Poljoprivreda, pa tako ni prehrambena industrija od poslije II svjetskog rata, pa nadalje nije primarna grana industrijske proizvodnje na prostorima Šibensko-kninske ?upanije.
Šibensko-kninska ?upanija prema zemljopisnom polo?aju, pedološkim karakteristikama, reljefu, klimatskim i vegetacijskim obilje?jima predstavlja specifi?nu i vrlo kompleksnu cjelinu.
Izdvaja se oto?no i priobalno podru?je sa mediteranskom klimom, sa vrlo malim i usitnjenim parcelama što ne pogoduje u?inkovitoj proizvodnji te su uglavnom u privatnom vlasništvu, sa mediteranskim kulturama prilago?enim sušnom i kršovitom tlu.
Zagorsko podru?je sa gradovima Drnišom i Kninom karakterizira kontinentalna klima sa ve?im poljoprivrednim površinama i sasvim drugim kulturama.
Poljoprivredno zemljište u ?upaniji zauzima 60,3% površine ?upanije od ?ega na obradive površine otpada 26,5% površine a na livade i pašnjake 73,5%. Obradivo zemljište, vinogradi i vo?njaci nalaze se na 44,011 ha zemljišta, dok se na 134,875 ha nalaze livade i pašnjaci. Više od 30,000 ha zemljišta u ?upaniji nije upotrebljivo za poljoprivredu. Pristup vodi predstavlja velik problem i potrebni su novi sustavi za navodnjavanje. Sporovi oko vlasništva nad zemljom i loša infrastruktura ruralnog podru?ja su va?ni ?imbenici koje treba rješavati
Uprkos vrlo povoljnim uvjetima poljoprivredne proizvodnje s posebnim akcentom na njenu specifi?nost u funkciji turizma, u ukupnom društvenom proizvodu ?upanije poljoprivredna proizvodnja u?estvuje do 5%. Manje od 1% svih zaposlenih u ?upaniji zaposleno je u poljoprivredi, uklju?uju?i ribarstvo i šumarstvo.Ukupno ruralno stanovništvo je u opadanju, što predstavlja ozbiljan izazov za budu?nost sektora.
U svoj svojoj raznolikosti, razli?itoj klimi, konfiguraciji i kvaliteti poljoprivrednih površina, poljoprivreda ima velike mogu?nosti za rast, jer potra?nja za kvalitetnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima (exstra djevi?ansko maslinovo ulje, vino, ekološka poljoprivredna proizvodnja...) raste, kako na doma?em, tako i na stranom tr?ištu.
Tradicionalno kroz cijelu povjest jedna od zna?ajnijih poljoprivrednih djelatnosti je vinogradarstvo. Poznata vinogradarska podru?ja u ?upaniji su Pirovac-Skradin-Šibenik, Knin, Drniš-Promina i Primošten.
U ?upaniji postoje 2 ve?a proizvo?a?a vina (Vinoplod i Dalmacijavino) i 16 malih registriranih vinara. Zbog bogatstva autohtonih ŠK? sorti (Babi?, Debit, Plavina, Lasina, Maraštine) a tako?er i introduciranih sorti (Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah) koje su se dobro prilagodile uzgojnim uvjetima. Ova poljoprivredna proizvodnja ima potencijal, pogotovo jer potencijali finalizacije proizvoda postoje. Sustavno se radi na podizanju kakvo?e vina organiziranjem ocijenjivanja vina vinara ŠK? (Susreti vinara ŠK?). Na podru?ju ?upanije dijeluju 2 udruge vinara.

Maslinovo Ulje i proizvodi od maslina: broj stabala maslina u ?upaniji iznosi oko 700.000 od ?ega su starija stabla 600.000 a mala?a stabla 100.000 (izvor HZPSS Šibenik 2010.). Prosije?na godišnja proizvodnja kre?e se izme?u 5.000 i 6.000 tona ploda od ?ega se dobije izme?u 700 i 850 tona ulja (izvor Udruga Dalmatinskih uljara). U ?upaniji registrirano je 16 prera?iva?a maslina/uljara koje imaju instalirane kapacitete  za preradu maslina 27.000 kg/h (izvor Udruga dalmatinskih uljara 2010.). Iz ovoga je vidljivo da prera?iva?ki kapciteti zadovoljavaju sve uvjete prerade maslina u što kra?em vremenu nakon berbe, što je jedan od preduvjeta za dobijanje ekstradijevi?anskih ulja.
U ?upaniji registrirano je 4 udruge maslinara, Udruga dalmatinskih uljara, te Udruga senzornih analiti?ara koja trenutno ima 15 ?lanova koji su završili po EU normama te?aj za kuša?e ulja i 3 voditelja panela. Kvaliteta maslinovog ulja uveliko se podigla u zadnjih 10 godina i sada mo?emo govoriti da preko 60% maslinovog ulja u ?upaniji spada u skupinu ekstradjevi?anskih (izvor, procijena Udruge senzornih analiti?ara 2010.). Najrasprostranjenija je autohtona dalmatinska sorta Oblica, pored nje sorta Krvavica koja je autohtona sorta ŠK?, ostale sorte su u manjem dijelu druge dalmatinske sorte i introducirane talijanske sorte. Najve?i problemi u maslinarskoj proizvodnji su: nedostatak skladišnih potencijala za ulje (centralno skladište), neprepoznatljiv proizvod i sivo tr?ište ulja.
Danas u ŠK? imamo 11 registriranih pršutana i 3 koje su u proceduri dobijanja registracije. U ŠK? djeluje Udruga proizvo?a?a Drniškog pršuta koja broji 12 ?lanica. Udruga je 2004. dobila „Zaštitu izvornosti“ za Drniški pršut a od 2011. godine dobila je po novom EU zakonodavstvu za Drniški pršut „Zaštitu geografskog podrijetla“. Kapaciteti prerade u pršutanama ŠK? su cca 166.000 komada pršuta, od toga 23,5% kapaciteta je neiskorišteno

Prema godišnjem financijskom izvještaju Fine za 2016. godinu, djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sa 37 poduzetnika, sudjelovala je sa 1,8% u ukupnom broju gospodarskih subjekata Šibensko-kninske ?upanije koji su predali završno financijsko izvješ?e FINI.
Navedeni broj poduzetnika u 2016. godini, prema GFI, ostvarili su 32.296.504 kn prihoda što je 0,6% od ukupnih prihoda u gospodarstvu ?upanije, a zapošljavali su 96 djelatnika što je 0,9% od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu Šibensko-kninske ?upanije.
Ostvareni rashodi poduzetnika u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2016. godini zauzimaju udio od 0,6% od ukupno ostvarenih rashoda u ?upaniji, a iznosili su 35.212.209 kn.
Ostvarena dobit razdoblja iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iznosila je 826.471 kn, što je 0,3% od ukupno ostvarene dobiti u gospodarstvu ?upanije, a u odnosu na prethodnu godinu, dobit se smanjila za 65,2%.
U 2016. godini, poduzetnici iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nisu imali investicija.

Prosje?na mjese?na neto pla?a, prema GFI, u 2016. godini u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iznosila je 3.836 kn, što je za 24,6% više u odnosu na prethodnu, 2015. godinu.
Najzna?ajnija poljoprivredna poduze?a u Šibensko-kninskoj ?upaniji prema veli?ini ostvarenih prihoda su: Dalmacija vino Split d.o.o., Zelenilo d.o.o., Kokica Rudan d.o.o., Severje d.o.o., Pajol d.o.o. Suha punta d.o.o., Riba Maris d.o.o. itd.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站