Objavljeno: 14. 06. 2018. , A?urirano: 18. 02. 2019.

Rije?koj razvojnoj agenciji Porin d. o. o., s partnerima, za projektni prijedlog LO.PA.Z. PLUS na natje?aju Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Projekt se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a razdoblje provedbe je od 14. svibnja 2018. godine do 14. studenoga 2020. godine.

Op?i je cilj projekta pridonijeti pove?anju zapošljivosti najranjivijih skupina na tr?ištu rada, i to nezaposlenih, mla?ih od 29 godina, ?ena, osoba od 50 godina i starijih, nacionalnih manjina te pripadnika ostalih ranjivih skupina. Projektom ?e biti obuhva?eno 145 osoba ciljnih skupina.

Projektne aktivnosti ranjivih skupina uklju?uju (1) razvoj i provedbu programa osposobljavanja i usavršavanja, (2) motiviranje za aktivaciju i ulazak u svijet rada, (3) poticanje poduzetništva pru?anjem potpore samozapošljavanju, (4) pru?anje podrške nakon otvaranja poduze?a.

Projektni su partneri uz vode?eg partnera, Rije?ku razvojnu agenciju Porin d. o. o., Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Rijeka, Centar tehni?ke kulture Rijeka, Sveu?ilište u Rijeci, Grad Rijeka, Hrvatska obrtni?ka komora – Obrtni?ka komora Primorsko-goranske ?upanije, Op?ina Viškovo te Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Rijeka.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站