?upanijska komora Sisak svojim djelokrugom pokriva prostor Sisa?ko-moslava?ke ?upanije, koja je smještena u dijelu srednje Hrvatske, jugoisto?no od Zagreba.

Površina: 4.468 km2  
Udio u površini RH: 7,9%
Broj stanovnika: 172.439
Udio u broju stanovnika RH: 4,0%
Gusto?a naseljenosti: 38,5 stan/km2

Sjedište ?upanije je grad Sisak, grad koji je na ovom prostoru više od dvije tisu?e godina. U sastavu ?upanije su i gradovi Kutina, Novska, Glina, Hrvatska Kostajnica, Petrinja i Popova?a te 12 op?ina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina.

GOSPODARSTVO

Glavne gospodarske djelatnosti na podru?ju ?upanije su industrija s posebnim naglaskom na energetiku, naftnu, petrokemijsku i kemijsku industriju, metalurgiju i metalopre?iva?ku industriju te poljodjeljstvo i šumarstvo, trgovina, ugostiteljstvo, graditeljstvo, promet i veze. U manjoj mjeri zastupljene su i ostale gospodarske djelatnosti i obrtništvo.
Poljodjelsko-prehrambeni kompleks na podru?ju ?upanije ima veliku va?nost i dugu tradiciju. Pored standardnih poljoprivrednih proizvoda, izdvajamo one po kojima je ?upanija prepoznatljiva: uzgoj autohtone pasmine konja "Hrvatski posavac" i proizvodnja vo?a, prvenstveno šljiva. Posebnost ?upanije naglašava podru?je Parka prirode Lonjsko polje sa statusom parka prirode i elementima ruralnog turizma. Cijela ?upanija ima gospodarske i komparativne prednosti za razvoj proizvodnje i prerade hrane obzirom na postojanje svih bitnih pretpostavki i u cijelosti zatvoren reprodukcijski lanac (zemljište, prirodni uvjeti, proizvodnja mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu u poljoprivredi, izgra?eni kapaciteti za tov, proizvodna tradicija i dr.).
Uz mnoštvo sa?uvanih kulturno-povijesnih vrijednosti, turisti?ku ponudu ?upanije ?ine Park prirode Lonjsko polje (506 km2), termalno lje?ilište u Topuskom, Vinske ceste Moslavine.
U strukturi industrijske proizvodnje najzastupljenija je prera?iva?ka industrija i to proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, zatim slijedi proizvodnja elektri?ne energije, proizvodnja naftnih derivata, proizvodnja hrane i pi?a, proizvodnja metala i proizvoda od metala, va?enje sirove nafte i plina te drvna industrija dok je udio ostalih djelatnosti puno manji.

Stru?ne slu?be ?K Sisak periodi?no izra?uju analize gospodarstva Sisa?ko-moslava?ke ?upanije za potrebe sjednica Gospodarskog vije?a ?K Sisak. Materijali i podaci su dostupni uz pismeni upit na adresu hgksk@www.taikochao.com i bgrd@www.taikochao.com.

Gospodarski profil ?upanije je dokument u kojem su prikazani osnovni podaci o ?upaniji i neki ekonomski pokazatelji poslovanja gospodarstva ?upanije.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站