Strukovna grupa proizvo?a?a brodske opreme osnovana je 2009. godine na inicijativu predstavnika tvrtki koje se bave proizvodnjom i prodajom brodske opreme. Ciljevi osnivanja bili su pokretanje specijaliziranog me?unarodnog poslovnog sajma brodske opreme u Puli te poticanje suradnje izme?u ?lanova strukovne grupe radi kooperacije i zajedni?kog nastupa na doma?em i stranom tr?ištu.

Prvi Pula Boat Fair, me?unarodni sajam brodske opreme, odr?an je 2010. godine i od tada svake godine raste i oplemenjuje se novim, bogatijim sadr?ajima,.

Organizator sajma je ?upanijska komora Pula, a tvrtka Motortech Consuling d. o. o. iz Pule izvršni je organizator sajma uime Strukovne grupe proizvo?a?a brodske opreme ?K Pula.

Sajam Pula Boat Fair ima velik potencijal za razvoj brodogradnje i prate?e industrije, a time i za razvoj Grada Pule i Istarske ?upanije. Pula Boat Fair temelj je za podizanje konkurentnosti malog i srednjega gospodarstva u domeni brodogradnje, proizvodnje opreme i svih aktivnosti u vezi s morem. Financijsku potporu izlaga?ima u vidu subvencioniranja troškova izlaganja dala je Hrvatska gospodarska komora, a uz financijsku potporu Istarske ?upanije i Grada Pule izlaga?ima su dodatno smanjeni troškovi nastupa. Pokrovitelji sajma, uz ?upaniju i Grad, su i Turisti?ka zajednica Grada Pule i Uljanik Grupa.

Me?u izlaga?ima na sajmu najzastupljeniji su proizvo?a?i brodske opreme, odnosno brodskih i vanbrodskih motora. Centralno doga?anje sajma me?unarodni su poslovni susreti koje organiziraju ?K Pula i Europska poduzetni?ka mre?a pri HGK.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站