Vrijeme odr?avanja: 22.01.2020.

"Gospodarstvo Sisa?ko-moslava?ke ?upanije oporavilo se od krize, rastu svi klju?ni pokazatelji gospodarstva, BDP ?upanije, ukupni prihodi, raste broj zaposlenih, smanjuje se broj nezaposlenih, rastu investicije. Gospodarstvo je stabilno jer izvozi više od 30 posto svoje proizvodnje i u budu?nosti ?e se nastaviti razvijati sna?no i pozitivno", istaknuo je predsjednik HGK – ?upanijske komore Sisak Tihomir Babi? na drugoj sjednici Gospodarskog vije?a ?K Sisak, u srijedu, 22. sije?nja.

"Deset tvrtki u ?upaniji ?ini više od 57 posto ukupnih prihoda ?upanije. To su Petrokemija d.d., Mlin i pekare d.o.o., Lonia d.d., Gavrilovi? d.o.o., Selk d.d., ABS Sisak d.o.o., Drvni centar Glina d.o.o., Hipp Croatia d.o.o., Lipovljani Lignum d.o.o. i MMM – Vukeli? d.o.o.", rekao je Babi? te istaknuo kako Petrokemija ?ini gotovo 20 posto ukupnih prihoda ?upanije pa rezultati te tvrtke presudno utje?u na gospodarstvo. "U 2018. godini ostvarili smo gubitak radi restrukturiranja Petrokemije, no ohrabruje da je ve? prošle godine, nakon promjene vlasni?ke strukture, Petrokemija osjetno popravila poslovne rezultate pa ?e se o?ekivani ve?i prihodi i dobit o?itovati i u ukupnom gospodarskom rastu. ?upanijsko gospodarstvo stabilno raste posljednjih pet godina po svim pokazateljima", zaklju?io je Babi? prilikom predstavljanja analize o stanju gospodarstva od 2014. godine do prvih devet mjeseci prošle godine.

"Rastu djelatnosti koje su klju?ne za Sisa?ko-moslava?ku ?upaniju. To su prera?iva?ka industrija posebice petrokemijska, elektroni?ka i drvna industrija te trgovina na veliko i malo. Trgovina na veliko i malo je sna?no rasla u zadnjih pet godina, više od 35 posto, a dobit je porasla više od sedam puta. Pokazala se kao najprofitabilnija djelatnost u ?upaniji što je vjerojatno posljedica oporavka osobne potrošnje, rasta broja zaposlenih i rasta neto pla?a", istaknuo je Babi? podsjetivši kako je Sisa?ko-moslava?ka ?upanija jedna od rijetkih koja je proizvodno izvozno orijentirana te kako oporavku gospodarstva svakako doprinosi i razvoj novih djelatnosti poput IT industrije s posebnim naglaskom na gaming industriju u Novskoj. "Uzmemo li u obzir i poslovanje javnih poduze?a, koja nemaju sjedišta na podru?ju ?upanije, a svojim investicijama doprinose ukupnom razvoju gospodarstva, kao što su Plinacro, Janaf, HEP, Hrvatske vode, Hrvatske ?eljeznice i drugi, to nam daje pravo na optimizam", zaklju?io je Babi?.

Unato? tomu, kao najve?e probleme današnjeg gospodarstva u Hrvatskoj pa tako i Sisa?ko-moslava?koj ?upaniji gospodarstvenici su istaknuli probleme demografije, tr?išta radne snage, neuskla?enosti tr?išta rada s obrazovnom politikom te probleme koji poduzetnicima naj?eš?e onemogu?uju iskorištavanje novca iz EU fondova.

"Jedan od glavnih zadataka lokalne zajednice je da poti?e otvaranje i širenje proizvodnih i inovativnih poduze?a i obrta na na?in da kreira razne poticajne mjere koje moraju biti usmjerene na pove?anje konkurentnosti. Konkurentna snaga malog gospodarstva mo?e se promatrati i kroz razinu investicija, a investicije u Sisa?ko-moslava?koj ?upaniji zaostaju za kretanjima na razini Hrvatske posebice u prera?iva?koj industriji kao najva?nijem izvoznom podru?ju. Nove industrije omogu?it ?e promjenu i transformaciju ?upanijskog gospodarstva iz jednog klasi?nog gospodarstva te otvoriti prostor prema novoj vrsti poduzetništva, novim proizvodima, uslugama i novim radnim mjestima. Razvoj novih industrija ne?e biti mogu? bez prihva?anja i primjene informati?ke tehnologije, a to je posebno va?no za mlade ljude i njihov ostanak na podru?ju Sisa?ko-moslava?ke ?upanije", zaklju?io je predsjednik Tihomir Babi?. Gospodarstvenici su naglasili kako je ?upaniju potrebno osna?iti lobiranjem te integriranim projektima koje je potrebno uvrstiti u ?upanijsku razvojnu strategiju.

Tom prilikom potporu gospodarstvenicima te zadovoljstvo gospodarskom slikom ?upanije iskazao je i zamjenik sisa?ko-moslava?kog ?upana Roman Rosavec: "Vra?aju se pozitivne nade u gospodarstvo Sisa?ko-moslava?ke ?upanije, ali i obrtništvo. Sve su to bitni segmenti razvoja gospodarstva i ekonomije u našoj ?upaniji. Naravno i Sisa?ko-moslava?ka ?upanija daje tu svoj doprinos kroz niz poticajnih mjera, kroz tradicijske obrte, kreditiranje poduzetnika i subvencioniranje kamata, razvoj Masterplana prometnog razvoja".

Na sjednici Gospodarskog vije?a ?K Sisak izabrani su i ?lanovi Skupštine Hrvatske gospodarske komore s podru?ja Sisa?ko-moslava?ke ?upanije – Petrokemija d.d., Gavrilovi? d.o.o. i PPS – Majur d.o.o.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站