Strukovna skupina cestovnog prometa ?K Rijeka odr?ala je svoju izbornu sjednicu 10. travnja 2015. 

U skladu s Poslovnikom o radu, ?lanice se udru?uju s ciljem promicanja i zaštite zajedni?kih interesa te razvoja putni?kog i teretnoga cestovnog prometa.

U ostvarivanju tog cilja, Strukovna skupina sura?uje s mati?nim Udru?enjem na razini HGK te, putem mati?nog Udru?enja, s relevantnim institucijama sudjeluje u radnim skupinama, komentira prijedloge propisa, sudjeluje na stru?nim skupovima te raspravlja o pitanjima va?nima za poslovanje ?lanica.

Vije?e Strukovne skupine ima 13 ?lanova, kako slijedi:

 • Klanatrans d. o. o.,
 • Jureti? transport d. o. o.,
 • KD Autotrolej d. o. o.,
 • Štemberger transporti d. o. o.,
 • Vulpes d. o. o.,
 • Autotrans d. o. o.,
 • Noliot d. o. o.,
 • Fido trans d. o. o.,
 • Adella d. o. o.,
 • Frigoprom d. o. o.,
 • Manšped d. o. o.,
 • Mrnjavac d. o. o.,
 • Gr?in?i? d. o. o.

Predsjednik Strukovne skupine je Radomir Star?i?, Klanatrans d. o. o., a zamjenik predsjednika je Robert Mrv?i?, KD Autotrolej d. o. o.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站