prekograni?nog programa Interreg V-A Ma?arska–Hrvatska 2014-2020. Provedene aktivnosti obaju projekata obuhvatile su i povezale predstavnike partnerskih institucija te potaknule prijenos znanja, iskustava i dobre prakse izme?u uklju?enih dionika u provedbi strukovnog obrazovanja te implementaciji novih obrazovnih programa u podru?ju energetske u?inkovitosti u izgradnji novih objekata u prekograni?nom podru?ju.

 

Zavrsna konferencija7.jpg

EN-EFF završna konferencija

Zavrsna konferencija4.jpg

EN-EFF završna konferencija

Sudionike su uvodno pozdravili Márton Sz?cs, voditelj Zajedni?kog tajništva Interreg V-a Programa suradnje Ma?arska – Hrvatska, Tvrtko ?elan, programski i komunikacijski voditelj u Zajedni?kom tajništvu Interreg V-a Programa suradnje Ma?arska - Hrvatska i Dragutin Glo?ini?, predsjednik ?K Vara?din. M. Sz?cs je istaknuo da su se otkada su pokrenuti prekograni?ni projekti nov?ana sredstava iz godine u godinu pove?avala te da je Europska unija prepoznala zna?aj prekograni?ne suradnje. Karakteristika oba projekta je da su teme koje obra?uju, dualno obrazovanje i energetska u?inkovitost, zapravo jedne od središnjih tema danas u društvu, ne samo kod nas nego op?enito u Europi i svijetu. Predsjednik ?upanijske komore Vara?din je rekao da su teme oba projekta u ?arištu interesa u društvu i da smo tom suradnjom s Ma?arskom dobili dosta informacija, te da je razmjena iskustava iznimno bitna.

Zavrsna konferencija6.jpg

EN-EFF završna konferencija

Zavrsna konferencija2.jpg

EN-EFF završna konferencija, Márton Sz?cs

Zavrsna konferencija1.jpg

EN-EFF završna konferencija, Tvrtko ?elan

Cilj projekta EN-EFF – Novi koncept treninga za energetsku u?inkovitost je pridonijeti obrazovanju, osposobljavanju i strukovnom obrazovanju kroz razvoj zajedni?kih programa treninga implementacije principa gradnje gotovo nulte energije (ZG0E).

U sve aktivnosti oba projekta koji su po?eli istovremeno i završavaju nakon 16 mjeseci trajanja bilo je izravno uklju?eno 950 sudionika. EN-EFF je vrijednosti ukupno 177 tisu?a eura, a DUO PACK 100 tisu?a eura.

Zavrsna konferencija EN-EFF2.jpg

EN-EFF završna konferencija

Zavrsna konferencija.jpg

EN-EFF završna konferencija

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站