Osnovana 1870. godine kao Trgovinsko-obrtni?ka komora sa sjedištem u Vojnom Sisku (civilni dio Siska u to vrijeme pripadao je Zagreba?koj komori osnovanoj 1852. godine), ?upanijska komora Sisak danas je sastavni dio Hrvatske gospodarske komore u ?ijem sastavu je 20 ?upanijskih regionalnih komora utemeljenih prema Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN 66/91) i Odluci o osnutku ?upanijskih regionalnih komora (NN 116/93). Djeluje na podru?ju Sisa?ko-moslava?ke ?upanije i zastupa interese njenih ?lanica registriranih pri Trgova?kom sudu (pravni subjekti). Od predstavnika iz poduze?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije bira se Gospodarsko vije?e koje razmatra, riješava ili pokre?e riješavanje pitanja od interesa za gospodarstvo ovog podru?ja.
Svakodnevne usluge koje pru?aju stru?ne slu?be u ?upanijskoj komori Sisak proizlaze iz zadataka i poslova odre?enih Statutom HGK:

  • kretanja i tendencije u gospodarstvu ?upanije (industrijska proizvodnja, vanjskotrgovinska razmjena)
  • odnosi s inozemstvom i promocija gospodarstva ?upanije (organiziranje poslovnih susreta i nastupa na sajmovima)
  • poticanje i razvijanje poduzetništva (poslovne ideje, poslovni planovi, kreditne linije)
  • poslovne informacije (baza podataka o poduze?ima, burze roba, usluga i otpada)
  • izdavanje potvrda, uvjerenja i dozvola.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站