U srpnju 2016. godine u ?K Rijeka osnovana je Strukovna skupina zdravstvenog turizma u cilju doprinosa razvoju zdravstvenog turizma na podru?ju Primorsko goranske ?upanije i zaštita zajedni?kih interesa ?lanica. U tom smislu Strukovna skupina sura?ivat ?e sa Zajednicom zdravstvenog turizma na nivou HGK te s relevantnim ustanovama, raspravljati o pitanjima va?nima za poslovanje ?lanica, davati mišljenja na prijedloge propisa i sudjelovati na  stru?nim skupovima.

?lanovi vije?a su:

  1. Šime ?ivkovi?, DENT VITALIS d.o.o.
  2. Maša Smokrovi?, USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU „HELENA SMOKROVI?“
  3. Vladimir Mozeti?, MEDICA MODERNA d.o.o.
  4. Damir Raduli?, POLIKLINIKA SMILE d.o.o.
  5. Jelica Popi?, ORTOSAN d.o.o. - U?ILIŠTE LOVRAN
  6. Sandra Martin?i?, THALASSOTHERAPIA OPATIJA
  7. ?ur?ica Šimi?i?, JADRANKA d.d.

Za predsjednika Strukovne skupine zdravstvenog turizma izabran je gospodin Šime ?ivkovi? direktor u DENT VITALIS d.o.o., za zamjenika predsjednika strukovne skupine izabrana je gospo?a Maša Smokrovi?, vlasnica „Ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju „Helena Smokrovi?“.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站