Strukovna grupa osnovana je 1. rujna 2015. godine i okuplja trgova?ka društva iz Istarske ?upanije ?ija je djelatnost odr?avanje i popravak motornih vozila.

Osnovni razlog udru?ivanja jest promicanje i zaštita zajedni?kih interesa, unaprje?enje suradnje te rad na zajedni?kim projektima uz potporu HGK kao mati?ne institucije. Za predsjednika Strukovne grupe izabran je Leo Faraguna, direktor tvrtke L. F. Auto d.o.o. iz Labina, a zamjenica predsjednika je Valentina Doblanovi?, direktorica tvrke Conscientia d.o.o. iz Gali?ane.

Na osniva?koj sjednici tvrtke ?lanice Strukovne grupe iskazale su interes za uklju?ivanjem što ve?eg broja tvrtki u rad Strukovne grupe, a radi razvijanja me?usobne suradnje kao i osna?ivanja komunikacije prema institucijama i nadle?nim tijelima. Osnivanjem ove Strukovne grupe pri ?upanijskoj komori Pula stvoren je formalni uvjet sudjelovanja predsjednika Strukovne grupe u radu nacionalnog Udru?enja trgovine motornim vozilima i dijelovima pri HGK.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站