?upanijska komora Pula teritorijalna je jedinica HGK za podru?je Istarske ?upanije. ?upanijsku komoru Pula ?ini 11.999 aktivnih ?lanica od kojih najve?i dio ?ine pravne osobe koje se bave gospodarskom djelatnoš?u, a ostali dio ?ine institucije i dobrovoljne ?lanice (obrti, OPG-ovi).

Najviše tijelo ?K Pula je Gospodarsko vije?e koje se sastoji od 27 izabranih predstavnika tvrtki – ?lanica. Gospodarsko vije?e razmatra, rješava ili pokre?e rješavanje pitanja od interesa za gospodarstvo na podru?ju Istarske ?upanije. Putem svojih predstavnika u tijelima HGK, ?lanice ?K Pula sudjeluju u upravljanju poslovima HGK.

Radi unaprje?ivanja rada i poslovanja u pojedinim djelatnostima na razini ?upanije, ?lanice ove komore strukovno su se povezale i organizirale u 25 strukovnih grupa i sekcija. Na nacionalnoj razini, ?lanice ove Komore ravnopravno sudjeluju u radu udru?enja i zajednica HGK.

Sjedište  ?upanijske komore je u Puli, u Carrarinoj ulici br. 5 gdje se nalaze prostorije opremljene za provo?enje aktivnosti komore (sastanci strukovnih grupa, sjednice Gospodarskog vije?a i dr.) kao i uredske prostorije stru?ne slu?be.

Za obavljenje stru?nih, administrativnih, pomo?nih i drugih poslova u ?K Pula organizirana je stru?na slu?ba. Zaposlenici stru?ne slu?be zadu?eni su za obavljanje poslova i usluga ?lanicama, tijelima i strukovnim grupama, za pra?enje stanja i kretanja u gospodarstvu po odre?enim sektorima te za obavljanje poslova u izvršavanju javnih ovlasti u nadle?nosti HGK.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站