Strukovne grupe su organizacije ?lanica koje samostalno odre?uju ciljeve i na?in rada, a pritom im ?upanijska komora Pula pru?a administrativnu i stru?nu pomo?. Djelovanje u Strukovnim grupama ?lanicama omogu?ava bolju organiziranost, zastupljenost te suradnju s nacionalnim Udru?enjem.

Predsjednik Strukovne grupe ICT Istre je Dean Verbanac (Inter Soft Technologies d.o.o., Pula), a zamjenik predsjednika Goran Mrvoš (Infosit d. o. o., Pore?).
Budu?i da informacijske tehnologije obuhva?aju širok aspekt djelovanja, Strukovna grupa ima nekoliko potpredsjednika po pojedinim granama. Potpredsjednik Strukovne grupe za sustave automatske identifikacije je Mladen Pami? (Penta d.o.o., Pula), a Davor Brenko (Istra tech d.o.o., Pula) potpredsjednik je za poslovna rješenja u turizmu. Domagoj Ostovi? (Lloyds Design  d.o.o., Labin), potpredsjednik je za brendiranje IT Istre, a Branko Labinac (Agenor automatika d.o.o., Pore?) potpredsjednik za industrijsku automatizaciju.

 

Strategija brendiranje Istre kao ICT regije


Strategija brendiranja Istre kao ICT predstavljena je u ?upanijskoj komori Pula 21. velja?e 2020.

Brendiranje Istre kao ICT regije pokrenula je Strukovna grupa ICT Istre ?K Pula, a njen predsjednik Dean Verbanac isti?e da je glavno fokusno pitanje kako se mogu iskoristiti vlastite kompetencije da se Istra u?ini po?eljnom regijom za ICT profesionalce. "Ustanovili smo koje su naše klju?ne vrijednosti, koje Istra mo?e ponuditi kao ICT destinacija, ali i koje su nam mane i problemi. Konkretno, mana nam je stru?ni kadar koji nedostaje. Zato mi je drago da su se skupu odazvali i predstavnici gradova i Istarske ?upanije, fakulteta i srednjih škola. Svi zajedno mo?emo utjecati na stvaranje kadra, da ga zadr?imo u Istri. I ne samo to - u Istru ?elimo dovesti i mlade ICT profesionalce", rekao je Verbanac koji je tu funkciju preuzeo od Gorana Mrvoša, izabranoga za predsjednika Udru?enja za IT HGK.

Strategijom brendiranja definirano je pet vrijednosti Istre kao brenda. To su odva?nost - jer lokalne tvrtke posluju na svjetskoj razni, a zatim izvrsnost - jer takve se tvrtke ne zadovoljavaju prosje?noš?u. Me?u vrijednostima su i lokalna vrijednostotvorenost te lako?a ?ivljenja. Pritom su problemati?ne to?ke poslovanja nedostatak kompetentne radne snage, pronalazak smještaja za profesionalce te birokracija.

Tvrtke iz ICT sektora koje djeluju putem Strukovne grupe ?K Pula pokrenule su postupak brendiranja Istre kao mjesta za ?ivot, rad i u?enje ICT profesionalaca. Brendiranjem se ?eli posti?i pozitivno poslovno okru?enje u kojem ?e kompetencije sektora stvoriti zna?ajne koristi ne samo za  ICT tvrtke ve? i za gospodarstvo cijele ?upanije. Direktor ?K Pula Damir Siroti? isti?e kako je u Istri postignut visok stupanj razvoja u svim segmentima ICT djelatnosti, koja postaje partner i drugim djelatnostima, a ujedno ?eli pru?iti nešto više i cijeloj zajednici. Stoga je brendiranje strateški interes ne samo ICT industrije ve? i lokalne zajednice, a pritom ICT sektor nudi poslovne prilike tvrtkama, ali i pojedincima.

Prezentaciju Strategije brendiranja Istre kao ICT destinacije na hrvatskom i engleskom jeziku mo?ete skinuti u prate?im dokumentima na ovoj stranici.
 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站