Objavljeno: 06. 03. 2017. , A?urirano: 10. 03. 2017.

U okviru aktivnosti mobilnih timova HGK, Zlatko Mi?eti? i Gabrijela Milin iz ?upanijske komore Rijeka i viši stru?ni suradnik iz Sektora za me?unarodne poslove i EU Igor Bobek, 15. velja?e 2017. posjetili su Viktor Lenac d. d.

Brodogradilište Viktor Lenac d. d., osnovano 1896. godine, jedno je od najve?ih brodogradilišta u djelatnosti remonta, preinaka i offshora na Sredozemlju.

Raspola?e trima dokovima, od kojih jedan mo?e primiti brodove do 160.000 tona nosivosti, više od 1000 metara veza, gradilištem za offshore-platforme i visoko kvalificiranom radnom snagom te mo?e kvalitetno ostvariti najslo?enije projekte u kratkom vremenskom razdoblju prema svjetskim standardima. Svoju respektabilnu referentnu listu Viktor Lenac izgradio je uspješnom realizacijom niza slo?enih preinaka i izgradnjom plinskih platformi. Jedno je od samo nekoliko specijaliziranih brodogradilišta za preinake brodova i offshore-projekte na ?itavom Sredozemlju.

Tim HGK predstavio aktivnosti i usluge Komore, poput djelovanja strukovnih skupina i udru?enja, organizaciju poslovnih izaslanstava i stru?nih edukacija, online Katalog hrvatskih proizvoda, uslugu poreznog savjetovanja, stjecanja komorskih znakova, koje Komora provodi s ciljem intenzivnijeg pristupanja ?lanicama i prepoznavanju njihovih specifi?nih potreba.

Fokus sastanka bio je na mogu?nosti sufinanciranja uvo?enja novih tehnologija koje bi zamijenile dosadašnju metodu pjeskarenja brodova. Tradicionalna metoda pjeskarenja brodova kojom se površinu istih ?isti od ruzine i boje do temeljnog materijala za posljedicu ima nebrojene negativne u?inke: stvaranje velike koli?ine prašine, jake buke, producira zna?ajan otpad GRIT koji je teško zbrinjavati, u koliziji je s dnevnim aktivnostima u brodogradilištu itd. Sve navedeno stvorilo je potrebu da Viktor Lenac d. d., kao tvrtka koja njeguje društveno odgovorno poslovanje i pozitivan odnos prema zaštiti okoliša, krene promišljati u smjeru uvo?enja nove tehnologije - ultra high pressure water jetting (UHPWJ) - u svoje poslovanje.

S obzirom na navedene zna?ajne prednosti koje bi im uvo?enje navedene tehnologije donijelo, predstavnike tvrtke Viktor Lenac d. d. zanimalo je koje su mogu?nosti za sufinanciranje nabavke navedene tehnologije putem EU natje?aja ili odre?enih kreditiranja.

Igor Bobek pru?io im je informacije u vezi s dvjema operacijama; program LIFE te Fond za strateška ulaganja. Prema zajedni?koj procjeni, program LIFE trenutno je prva opcija.  Radi se o programu Unije kojem mogu pristupiti svi subjekti u EU. Ima liniju financiranja u vezi s projektima iz domene zaštite okoliša, a najavljen je za svibanj. U tijeku su informativne radionice u vezi s navedenim programom. Tako?er, na?elno je prihva?ena i mogu?nost izravnoga zajedni?kog sastanka predstavnika HGK i tvrtke s Ministarstvom zaštite okoliša.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站