U ?K Sisak djeluje Strukovna grupacija drvno-prera?iva?ke industrije, osnovana 1998. godine. Njeni ?lanovi su predstavnici tvrtki koje su registrirane za djelatnosti C16 Prerada drva i proizvodi od drva i pluta i C31 Proizvodnja namještaja na podru?ju Sisa?ko-moslava?ke ?upanije. Svrha djelovanja ove grupacije je kroz rasprave o odre?enim temama iznijeti stavove i donijeti zaklju?ke s kojima se ide prema Udru?enju drvno-prera?iva?ke industrije pri HGK ili lokalnoj razini te odr?avanje prezentacija i sastanaka sa stru?njacima iz odre?enog podru?ja.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站