Vrijeme odr?avanja: 30.01.2020.

Objavljeno: 31. 01. 2020. , A?urirano: 31. 01. 2020.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – ?upanijskoj komori Rijeka 30. sije?nja odr?ana je konstituiraju?a sjednica Gospodarskog vije?a HGK – ?upanijske komore Rijeka. Izabrano je Gospodarsko vije?e u novom sazivu, za mandatno razdoblje 2020. – 2024. godine.

Prema Statutu HGK provedena je procedura izbora novih ?lanova i ?lanovi GV-a u novom mandatu su:

 1. Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka, Sandra Uzelac, ?lan Uprave
 2. JGL d.d. Rijeka, Ivo Usmiani, predsjednik Upravnog odbora
 3. Brodokomerc NOVA d.o.o Rijeka, Dragomir Peruši?, predsjednik Uprave
 4. Jadrolinija Rijeka, David Sopta, predsjednik Uprave
 5. Luka Rijeka d.d., Duško Grabovac, predsjednik Uprave
 6. Brodogradilište 3. Maj d.d. Rijeka, Edi Ku?an, direktor
 7. ACI d.d. Opatija, Juraj Bukša, ?lan Uprave
 8. DI Klana o.o. Klana, Miladin Markovi?, direktor
 9. Vargon d.o.o. Kukuljanovo, Goran Brašni?, direktor
 10. Vulkan Nova d.o.o. Rijeka, Radoslav Vukeli?, direktor
 11. Jadranski pomorski servis Rijeka d.d., Paolo Visco, direktor
 12. Manšped d.o.o. Rijeka, ?eljko Mandari?, direktor
 13. Milenij hoteli d.o.o Opatija, Vedran Gr?eti?, izvršni direktor
 14. Novi list d.d. Rijeka, Ankica Kruljac, predsjednica Uprave
 15. RIS d.o.o Kastav, Mile Pavli?, predsjednik Uprave
 16. Trgovina Krk d.d. Malinska, Dubravko Fanuko, direktor
 17. Modern line d.o.o. Klana, Ivica Lukanovi?, predsjednik Uprave
 18. KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, Andrej Marochini, direktor

Vije?e ima i 19. ?lana, a to je predsjednik HGK – ?K Rijeka Vidoje Vuji?, koji ujedno i predsjedava Gospodarskim vije?em. Na sjednici je za zamjenika predsjednika Gospodarskog vije?a jednoglasno izabran Goran Brašni?, direktor tvrtke Vargon d.o.o. iz Kukuljanova.

?lanovi Gospodarskog vije?a potom su usvojili Izvještaj o radu HGK – ?K Rijeka za 2019. godinu te, opet jednoglasno, i Plana rada HGK – ?K Rijeka za 2020. godinu. Zaklju?no, ?lanovi Gospodarskog vije?a jednoglasno su izabrali predstavnike gospodarstva Primorsko-goranske ?upanije u Skupštini HGK:

 1. Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka, Sandra Uzelac, ?lan Uprave
 2. Brodokomerc nova d.o.o Rijeka, Dragomir Peruši?, predsjednik Uprave
 3. Milenij hoteli d.o.o Opatija, Vedran Gr?eti?, izvršni direktor
 4. Luka Rijeka d.d., Duško Grabovac, predsjednik Uprave
 5. Vargon d.o.o. Kukuljanovo, Goran Brašni?, direktor.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站