U  HGK – ?upanijskoj komori Pula u petak, 15. velja?e, osnovana je Strukovna grupa ugostitelja koja ?e okupljati trgova?ka društva iz Istarske ?upanije koja obavljaju ovu djelatnost. Osnovni razlog udru?ivanja jest promicanje i zaštita zajedni?kih interesa, unaprje?enje suradnje te rad na zajedni?kim projektima uz potporu HGK kao mati?ne institucije.

Na osniva?koj sjednici se raspravljalo o aktualnim uvjetima poslovanja u sektoru ugostiteljstva, uz zaklju?ak da ?e ugostitelji u sljede?em razdoblju raspraviti o brojnim problemima koji im ote?avaju rad i smanjuju konkurentnost. Za poboljšanje trenutne situacije bit ?e potrebno, me?u ostalim, osna?iti komunikaciju prema institucijama i nadle?nim ministarstvima te razviti suradnju izme?u ?lanova Strukovne grupe. 

Prva tema o kojoj se raspravljalo u nastavku sjednice bila je stupanje na snagu Zakona o dr?avnom inspektoratu koji bi, me?u ostalim, trebao donijeti smanjenje inspekcijskog pritiska na poduzetnike. Kako bi se to smanjenje zaista osjetilo u operativnom radu inspekcija, ugostitelji su iskazali namjeru aktivno se uklju?iti svojim prijedlozima i mišljenjima u ure?ivanje ovog podru?ja.


免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站