Objavljeno: 18. 06. 2018. , A?urirano: 20. 03. 2020.

 

HGK ?upanijska komora Osijek je partner u projektu „Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET 2“,  koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program U?inkoviti ljudski potencijali 2014/2020 / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja.

Nositelj projekta PARTNER NET II je Javna ustanova  ?upanijska razvojna agencija Osje?ko-baranjske ?upanije, a partneri na projektu su Centar za poduzetništvo Osijek, HGK - ?upanijska komora Osijek i HZZ Regionalni ured Osijek.

Vrijednost projekta je 1.967.509,56 HRK (EU sufinanciranje 100%), a trajanje 30 mjeseci - od 14. svibnja 2018. do 13. studenoga 2020. godine.

Cilj projekta je utjecati na ja?anje kompetencija nezaposlenih osoba radi pove?anja njihove zapošljivosti, stjecanje znanja potrebnih za pokretanje vlastitog poduzetništva i samozapošljavanje te pove?anje operativnih kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osje?ko-baranjske ?upanije.

Ciljne skupine projekta su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kako je definirano ?upanijskom Strategijom razvoja ljudskih potencijala, u?enici srednjih škola, predstavnici ?lanova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje OB? i zaposlenici institucija ?lanova LPZ OB?.

U sklopu projekta ?e se odvijati slijede?e aktivnosti: 

 • Edukacija za njegovateljice
 • Edukacija vezana uz EU projekte
 • AutoCad edukacija
 • PHP akademija
 • PHP i Magento edukacija
 • Edukacija o osnovama poduzetništva
 • Individualno savjetovanje za budu?e poduzetnike
 • Edukacija za budu?e poduzetnike – razrada poslovne ideje
 • Usluga mentoriranja poduzetnika po?etnika
 • Izrada brošure „Osnove poduzetništva“
 • Identificiranje potreba poduzetnika, deficitarnih zanimanja, potrebnih znanja, vještina i kompetencija kod budu?ih zaposlenika
 • Edukacija ?lanova LPZ

Pozadina projekta

Analizom potreba poduzetnika za kadrovima odre?enih profila kao i specifi?nim znanjima, vještinama i kompetencijama koje nedostaju nezposlenim osobama, projektni partneri su kroz sudjelovanje u projektu Lokalna partnerstva za zapošljavaje OB? uo?ili te upozoravali na problem neuskla?enosti izme?u ponude i potra?nje na tr?ištu rada te problem neuska?enosti izme?u znanja koja su rezultat obrazovnog sustava i potreba poduzetnika za odre?enim znanjima i kompetencijama, zbog ?ega sami poduzetnici moraju dodatno usavršavati kadrove koje zapošljavaju.

ICT sektor jedna je od propulzivnijih grana gospodarstva koja u Osje?ko-baranjskoj ?upaniji bilje?i uzlazne trendove u posljednjih osam godina. Me?utim, jedan od najve?ih problema za ICT tvrtke u ?upaniji predstavlja nedostatak adekvatnog stru?nog kadra, odnosno nepostojanje znanja i kompetencija na tr?ištu rada koje ICT tvrtke o?ekuju od budu?ih zaposlenika. ICT sektor nudi zanimljive mogu?nosti za razvoj profesionalne karijere, kao i odli?ne uvjete samozapošljavanja.

Zbog ograni?ene ponude radnih mjesta na tr?ištu rada, ali i poticaja koji se ispla?uju u sklopu Mjera aktivne politike zapošljavanja, posljednjih je godina samostalno poduzetništvo, odnosno samozapošljavanje postalo zna?ajan vid rješenja problema nezaposlenosti. Poticaji za samozapošljavanje osim novaca na ra?unu vlastite firme donose odre?ene obaveze i rizik od troškova koji se treba podmiriti prihodima iz obavljanja djelatnosti, odnosno poslovanja. Dio osoba koje su koristile sredstva HZZ-a za samozapošljavanje nije uspio pre?ivjeti ni prvu godinu te su bili primorani raskinuti ugovor s HZZ-om. Dio poduzetnika imao je teško?a od samog pokretnja posla te su tvrtke ugasili u prvim godinama poslovanja. 35% trgova?kih društava, otvorenih korištenjem mjera za samozapošljavanje nije uspjelo opstati na tr?ištu. Iako samozapošljavanje predstavlja pojam bolje poslovne budu?nosti, ono predstavlja i veliki izazov i rizik, posebno osobama koje nemaju iskustva u poduzetništvu. Tim osobama potrebno je osigurati osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli po?etni?ke greške prilikom pokretnja poduzetništva, kao i u prvim godinama obavljanja poduzetni?ke djelatnosti. Zbog osiguranja potpore poduzetnicima potrebno je dodatno oja?ati operativne kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje OB?.

O?ekivani rezultati projekta su:

 • podizanje razine postoje?ih znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih osoba, radi ve?e zapošljivosti
 • umanjivanja nesrazmjera ponude i potra?nje na tr?ištu rada
 • stjecanje znanja o podzetništvu radi pokretanja vlastitog posla i samozapošljavanja
 • podizanje svijesti o poduzetništvu kod u?enika srednjih škola s intencijom rane intervencije na tr?ištu rada (boljem usmjeravanju osoba k onim zanimanjima koja su tra?ena na tr?ištu rada, razvoju tzv. „soft skills“ vještina koje nisu uspjeli razviti kroz redovno obrazovanje)

EDUKACIJA ZA NEZAPOSLENE IZ WEB DEVELOPMENTA 

U okviru provedbe projekta Partner Net 2, HGK ?upanijska komora Osijek u suradnji s tvrtkom Inchoo d.o.o. iz Osijeka organizira edukacije iz web developmenta za nezaposlene osobe.

 

Polaznicima PHP Akademije uru?ene potvrde o sudjelovanju na edukaciji

U prostorijama izvoditelja edukacije, tvrtke Inchoo d.o.o., 26. velja?e 2019. najuspješniji polaznici edukacije PHP akademija, koja se provodila od 14. sije?nja do 22. velja?e 2019. godine, prezentirali su svoje projekte koji su bili završni dio PHP Akademije.

Nakon prezentacije projekata, svim sudionicima PHP Akademije podijeljene su potvrde o sudjelovanju na edukaciji.

Najboljih šest polaznika nastavilo je poha?ati PHP i Magento edukaciju koja se odr?avala tijekom o?ujka i travnja. Polaznici su pod vodstvom mentora ?etiri tjedna radili u punom radnom vremenu te na taj na?in stjecali prakti?na znanja i kompetencije u korištenju PHP programskog jezika i korištenja Magento platforme. Po završetku edukacije, 4. travnja 2019. polaznicima su uru?ene potvrde.

 

SAVJETOVANJE ZA NEZAPOSLENE O POKRETANJU VLASTITOG POSLA

U okviru provedbe projekta PARTNER NET 2 nezaposlene osobe, koje ?ele ostvariti svoju poduzetni?ku ideju i pokenuti vlastiti posao, mogu do?i na savjetovanje o pokretanju poduzetni?kih aktivnosti u HGK ?upanijsku komoru Osijek, Europske avenije 13.

Prilikom dolaska na savjetovanje treba donijeti:

 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vo?enju u evidenciji (nezaposlene osobe koje su prijavljene na HZZ) ili
 • presliku osobne iskaznice (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidenciji HZZ)

Na savjetovanje je mogu?e do?i svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) od 9 do 14 sati.

Prije dolaska nezaposlene osobe o potrebnim informacijama mogu poslati upit na    e-mail: sbabic@www.taikochao.com ili kmiling@www.taikochao.com ili se telefonski dogovoriti o terminu dolaska na broj: 223-880 (Snje?ana Babi?) ili 223-860 (Kornela Miling).

Edukacija OSNOVE PODUZETNIŠTVA

U sklopu projekta Partner Net 2 HGK - ?upanijska komora Osijek za nezaposlene osobe odr?ava edukacije o osnovama poduzetništva.

Edukacija je namijena osobama koje planiraju pokrenuti vlastiti posao, posebno osobama koje korištenjem potpore za samozapošljavanje rješavaju pitanje svojeg radnog statusa.

Tim osobama potrebno je osigurati osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli po?etni?ke greške prilikom pokretanja posla i u prvim godinama obavljanja poduzetni?ke djelatnosti.

 Edukacija Osnove poduzetništva sadr?ajno obra?uje ?etiri cjeline:

 • pravni okvir poduzetništva (povezanost prava i poduzetništva, pravni oblici obavljanja poduzetni?ke aktivnosti, rad i radni odnosi, ugovorni odnosi, odgovornost za obveze i zaštita potroša?a)
 • financijski okvir poduzetništva (financijske obveze poduzetnika, s naglaskom na poreze i doprinose za obavezna osiguranja i financiranje poduzetni?kih aktivnosti)
 • kvaliteta (zna?aj, osiguranje i kontrola kvalitete u poslovanju, sustav upravljanja kvalitetom, znakovi kvalitete)
 • podrška poduzetnicima (poduzetni?ke potporne institucije, stru?no poslovne organizacije i druga tijela, institucije i organizacije koje svojim aktivnostima mogu biti podrška i pomo? poduzetnicima)

Za potrebe edukacije tiskama je brošura OSNOVE PODUZETNIŠTVA u kojoj su sa?eto obra?ene navedene teme.

Svoj interes za edukaciju zainteresirane osobe mogu prijaviti na e-mail: kmiling@www.taikochao.com

Prva edukacija Osnove poduzetništva odr?ana je u prostorijama ?upanijske komore Osijek 23. sije?nja 2019. Najviše pitanja polaznika bilo je o pravnim oblicima obavljanja poduzetni?ke aktivnosti, poreznim obvezama poduzetnika i iznosima doprinosa za obavezna osiguranja. Više na poveznici...

Druga edukacija za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao korištenjem Potpore za samozapošljavanje odr?ana je 12. travnja 2019.

Nakon edukacije sa zainteresiranim polaznicima su odr?ana i pojedina?na savjetovanja o pokretanju vlastitog posla.

Tre?a edukacija Osnove poduzetništva za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao odr?ana je u ?upanijskoj komori Osijek 10. svibnja 2019. I na ovoj edukaciji polaznici, budu?i poduzetnici, su najviše interesa iskazali vezano za poreze i obvezna davanja koja poduzetnici moraju podmirivati u svom poslovanju (PDV, porez na dobit, doprinosi), a tako?er su ih zanimale razlike u pravnim oblicima obavljanja poduzetni?kih djelatnosti - j.d.o.o., d.o.o., obrt - kako bi se mogli odlu?iti za sebi najprihvatljiviji oblik.

?etvrta edukacija Osnove poduzetništva odr?ana je u ?K Osijek 14. lipnja 2019. Polaznicima su pru?ene osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli po?etni?ke greške prilikom pokretanja posla i u prvim godinama obavljanja poduzetni?ke djelatnosti.

Peta edukacija o osnovama poduzetništva za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao odr?ana je u ?upanijskoj komori Osijek 19. rujna 2019. Polaznici su pokazali interes za razlike u pravnim oblicima obavljanja djelatnosti, odnosno da li otvoriti obrt ili registrirati trgova?ko društvo. U raspravi nakon edukacije naglasak je bio na poreznim obvezama poduzetnika. Posebno se raspravljalo o porezu na dodanu vrijednost (PDV) odnosno o donošenju odluke da li u?i u sustav PDV-a ili ne, odmah po pokretanju posla. Obzirom na strukturu troškova koji prate obavljanje odre?ene djelatnosti zaklju?eno je da je u nekim slu?ajevima za poduzetnika isplativije, bez obzira na razinu prihoda koje planira ostvariti, biti u sustavu PDV-a.

 

Šesta edukacija o osnovama poduzetništva za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao odr?ana je u ?upanijskoj komori Osijek 12. o?ujka 2020. Polaznike se upoznalo s mogu?im pravnim oblicima obavljanja djelatnosti. U razgovoru s polaznicima pokušalo se svakome odgovoriti na pitanje da li otvoriti obrt ili registrirati trgova?ko društvo, ovisno o stru?noj spremi koju imaju, kao i vrsti djelatnosti kojom se namjeravaju baviti. Polaznike se upoznalo s poreznim obvezama poduzetnika, stopama koje se primjenjuju prilokom oporezivanja dobiti ili dohotka, a ovisno o vrsti djelatnosti koju planiraju obavljati i strukturi troškova koje ?e teretiti njihovo poslovanje raspravljalo se PDV-u, kao i odluci da li u?i dobrovljno u sustav PDV-a odmah po pokretanju poduzetni?kih aktivnosti ili pri?ekati da se stekne zakonski osnov za obavezan ulazak u sustav PDV-a. Tako?er polaznike se uputilo da koriste usluge stru?nih poslovnih organizacija: HGK i HOK kao i institucija i drugih tijela od kojih mogu dobiti korisne informacije.

 

 

Nezaposlenim osobama prezentirana edukacija o osnovama poduzetništva i usluge savjetovanja o pokretanju vlastitog posla

U prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek, 8. i 9. travnja 2019., predstavljena je edukacija o osnovama poduzetništva i mogu?nosti korištenja usluge savjetovanja o pokretanju vlastitog posla koje provodi ?upanijska komora Osijek.  

Na predstavljanju su bile nezaposlene osobe koje su sudjelovale na skupnom savjetovanju o korištenju potpora za samozapošljavanje.

S Natašom Štiglec, stru?nom savjetnicom HZZ-a, koja radi savjetovanja s korisnicima potpora za samozapošljavanje dogovoreno je da ?e se prilikom skupnih savjetovanja o korištenju potpora, prezetnirati usluga savjetovanja ?K Osijek o pokretanju vlastitog posla, kao i edukacija o osnovama poduzetništva.

Studijsko putovanje ?lanova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osje?ko-baranjske ?upanije u Sloveniju

Za ?lanove ?upanijskoga Lokalnog partnerstva za zapošljavanje organizirano je studijsko putovanje u Maribor izme?u 9. i 11. rujna u sklopu projekta Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET 2,  koji se financira iz Europskoga socijalnog fonda, Operativni program U?inkoviti ljudski potencijali 2014/2020 / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja. Cilj studijskog putovanja bio je upoznati se s tr?ištem rada u Republici Sloveniji, institucijama i drugim dionicima ?ije aktivnosti utje?u na tr?ište rada, projektima poticanja zapošljavanja i pokretanja poduzetništva i primjerima dobre prakse koje su rezultat sinergijskog djelovanja svih dionika na tr?ištu rada.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站