Objavljeno: 25. 05. 2018. , A?urirano: 03. 05. 2019.

HGK – ?upanijska komora Pula partner je na projektu ECO-NautiNET, koji je zapo?eo 1. velja?e i trajat ?e 24 mjeseca. Rije? je o projektu br. 398 koji je u sklopu INTERREG ADRION programa transnacionalne suradnje sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i IPA sredstava (IPA II). Glavni je nositelj projekta Gospodarska komora Achaia iz Gr?ke, dok preostalih šest partnera dolazi iz Albanije, Italije, Slovenije te Hrvatske, iz koje dolazi troje partnera.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 969.383,80 eura, dok prora?un za HGK – ?K Pula iznosi 105.700,00 eura. Glavni je cilj projekta podrška razvoju regionalnog inovacijskog sustava za jadransko-jonsko podru?je putem me?usektorske suradnje, i to na podru?ju nauti?kog sektora razvojem online platforme.

Provedbene aktivnosti projekta bit ?e usmjerene na poboljšanje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih tvrtki u nauti?kom sektoru te potporu njihovoj internacionalizaciji, što ?e se ostvariti sljede?im aktivnostima:

  • sudjelovanjem, motiviranjem i obukom malih i srednjih tvrtki radi me?unarodnih poslovnih umre?avanja
  • odabirom i osposobljavanjem klju?nih osoba za potporu stvaranju, odr?avanju i rastu mre?a (voditelji, mentori)
  • stvaranjem web-platforme s posebnim naglaskom na ekološka rješenja u nauti?kom sektoru. Platforma ECO-NautiNET omogu?it ?e MSP-ovima da se pridru?e jadransko-jonskim ekološkim mre?ama i podupiru inovaciju proizvoda sudjelovanjem istra?iva?kih instituta i sveu?ilišta. To bi trebalo rezultirati razvijanjem alata i instrumenata za poticanje inovativnosti i internacionalizacije.

Detaljnije informacije o INTERREG ADRION programu dostupne su OVDJE.

Detaljanije informacije o projektu ECO-NautiNET dostupne su na video zapisu OVDJE.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi sastanak projektnih partnera u projektu ECO-NautiNET

Prvi sastanak projektnih partnera – Patrass (Gr?ka).jpg

Prvi sastanak projektnih partnera – Patras (Gr?ka)


Prvi sastanak projektnih partnera odr?an je u travnju u Patrasu u Gr?koj u prostorima glavnog partnera projekta Gospodarske komore Achaia. Sastanak je bio prilika za upoznavanje svih projektnih partnera i dogovor oko budu?ih aktivnosti. Stoga se raspravljalo koje aktivnosti i obaveze moraju odraditi koordinatori i projektni partneri u sklopu projekta, koji su o?ekivani rezultati i rokovi za njihovo odra?ivanje.ECO-NautiNET je  projekt br. 398 koji je u sklopu INTERREG ADRION programa transnacionalne suradnje sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i IPA sredstava (IPA II). 

 

U Ravenni odr?ana edukacija u sklopu projekta ECO-NautiNET


U sklopu projekta ECO-NautiNET, ?iji je jedan od partnera i HGK – ?K Pula, od 2. do 6. srpnja u talijanskom gradu Ravenni odr?ana je ?etverodnevna edukacija za tzv. facilitatore i tutore projekta. Rije? je o edukaciji na kojoj su sudjelovali predstavnici gospodarskog sektora te partnera projekta iz ?etiriju zemalja (Albanije, Italije, Hrvatske i Slovenije). Edukacija je okupila 60 sudionika, me?u kojima i devetero predstavnika gospodarskih subjekata iz Istarske ?upanije te dvoje predstavnika HGK – ?K Pula. 

Gospodarstvenici su zaklju?ili da je sudjelovanje na radionici na kojoj su, me?u ostalim, predstavljeni i dobri primjeri klasterizacije i umre?avanja, bilo vrlo korisno. Pritom su uspostavljeni kontakti s gospodarskim subjektima iz drugih dijelova Hrvatske te su ostvareni brojni korisni kontakti s gospodarskim subjektima jadransko-jonske regije s kojima postoji mogu?nost uspostavljanja budu?e suradnje.

Cilj je projekta poboljšati me?unarodnu konkurentnost i inovativnost malih i srednjih poduze?a u nauti?kom sektoru inovativnim modelom poslovne mre?e izme?u tvrtki, sveu?ilišta i istra?iva?a. Stoga ?e facilitatori i tutori projekta ECO-NautiNet provoditi animiranje kako bi se, me?u ostalim, podigla svijest malih i srednjih tvrtki i drugih sudionika o mogu?nostima umre?avanja.

Podsje?amo, projekt ECO-NautiNET je projekt  br. 398 koji je u sklopu  INTERREG ADRION programa transnacionalne suradnje sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i IPA sredstava (IPA II). 

 20180703_125430 - Copy.jpg

 

U sklopu projekta ECO-NautiNET odr?ana edukacija za nauti?ki sektor u Biogradu na moru

 Edukacija za predstavnike malih i srednjih poduzetnika iz nauti?kog sektora, odr?ana je, u organizaciji HGK – ?upanijske komore Pula u Biogradu na Moru 19. listopada. Sudionici edukacije koju je odr?ala Mojca Tav?ar Ben?i? iz pulske Agilne agencije, saznali su na koji se na?in mogu uklju?iti u projekt, odnosno, kako im uklju?ivanje u poslovnu mre?u donosi konkretne koristi.

Naime, u sklopu projekta ECO-NautiNET razvija se online platforma koja ?e se izraditi na temelju prijedloga i zahtjeva poduzetnika iz nauti?kog sektora, a koja bi trebala za?ivjeti i nakon što projekt završi nakon dvije godine. Intencija je da se kroz projekt poboljša konkurentnost i inovativnost malih i srednjih poduzetnika i to kroz povezivanje poslovnog sektora, sveu?ilišta i istra?iva?kiH centara.

ECO-NautiNET je projekt br. 398 koji je u sklopu INTERREG ADRION programa transnacionalne suradnje sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i IPA sredstava (IPA II).

HGK ECO-NautiNET Biograd Edukacija za poduzetnike  (5).jpg

Sudionici edukacija u Biogradu na moru


 

 

 

 

Web platforma za konkurentnost, inovativnost i internacionalizaciju nauti?kog sektora Jadransko-jonske regije

maritime.jpg

Izvor: www.pixabay.com

ECO-NautiNET je projekt  br. 398 koji je u sklopu INTERREG ADRION programa transnacionalne suradnje sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i IPA sredstava (IPA II). Glavni je nositelj projekta Gospodarska komora Achaia iz Gr?ke, dok preostalih šest partnera dolazi iz Albanije, Italije, Slovenije te Hrvatske, iz koje dolazi troje partnera. Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta usmjerene su na:

-problematiku nedostatka inovativne suradnje me?u malim i srednjim poduze?ima diljem Jadransko-jonskog podru?ja, koriste?i postoje?a uspješna iskustva u podru?ju EU-a u podru?ju mre?nog modela organizacije i osiguravaju?i sudionicima obuku, podu?avanje i najnovije tehnologije dostupne u nauti?kom sektoru.
- ostvarivanje konkretnih mogu?nosti suradnje u pogledu procesa i inovacija proizvoda me?u malim i srednjim poduze?ima u ADRION zoni.

Glavni rezultat projekta bit ?e web platforma koja ?e biti usmjerena na eko rješenja u nauti?kom sektoru, na na?in da se razvije niz instrumenata i alata za poticanje inovacija i internacionalizacije malih i srednjih poduze?a. Pritom se olakšava uspostava u?inkovite i stabilne suradnje izme?u malih i srednjih poduze?a i / ili istra?iva?kih instituta, a kako bi se u kona?nici poboljšala konkurentnost i inovativnost u nauti?kom sektoru.

Svi rezultati projekta  bit ?e dostupni u skladu s preporukama EU-a. Detaljnije informacije dostupne su na internetskim stranicama i društvenim mre?ama projekta:

https://econautinet.adrioninterreg.eu/

https://it-it.facebook.com/ECONautiNet/

http://www.adrioninterreg.eu/

 

 

  

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站