slika LbD.PNG

Learning by Doing

Ja?anje kapaciteta i dionika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Podunavlja za u?inkovitu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja

U?enje na radnome mjestu budu?nost strukovnog obrazovanja

 

 

Pratite Learning by Doing BLOG

 

 

Aktivnosti

Razmjena projektnih timova 

Predstavnici regionalnih komora i strukovnih centara iz zemalja Podunavlja u Vara?dinu, 11. i 12. listopada 2018. godine

HGK ?upanijska komora Vara?din u tijeku je provedbe projekta „Learning by doing“ u okviru kojeg je organizirala studijsku posjetu Vara?dinu i Ivancu za predstavnike regionalnih komora i cen­tara za razvoj strukovnog obrazovanja iz Ma?arske, Slovenije i Rumunjske.

Ovaj projekt osmišljen je u svrhu pru?anja potpore postoje?im transnaci­onalnim trendovima reforme strukovnog obrazovanja u zemljama Po­dunavlja koji su obilje?eni ne­dostatkom kva­lificirane radne snage, demo­grafskim proble­mima, visokom nezaposlenoš?u mladih te iselja­vanjem. Predu­vjet za provo­?enje dualnog obrazovanja u?inkovita je uskla?enost brojnih dionika, u prvom redu tvrtki i škol­skog sustava te donositelja odluka na re­gionalnoj i nacionalnoj razini, te roditelja i u?enika, i sve to uz nemala financijska sredstva koja podupiru ovakav sustav.

U projektu se provode aktivnosti ja?anja kapaciteta klju?nih dionika stru­kovnog obrazovanja kroz regionalna i transnacionalna partnerstava koje omo­gu?uju u?inkovitu i sustavnu moderni­zaciju strukovnog obrazovanja te brzu reakciju na promjene u gospodarskom sektoru.

U tu svrhu, i projektno partnerstvo kojeg ?ini 14 zemalja Podunavlja, po­stavljeno je na na?in da regionalne gos­podarske komore – nositelji projekta, te donositelji odluka na regionalnoj i nacio­nalnoj razini i multinacionalne kompanije me?usobno sura?uju u projektu. Pridru­?eni partner HGK ?upanijskoj komori Va­ra?din, kao jedinom hrvatskom partneru, jest Ministarstvo gospodarstva, poduzet­ništva i obrta.

Strukturirana znanja, alati i ve? usvojena praksa uvelike utje?u na stva­ranje i upravljanje sustavom strukovnog obrazovanja koji je uskla?en s potra­?njom na tr?i­štu rada, kao što je toj slu­?aj u Austriji i Njema?koj. Modeli izrav­nog uvida u tamošnju praksu i funk­c i o n a l n o s t sustava pu­tem razmje­ne stru?nog osoblja omo­gu?uju projektnim partnerima da sami utje?u na ja?anja strukovnih partnersta­va u svojim zemljama na na?in koji je pri­lago?en njihovim sustavima strukovnih obrazovanja koji se me?usobno znatno razlikuju.

Nakon prošlogodišnjih studijskih posjeta Njema?koj, Slova?koj, Sloveniji i Austriji u kojima je sudjelovalo i nastav­no osoblje vara?dinskih strukovnih ško­la, u ?etvrtak i petak, 11. i 12. listopada 2018. godine, u Vara?dinu i Ivancu odr­?ana je i tzv. razmjena projektnih timova. Predstavnici centara za razvoj strukov­nog obrazovanja iz Ma?arske, Slovenije i Rumunjske, kao i predstavnici tamošnjih strukovnih škola posjetili su Strojarsku i prometnu školu Vara?din, Srednju školu Ivanec te tvrtke Kostwein – proizvodnja strojeva d.o.o. u Vara?dinu i Drvodjelac d.o.o. u Ivancu gdje im je predstavljen hrvatski sustav strukovnog obrazovanja, njegova primjena u školama te surad­nja s tvrtkama/obrtima u kojima u?enici odra?uju prakti?an dio nastave.

Tijekom posjete Strojarskoj i pro­metnoj školi Bo?ica Šantek iz HGK ?u­panijske komore Vara?din uvodno je naglasila da je svima zajedni?ki cilj ja­?anje kapaciteta u podru?ju strukovnog obrazovanja i ja?anje partnerstva izme­?u škola, tvrtki i institucija koje u fokus stavljaju u?enika, te znanja i vještine koje mu u kona?nici omogu?uju siguran ulaz na tr?ište rada.

Predstavljaju?i školu, ravnatelj Mi­lan ?unar rekao je da su najuspješnija i najopremljenija škola u okru?enju u svo­jim sektorima strojarstva te prometa i lo­gistike.

– Škola ima 670 u?enika u 33 ra­zredna odjela, a školuju se u tehni?kim, industrijskim, obrtni?kim i pomo?nim zanimanjima. Tehni?ka zanimanja izu­?avaju se ?etiri godine i obi?no nema izdvojene prakti?ne nastave koja je za­mijenjena je s vje?bama u?enika u okviru stru?no-teorijske nastave. Industrijska, obrtni?ka i pomo?na zanimanja izu?a­vaju se tri godine i kod njih je prakti?na nastava izuzetno va?na. Dio prakti?ne nastave u tim zanimanjima provodi se u školskim radionicama, a drugi dio u tvrt­kama i obrtni?kim radionicama – kazao je ravnatelj Strojarske i prometne škole te dodao da škola sura?uje s oko 120 tvrtki i obrtni?kih radionica.

Jedna od njih je uspješna vara?­dinska tvrtka Kostwein – proizvodnja strojeva d.o.o. koju su posjetili sudioni­ci studijske razmjene u sklopu projekta „Learning by Doing“, i koja ve? godinama uspješno sura?uje s vara?dinskim stru­kovnim školama. Ve?ina u?enika koji u tvrtki Kostwein obavljaju praksu vrlo su zadovoljni ste?enim znanjem i vještina­ma te se nakon školovanja tamo i zapo­šljavaju.

 Visiting Company Kostwein.jpg

LbD

Visiting Company Kostwein 2.jpg

LbD

Visiting Company Kostwein 3.jpg

LbD

Visiting Secondary Vocational School Ivanec.jpg

LbD

Visiting Secondary Vocational School Ivanec 3.jpg

LbD

Visiting Secondary Vocational School Ivanec 2.jpg

LbD

Visiting Company Drvodjelac 2.jpg

LbD

Visiting Company Drvodjelac.jpg

LbD

Visiting Company Drvodjelac 3.jpg

LbD

Staff Exchange CCE CC Varazdin.jpg

LbD

Staff Exchange CCE CC Varazdin 2.jpg

LbD

 

Kapitalizacija - suradnja s timovima koji provode EU projekte srodne tematike

?upanijska komora Vara?din sudjelovala na uvodnom sastanku projekta EDU-LAB: Novo upravljanje tr?ištem rada u Podunavlju – va?nost višeg obrazovanja i partnerske mre?e strukovnih škola, Sveu?ilište Vern, Zagreb, 19. travnja 2018.

?K Vara?din je predstavila projekt Learning by Doing na uvodnom sastanku projekta EDU-LAB: Novo upravljanje tr?ištem rada u Podunavlju – va?nost višeg obrazovanja i partnerske mre?e strukovnih škola u sklopu Dunavskog transnacionalnog programa  i odr?ala prezentaciju na radionici na temu „U?enje na radnom mjestu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i suradnja sa tvrtkama“ u okviru radionice za izgradnju kapaciteta „Strukovno obrazovanje, u?enje na radnom mjestu u strukovnom obrazovanju i suradnja sa tvrtkama – planiranje procesa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

Uspostavljeni su vrlo vrijedni i korisni kontakti i otvorena mogu?nost za daljnju suradnju sa svim sudionicima sastanka i partnerima u projektu EDU-LAB.

LbD EDU LAB 2.jpeg

LbD

LbD EDU LAB 3.jpeg

LbD

 

Podizanje svijesti o va?nosti dobro organiziranog strukovnog obrazovanja i naukovanja – „kampanja senzibilizacije „

  

Kampanja za upis u?enika u srednje škole "Odaberi svoju školu" u Vara?dinskoj ?upaniji, 16. - 19. travnja 2018. godine

U vremenu od 16. do 19. travnja 2018. godine u ?etiri grada Vara?dinske ?upanije (Vara?din, Ivanec, Ludbreg i Novi Marof) odr?ana je kampanja za upis u?enika u srednje škole "Odaberi svoju školu".

Svakoga dana trajanja kampanje ?upanijska komora Vara?din je predstavljala projekt Learning by Doing koji promi?e strukovno obrazovanje svim sudionicima kampanje kojih je bilo više od 3.000.

Za vrijeme odr?avanja kampanje u?enicima završnih, osmih razreda osnovnih škola su se predstavile sve srednje škole u Vara?dinskoj ?upaniji. U Vara?dinskoj ?upaniji osmi razred osnovne škole ove školske godine završava otprilike 1.690 u?enika. Sudjelovali su u kampanji zajedno sa svojim roditeljima. Sve srednje škole u Vara?dinskoj ?upaniji nude u?enicima u prvoj godini 2.100 mjesta za školovanje za 70 razli?itih zanimanja.

Na taj su se na?in svi u?enici završnih razreda osnovnih škola – budu?i srednjoškolci i njihovi roditelji imali priliku, u direktnom kontaktu s predstavnicima srednjih škola, informirati o programima i mogu?nostima koje škole nude, a svi u?enici su dobili promotivnu brošuru - Vodi? kroz srednje škole Vara?dinske ?upanije s kratkim informacijama o svakoj srednjoj školi, upisnim kvotama i rokovima.

U kampanji su tako?er sudjelovali i predstavnici tvrtki iz Vara?dinske ?upanije koji su informirali sudionike o potrebnim i deficitarnim zanimanjima koja pru?aju sigurno zaposlenje, stalno usavršavanje i profesionalni razvoj, te odli?nu zaradu.

 

LbD OSS 2018 2.jpg

LbD

LbD OSS 2018 3.jpg

LbD

LbD OSS 2018 4.jpg

LbD

LbD OSS 2018.jpg

LbD

LbD OSS 12.jpg

LbD

LbD OSS 7.jpg

LbD

LbD OSS 9.jpg

LbD

 

 Sajam poslova u Vara?dinu, ?etvrtak, 12. travnja 2018. godine

?upanijska komora Vara?din je 12. travnja 2018. godine organizirala prezentaciju projekta Learning by Doing koji promi?e strukovno obrazovanje na Sajmu poslova u Vara?dinu.

Projekt je predstavljen svim sudionicima - tvrtkama, studentima, stru?njacima i nezaposlenim osobama razli?itih zanimanja. Obaviješteni su o glavnim ciljevima projekta Learning by Doing - ciljane izgradnje kapaciteta partnerstava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Dunavskoj regiji za u?inkovitu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Sudionici sajma i posjetitelji izlo?benog prostora HGK - ?upanijske komore Vara?din su pozvani da aktivno sudjeluju u provedbi projekta, tj. na radionicama, sastancima i drugim aktivnostima koje se organiziraju u okviru projekta.

Na sajmu je ukupno bilo više od 3.000 posjetitelja, od toga, oko 700 u?enika osnovnih škola i preko 1.800 nezaposlenih ljudi razli?itih zanimanja. Sajam poslova okupio je, tako?er više od 50 poslodavaca iz razli?itih grana djelatnosti i industrija koji su ponudili više od 750 slobodnih radnih mjesta.

Jedan od glavnih ciljeva Sajma poslova je predstaviti ponudu i potra?nju radnih mjesta na jednom mjestu, odnosno pru?iti priliku svima onima koji aktivno sudjeluju na tr?ištu rada da izravno stupe u kontakt s poslodavcima.

Namjera ?upanijske komore Vara?din je poboljšanje komunikacije izme?u obrazovnih institucija, donositelja odluka i poduzetnika kako bi se poslodavcima osigurali potrebni dobro educirani zaposlenici.

 

LbD 12 04 2018.jpg

LbD

LbD 12 04 2018 2.jpg

LbD

  

U okviru projekta Learning by Doing ?upanijska komora Vara?din izradila tri filma za promicanje strukovnih zanimanja i strukovnog obrazovanja, 16. o?ujka - 4. travnja 2018. godine

Filmom promoviramo zanimanja za metalsku industriju i strojarstvo - strojara, bravara, CNC operatera, zavariva?a, limara, elektri?ara, vodoinstalatera, instalatera ku?anskih aparata i ku?nih instalacija, te srodnih deficitarnih zanimanja koja nude sigurno zaposlenje, kontinuirano usavršavanje i profesionalni razvoj i odli?ne pla?e.

Realizaciju filma su svojim uklju?ivanjem  omogu?ili predstavnici tvrtki, ravnatelji, nastavnici i u?enici, odn. polaznici stru?ne prakse - nau?nici srednjih strukovnih škola. Potrebe struke su, na taj na?in predstavili izravno sami poduzetnici.

CD s promotivnim filmom dostavljen je svim srednjim strukovnim i osnovnim školama Vara?dinske ?upanije u sklopu ovogodišnje kampanje za upis u?enika u srednje škole "Odaberi svoju školu" i predstavljen publici ?iji je broj premašio 3.000.

Film je tako?er promoviran i prikazivan na ovogodišnjem Sajmu poslova posjetiteljima kojih je bilo više od 3.000, od toga oko 700 u?enika osnovnih škola, više od 50 poslodavaca iz razli?itih grana djelatnosti i industrija koji su ponudili više od 750 slobodnih radnih mjesta, preko 1.800 nezaposlenih osoba razli?itih zanimanja, te široj javnosti.

Isto tako, lokalna Vara?dinska televizija - VTV kontinuirano je svakodnevno prikazivala filmove tijekom trajanja upisne kampanje i tjedan dana kasnije u emisiji Gospodarski Info u 19.05 sati, od ponedjeljka do petka.

Video-strojarska zanimanja

Video-metaloprera?iva?ka zanimanja

Video-elektrotehni?ka zanimanja

 

 EUROSKILLS NATJECANJA, informacija, 15. o?ujka 2018.

Euroskills.png

EuroSkills je me?unarodno natjecanje u vještinama koje se odr?ava svake dvije godine u organizaciji zemalja ?lanica WorldSkills Europe.

EuroSkills predstavljaju promociju zanimanja s naglaskom na stru?nu izvedbu stotina talentiranih mladih ljudi odabranih kroz natjecanja u svojim zemljama. Tijekom EuroSkills natjecanja, zemlje ?lanice, me?unarodni partneri u gospodarstvu, nacionalne agencije te obrazovne institucije zajedno promoviraju izvrsnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi. Partnerstvo izme?u u?enika, dr?avnih i privatnih institucija te civilnog društva i organizacija jedinstveno je u Europi. Koncept EuroSkills natjecanja pokrenut je od strane Skills Netherlands tijekom WorldSkills 2005 natjecanja u Helsinkiju. Prvo EuroSkills natjecanje odr?alo se u rujnu 2008. u Roterdamu u Nizozemskoj, a natjecanja se odr?avaju u šest strukovnih kategorija:

  • Informacijska i komunikacijska tehnologija
  • Proizvodnja i in?enjerska tehnologija
  • Gra?evinarstvo i tehnologija gradnje
  • Prijevoz i logistika
  • Društvene i osobne usluge
  • Kreativna umjetnost i moda

Hrvatska Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), u kolovozu 2012. godine postala je punopravna ?lanica WorldSkills Europe i otad redovito šalje svoje predstavnike na ovo respektabilno me?unarodno natjecanje mladih stru?njaka promoviraju?i hrvatsku izvrstnost u strukovnom obrazovanju.

Ovogodišnji doma?in Euroskillsa je Ma?arska koja ?e u svojem glavnom gradu Budimpešti prirediti do?ek stotinama mladih stru?njaka i tisu?ama posjetitelja koji ?e kroz tri dana natjecanja mo?i u?ivati i u popratnim aktivnostima – izlo?bama, predavanjima i drugim stru?nim doga?anjima.

 

Euroskills 2018 – Budimpešta, Ma?arska

Više na:  linku Euroskills 2018

 

Dosad odr?ana natjecanja:

EuroSkills 2008 – Rotterdam,

Nizozemska EuroSkills 2010 – Lisabon, Portugal

EuroSkills 2012 – Spa-Francorchamps, Belgija 

EuroSkills 2014 – Lille, Francuska

EuroSkills 2016 – Göteborg, Švedska

 

 Sastanak grupe dionika za pripremu plana promocije i dogovora za predstoje?u upisnu kampanju, 1. o?ujka 2018.

Dana 1. o?ujka 2018. u ?K Vara?din odr?an je sastanak grupe dionika u okviru projekta Learning by Doing povodom pripreme plana promocije i dogovora za predstoje?u upisnu kampanju u?enika u srednje škole, te izradu video materijala – kratkih promo filmova za promociju strukovnih zanimanja i tiskanih promo materijala – brošura, letaka, postera i sl. kao podrška srednjim školama i tvrtkama u promociji deficitarnih strukovnih zanimanja.

 

F2.jpg

LbD

F.jpg

LbD

 F1.jpg

LbD

 

Kampanja pod nazivom „Odaberi svoju školu“ ?e se odr?avati od 16. do 19. travnja 2018. u školskim sportskim dvoranama u ?etiri ?upanijska grada Vara?dinu, Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu i obuhvatit ?e svih 1.690 u?enika završnih 8. razreda osnovnih škola i nijhove roditelje. Tijekom kampanje biti ?e informirani o upisnim programima srednjih škola, strukovnom obrazovanju, odnosno zanimanjima za koja se mogu obrazovati, potrebama za školovanjem za deficitarna zanimanja, organizaciji u?eni?ke prakse i mogu?nostima stipendiranja.

Narednoga tjedna, od 23. travnja 2018., biti ?e organizirani „Dani otvorenih vrata“ tvrtki koje imaju interes primiti u?enike u posjet i prezentirati im deficitarna strukovna zanimanja, na?in obrazovanja i obavljanja stru?ne prakse, mogu?nosti zapošljavanja i rada, te daljnjeg napredovanja u tvrtkama nakon završenog srednjoškolskog školovanja.

Dogovorena je izrada video materijala – kratkih promo filmova za promociju strukovnih zanimanja i tiskanih promo materijala – brošura, letaka, postera i sl. kao podrška srednjim školama i tvrtkama u promociji deficitarnih strukovnih zanimanja. Izrada promotivnih materijala je upravo u tijeku.

 

F4.jpg

LbD

.F3.jpg

LbD

 

 Sastanak grupe dionika za postavljanje ambicija u daljnjim aktivnostima, 23. velja?e 2018.

Dana 23. velja?e 2018. u ?K Vara?din odr?an je sastanak grupe dionika u okviru projekta Learning by Doing s ciljem daljnjeg razvijanja zajedni?ke vizije prakti?nog dijela obrazovanja i naglaskom na njegovo usmjeravanje prakti?noj nastavi u realnim uvjetima rada, odnosno u poduze?ima.

Na sastanku su uz predstavnike ?K Vara?din prisustvovali predstavnici srednjih strukovnih škola, Vara?dinske ?upanije, HOK Obrtni?ke komore Vara?dinske ?upanije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te predstavnici tvrtki.

Osnovni cilj sastanka bio je dogovor svih dionika o na?inu promocije strukovnih zanimanja i na?inima utjecaja na postupno mijenjanje svijesti u?enika i roditelja o vrijednosti strukovnih zanimanja, pove?anju interesa u?enika i roditelja za tehni?ka / stru?na zanimanja, promociji strukovnog sistema obrazovanja, podršci školama, tvrtkama, u?enicima i roditeljima, te ja?anju me?usobne komunikacije. 

Iznimno je va?no uklju?iti sve ciljne grupe: srednje strukovne škole, tvrtke, komore, te svakako osnovne škole, roditelje, odnosno u?enike, što je u daljnjem planu aktivnosti.

 

LbD1.jpg

LbD

 LbD2.jpg

LbD

 

Radionica "Srednje strukovno obrazovanje - hrvatski optimalni model", 31. listopada 2017.

Dana 31. listopada 2017. u ?K Vara?din odr?ana je radionica pod nazivom „Srednje strukovno obrazovanje – hrvatski optimalni model” s ciljem razvijanja zajedni?ke vizije prakti?nog dijela obrazovanja i naglaskom na njegovo usmjeravanje prakti?noj nastavi u realnim uvjetima rada, odnosno u poduze?ima.

Na radionici su prisustvovali predstavnici MINGO-a, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, srednjih strukovnih škola, Sveu?ilišta Sjever, HOK OK Vara?dinske ?upanije te predstavnici tvrtki.

Radionica je odr?ana u okviru projektnog radnog paketa 4. Capacity building, aktivnost 4.1. Vision setting, a okupila je relevantne dionike strukovnog obrazovanja koji ?e, na osnovi prethodno identificiranih izazova te primjenom dosadašnjih iskustava, definirati klju?ne sastavnice / viziju u?inkovitoga hrvatskog sustava u?enja na radnome mjestu, odnosno u poduze?ima, stavljaju?i u fokus u?enika, u?enje temeljeno na radu te potrebe tr?išta rada.

Aktivnost se provodi u okviru projekta "Learning by doing", s ciljem poboljšanja kapaciteta svih relevantnih dionika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz ja?anje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstva olakšavaju?i prijelaz postoje?ih sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sustave koji su više usmjereni na prakti?nu obuku s praksom obavljanom u poduze?ima.

Više o projektu Learning by doing na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

 

Sudionici.PNG

LbD

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站