Objavljeno: 06. 03. 2017. , A?urirano: 15. 03. 2017.

U okviru aktivnosti mobilnih timova HGK, tim  u kojem su bili viši stru?ni savjetnik Zlatko Mi?eti? i Gabrijela Milin iz ?upanijske komore Rijeka te voditeljica Podru?nog ureda HBOR-a Vesna Bartolovi? Stan?i?, posjetili su tvrtku Drvenja?a d. d. u Fu?inama, gdje su razgovarali s njenim direktorom Ivanom Likerom.

Mi?eti? je uvodno predstavio HGK - ?upanijsku Komoru Rijeka, njenu viziju i misiju te strategiju za period 2017.-2022. g., kojom se njeni proizvodi i usluge nastoje prilagoditi stvarnim potrebama gospodarstva. Klju?na podru?ja razvoja bit ?e informacije, edukacija, financiranje, tr?ište, promocija i zakonodavstvo.

Predstavio je aktivnosti i usluge HGK; zastupanje interesa ?lanica, djelovanje mobilnih timova, rad strukovnih skupina, organizaciju edukacija (seminara, konferencija, radionica), pru?anje potpore razvoju poduzetništva, djelovanje sudišta pri HGK, pru?anje potpore u internacionalizaciji poslovanja kroz pronalazak novih tr?išta i partnera, sudjelovanje na sajmovima, organizaciju B2B-susreta, informiranje o izvorima financiranja, zakonodavstvu, obavljanje javnih ovlasti, podizanje nacionalne svijesti putem komorskih projekata i akcija poput Kupujmo Hrvatsko, Jedi što vrijedi, Drvo je prvo.

S ciljem intenzivnijeg pristupanja ?lanicama, Milin je pru?ila informacije u vezi s online Katalogom hrvatskih proizvoda te upisima u nj, zatim s modulom za korištenje usluge poreznog savjetovanja te informacije o tome koje su mogu?nosti i prednosti  stjecanja komorskih znakova Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta.

Bartolovi? Stan?i? istaknula je kako HBOR u okviru  svojih aktivnosti financiranja poduzetnika nudi više od 30 razli?itih kreditnih programa namijenjenih financiranju investicijskih projekata i obrtnog poslovanja. Kao potporu izvoznicima, posebno je istaknula kratkoro?ne kredite za financiranje pripreme proizvodnje za izvoz i naplatu izvoznih poslova koji se odobravaju kao okvirni kredit na rok od 12 mjeseci. Ako izvoznik ugovori isporuku na novom tr?ištu ili na postoje?em tr?ištu po?ne s isporukom novog proizvoda, kamatna stopa mo?e biti od 2% godišnje. HBOR nudi i uslugu osiguranja izvoznih potra?ivanja od komercijalnih i politi?kih rizika, a proizvod osiguranja – polica, mo?e se koristiti kao instrument osiguranja. Ostvarena je i posebna poslovna suradnja s ku?ama za lizing, kako bi se poduzetnicima olakšala nabava gospodarskih vozila. HBOR poti?e sektor proizvodne djelatnosti s ni?om kamatnom stopom od 3% godišnje mjerom privremenog sni?enja kamatnih stopa koja vrijedi do 30. lipnja, a za sve projekte koji se prijavljuju u 2017.godini, smanjena je naknada za obradu kreditnog zahtjeva, s ciljem poticanja novih investicija i pove?anja broja radnih mjesta. U vrijeme krize uveli su jednu posebnu kreditnu liniju pod nazivom trajno obrtna sredstva koja su u funkciji financiranja obrtnog poslovanja s rokom otplate od dvije godine do šest godina i uklju?enim dvogodišnjim po?ekom.

Drvna tvrtka Drvenja?a, osnovana je 1975. godine kao tadašnji OOUR Šumskoga gospodarstva Delnice, da bi se deset godina kasnije registrirala kao samostalna tvrtka za proizvodnju drvenja?e odnosno mehani?ke celuloze koja se koristi za proizvodnju višeslojnih kartona.

Godine 1993. tvrtka se privatizira te kupuje udio u tvrtkama Mrkopalj d. d. i Vrata d. d., da bi ih 2001. godine kupili u potpunosti i preoblikovali u Mrkopalj d. o. o. i Vrata d. o. o. Tijekom 2004. godine, društva su pripojena Drvenja?i d. d. te postaju njen dio.

Misija Drvenja?e jest korisna upotreba celuloznog drva iz crnogori?nih šuma te proizvodnja RMP- mehani?ki mljevene celuloze - drvenja?e i peleta od drva.

Vizija Drvenja?e jest proizvodnja visokovrijednog proizvoda sa maksimalnim iskorištenjem dobivenih sirovina koji ?e svojom konkurentnoš?u osigurati tvrtki  boljitak na doma?em i vanjskom tr?ištu.

Tvrtka zapošljava više od 90 zaposlenika i nositelj je oznake kvalitete ISO 14001. Rije? je o certifikatu kojim se potvr?uje odgovorno postupanje prema okolišu, a dobila ga je kao prva tvrtka iz sektora prerade drva i proizvodnje papira. Tvrtka je tako?er nositelj i certifikata:  FSC (Chain-of-custody) – certificirano drvo, Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti OHSAS 18001:2007,PEFC COC,ISEGA 1, ISEGA 2, EN Plus A1.

Postrojenje za proizvodnju drvnih vlakanaca prema patentiranom postupku švedske tvrtke Defibrator kupljeno je 1971. godine za kapacitet proizvodnje od 30.000 tona godišnje RMP drvenja?e. Današnji kapacitet proizvodnje od oko 50.000 tona godišnje se pribli?ava brojci od 150 tona dnevne proizvodnje,  a u pogonu u Mrkoplju proizvodi se 7.500 tona peleta godišnje.

?itavu svoju proizvodnju drvenja?e tvrtka izvozi, najve?im dijelom u Austriju i Italiju, a pomalo prodiru i na tr?išta Saudijske Arabije, Tunisa i Kine. Sirovina se koristi za proizvodnju ambala?e od višeslojnoga kartona u obliku kutijica za hranu, kozmetiku, lijekove, parfeme, cigarete, rezevne dijelove. Takvih je proizvo?a?a u Europi 6,7 te u tom smislu proizvod Drvenja?e ima budu?nost.

U pilani u Mrkoplju proizvode jelovu piljenu gra?u, elemente za palete i drvene kutije, transportne palate, podne i zidne obloge te pelete, ?ime nadopunjuju izvozni program.

Mi?eti? je spomenuo da HGK, u suradnji s još 11 partnera iz devet europskih zemalja, sudjeluje u projektu Ready2Go koji pru?a mogu?nost hrvatskim malim i srednjim tvrtkama da unaprijede svoja znanja u nastupu na odabranim me?unarodnim tr?ištima. Središte pozornosti bit ?e na pet razli?itih zemalja, odnosno ciljnih tr?išta, a to su ?ile, Indija, Kamerun, Kanada i SAD (rezervna tr?išta su Argentina i Egipat). Sve detaljnije informacije bit ?e dostavljene Ivanu Likeru.

Dotaknuli smo se i ovih dana objavljenih medijskih špekulacija, uvo?enje trošarina od 10 do 15% na sve proizvode iz obnovljivih izvora energije, u što pripadaju kogeneracije na drvnu biomasu te proizvodnja peleta. Predstavnici Hrvatskog drvnoga klastera i ulaga?i u kogeneracijska postrojenja na biomasu mahom smatraju navedeno pogubnim za daljnji razvoj sektora.  Biomasa putem kogeneracije osigurava nova zapošljavanja, zadr?avanje starih radnih mjesta u drvnoj industriji i šumarstvu te ima pozitivan utjecaj na ruralni razvoj i na kru?nu ekonomiju, dok bi ostvarenje predmetnih najava zasigurno narušilo ulaga?ke projekte na tom podru?ju.

Govore?i o biomasi, Liker je naveo da je za njihovu tvrtku prikupljanje, transport i skladištenje biomase vrlo skupo te im iskorištavanje iste nije isplativo. No, druge strane kao proizvo?a? peleta veliki su potroša? elektri?ne energije te bi ostvarenje najavljenih trošarina za njih zna?ilo svojevrsnu eutanaziju.

Dodatni problem s kojim se tvrtka susre?e situacija je u zimskim mjesecima kada se doga?a da zbog uvjeta na prometnicama ne mogu pravovremeno isporu?iti robu te, u tom smislu, ako je mogu?e, tra?e pomo? HGK.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站