?upanijska komora Vara?din, kao vode?i partner, zapo?ela je 1. kolovoza 2017. s provedbom projekta DUO PACK ?ije je financiranje odobreno u okviru prvog natje?aja Interreg V-A Programa Ma?arska – Hrvatska 2014. – 2020. Uz HGK – ?upanijsku komoru Vara?din, u projektu su dvije regionalne komore iz Ma?arske – Trgovinska i industrijska komora ?upanije Zala i Trgovinska i industrijska komora ?upanije Somogy te HGK – ?upanijska komora Bjelovar, drugi hrvatski partner. Projekt traje 16 mjeseci, s prora?unom od 100.113,00 eura.

?K Vara?din i ?K Bjelovar prenose ma?arska iskustva u dualnom obrazovanju

Konferencija Prakti?an pristup stvarnom znanju koja je slu?beno ozna?ila po?etak EU projekta DUO PACK odr?ala se 12. rujna 2017. u Kaposváru (Ma?arska). HGK ?upanijska komora Vara?din vode?i je partner projekta uz dvije regionalne komore iz Ma?arske – Trgovinsku i industrijsku komoru ?upanije Zala i Trgovinsku i industrijsku komoru ?upanije Somogy te HGK – ?upanijsku komoru Bjelovar, drugoga hrvatskog partnera. 

Osnova za prijavu projekta postoje?a je shema hrvatskoga strukovnog obrazovanja s teorijom i praksom koja se dijelom provodi u školama, obrtima i poduze?ima i koja, uz pozitivne iznimke, ne zadovoljava sadašnje potrebe tr?išta rada i ne izlazi u susret mladima, naro?ito u dijelu Hrvatske koji je izrazito proizvodno orijentiran. Gospodarske komore u Ma?arskoj od 2011. godine aktivno koordiniraju dualno obrazovanje tako da u?enicima osiguravaju kvalitetna mjesta za naukovanje u ma?arskim poduze?ima. HGK – ?upanijska komora Vara?din je na osnovi dugogodišnje suradnje s Industrijskom i trgovinskom komorom ?upanije Zala osmislila projekt ?ije je financiranje odobreno u okviru prvog natje?aja Interreg V-A Programa Ma?arska – Hrvatska 2014. – 2020. Okosnicu projekta ?ini razmjena dobrih praksi i iskustava projektnih partnera – regionalnih gospodarskih komora i njihovih potpornih institucija – srednjih strukovnih škola, ma?arskih centara za strukovno naukovanje te donositelja odluka iz podru?ja obrazovanja da se upozori na va?nost i potrebu stjecanja stru?nih kompetencija u realnim uvjetima, dakle, u poduze?ima, i to u?enjem temeljenom na radu. Poboljšanjem komunikacije izme?u obrazovnih institucija, donositelja odluka i klju?nih sudionika projekta – regionalnih gospodarskih komora i poduzetnika, na temelju iskustava ma?arske gospodarske komore kao koordinatora u ma?arskom sustavu dualnog obrazovanja, nastojat ?e se utjecati na poboljšanje zapošljivosti mladih, smanjenje nerazmjera ponude i potra?nje na tr?ištu rada radi poticanja i ja?anja gospodarske aktvnosti.

U aktivnostima koje slijede predstavnici komora, nastavno osoblje i donositelji odluka u podru?ju obrazovanja sudjelovat ?e na brojnim stru?nim doga?ajima – sajmovima poslova, okruglim stolovima, studijskim putovanjima i konferencijama, uz sudjelovanje ma?arskih i hrvatskih stru?njaka iz podru?ja srednjega strukovnog obrazovanja te ?e zajedni?ki pridonijeti izradi finalne studije kao kompilacije prijedloga i pozitivnih mišljenja s preporukama za što bolju iskoristivost potencijala za u?enje, temeljeno na radu u prekograni?nom podru?ju.

DUO PACK SUDIONICI.JPG

Radionica „Dualno obrazovanje – ma?arska iskustva“ odr?ana u ?K Vara?din

U ?K Vara?din, 27. studenoga 2017.g. odr?ana je 1. radionica u okviru projekta DUO PACK pod  nazivom

Predstavljeni su sustavi strukovnog obrazovanja, metode njihove primjene, te specifi?nosti i razlike u dvjema pograni?nim regijama.

Radionica je obuhvatila ishode u?enja, razinu znanja i kompetencije u?enika u sustavu strukovnog obrazovanja, mjesto i trajanje u?eni?ke prakse, metodološki pristup, mentorstvo te obrazovne standarde u obje zemlje i njihovu uskla?enost sa standardima EU-a. Tako?er su naglašene prepreke koje ote?avaju povezanost strukovnog obrazovanja s regionalnim tr?ištem rada.

Na radionici su sudjelovali ma?arski partneri iz ?upanija Zala i Somogy, a s hrvatske strane – stru?no nastavno osoblje, donositelji odluka u podru?ju strukovnog obrazovanja, ravnatelji strukovnih škola, predstavnik Regionalnog zavoda za zapošljavanje, te predstavnici  ?K Vara?din, ma?arski i hrvatski stru?njaci iz podru?ja strukovnog obrazovanja.

1. radionica DUO PACK.jpg

1. radionica DUO PACK

 

Studijski posjet u organizaciji ma?arskog partneraTrgovinske i industrijske komore ?upanije Zala

Od 21. do 22. o?ujka 2018. godine odr?an je studijski posjet i zajedni?ka radionica za profesore strukovnih škola iz Vara?dinske i Bjelovarske ?upanije o prijenosu ma?arskih iskustava u dualnom obrazovanju u Ma?arskoj – gradaovi Nagykanizsa, Keszthely, Balatongyörök, Marcali u organizaciji ma?arskog partneraTrgovinske i industrijske komore ?upanije Zala.

Prvoga dana sudionici su posjetili Srednju strukovnu školu Vilmos Zsigmondy u Nagykanizsi – stolarsku, tapetarsku i kroja?ku radionicu, zatim Fa-Feri Kft.– poduze?e za preradu drveta i proizvodnju namještaja–radionicu za obavljanje prakse, Srednju strukovnu školu György Thúry gdje se odvija praksa za polaznike ugostiteljske strukovne škole-posjet radionici i Stru?nu gimnaziju i srednju strukovnu školu Sándor Asbóth u Keszthelyu – posjet kozmeti?koj radionici i radionici-u?eni?kom praktikumu za izradu drvenih balatonskih jedrilica.

Studijski posjet Somogy DUO PACK 2.jpg

Studijski posjet DUO PACK Zala

Studijski posjet Somogy DUO PACK.jpg

Studijski posjet DUO PACK Zala

Studijski posjet Somogy DUO PACK 3.jpg

Studijski posjet DUO PACK Zala

Studijski posjet Somogy DUO PACK 1.jpg

Studijski posjet DUO PACK Zala

Studijski posjet Zala DUO PACK 3.jpg

Studijski posjet Zala DUO PACK

Studijski posjet Zala DUO PACK 4.jpg

Studijski posjet Zala DUO PACK

Više o posjetu srednjoj strukovnoj školi Sándor Asbóth u Keszthelyu u prilogu ma?arske Televizije Zalaegerszeg na sljede?em linku: https://youtu.be/Un6Oi24UGoo

Studijski posjet Zala DUO PACK 2.jpg

Studijski posjet Zala DUO PACK

Drugoga dana je u Balatongyöröku odr?ana zajedni?ka radionica i te?aj za profesore i ostale sudionike studijskog posjeta, a u nastavku posjet tvrtki Ziehl Abegg Kft. u Marcaliu koja se bavi obradom metala i proizvodnjom strojeva, ventilatora, elektromotora – posjet radionici za obu?avanje u?enika-praktikanata.

Studijski posjet Zala DUO PACK 1.jpg

Studijski posjet DUO PACK Zala

.Studijski posjet Zala DUO PACK.jpg

Studijski posjet DUO PACK Zala

 

Studijski posjet u organizaciji ma?arskog partnera Trgovinske i industrijske komore ?upanije Somogy

 Još jedan studijski posjet organiziran za predava?e stru?nih predmeta iz strukovnih škola Vara?dinske i Bjelovarske ?upanije i predstavnike drugih institucija va?nih za strukovno obrazovanje odr?ao se je 10. travnja 2018. godine u Ma?arskoj – u Barcsu i Kaposvaru, ovaj puta u organizaciji ma?arskog partnera Trgovinske i industrijske komore ?upanije Somogy.

Posjet je obuhvatio automehani?arsku radionicu-tvrtku Auto-Laszlo d.o.o. u Barcsu u kojoj u?enici strukovne škole obavljaju praksu u podru?ju autolakiranja i autolimarstva, te su sudionici imali priliku prisustvovati odvijanju kontrolnog ispita u?enika prvog razreda Srednje strukovne škole.

Studijski posjet Somogy DUO PACK 7.jpg

Studijski posjet Somogy DUO PACK

U Kaposvaru je  grupa posjetila Srednju jezi?nu i tehni?ku školu Szigeti-Gyula János, gdje su dobili informacije o osposobljavanju medicinskih sestara i djelatnika za podršku zajednici, kao i naukovanju i osposobljavanju u zdravstvenom i socijalnom sektoru. Studijski posjet nastavljen obilaskom restorana Kapos gdje stru?nu praksu obavljaju u?enici Srednje turisti?ke i ugostiteljske škole koji se obrazuju za kuhare i konobare.

 

Studijski posjet Somogy DUO PACK 5.jpg

Studijski posjet Somogy DUO PACK

.Studijski posjet Somogy DUO PACK 6.jpg

Studijski posjet Somogy DUO PACK

Studijsko putovanje je završilo posjetom i obilaskom tvrtke VIDEOTON Elektro-PLAST d.o.o. u 100%-tnom ma?arskom vlasništvu gdje se prakti?no obu?avaju tehni?ari, elektrotehni?ari, elektroni?ki i informati?ki tehni?ari.

Studijski posjet Somogy DUO PACK.jpg

Studijski posjet Somogy DUO PACK

 

DUO PACK projekt predstavljen i na Sajmu poslova u Vara?dinu

 HGK ?upanijska komora Vara?din predstavila je projekt „DUO PACK – Prakti?an pristup stvarnome znanju“ na 11. Sajmu poslova u Vara?dinu.

 Postoje?i sustav hrvatskoga strukovnog obrazovanja s teorijom i praksom koja se dijelom provodi u školama, obrtima i poduze?ima, uz pozitivne iznimke, ne zadovoljava sadašnje potrebe tr?išta rada, naro?ito u izrazito proizvodno orijentiranoj Vara?dinskoj ?upaniji. HGK ?upanijska komora Vara?dina ovim projektom, u koji su uklju?ene i ?upanijska komora Bjelovar te dvije regionalne komore iz Ma?arske – Trgovinska i industrijska komora ?upanije Zala i Trgovinska i industrijska komora ?upanije Somogy, ?eli poboljšati komunikacije izme?u obrazovnih institucija, donositelja odluka i klju?nih dionika projekta – regionalnih gospodarskih komora i poduzetnika, a temeljem iskustava ma?arske gospodarske komore kao koordinatora u ma?arskom sustavu dualnog obrazovanja.

 Ma?arski partneri s hrvatskim kolegama imali su mogu?nost upoznati hrvatski sustav strukovnog obrazovanja i na?in promocije strukovnih zanimanja, prikupljanja informacija i uskla?ivanja ponude i potra?nje na tr?ištu rada. Gospodarske komore u Ma?arskoj od 2011. godine aktivno koordiniraju dualno obrazovanje na na?in da u?enicima osiguravaju kvalitetna mjesta za naukovanje u ma?arskim poduze?ima.

 Okosnicu projekta DUO PACK ?ini razmjena dobrih praksi i iskustava izme?u projektnih partnera – regionalnih gospodarskih komora i njihovih potpornih institucija – srednjih strukovnih škola, ma?arskih centara za strukovno naukovanje te donositelja odluka iz podru?ja obrazovanja, s ciljem da se uka?e na va?nost i potrebu stjecanja stru?nih kompetencija u realnim uvjetima, dakle, u poduze?ima i to putem u?enja temeljenog na radu.

 SAJAM POSLOVA.jpg

Sajam poslova- sudionici

 

Studijsko putovanje u Vara?dinu i Bjelovaru

Dvodnevno studijsko putovanje u okviru projekta DUO PACK odr?alo se u Vara?dinu i Bjelovaru. Sudionici – nastavnici i stru?no osoblje srednjih strukovnih škola i Centara za strukovno obrazovnje iz ma?arskih ?upanija Zala i Somogy imali su mogu?nost upoznati i usporediti hrvatski i ma?arski sustav strukovnog obrazovanja, primjere najbolje prakse u obje hrvatske ?upanije tijekom posjete tvrtkama Inoxmont-VS d.o.o. iz Ludbrega, Hittner d.o.o. iz Bjelovara, te Strojarskoj i prometnoj školi iz Vara?dina te Obrtni?koj školi iz Bjelovara.

Inoxmont-VS doo.jpg

Inoxmont-VS d.o.o.

Strojarska i prometna škola Vara?din.jpg

Strojarska i prometna škola Vara?din

Hittner doo Bjelovar.jpg

Hittner d.o.o., Bjelovar

Obrtni?ka škola Bjelovar.jpg

Obrtni?ka škola Bjelovar

 

Radionica o strukovnom obrazovanju u ?K Vara?din

U ?etvrtak, 7. lipnja 2018. u ?K Vara?din odr?ana je radionica za nastavnike i profesore vara?dinskih srednjih strukovnih škola, ali i sve zainteresirane uklju?ene u sustav strukovnog obrazovanja. Ma?arski i hrvatski stru?njaci prezentirali su va?nost prakti?ne nastave, interkacije nastavnika, mentora i u?enika, uklju?ivanja tvrtki u proces u?enja te svladavanja vještina i znanja prijeko potrebnih za rad u struci, kao i primjere najbolje prakse.

 

2. radionica DUO PACK.jpg

2. radionica DUO PACK Vara?din

2 radionica.jpg

2. radionica DUO PACK

2. radionica DUO PACK 1.jpg

2. radionica DUO PACK Vara?din

Posjet manifestaciji EuroSkills 2018 u Budimpešti    EuroSkills 2018 logo.jpg       WorldSkills logo.png

U organizaciji ma?arskog partnera Trgovinske i industrijske komore ?upanije Zala iz Zalaegerszega 27. rujna 2018. godine odr?an je posjet manifestaciji EuroSkills 2018 u Budimpešti (sajamski prostor HUNGEXPO) uz sudjelovanje predstavnike srednjih strukovnih škola i gospodarskih komora iz Vara?dina, Bjelovara, Kaposvara i Zalaegerszega.

EuroSkills je me?unarodno europsko natjecanje mladih profesionalaca (konkurentna dobna granica je 25 godina) u stru?nim vještinama. Rije? je o zaista spektakularnoj promociji vještina kao i najnovijih razvijenih vještina diljem Europe, a ujedno i mjesto prezentacije posljednjih inovacija u pojedinim strukama. To je europska regionalna verzija natjecanja WorldSkills, otprije poznata kao „Olimpijada vještina“. Odr?ava se svake dvije godine u jednoj od zemalja ?lanica WorldSkills Europe. Natjecanje je me?unarodnog karaktera i poti?e razvoj svjetskih standarda vještina i kompetencija u Europi.

Euroskills DUO PACK 3.jpg

EuroSkills 2018, Budimpešta DUO PACK

.Euroskills DUO PACK 4.JPG

EuroSkills 2018, Budimpešta DUO PACK

Ove godine natjecanje se je odr?avalo od 26. do 28. rujna u Budimpešti. Mladi stru?njaci su se natjecali za titulu prvaka Europe, a svaka dr?ava mo?e delegirati jednog natjecatelja ili jednu ekipu po zanimanju. Jedan natjecatelj mo?e samo jedanput sudjelovati na EuroSkills natjecanju.

Uz 3-dnevno natjecanje, organizirani su i dopunski programi, izlo?be i stru?ne konferencije. U okviru dopunskih programa pru?a se prilika za me?unarodnu razmjenu iskustava i povezivanje dr?avnih te strukovnih organizacija i obrazovnih institucija. Natjecanja svih struka organizirana su tijekom sva tri dana trajanja manifestacije.

Natjecanja su se odvijala u šest sektora:

  • Informacijska i komunikacijska tehnologija
  • Proizvodnja i in?enjerska tehnologija
  • Gra?evinarstvo i tehnologija gradnje
  • Prijevoz i logistika
  • Društvene i osobne usluge
  • Kreativna umjetnost i moda.

Euroskills DUO PACK 1.jpg

EuroSkills 2018, Budimpešta DUO PACK

.Euroskills DUO PACK 2.jpg

EuroSkills 2018, Budimpešta DUO PACK

.Euroskills DUO PACK 6.jpg

EuroSkills 2018, Budimpešta DUO PACK

.Euroskills DUO PACK 5.JPG

EuroSkills 2018, Budimpešta DUO PACK

.Euroskills DUO PACK 8.JPG

EuroSkills 2018, Budimpešta DUO PACK

Euroskills DUO PACK 7.JPG

EuroSkills 2018, Budimpešta DUO PACK

Euroskills DUO PACK.jpg

EuroSkills 2018, Budimpešta DUO PACK

Prezentacije i panel diskusije su bile usmjerene na sadašnjost i budu?nost europskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Posjetitelji su imali priliku isprobati razli?ite vještine na interaktivan na?in. Iskustva “vlastitih ruku“ su poslu?ila mnogim posjetiteljima kao izvor inspiracije za planove o budu?oj karijeri. EuroSkills predstavlja širok raspon mogu?nosti za daljnji razvoj karijere, gdje svatko mo?e prona?i ono najbolje za sebe.

 

Okrugli stol u Vara?dinu

Okrugli stol na temu srednjega strukovnog obrazovanja odr?an je u srijedu, 31. listopada u HGK ?upanijskoj komori Vara?din, a organiziran je u suradnji s ma?arskim partnerima u projektu - Trgovinskom i industrijskom komorom ?upanije Zala te Centrom za strukovnog obrazovanje iz Zalaegerszega, a svrha mu je bila naglasiti va?nost struke, razmjenu iskustva ma?arskih i hrvatskih dionika u sustavu strukovnog obrazovanja, potaknuti raspravu o izazovima i prilikama lokalnog i regionalnog gospodarstva kojem je preduvjet i nositelj strukovno obrazovanje, te sagledati perspektivu za poboljšanje i modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i njegova provo?enja.

Okrugli stol DUO PACK 1.jpg

Okrugli stol DUO PACK Vara?din

.Okrugli stol DUO PACK 2.jpg

Okrugli stol DUO PACK Vara?din

U radu okruglog stola i vrlo ?ivoj i zanimljivoj raspravi, koja je pokazala kako je povezanost, suradnja i dobra komunikacija izme?u svih dionika najbolji put prema poboljšanju strukovnog obrazovanja, sudjelovali su dr. Tibor Kler, voditelj Odjela za strukovno obrazovanje iz Uprave za obrazovanje pri Ma?arskoj trgovinskoj i industrijskoj komori, Budimpešta, Károly Szabó, direktor Centra za strukovno obrazovanje iz Zalaegerszega, Ma?arska, Viktória Bangó-Rodek, koordinator strategije obrazovanja – Trgovinska i industrijska komora ?upanije Zala, Ma?arska, András Nagy, direktor – Centar za dualno obrazovanje, Zalaegerszeg i Damir Zvonar, viši stru?ni savjetnik, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, te predstavnici strukovnih škola Vara?dinske ?upanije i drugih institucija va?nih za strukovno obrazovanje .

Okrugli stol DUO PACK.jpg

Okrugli stol DUO PACK Vara?din

 

Završna konferencija u Vara?dinu

Završna konferencija uspješne hrvatsko-ma?arske suradnje u projektima strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih tijekom provo?enja dvaju projekata prekograni?ne suradnje Ma?arska-Hrvatska u kojima je Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Vara?din vode?i partner, Duo Pack – Prakti?an pristup stvarnom znanju - Practical Approach to Concrete Knowledge i EN-EFF – Novi koncept treninga za energrtsku u?inkovitost - New concept training for energy efficiency, odr?ana je 26. studenoga 2018. u Vara?dinu.

Zavrsna konferencija4.jpg

DUO PACK završna konferencija

Zavrsna konferencija7.jpg

DUO PACK završna konferencija

Zavrsna konferencija3.jpg

DUO PACK završna konferencija

Uklju?ila je glavne ciljeve i rezultate projekata DUO PACK i EN-EFF sufinanciranih iz komponente 4.1.2. Suradnja u produ?ju srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih Prekograni?nog programa Interreg V-A Ma?arska–Hrvatska 2014-2020. Provedene aktivnosti obaju projekata obuhvatile su i povezale predstavnike partnerskih institucija te potaknule prijenos znanja, iskustava i dobre prakse izme?u uklju?enih dionika u provedbi strukovnog obrazovanja te implementaciji novih obrazovnih programa u podru?ju energetske u?inkovitosti u izgradnji novih objekata u prekograni?nom podru?ju.

Zavrsna konferencija DUO PACK1.jpg

DUO PACK završna konferencija

Sudionike su uvodno pozdravili Márton Sz?cs, voditelj Zajedni?kog tajništva Interreg V-a Programa suradnje Ma?arska – Hrvatska, Tvrtko ?elan, programski i komunikacijski voditelj u Zajedni?kom tajništvu Interreg V-a Programa suradnje Ma?arska - Hrvatska i Dragutin Glo?ini?, predsjednik ?K Vara?din. M. Sz?cs je istaknuo da su se otkada su pokrenuti prekograni?ni projekti nov?ana sredstava iz godine u godinu pove?avala te da je Europska unija prepoznala zna?aj prekograni?ne suradnje. Karakteristika oba projekta je da su teme koje obra?uju, dualno obrazovanje i energetska u?inkovitost, zapravo jedne od središnjih tema danas u društvu, ne samo kod nas nego op?enito u Europi i svijetu. Predsjednik ?upanijske komore Vara?din je rekao da su teme oba projekta u ?arištu interesa u društvu i da smo tom suradnjom s Ma?arskom dobili dosta informacija, te da je razmjena iskustava iznimno bitna.

Zavrsna konferencija6.jpg

DUO PACK završna konferencija, Márton Sz?cs

Zavrsna konferencija2.jpg

DUO PACK završna konferencija, Márton Sz?cs

Zavrsna konferencija1.jpg

DUO PACK završna konferencija, Tvrtko ?elan

Okosnicu projekta DUO PACK – Prakti?an pristup stvarnome znanju ?ini razmjena dobrih praksi i iskustava izme?u projektnih partnera – regionalnih gospodarskih komora i njihovih potpornih institucija – srednjih strukovnih škola, ma?arskih centara za strukovno naukovanje te donositelja odluka iz podru?ja obrazovanja s ciljem da se uka?e na va?nost i potrebu stjecanja stru?nih kompetencija u realnim uvjetima, dakle, u poduze?ima i to putem u?enja temeljenog na radu.

Zavrsna konferencija DUO PACK.jpg

DUO PACK završna konferencija 

Zavrsna konferencija DUO PACK4.jpg

DUO PACK završna konferencija

U sve aktivnosti oba projekta koji su po?eli istovremeno i završavaju nakon 16 mjeseci trajanja bilo je izravno uklju?eno 950 sudionika. EN-EFF je vrijednosti ukupno 177 tisu?a eura, a DUO PACK 100 tisu?a eura.

Zavrsna konferencija5.jpg

DUO PACK završna konferencija 

Zavrsna konferencija.jpg

DUO PACK završna konferencija

Završna konferencija obaju projekata i suradnja svih dionika uklju?enih u njihovu provedbu su okon?ani, no sve?anim ?inom potpisivanja sporazuma o suradnji za identificiranje, implementaciju i koordinaciju aktivnosti usmjerenih na podru?je razvoja i modernizacije strukovnog obrazovanja u pograni?nom podru?ju Ma?arske i Hrvatske, vrlo korisna suradnja uspostavljena izme?u Strojarske i prometne škole iz Vara?dina i Centra za strukovno obrazovanje iz Zalaegerszega, te Komercijalne i trgova?ke škole iz Bjelovara i Centra za strukovno obrazovanje iz Kaposvara ?e se nastaviti i u budu?nosti.

Zavrsna konferencija DUO PACK2.jpg

DUO PACK završna konferencija, potpisivanje sporazuma o suradnji 

Zavrsna konferencija DUO PACK3.jpg

DUO PACK završna konferencija, potpisivanje sporazuma o suradnji 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站