Konstituiraju?a sjednica Strukovne skupine odr?ana je dana 14.07.2015.g. Sukladno Poslovniku o radu, ?lanice se udru?uju u cilju promicanja i zaštite zajedni?kih interesa te razvoja pomorskog i obalnog prijevoza.

U ostvarivanju tog cilja, Strukovna skupina sura?uje s mati?nim Udru?enjem na nivou HGK te putem mati?nog Udru?enja s relevantnim institucijama, sudjeluje u radnim skupinama, daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stru?nim skupovima te raspravlja o pitanjima va?nim za poslovanje ?lanica.

Vije?e Strukovne skupine ima 15 ?lanova, kako slijedi:

Jadrolinija, Jadranski pomorski servis d.d., Jadroagent d.d., Rapska plovidba d.d., Liburnia pomorska agencija d.o.o., MSC Croatia lagermax timesped d.o.o., Croatia chartering d.o.o., CMA CGM Croatia d.o.o., Medmar d.o.o., Jadrošped d.o.o., Adriatica d.o.o., Tri mare d.o.o., Maersk Croatia d.o.o., Panalpina Croatia d.o.o.

Predsjednik Strukovne skupine je David Sopta iz Jadrolinije, a zamjenik predsjednika je  Dra?en Padovan, Jadranski pomorski servis d.d.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站