Strukovna grupacija trgovine ?K Sisak djeluje pri Odsjeku Sektora za trgovinu ?K Sisak, a u okviru krovnog Udru?enja trgovine HGK.

?lanice Strukovne grupacije su ?lanice Komore, koje kao osnovnu djelatnost obavljaju djelatnosti iz odjeljka G Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

G 46 - Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
G 47 - Trgovina malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Strukovna grupacija trgovine pri HGK ?upanijskoj komori Sisak osnovana je s ciljem pru?anja stru?ne potpore ?lanicama u rješavanju problema iz podru?ja djelatnosti koju obavljaju, kao i radi promicanja njihovih zajedni?kih interesa na tr?ištu prema institucijama dr?avne uprave te institucijama na razini ?upanije. Na?in rada i poslovanja Strukovne grupacije trgovine ?K Sisak ure?en je Poslovnikom o radu (u prate?im dokumentima).

OSNIVA?KA SJEDNICA STRUKOVNE GRUPE TRGOVINE ?K SISAK

U ?upanijskoj komori Sisak 6. o?ujka 2012. godine odr?ana je osniva?ka sjednica Strukovne grupe trgovine ?K Sisak. Za predsjednika Strukovne grupe izabran je Krste Tomislav Jaram, direktor Lonie d.d., a za zamjenicu predsjednika Vesna Butorac, direktorica tvrtke Mlin i pekare d.o.o. Novoizabrani predsjednik Strukovne grupe trgovine ujedno je i kandidat za ?lana u Vije?e Udru?enja trgovine HGK.

Na sjednici su razmatrani i poslovanje i stanje trgovinske djelatnosti u Sisa?ko-moslava?koj ?upaniji. Da je trgovina va?an gospodarski segment i u hrvatskom gospodarstvu i u gospodarstvu Sisa?ko-moslava?ke ?upanije, govori podatak da je tre?ina i hrvatskog i ukupnog ?upanijskoga gospodarstva u 2010. godini registrirana u trgovini. Prema podacima FINA-e, statisti?ka izvješ?a za razdoblje od 1. sije?nja do 31. prosinca 2010. godine predao je 1421 poduzetnik s podru?ja Sisa?ko-moslava?ke ?upanije, od toga 426 ili 29,98 posto poduzetnika registriranih u trgovini. Poduzetnici u trgovinskoj djelatnosti Sisa?ko-moslava?ke ?upanije ostvarili su 1,48 milijardi kuna ukupnog prihoda u 2010. godini. Rashodi poduzetnika registriranih u trgovini u 2010. godini iznose 1,67 milijardi kuna. U trgovini je 2086 zaposlenih u 426 poduze?a. Koliko je trgovina razvijena i zastupljena u ukupnom ?upanijskom gospodarstvu pokazuju podaci da je u ukupnim prihodima ?upanijskoga gospodarstva zastupljena sa 17,5 posto, rashodima 18,3 posto te zapošljava 12,1 posto djelatnika od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu ?upanije. U 2010. godini trgovina je ostvarila više od 28 milijuna kuna dobiti odnosno 14,3 posto ukupne dobiti ?upanijskoga gospodarstva. U istom razdoblju gubitak trgovinske djelatnosti od 220,5 milijuna kuna iznosi 25,4 posto ukupnoga gubitka ?upanijskoga gospodarstva.

Predstavnici trgovaca s podru?ja Sisa?ko-moslava?ke ?upanije podr?avaju strukovna udru?ivanja. Raspravljali su o problematici trgovinske djelatnosti, usitnjenoj i rascjepkanoj maloprodaji koja se u posljednje vrijeme okrupnjava, zatim o nelikvidnosti, konkurenciji stranih trgova?kih lanaca te inspekcijskom nadzoru koji je, isti?u trgovci, uglavnom represivnog, a ne savjetodavnoga karaktera.

VODI? DOBRE HIGIJENSKE PRAKSE ZA TRGOVINU U POSLOVANJU S HRANOM I HACCP VODI? - PRAKTI?NA PROVEDBA HACCP SUSTAVA ZA TRGOVINU

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskom obrtni?kom komorom izradila je Vodi? dobre higijenske prakse za trgovinu u poslovanju s hranom i HACCP vodi? - prakti?na provedba HACCP sustava za trgovinu. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi pozitivno je ocijenilo navedeni Vodi? te se isti smatra nacionalnim vodi?em. Kako bi pomogli tvrtkama prilikom implementacije Vodi?a u praksi Hrvatska gospodarska komora - Centar za kvalitetu u suradnji sa ?upanijskom komorom Sisak organizirala je predavanje "Prakti?na provedba HACCP sustava u trgovini" 20. travnja 2012. godine u ?K Sisak, Kranj?evi?eva 16, Sisak.

Radionici je prisustvovalo 60-ak predstavnika trgovine, Ureda za gospodarstvo, dje?jih vrti?a te nadle?nog tijela (sanitarni inspektori) s podru?ja Sisa?ko-moslava?ke ?upanije. HACCP vodi? predstavila je mr.sc. Nevenka Gašparac, pomo?nica direktora Centra za kvalitetu HGK. Vodi? je izra?en u suradnji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtni?ke komore, a pozitivno je ocijenjen od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH te se smatra nacionalnim vodi?em primjenjivim u sektoru trgovine.

Vodi? obuhva?a sve faze procesa u sektoru trgovanja hranom od nabave do uslu?ivanja potroša?a, uklju?uju?i i kontrolu dobavlja?a. Primjenjuje se na sektor trgovine hranom, a obuhva?a rukovanje hranom i / ili obradu, pripremu i skladištenje hrane na mjestu prodaje ili isporuke krajnjem potroša?u, uklju?uje distribucijske terminale, prodavaonice, distributivne centre u supermarketima i veleprodajna mjesta te distribuciju hrane namijenjene prodaji drugoj tvrtki koja posluje s hranom.

Prakti?na provedba na?ela HACCP sustava za trgovinu obuhva?a dugogodišnju praksu i iskustvo subjekata u trgovini te institucija, iskustva drugih zemalja u na?inu definiranja kriti?nih kontrolnih to?aka (KKT) te upute za vo?enje evidencija. Uvo?enjem i primjenom ovog Vodi?a u svakodnevnom radu, provodit ?e se i preventivne provjere provedbe mjera higijene u pripremi i prodaji hrane u prodavaonicama. Va?no je naglasiti da HACCP nije samo propisana tehnika izvo?enja odre?enih radnji nego i novi na?in razmišljanja kojim se razvijaju navike na kojima po?iva strategija odgovornog ponašanja u poslovanju s hranom. Kao posljedica nastojanja da spomenute navike postanu dio svakodnevnog poslovanja nastao je i ovaj Vodi?, koji ?e primjenom u praksi nastojati olakšati, ali i unaprijediti poslovanje hranom. Upotreba evidencije iz vodi?a je dobrovoljna, odnosno njime su dane smjernice za provedbu dobre higijenske prakse subjektima u poslovanju s hranom, a njihovom primjenom zadovoljavaju se zahtjevi postavljenim zakonodavnim okvirom. Mr.sc. Nevenka Gašparac naglasak je stavila na osiguranje preduvjeta kao osnove za daljnju provedbu dobre higijenske prakse.

Svrha je radionice bila pojasniti zakonodavne uvjete u podru?ju sigurnosti hrane te u prakti?nom dijelu osposobiti subjekte za samostalnu uspostavu, provo?enje i odr?avanje sustava sigurnosti hrane temeljenog na na?elima HACCP-a. Radionica je bila besplatna i namijenjena voditeljima i ?lanovima HACCP tima te svima koji uspostavljaju, provode i odr?avaju sustav sigurnosti hrane u subjektima koji posluju s hranom ili hranom za ?ivotinje. Vodi? je dostupan u prate?im dokumentima. Vodi? je u tiskanom izdanju podijeljen sudionicima edukacije kao i potvrde o sudjelovanju na edukaciji.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站