Strukovna grupa ronila?kog turizma osnovana je 2005. godine na inicijativu predstavnika ronila?kih centara s ciljem unaprje?enja rada i poslovanja ?lanica koje se bave ronila?kim turizmom na podru?ju Istarske ?upanije.

Na sjednicama Strukovne grupe raspravljalo se o problematici koja se vezuje uz ronilaštvo: koncesijska odobrenja, kontrola na moru, ronila?ke nezgode, suradnja sa barokomorom, zaštita i o?uvanje kulturnih dobara, statistika pra?enja ronila?kog turizma itd. U rad sjednica uklju?eni su i predstavnici institucija koji nastoje protuma?iti i pojasniti donešene zakone i pravilnike.

?lanovi strukovne grupe zajedno rade na ja?anju promocije ronila?kih centara na doma?im i inozemnim sajmovima. Tako?er, kao rezultat suradnje sa Turisti?kom zajednicom Istarske ?upanije nastao je katalog “Istra Diving” koji obuhva?a sve ronila?ke centre uklju?uju?i i najatraktivnije ronila?ke lokacije na podru?ju Istre.

Planira se osnivanje centra koji ?e umre?avati postoje?e ronila?ke centre i na taj na?in omogu?iti kvalitetniju uslugu stranim turistima. Putem EU fondova pokušati ?e se opremiti pojedine centre za rad s osobama sa invaliditetom te im na taj na?in pokušati pribli?iti svijet ronjenja.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站