Vrijeme odr?avanja: 16.12.2019.

Objavljeno: 18. 12. 2019. , A?urirano: 18. 12. 2019.

Gospodarsko vije?e ?K Slavonski Brod odr?alo je 16. prosinca 8. sjednicu. Na po?etku radnog dijela sjednice, Zvonimir Savi?, direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK i savjetnik predsjednika Vlade RH govorio je o razvojnoj raznolikosti Hrvatske s posebnim osvrtom na Brodsko-posavsku ?upaniju.

Analiziraju?i brojne pokazatelje poslovanja tvrtki (ukupni prihod, dobit, izvoz, broj zaposlenih, bruto doma?i proizvod, place), kretanja na tr?ištu rada, korištenje EU fondova te demografske pokazatelje i trendove uo?ljiva su pozitivna gospodarska kretanja, ali i zabrinjavaju?i demografski trendovi. Uspore?uju?i se s hrvatskim ?upanijama, Brodsko-posavska ?upanija je najlošije rangirana (predzadnja) po ostvarenom bruto doma?em prozivodu po stanovniku, a najviše je rangirana po pokazatelju izvoza po zaposlenom (6. u RH) i visini prosje?ne neto pla?e (14. u RH).

O?ekuje se da ?e se nastaviti s pozitivnim gospodarskim kretanjima, no dinamika rasta nije dovoljna kako bi se znatnije smanjila razlika u razvijenosti i pribli?avanje prosjeku Republike Hrvatske. Najviše zabrinjavaju demografski trendovi po kojima bi se broj stanovnika u ?upaniji do 2051. godine smanjio 32,8 posto.

U sve?anijem dijelu sjednice dodijeljena su priznanja ?K Slavonski Brod za poslovanje u 2018. godini. Plaketa Zlatna kuna dodjeljena je u kategoriji malih, srednjih i velikih trgova?kih društava na temelju analize 21 pokazatelja poslovanja (kretanje UP, broja zaposlenih, izvoza, rentabilnosti, likvidnosti, financijskoj stabilnosti, kretanju imovine itd.). Pri kandidiranju i odlu?ivanju vodi se ra?una o djelatnosti tvrtke daju?i prioritet proizvodnim djelatnostima, kontinuitetu kvalitetnog poslovanja, izbjegavanju mogu?eg sezonskog ili drugog utjecaja koji bi pogodovali odre?enoj djelatnosti ili tvrtki, ?ime se posti?e objektivnost pri odlu?ivanju.

U kategoriji malih trgova?kih društava Zlatna kuna dodijeljena je tvrtki Sigmat d.o.o. Groma?nik, a priznanje je direktoru tvrtke Mati Sigurnjaku uru?io Stjepan Bošnjakovi?, zamjenik ?upana Brodsko-posavske ?upanije.

U kategoriji srednjih trgova?kih društava Zlatna kuna dodijeljena je tvrtki Decospan Mato Furnir d.o.o. Oprisavci. Zlatnu kunu je direktoru tvrtke Mati Vladi?u uru?io Ivan Škori?, savjetnik predsjednika HGK.

U kategoriji velikih trgova?kih društava plaketa Zlatna kuna dodijeljena je tvrtki ?uro ?akovi? Monta?a d.o.o. Slavonski Brod. Zlatnu kunu je predsjedniku uprave Dragi ?uguri uru?ila Tea Tomas, zamjenica gradona?elnika Slavonskog Broda.

Dodijeljena su i prizanja tvrtkama i institucijama koje ove godine obilje?avaju jubilarne obljetnice postojanja i poslovanja. Priznanja su dodijeljena tvrtki Festung d.o.o. za 25 godina poslovanja te Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovi?a Slavonski Brod i Srednjoj medicinskoj škola Slavonski Brod za 60 godina postojanja.

_DJ05560 (2).JPG

Nagra?eni plaketom Zlatna kuna u ?K Slavonski Brod; Izvor: HGK

Na sjednici su, uz ?lanove Gospodarskog vije?a i dobitnike nagrada i priznanja, sudjelovali i savjetnici predsjednika HGK Ivan Škori? i Marko Jur?i?, Zvonimir Savi?, direktora Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK i savjetnik predsjednika Vlade RH, zamjenik ?upana Brodsko-posavske ?upanije Stjepan Bošnjakovi?, zamjenica gradona?elnika Slavonskog Broda Tea Tomas, prodekan Strojarskog fakulteta Goran Šimunovi? i ravnatelji srednjih škola Marija Tomi?, Jelena Jelini? Bošnjak, Luka Mladinovi? i Mijo Matoševi?.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站