Strukovna grupa trgovine osnovana je na inicijativu predstavnika trgovina s podru?ja Istarske ?upanije. Cilj osnivanja Strukovne grupe jest unapre?enje rada i poslovanja ?lanica koje obavljaju djelatnost trgovine, kao i poticanje aktivnosti i samoinicijative samih ?lanica u aktivnom sudjelovanju. Svako okupljanje ?lanica od iznimne je va?nosti kako bi se raspravljalo o aktualnim problemima koji su prisutni u trgovini te rješavalo pitanja vezana za prilagodbu tr?ištu, te povezivanje s mjerodavnim institucijama.

Strukovna grupa ve? nekoliko godina provodi akcije zajedno s Gradom Pula, Turisti?kom zajednicom Grada Pule i Udru?enjem obrtnika Pula – Sretna srijeda, Love Shopping, Late night Shopping i Shopping za Sv. Nikolu. U 2016. godini zapo?ela je nova akcija "Trgovci i Glas Istre".

U cilju promocije ?lanica, Strukovna grupa trgovine i ?K Pula 2014. godine izdali su prvo izdanje brošure Shopping in Istria. Ovogodišnje, tre?e izdanje brošure sadr?i ukupno 64 oglasa i 48 gospodarskih subjekata, a brošura je podijeljena na ukupno pet tematskih cjelina – predmeti za osobnu uporabu (odje?a i obu?a), papirnice i suvenirnice, ure?enje doma, nauti?ka i oprema za kamping te hrana.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站